Kritiky.cz > Recenze knih > Jóga, hry a pohádky - metodická příručka

Jóga, hry a pohádky - metodická příručka

yoga 5281457 1920
yoga 5281457 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s dět­mi? Cvičíte? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro pohy­bo­vé akti­vi­ty? Máte rádi jógu a chce­te se dozvě­dět, jak ji s dět­mi cvi­čit? Tak prá­vě vám je urče­na pub­li­ka­ce Jóga, hry a pohád­ky, jejíž autor­kou je Věra Rojová. 

Kniha je roz­dě­le­na na dvě čás­ti a to: na pohád­ky a hry, dále na jógo­vé cvi­ky, kte­ré jsou abe­ced­ně řaze­ny. Na začát­ku kni­hy autor­ka uved­la podě­ko­vá­ní všem, co se na kni­ze podí­le­li a pomá­ha­li, aby spat­ři­la svět­lo svě­ta, také jak a proč kni­ha vznik­la a poky­ny, jak ji cvi­čit. Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te pou­ži­tou lite­ra­tu­ru a také dopo­ru­če­nou, kde může­te hle­dat dal­ší zají­ma­vé námě­ty pro cvi­če­ní.

9788026211617

Kniha má 21 lek­cí po 45 minu­tách. Každá lek­ce obsa­hu­je jed­nu pohád­ku, téma­ta k dal­ší­mu zamyš­le­ní, výtvar­nou akti­vi­tu a moti­vač­ní hru. Pohádky jsou krát­ké. Jsou v nich zvý­raz­ně­ny jógo­vé pozi­ce, kte­ré bude­te s dět­mi cvi­čit..

O čem pohád­ky vlast­ně jsou? Především o zví­řát­kách, o doprav­ních pro­střed­cích, o hrač­kách, ale i o prin­ceznách, a nejen o nich. Jaké pozi­ce v kni­ze najde­te? Např. beruš­ku, brouč­ka, koč­ku, pej­ska, opi­ci, vče­lu, žira­fu či zají­ce.

Co dětem jóga vlast­ně při­ná­ší? Umožní jim vyjá­d­řit spon­tán­ní radost z pohy­bu, dodá dětem dobrou nála­du a nau­čí je, jak se zklid­nit, nebo nao­pak zís­kat ener­gii.

Knihu dopo­ru­čím všem uči­tel­kám mateř­ských i základ­ních škol, vycho­va­tel­kám škol­ních dru­žin a klu­bů, dále vedou­cím zájmo­vých krouž­ků pře­de­vším jógy s dět­mi od 4 do 9 let. Také rodi­čům, kte­ří rádi cvi­čí jógu a chtě­jí do toho zapo­jit i své děti a mož­ná neví, jak na to.

Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka se mně moc líbi­la. Mám jich doma něko­lik. Tato kni­ha je výji­meč­ná tím, že má krát­ké pohád­ky a také pozi­ce uvi­dí­te hned ved­le tex­tu. Pohádky může­te vyu­žít jako moti­va­ci pro dal­ší prá­ci, nejen pro cvi­če­ní jógy. Kniha je sro­zu­mi­tel­ná, pře­hled­ná, s jed­no­du­chý­mi čer­no­bí­lý­mi ilu­stra­ce­mi, kte­ré vás potě­ší a navo­dí ty pří­jem­né poci­ty pro cvi­če­ní. Jelikož sama cvi­čím jógu, ráda se inspi­ru­ji i pro prá­ci s dět­mi. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat, pří­jem­ně se pro­táh­nout, krás­ně si zacvi­čit, poslech­nout, či pře­číst pohád­ku a něco hez­ké­ho si vytvo­řit. Čas strá­ve­ný s vaši­mi dět­mi se vám roz­hod­ně vrá­tí.

Ukázka z kni­hy:

Myslím si, že všech­no, co v živo­tě dělá­me, je vědo­mě či pod­vě­do­mě vede­no tou­hou zajis­tit štěs­tí pro sebe a i dru­hé. Navzdory dneš­ní uspě­cha­né době chce­me žít spo­ko­je­ně, chce­me být zdra­ví a uvol­ně­ní. Radost nám může při­nést setká­ní s pří­te­lem, pohled na jas­né září­cí slun­ce, pobyt v pří­ro­dě či jiný krás­ný záži­tek. Ti, kte­ří mají štěs­tí a mohou trá­vit čas malý­mi dět­mi, to kte­ří jim ote­vře­li svá srd­ce, vědí, že prá­vě ony jsou pokla­dem, studán­kou plnou čis­to­ty a nevin­nos­ti. Ti nejmlad­ší nás neu­stá­le obda­ro­vá­va­jí lás­kou a učí nás rado­vat se z malič­kos­tí.

Několik slov o autor­ce:

Ing. Věra Rojová, jógo­vým jmé­nem Sita, vystu­do­va­la Vysokou ško­lu eko­no­mic­kou v Praze. Je drži­tel­kou mezi­ná­rod­ní­ho cer­ti­fi­ká­tu pro cvi­či­te­le jógy a cvi­či­tel­kou II. tří­dy pod­le sys­té­mu Jóga v den­ním živo­tě, vyu­ču­je pod vede­ním Mistra Paramhanse Svámídžího Mahéšvaránandy od roku 1992. Vede kur­zy pro děti všech věko­vých sku­pin i pro dospě­lé.

Autorka: Věra Rojová Sita

Ilustrace: Lenka Šobrová, Eliška Voplakalová

Fotografie: Martin Roj

Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka

Vydáno: 2016, Portál, Praha, vydá­ní tře­tí

Počet stran: 120

Vazba kni­hy: měk­ká, bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-1161-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12174 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71579 KB. | 23.06.2024 - 04:39:33