Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Natáčení seriálu Interview s upírem pokračuje v Praze, natáčet se bude na Malé Straně

Natáčení seriálu Interview s upírem pokračuje v Praze, natáčet se bude na Malé Straně

Vygenerováno pomocí AI - Bing AI
Vygenerováno pomocí AI - Bing AI
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po zhru­ba dese­ti­tý­den­ní pře­stáv­ce způ­so­be­né pro­bí­ha­jí­cí stáv­kou SAG-AFTRA bylo ten­to týden v Praze obno­ve­no natá­če­ní seri­á­lu Interview s upí­rem. Seriál tele­vi­ze AMC dosá­hl vzác­né doho­dy s herec­ký­mi odbo­ry a navzdo­ry stáv­ce bude pokra­čo­vat v natá­če­ní v Evropě, stej­ně jako seri­ál The Walking Dead: Daryl Dixon, jehož dru­há série se začne natá­čet letos na pod­zim.

Pražská pro­duk­ce dru­hé série Interview s upí­rem zača­la v dub­nu a v polo­vi­ně čer­ven­ce byla pře­ru­še­na, při­čemž v plá­nu zbý­va­lo asi pět týd­nů natá­če­ní. Kromě Barrandov Studia se seri­ál natá­čel v oko­lí pamá­tek v cen­t­ru měs­ta, včet­ně Pražského hra­du, Staroměstského náměs­tí, Stavovského diva­dla a vyše­hrad­ské pev­nos­ti.

Zbývající natá­če­ní Interview s upí­rem potr­vá do začát­ku lis­to­pa­du a mělo by umož­nit ukon­če­ní natá­če­ní bez vli­vu nepří­z­ni­vé­ho poča­sí. Teploty v Praze jsou v sou­čas­né době nezvykle vyso­ké (kolem 20 stup­ňů Celsia), ale v prů­bě­hu měsí­ce by se mělo výraz­ně ochla­dit.

Od začát­ku příští­ho týd­ne se má Interview s upí­rem natá­čet v cen­t­ru Prahy na turis­tic­ky frek­ven­to­va­né Malé Straně, u scho­dů vedou­cích na Pražský hrad (Zámecké scho­dy). Části neda­lekých ulic Thunovská a Nerudova jsou od 9. do 12. říj­na vyhra­ze­ny pro natá­če­cí tech­ni­ku.

Adaptace romá­nu Anne Riceové, pod­le níž byl v roce 1994 nato­čen film s Tomem Cruisem a Bradem Pittem v hlav­ních rolích, Interview s upí­rem pře­su­nu­la natá­če­ní své dru­hé série do Prahy poté, co se prv­ní série natá­če­la v New Orleans. Ve dru­hé sérii seri­á­lu hra­jí mimo jiné Sam Reid, Jacob Anderson, Delainey Hayles, Eric Bogosian a Assad Zaman.

Praha si v seri­á­lu zahra­je na Paříž čty­ři­cá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí, stej­ně jako dal­ší loka­ce a časo­vá obdo­bí. Dřívější prá­ce na loka­cích pro Interview s upí­rem v Praze zahr­no­va­ly cha­rak­te­ris­tic­ké mod­ré pou­lič­ní znač­ky fran­couz­ské­ho hlav­ní­ho měs­ta.

Seriál AMC je jed­ním ze dvou vel­kých upír­ských pro­duk­cí, kte­ré se letos natá­če­ly v Praze, po rema­ku Nosferatu Roberta Eggerse, jehož natá­če­ní v čes­ké met­ro­po­li skon­či­lo letos na jaře. Klasický upír­ský pří­běh s Billem Skarsgårdem a Willemem Dafoem v hlav­ních rolích se údaj­ně tes­to­val před uve­de­ním do kin v roce 2024.

Interview s upí­rem bylo jed­nou ze tří vel­kých holly­wo­od­ských pro­duk­cí, kte­ré v létě natá­če­ly v Praze, když byla vyhlá­še­na stáv­ka SAG-AFTRA.

Práce na tře­tí sérii seri­á­lu The Wheel of Time od Amazon Studios pokra­čo­va­ly bez pře­ru­še­ní i přes stáv­ku, zatím­co natá­če­ní tře­tí série seri­á­lu Foundation od Apple TV bylo zasta­ve­no v polo­vi­ně pro­duk­ce; epic­ký sci-fi seri­ál pod­le díla Isaaca Asimova nyní zřej­mě nebu­de pokra­čo­vat v praž­ském natá­če­ní až do příští­ho roku.

Druhé série seri­á­lů Kolo času i Nadace, kte­ré se v roce 2022 rov­něž natá­če­ly v Praze, jsou nyní ke zhléd­nu­tí na pří­sluš­ných plat­for­mách.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32720 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71928 KB. | 23.07.2024 - 14:15:22