Kritiky.cz > Recenze knih > Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí

Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí

919 madona z hor 2d 1
919 madona z hor 2d 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Životní pří­běh Marii Vittorii začí­ná ve dva­cá­tých letech dva­cá­té­ho sto­le­tí v ital­ských horách, kde život lidí utvá­ří tvr­dá prá­ce a neo­chvěj­ná víra. Maria se bojí, že se nepro­vdá a zůsta­ne sta­ru pan­nou, ale když jí je pět­a­dva­cet, při­ve­de jí otec ženi­cha. Po svad­bě se s man­že­lem odstě­hu­jí do ves­ni­ce v pod­hůří a ote­vřou si obchod.

Maria se sta­rá o pět dětí a pra­cu­je i v obcho­dě, tak­že má pořád co dělat. Nástup faši­zmu a vál­ky ale její život změ­ní. Uživit rodi­nu je těž­ké, jíd­la je málo a je nároč­né pře­čkat drs­né váleč­né zimy. Nikomu se nedá věřit, Mariin bra­tra­nec se dal k fašis­tům a zne­u­ží­vá nově naby­tou moc, ve dvě­řích obcho­du se stří­da­jí nacis­ti s par­ti­zá­ny a všich­ni chtě­jí jíd­lo, kte­ré je čoraz těž­ší sehnat i na čer­ném trhu.

Aby ochrá­ni­la svou rodi­nu, dělá Maria věci, kte­ré jsou pro­ti její pova­ze i víře a sna­ží se pře­čkat obdo­bí, kdy dětem nemů­že dát k jídlu nic jiné­ho než ješ­těr­ky. Když se její man­žel dozví, co udě­la­la, zlo­bí se na ni, i když to všech­no bylo pro dob­ro rodi­ny. Mariin život sa začí­ná roz­pa­dat na kous­ky, ona je však odhod­lá­na udr­žet ho pohro­ma­dě a spo­leč­ně se svou milo­va­nou rodi­nou pře­čkat zlé časy.

Všechno teď děsí. Zvuky, záko­ny, zprá­vy, zdra­ví, poča­sí, dnešek, zít­řek... Maria se bojí pořád, jako by nosi­la v bři­še kámen, jako by se jí držel stín a nechtěl ji pus­tit, jak­ko­li se od něj sna­ží odsko­čit. Lidé mají hlad. A hlad posil­ňu­je strach. Hubený pes se tře­se, pro­to­že mu chlad pro­ni­ká pří­mo do kos­tí. Hubený pes se tře­se, když jeho pán vytáh­ne hůl. Je to stej­né, hube­ný pes se pros­tě tře­se. 

Důvěrná přítelkyně i rádkyně Madona

Během celé­ho pří­bě­hu se Maria obra­cí na soš­ku Madony, kte­rou žádá o rady i odpo­vě­di. V kni­ze jsou i čás­ti, kde jí Madona odpo­ví­dá, ale mys­lím, že to jsou spíš Mariiny myš­len­ky, poci­ty a roz­hod­nu­tí, kte­rá chce udě­lat, ale ona věří, že k ní pro­mlou­vá samot­ná Madona.  Maria se sna­ží být dobrou křes­ťan­kou, ale někdy nedo­ká­že pře­stat s před­sud­ky. Když se její dce­ra vze­pře její vůli a sama si vybe­re, jak chce žít, Maria s ní pře­ru­ší veš­ke­rý kon­takt. Jak ply­ne čas, učí se Maria chá­pat, nesou­dit a hlav­ně - odpouš­tět a bez­d­pod­mí­neč­ně milo­vat. Z mla­dé dív­ky pod­ří­ze­né nejdřív otci a poz­dě­ji man­že­lo­vi se sta­ne samo­stat­ně uva­žu­jí­cí žena, kte­rá se roz­ho­du­je sama.

Elise Valmorbida nalez­la inspi­ra­ci k napsá­ní Madony z hor ve vyprá­vě­ní svých ital­ských rodin­ných pří­sluš­ní­ků. Vytvořila pří­běh, ve kte­rém nejen uka­zu­je, jak se v prů­bě­hu času měni­la spo­le­čen­ská situ­a­ce v Itálií, ale i to, jak na jed­not­li­vé změ­ny rea­go­va­li oby­čej­ní lidé. Věnuje se sice vyprá­vě­ní pří­bě­hu z pohle­du Marie, ale dozví­dá­me se i o osu­dech jejích rodin­ných pří­sluš­ní­ků a dal­ších oby­va­tel měs­teč­ka.

Vydržet hladovět je důležité...

Autorka pěč­li­vě popi­su­je pří­ro­du, míst­ní zvy­ky i spo­le­čen­skou situ­a­ci. Je vidět, že si důklad­ně nastu­do­va­la his­to­ric­ké reá­lie, kte­ré násled­ně do pří­bě­hu vplet­la tak, že ho krás­ně dopl­ňu­jí a roz­ví­je­jí, for­mu­jí a mění její hrdi­ny a urču­jí jejich roz­hod­nu­tí a činy. Ať se však sta­ne coko­liv, rodi­na zůstá­vá jed­not­ná a drží při sobě. Jak říká Maria, vydr­žet hla­do­vět je stej­ně důle­ži­té jako umět uva­řit noky. A její rodi­na toho vydr­že­la omno­ho víc a pře­ci všech­no zvlád­li a zůsta­li pohro­ma­dě. Dokonce i po tom, co udě­la­la dce­ra Amelia. Její závě­reč­né setká­ní s mat­kou je jed­ním z nej­sil­nej­ších čás­tí pří­bě­hu a sym­bo­lic­kým zakon­če­ním Mariiny vnitř­ní pro­mě­ny.

Elise Valmorbida nesou­dí a nepod­sou­vá svůj vlast­ní názor. Nechává na čte­ná­řech, aby se sami roz­hod­li, zda jsou jed­not­li­vé posta­vy klad­né nebo zápor­ní a aby sami zhod­no­ti­li jejich činy. Zároveň nutí k zamyš­le­ní. Jak bychom se zacho­va­li my na mís­tě Marie nebo koho­ko­liv jiné­ho z pří­bě­hu?   Zvládli bychom pře­žít a ochrá­nit své blíz­ké v době, ve kte­ré lidé ztrá­ce­li lid­skost?

Hodnocení: 95%

MADONA Z HOR

Autorka: Elise Valmorbida

Originální název: The Madonna of the Mountains

Překlad: Dana Chodilová

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 400

Za recenz­ní výtisk děku­ji nala­da­tel­ství Domino. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, můžete ji zakou­pit napří­klad zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vzdor!: Partyzánská taktika a morální rozhodnutí ve španělském odboji7. června 2023 Vzdor!: Partyzánská taktika a morální rozhodnutí ve španělském odboji Věta „obloha nad celým Španělskem je čistá“ odstartovala povstání proti španělské republice a zároveň i nejkrvavější předehru druhé světové války. Navzdory některým očekáváním nás ale hra […] Posted in Recenze her
  • Blitzkrieg! Druhá světová za dvacet (a něco) minut21. listopadu 2021 Blitzkrieg! Druhá světová za dvacet (a něco) minut Vojska s hákovým křížem se soustředí na východní frontu, jejich obávané tanky právě uzavřely další kampaň a vojevůdce nacistů by si mohl spokojeně mnout knír, kdyby tedy nebylo Pacifiku, […] Posted in Recenze her
  • Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské25. června 2019 Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské Když měla Helga Pollak 12 let, deportovali ji i s otcem Otto Pollakem do ghetta v Terezíně. Od 27. ledna 1943, až do svého transportu do Osvětimi 23. října 1944, žila v dívčím domově L […] Posted in Recenze knih
  • Podivná holka20. dubna 2019 Podivná holka Když je dětská psychologička Imogen Reidová donucena vrátit se do rodného města a začít tam nový život, netuší, co ji čeká. v nové práci má na starosti problémové děti. Jednou z nich je i […] Posted in Recenze knih
  • Malé temné lži a jejich následky16. dubna 2019 Malé temné lži a jejich následky Catrin Quinnová před několika lety přišla o své dva syny. Teď žije téměř poustevnickým životem. Ona i její bývalá kamarádka Ráchel, která je za smrt Catrininých synů zodpovědná, se snaží […] Posted in Recenze knih
  • Ochutnávačka6. března 2019 Ochutnávačka Druhá světová válka se chýlí ke svému konci a v Berlíně přestává být bezpečno. Proto se Magdini rodiče rozhodnou, že svou dceru pošlou na venkov ke strýcovi a tetě. Tam se ale nesetká s […] Posted in Recenze knih
  • Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy11. února 2019 Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy Píše se rok 1944. Nou vyhnali z domu, protože otěhotněla s německým vojákem. Dítě ji odebrali. Pracuje na malém nádraží, kde jednoho dne dovezou vlak plný židovských dětí, které vezou do […] Posted in Recenze knih
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […] Posted in Recenze knih
  • Co když svého syna nezabila?11. ledna 2019 Co když svého syna nezabila? Emma Cartwrightová nebyla vždycky Emmou Cartwrightovou. Kdysi se jmenovala Susan Websterová. A zabila svého synka Dylana. Alespoň si to myslí. Emma si totiž vůbec nepamatuje, co se tehdy […] Posted in Recenze knih
  • Nech mě jít, prosím10. ledna 2019 Nech mě jít, prosím Louis Lasker má svou rodinu nade všechno rád. Jedinou výjimku představují situace, kdy členy své rodiny upřímně nesnáší. Tenhle rozpor má ale hned několik důvodů. Rozvod otce, smrt matky, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92691 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71657 KB. | 13.07.2024 - 11:18:50