Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Simpsonovi ve filmu - Spider vepř, Spider vepř, umí hlavou dolů lézt...

Simpsonovi ve filmu - Spider vepř, Spider vepř, umí hlavou dolů lézt...

Simpsonovi
Simpsonovi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přiznávám, že jem­něj­ší humor Simpsonových je mi bliž­ší než drs­ný, kte­rý nabí­zí South Park. Ne tak oči­vid­né, ale vtip­né pop­kul­tur­ní naráž­ky mě roze­smě­jí víc než divo­ký vodo­pád sprostých výra­zů (z nichž, kte­ré ani neznám :). Ale i tak mě South Park: Peklo na zemi (1999) sluš­ně poba­vil, pro­to­že mu nechy­běl šmrnc a byl roz­to­mi­le úchyl­ný.

Teď máme šan­ci zhod­no­tit, jak dopadla fil­mo­vá ver­ze Simpsonových. Tato rodin­ka oku­pu­je tele­vi­ze už dlou­hou řád­ku let, a i když někdo tvr­dí, že v posled­ních řadách jim dochá­zí dech (s čímž já osob­ně nesou­hla­sím), tak Simpsonovi ve fil­mu jsou jas­ným důka­zem toho, že jejich tvůr­ci toho mají v záso­bě ješ­tě dost.

Nenechte se splést, to, že Homer, Marge, Lisa, Bart a Maggie vstu­pu­jí na stří­br­né plát­no, nezna­me­ná, že vás začnou bom­bar­do­vat krys­ta­lic­ky jas­ný­mi gagy v kaž­dé vte­ři­ně. Stejně jako u seri­á­lu i tady se sází na něko­lik jas­ných vtíp­ků, mno­ho těch, kte­ré jsou lehce skry­ty pod povr­chem a na spous­tu pop­kul­tur­ních nará­žek na vše mož­né, co hýbe dneš­ním svě­tem.

Najdete tu scé­ny, kte­ré bez pro­blé­mů pocho­pí před­škol­ní dítě, ale také ty, jejichž poin­ta dojde spí­še dospě­lým. Jinak řeče­no pro kaž­dé­ho něco. Ale humor je dáv­ko­ván tak, že se v pod­sta­tě u Simpsonových ve fil­mu nedo­čká­te výraz­něj­ších hlu­chých míst. Neustále se poba­ve­ně usmí­vá­te a přes­to­že se mož­ná nebu­de­te smát tak, že vám vypa­da­jí zuby, po sle­do­vá­ní by ve vás měl zůstat klad­ný dojem. To pla­tí pro divá­ka, kte­rý se Simpsonovými nemá žád­né vel­ké zku­še­nos­ti, ale hlav­ně pro ty, kte­ří se kaž­dé epi­zo­dy nemo­hou dočkat a mač­ka­jí opě­ra­dla kře­sel v nadě­ji, že se ozve noto­ric­ky zná­má pís­nič­ka: „The Simpsons…“ Právě ti ví, že abys­te si žlu­tou par­tič­ku pořád­ně uži­li musí­te mít pře­hled o poli­ti­ce a kul­tur­ní scé­ně USA, pro­to­že prá­vě na toto je míře­no nej­ví­ce jas­ných či méně oči­vid­ných vtíp­ků.

Nestalo se ani to, čeho jsem se bál – fil­mo­vá ver­ze naštěs­tí nepů­so­bí jako zby­teč­ně nata­ho­va­ná seri­á­lo­vá epi­zo­da, ale vše je dáv­ko­vá­no tak, abys­te se bavi­li celých takřka deva­de­sát minut, kte­ré sle­do­vá­ním strá­ví­te. Opět ale upo­zor­ňu­ji na to, že nemů­že­te oče­ká­vat kano­ná­du pří­mo­ča­rých fór­ků.

Určitou skvr­nou na krá­se je, že ved­lej­ším posta­vám ve fil­mu není věno­vá­no moc pozor­nos­ti, ale na dru­hou stra­nu, pět čle­nů rodi­ny Simpsonových s kli­dem utáh­ne celou sto­páž. Musí vám být jas­né, že tím, kdo bude hyba­te­lem pěk­né­ho prů­švi­hu je Homer. Jeho neu­ko­ji­tel­ná tou­ha po kob­li­hách způ­so­bí tak vyso­kou kon­cen­t­ra­ci zne­čiš­tě­ní Springfieldu, že Eko-Profi-Agentura (po dost podiv­ném roz­hod­nu­tí pre­zi­den­te Schwarzeneggera) uvěz­ní celý Springfield pod (takřka) neroz­bit­nou skle­ně­nou kopu­li. Přestože se samo­zřej­mě jeho oby­va­te­lé sna­ží dostat ven (s pomo­cí slo­na či bub­li­fu­ku), poda­ří se unik­nout pou­ze Simpsonových. Ti nejdří­ve hod­la­jí strá­vit klid­ný život na Aljašce, ale když má být jejich měs­to vyho­ze­no do vzdu­chu, nehod­la­jí to nechat jen tak.

Najde se čas i na pár odbo­ček – uva­da­jí­cí vztah Marge a Homera, Bart tou­ží­cí po otci jako je Flanders, Lisa a její vysně­ný muž. Ani na Maggie neby­lo zapo­me­nu­to, i když má pro­blémy s cho­ze­ním, tak je jed­ním z nejakč­něj­ších cha­rak­te­rů vůbec. Bohatým zdro­jem humo­ru je samo­zřej­mě Homer a jeho neši­kov­nost, ale všech­na pozor­nost mu roz­hod­ně věno­vá­na není a je pocti­vě roz­lo­že­na mezi všech­ny čle­ny rodi­ny.

Pokud vás zají­má tech­nic­ká strán­ka fil­mu, tak ani­ma­ce se od seri­á­lo­vé moc neli­ší, i když někte­ré scé­ny (jako napří­klad umís­tě­ní Springfieldu pod skle­ně­nou báni) jsou var­la­tar­vou­cí. Hudební soun­d­track není špat­ný, ale čekal jsem něco bouř­li­věj­ší­ho výraz­něj­ší­ho. Ovšem čes­ký dabing je jas­ným důka­zem toho, že i když je plno těch, kte­ří pro­ti „namlu­ve­ní“ pes­ku­jí, tak napří­klad u Simpsonových by pone­chá­ním původ­ních hla­sů ztra­til film pro našin­ce vel­ké kouz­lo. Umíte si snad před­sta­vit, že by pro­mlou­val ústy Marge někdo jiný než Jiří Lábus?

Filmová plát­no Simpsonovým vůbec neuško­di­lo. Simpsonovi ve fil­mu se svou kva­li­tou pohy­bu­jí někde v rovi­ně nej­lep­ších dílů seri­á­lů a dlou­há sto­páž jim na krá­se a humo­ru neu­bra­la. Možná někte­ří čeka­li vět­ší inten­zi­tu gagů, ale když bude­te číst mezi řád­ky, tak zjis­tí­te, že je tu mno­hem více vtíp­ků, než se na prv­ní pohled zdá­lo.


Photo © 20th Century Fox Pictures


Podívejte se na hodnocení Simpsonovi ve filmu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78233 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72088 KB. | 25.04.2024 - 16:59:08