Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Dnes vyšla hra The Lord of the Rings: Gollum, nejhorší hra desetiletí

Dnes vyšla hra The Lord of the Rings: Gollum, nejhorší hra desetiletí

Foto:Daedalic Entertainment
Foto:Daedalic Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hra The Lord of the Rings: Gollum je ste­al­th adven­tu­ra ze svě­ta Pána prs­te­nů, kte­rá se zamě­řu­je na osud Gluma, býva­lé­ho hobi­ta, kte­rý se stal otro­kem Jednoho prs­te­nu. Hra měla být zají­ma­vou a ori­gi­nál­ní zku­še­nos­tí pro fanouš­ky této fan­ta­sy ságy, ale pod­le prv­ních recen­zí se jed­ná o napros­té zkla­má­ní.

Hra má mno­ho pro­blé­mů, kte­ré kazí cel­ko­vý dojem. Mezi ně pat­ří:

  • Nudný a repe­ti­tiv­ní gameplay. Hra se sklá­dá z neu­stá­lé­ho plí­že­ní, ská­ká­ní a řeše­ní jed­no­du­chých háda­nek. Hráč nemá žád­nou vol­nost ani kre­a­ti­vi­tu v tom, jak pře­ko­nat pře­káž­ky a nepřá­te­le. Hra tak rych­le omr­zí a půso­bí jako neko­neč­ná pasáž.
  • Špatný tech­nic­ký stav. Hra trpí mno­ha bugy a pády, kte­ré brá­ní v pokro­ku v pří­bě­hu. Některé z nich jsou dokon­ce nato­lik závaž­né, že zne­mož­ňu­jí dokon­čit urči­té úrov­ně. Hra také nena­bí­zí žád­né nasta­ve­ní gra­fi­ky ani ovlá­dá­ní, což je pro PC ver­zi nepři­ja­tel­né.
  • Nezajímavý pří­běh a posta­vy. Hra se sna­ží roz­ší­řit myto­lo­gii Pána prs­te­nů tím, že uka­zu­je Glumův život před­tím, než se setkal s Frodem a Samem. Bohužel, hra nedo­ká­že vytvo­řit žád­nou empa­tii ani napě­tí mezi hrá­čem a Glumem, kte­rý je zde vyob­ra­zen jako nevr­lý a roz­pol­ce­ný tvor. Hra také nevy­u­ží­vá poten­ci­ál ostat­ních postav ze svě­ta Pána prs­te­nů, jako jsou Gandalf, Saruman nebo Šmaka.
  • Neatraktivní vizu­ál­ní styl. Hra má vel­mi šedi­vou a tem­nou gra­fi­ku, kte­rá půso­bí mdlým a depre­siv­ním dojmem. Hra také nemá žád­ný vlast­ní vizu­ál­ní styl, ale pou­ze kopí­ru­je fil­mo­vou adap­ta­ci Pána prs­te­nů od Petera Jacksona. Hra tak půso­bí jako lev­ný a neo­ri­gi­nál­ní pro­dukt.

Z těch­to důvo­dů je hra The Lord of the Rings: Gollum hod­no­ce­na jako nej­hor­ší hra letoš­ní­ho roku a mož­ná i dese­ti­le­tí. Hra je dopo­ru­čo­vá­na pou­ze těm nej­věr­něj­ším fanouškům Pána prs­te­nů, kte­ří chtě­jí zažít dal­ší dob­ro­druž­ství v tom­to svě­tě. Pro ostat­ní hrá­če je lep­ší vyhnout se této hře a radě­ji si zno­vu pus­tit fil­my nebo pře­číst kni­hy od J.R.R. Tolkiena.


Zdroje:

  • Idnes.cz
  • Doupe.cz
  • Games.cz

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69422 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71737 KB. | 14.07.2024 - 21:05:46