Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Lví král - oscarový film roku 1995

Lví král - oscarový film roku 1995

LviKral
LviKral
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zdivočelé stá­do hna­né na Scarův pří­kaz potmě­ši­lý­mi hye­na­mi by bez­bran­né­ho Simbu urči­tě zadu­pa­lo do země, kdy­by jej neza­chrá­nil jeho otec Mufasa. Při zou­fa­lé záchra­ně však zahy­ne. Protřelému Scarovi pak nedá moc prá­ce pře­svěd­čit vydě­še­né­ho Simbu, že je zod­po­věd­ný za otco­vu smrt a měl by neod­klad­ně uprch­nout! A tak se Scar se svo­jí sui­tou koneč­ně dosta­ne k moci - zatím­co Simba si najde nové zví­ře­cí přá­te­le Pumbu a Timona, s nimiž v duchu bez­sta­rost­né filo­zo­fie Hakuna Matata vyros­te do majestát­ní lví podo­by. Ale země jeho otce strá­dá, krá­lov­ská krev se neza­pře a kde­si na hvězd­né oblo­ze si Mufasa hlu­bo­ce oddychl, když pro­bu­ze­ný Simba razant­ně vyra­zil v jeho krá­lov­ské sto­pě.......

Každý tvůrce/každé studio/každý umě­lec má svůj Magnum opus (vrchol­né dílo) a pla­tí to i tvůr­cích či stu­di­ích, kte­ří mají hod­ně slav­ných pro­jek­tů hned něko­lik. Takové stu­dio Walt Disney Animation Studios má tře­ba svůj prv­ní sní­mek Sněhurka a Sedm trpas­lí­ků, dále také tře­ba Pinnocchia, Aladina, Krásku a zví­ře nebo též z počí­ta­čo­vé ani­mo­va­ných sním­ků tře­ba Ledové krá­lov­ství nebo Zootropolis. I přes­to, musí toto stu­dio mít jen jedi­ný Magnum opus. A ten pro mně v rám­ci toho­to ani­mo­va­né­ho stu­dia jas­ně před­sta­vu­je Lví král.

Lví král pro mně osob­ně před­sta­vu­je mno­ho věcí- Jeden z TOP 3 ani­mo­va­ných sním­ků všech dob (spo­leč­ně s Toy Story 3 a V hla­vě), nej­lep­ší (vel­mi vol­nou) adap­ta­cí díla Williama Shakespeara (v tom­to pří­pa­dě mlu­ví­me o vel­ké inspi­ra­ci dílem Hamlet), nej­lep­ší film roku 1994 (což je pro film, kte­rý vyšel ve stej­ně nabi­tém roce jako fil­mo­vé pec­ky Forrest Gump, Leon, Pulp Fiction, Nebezpečná rych­lost nebo Pravdivé lži), jeden z cel­ko­vě nej­lep­ších fil­mů všech dob a pře­de­vším vrchol­nou ukáz­ku ani­mo­va­né tvor­by s co nej­vět­ší mož­nou ukáz­kou kre­a­ti­vi­ty a per­fek­ci­o­nis­tic­kých detai­lů.

Tomuto vel­ko­le­pé­mu ani­mo­va­né­mu epo­su z krá­lov­ství afric­kých zví­řat jed­no­du­še nechy­bí nic- Zajímavé, pro­kres­le­né a sym­pa­tic­ké posta­vy, emo­ci­o­nál­ní síla, vrchol­ná ukáz­ka ani­ma­ce a pře­de­vším sil­ný pří­běh. Příběh je zalo­žen na Hamletovi Williama Shakespeara, což je poznat pře­de­vším na tra­gic­ké záplet­ce, kte­rá tak už v zákla­du dělá tuhle disneyov­ku výraz­ně odliš­nou. Ano, nechy­bí tu pes­t­ré bar­vič­ky, vtip­né posta­vy s vtip­ný­mi momen­ty a pře­de­vším pří­běh neskon­čí tra­gic­ky (spo­i­ler!), přes­to je ale tahle disneyov­ka už jenom svým posel­stvím a sku­teč­nos­tí, že jde vylo­že­ně o film ve kte­rém si star­ší divá­ci mohou najít svo­je tak tro­chu dospě­lej­ší.

Už tak napros­to bra­vur­ní­mu kouz­lu svě­ta Lvího krá­le (už jen úvod­ní sek­ven­ce by bez kon­tex­tu obstá­la jako vrchol­ný ani­mo­va­ný kraťas jenž by se na ani­mač­ních ško­lách pre­zen­to­val podob­ně jako se v Americe na hodi­nách sce­náris­ti­ky pre­zen­tu­je jako ukáz­ka doko­na­lé­ho scé­ná­ře Návrat do budouc­nos­ti) při­spí­vá famóz­ní soun­d­track Hanse Zimmera, kte­rý dodnes pat­ří mezi nej­lep­ší soun­d­trac­ky všech dob a už z něho srší jas­ná epič­nost, kte­rá je ve finá­le Lvího krá­le plná. Stejně tak parád­ní je ale hudeb­ní režie pís­ní vytvo­ře­ných čis­tě pro film, za kte­rý­mi sto­jí dvo­ji­ce Elton John a Tim Rice, kte­ří tak spo­leč­ně stvo­ři­li legen­dár­ní pís­ně jako úvod­ní „ Circle of the Life´´ nebo „ Can You Feel the Love Tonight´´, „ Be Prepared´´ nebo „ I Just Can´t Wait to Be King´´. I díky geni­a­li­tě těch­to son­gů jde tak Lvího krá­le též v pod­sta­tě řadit mezi nej­lep­ší muzi­ká­ly všech dob.

Lví král má ale pře­de­vším napros­to skvě­le napsa­né postavy- Hlavní hrdi­na Simba si v prů­bě­hu fil­mu pro­jde něja­kým vývo­jem a z tak tro­chu nani­co­va­té­ho a tro­chu pyš­né­ho prin­ce se po nešťast­né tragé­dii stá­vá zce­la jiný lev, kte­rý si svůj nevy­hnu­tel­ný osud budou­cí­ho vlád­ce země nehod­lá při­znat jen tak snad­no. Bravurní je posta­va Simbova otce Mufasy (po Darthu Vaderovi jde o dru­hou nej­slav­něj­ší vokál­ní roli Jamese Earla Jonese/v čes­kém zně­ní je poté náhrad­níč­kem dodnes legen­dár­ní hlas Miroslava Moravce), kte­rý sku­teč­ně fun­gu­je jako oči­vid­ný sil­ný, spra­ved­li­vý a chrab­rý ochrán­ce své země, kon­trast­ně je mu poté vytvo­řen napros­to úžas­ný zápo­rák Scar (v ori­gi­ná­le napros­to bra­vur­ní Jeremy Irons, v čes­kém pře­kla­du dosti fajn Pavel Soukup), Mufasův bra­tr a Simbův strýc, kte­rý je neje­nom vizu­ál­ně výraz­ný, ale je z něj stvo­řen jeden z nej­lep­ších ani­mo­vá­ných zápo­rá­ků všech dob, kte­rý se pro­je­ví jako schop­ný mani­pu­lá­tor a poz­dě­ji i jako reál­ná hroz­ba. Stejně tak se tu skvě­le pra­cu­je se Simbovou kamarádkou/od začát­ku oči­vid­nou budou­cí lás­kou Nalou, „ potrh­lým´´ opi­čím šama­nem Rafikim, Simbovou mat­kou Sarabi, major­dó­mem Zazuem (Rowan Atkinson se v ori­gi­nál­ním zně­ní na téhle roli cel­kem vyjá­d­řil) nebo pře­de­vším s dvo­jí­cí suri­ka­ty s pra­se­tem Timonem a Pumbou, kte­ří si celou dobu kole­du­jí o vlast­ní spin-off (kte­rý násled­ně dosta­li v podo­bě tele­viz­ní­ho seri­á­lu a násled­ně i v podo­bě Lvího krá­le 3/1½). Animátoři u Disneyho se vždyc­ky sna­ži­li o co nej­vět­ší rea­lis­tič­nost a pro­to je kaž­dá z postav věr­ná své­mu zví­ře­cí­mu reál­né­mu předob­ra­zu, což je dal­ší ukáz­ka napros­té ani­má­tor­ské peč­li­vos­ti.

Film, kte­rý má srdíč­ko a doká­že sku­teč­ně pře­dat posel­ství o důle­ži­tos­ti osob­ních vzta­hů a o tom, že i když o něko­ho při­jde­te tak to nezna­me­ná, že ten dotyč­ný navždy nebu­de ve vašem srd­ci. Vizuálně vypipla­ný do nejmen­ších detai­lů, přes­to má ale i stej­ně skvě­lý famóz­ní pří­běh, feno­me­nál­ní hudeb­ní režii/dramaturgii a sku­teč­nou ukáz­kou toho čeho vše­ho jsou ani­má­to­ři schop­ní. Film, kte­rý ani po něko­li­ka zhléd­nu­tích neztra­tí své jedi­neč­né kouz­lo a sku­teč­ně jde o ten nej­lep­ší mož­ný film pro celou rodi­nu. Sice se dočkal napros­to zby­teč­né a více­mé­ně uráž­li­vé dvoj­ky, je tu ale pořád oukey Lví král 3/1½ a „ hra­ná´´ pře­dě­láv­ka Lvího krá­le je dle mého názo­ru famóz­ní i přes­to, že jed­no­du­še postrá­dá kouz­lo původ­ní­ho sním­ku. I to doka­zu­je, že je původ­ní Lví král jedi­neč­ný a i nadá­le půjde o povin­ný sní­mek pro dal­ší gene­ra­ce, kte­rý navíc před­ve­de pra­se bra­da­vič­na­té v rage modu, což se pros­tě musí vidět. A i nadá­le půjde o jeden z vrcho­lů kinematografie- Hakuna Matata!

Trailer:Verdikt:
5 z 5


Photo © 2002 WALT DISNEY Pictures


Podívejte se na hodnocení Lví král na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,03793 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72066 KB. | 12.04.2024 - 20:26:04