Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Druhá šance: road trip s Ewanem a Clarou McGregorovými

Druhá šance: road trip s Ewanem a Clarou McGregorovými

Photo © Deux Dames Entertainment
Photo © Deux Dames Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Otec se vydá­vá na neleh­ký výlet se svou dospí­va­jí­cí dce­rou po jejím téměř smr­tel­ném pře­dáv­ko­vá­ní ve fil­mu Druhá šan­ce, kte­rý na letoš­ním Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech po pre­mi­é­ře na SXSW před­sta­vi­ly hvězdy Ewan McGregor a jeho sku­teč­ná dce­ra Clara McGregor.

Tento pro­cí­tě­ný celo­ve­čer­ní debut reži­sér­ky Emmy Westenberg je lehce napsa­ný (pod­le pří­bě­hu Clary McGregorové, Ruby Casterové a Very Bulderové) a mís­ty neve­se­lý, ale pod­po­ře­ný dvě­ma pod­ma­ni­vý­mi herec­ký­mi výko­ny hlav­ních před­sta­vi­te­lů, kte­ří se nelehce noří do neklid­ných duší svých postav. Zejména Clara McGregor je zje­ve­ním v roli, kte­rá by měla být prů­lo­mo­vá.

Ve fil­mu Druhá šan­ce Ewan McGregor v roli nejme­no­va­né­ho otce, býva­lé­ho alko­ho­li­ka, kte­rý se v živo­tě své dce­ry (Clara McGregor) vět­ši­nou nevy­sky­to­val, ani když byl fyzic­ky nablíz­ku. Nyní je čis­tý a má novou rodi­nu, a tak se s dce­rou zno­vu setká­vá poté, co se málem pře­dáv­ku­je.

Táta plá­nu­je dce­ru odvézt přes ame­ric­ký jiho­zá­pad na odvy­ka­cí kli­ni­ku, i když ji do všech podrob­nos­tí neza­svě­til. Cestou pot­ka­jí něko­lik bar­vi­tých posta­vi­ček včet­ně řidi­če odta­ho­vé­ho vozu (býva­lá seri­á­lo­vá hvězda Kim Zimmerová), kte­rý jim podá pomoc­nou ruku, a naro­ze­ni­no­vé­ho klau­na (Jake Weary z fil­mu It Follows, sku­teč­ný syn Zimmerové).

Spoluautorka scé­ná­ře Bulderová si ukrad­ne scé­nu jako sexu­ál­ní pra­cov­ni­ce, kte­rá dce­ru pro­vě­řu­je po kous­nu­tí pavou­kem na vel­mi nešťast­ném mís­tě, a Travis Hammer se obje­ví jako návštěv­ník obcho­du s alko­ho­lem, kte­rý mož­ná nemá s dce­rou ty nej­lep­ší úmys­ly.

Většina fil­mu Druhá šan­ce  je však pone­chá­na na otci a dce­ři, pro­to­že film zkou­má jejich nepřá­tel­ský vztah. Zatímco otec má zce­la dob­ré úmys­ly, jeho dce­ra nedo­ká­že pro­hléd­nout pohnu­tou minu­lost a vpus­tit ho do své­ho srd­ce. Láskyplné čer­no­bí­lé fla­shbac­ky zachy­cu­jí lás­ky­pl­ně vzpo­mí­na­ný vztah, kte­rý se ztra­til v čase.

A přes­to­že dce­ru dělí jen něko­lik hodin od zážit­ku blíz­ké­ho smr­ti, neu­ko­ji­tel­ná tou­ha po alko­ho­lu, práš­cích nebo čem­ko­li jiném, co jí umož­ní unik­nout ze sou­čas­né rea­li­ty, posky­tu­je fil­mu Druhá šan­ce  ten­kou struk­tu­ru, na níž je mož­né zavě­sit jeho vyprá­vě­ní.

Druhá šan­ce  se vyzna­ču­je drs­nou kame­rou Christophera Ripleyho, kte­rá suges­tiv­ně zachy­cu­je kra­ji­nu, a reži­sér Westenberg má skvě­lý cit pro pro­stře­dí ame­ric­ké pus­ti­ny. Přesto se tu z hle­dis­ka pří­bě­hu pros­tě nic moc nedě­je: ješ­tě říd­če­ji než v typic­ké road movie by se stej­ná lát­ka dala vtěs­nat do tři­ce­ti­mi­nu­to­vé­ho kraťa­su, aniž by se tím mno­ho ztra­ti­lo.

Dva str­hu­jí­cí herec­ké výko­ny však udr­žu­jí Druhá šan­ce  kou­ka­tel­nou podí­va­nou a síla pro­ži­tých rolí v podá­ní Ewana a Clary McGregorových je dosta­teč­ným důvo­dem k dopo­ru­če­ní. Málokdy se vidí, že by tako­vou rodin­nou dyna­mi­ku roze­hrál sku­teč­ný rodič a jeho dítě, a syro­vá a upřím­ná prá­ce McGregorových je zde fas­ci­nu­jí­cí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Druhá šance na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95746 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71598 KB. | 21.06.2024 - 20:04:40