Kritiky.cz > Recenze knih > Žena, kterou jsem byla - román o hledání nové budoucnosti

Žena, kterou jsem byla - román o hledání nové budoucnosti

large 1
large 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do rukou se mně dostá­vá novin­ka Kerry Fisherové s názvem Žena, kte­rou jsem byla. K recen­zi jsem si jí vybra­la náho­dou. Jelikož jsem od této autor­ky žád­nou kni­hu nečet­la, byla to pro mně výzva a jsem moc ráda, že jsem se do ní začet­la. Rozhodně sto­jí za pře­čte­ní. 

Kate Jonesová se spo­leč­ně se svou dce­rou stě­hu­je do čtvr­ti Parkview Road, do uli­ce plné nových domů. Své dce­ři i sobě změ­ní jmé­no, jeli­kož utí­ká před svým sta­rým živo­tem. V sou­sed­ství žijí Gisela, Sally a Kate.Všechny ženy na prv­ní pohled žijí krás­ný život a pub­li­ku­jí to na svých soci­ál­ních sítích. Jak tomu oprav­du tak? Za plo­tem je trá­va vždy zele­něj­ší a pod povr­chem se však skrý­vá tajem­ství. Až do osud­né noci, kdy se sta­ne neho­da, všech­ny ženy žijí na prv­ní pohled ide­ál­ní život. Co si tyto ženy vlast­ně uvě­do­mí a jaké tajem­ství Kate ukrý­vá? Proč utí­ká před minu­los­tí?

Román plný emo­cí, zají­ma­vých udá­los­tí, stra­chu, ale i nesmír­né obě­ta­vos­ti, jsem pře­čet­la jed­ním dechem. Autorka roz­čle­ni­la text na jed­not­li­vé kapi­to­ly, kte­ré vyprá­ví 3 růz­né ženy. Zpočátku jsem měla pro­blém se do kni­hy začíst, abych chá­pa­la všech­ny dějo­vé linie. Autorka to ale udě­la­la veli­ce dob­ře, tak aby čte­nář či čte­nář­ka doká­za­la správ­ně všech­ny dějo­vé linie spo­jit do jed­no­ho děje a vytvo­řit si tak uce­le­ný pří­běh živo­ta v jed­né nové čtvr­ti. Myslím si, že tato kni­ha autor­ce oprav­du poved­la.

Rozhodně bych ten­to román dopo­ru­či­la všem, co pochy­bu­jí o živo­tě, jaký žijí, mys­lí si, že se jiní mají lépe, než oni. Někdy totiž oprav­du sta­čí zpo­ma­lit, zasta­vit se a uvě­do­mit si, že ne vše na prv­ní pohled vypa­dá tak tra­gic­ky, nebo nao­pak tak růžo­vě. Kniha má cel­kem 288 stran a čet­la si mi veli­ce dob­ře. Chvílemi jsem se ztrá­ce­la a pře­mýš­le­la, jak to vlast­ně máme doma my s man­že­lem. Mnohdy závi­dí­me sou­se­dům dra­hé dovo­le­né, nová auta, ale nevi­dí­me, jak vlast­ně žijí doo­prav­dy. Jsou šťast­ní? Je to oprav­du tak jed­no­du­ché? Věřte, že ne. Proto i když sou­dí­te něko­ho, že se cho­vá na prv­ní pohled „div­ně“, urči­tě se pod tím skrý­vá něco, co nám nechce říci, tře­ba se za to i sty­dí.

Na titul­ní strán­ce je žena, kte­rou pro­ná­sle­du­je vlast­ní stín, jdou­cí k moři. Vyvolává ve mně pochyb­nos­ti, oba­vy z budouc­nos­ti, co jí čeká, kam půjde. Nenechte se tedy dlou­ho pobí­zet a urči­tě se začtě­te do novin­ky, kte­rou vyda­la Euromedia Group, a.s., v Praze.

Několik slov autor­ce:

Kerry Fisherová pochá­zí z ang­lic­ké­ho Peterborough. Studovala na uni­ver­zi­tě v Bathu a poslé­ze uči­la ang­lič­ti­nu v řadě evrop­ských zemích a pro­ces­to­va­la celou Asii a Ameriku. Po naro­ze­ní dětí si našla jiný způ­sob, jak zůstat na dosah nepo­zna­ným hori­zon­tům, zača­la psát. Bydlí v Surrey s man­že­lem a dvě­ma dět­mi.

Autor: Kerry Fisherová

Žánr: belet­rie, spo­le­čen­ský román, Edice Světový best­seller

Vydáno: 2020, Vydala Euromedia Group a.s. , Ikar, Praha

Počet stran: 288

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-4186-8


Foto: Euromedia Group a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,31073 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71924 KB. | 23.07.2024 - 16:45:40