Kritiky.cz > Horory > Romasanta (2004)

Romasanta (2004)

rp Romasanta 28200429.jpeg
rp Romasanta 28200429.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Na špa­něl­ském ven­ko­vě bylo nale­ze­no něko­lik roz­sá­pa­ných mrt­vol. Můžou za to sku­teč­ně vlci, nebo za vším sto­jí někdo úpl­ně jiný?   
Děj fil­mu se ode­hrá­vá roku 1851 na špa­něl­ském ven­ko­vě, kde bylo nale­ze­no něko­lik zoha­ve­ných lid­ských těl. Většinu mrt­vol se poda­ři­lo před pros­tým lidem uta­jit (jsou jich desít­ky), ale i tak se mezi oby­va­te­li začí­ná šířit strach. Těla byla roz­sá­pá­na a byl jim odstra­něn pod­kož­ní tuk. Začnou být pořá­dá­ny lovy na vlky, ale vra­žed­né řádě­ní to stej­ně neza­sta­vi­lo. Ve vrch­ních kru­zích se dokon­ce mlu­ví o vlkodla­ko­vi, ale zatím se nepo­da­ři­lo najít pat­řič­né důka­zy. Profesor Philips, kte­rý byl k tomu­to pří­pa­du při­zván, je však pře­svěd­čen, že za vším musí stát dušev­ně nemoc­ný jedi­nec, niko­liv něja­ká báj­ná stvů­ra…

Český název: Romasanta: Hon na vlkodla­ka
Režie: Paco Plaza
Rok výro­by: 2004
Délka: 90 min
Země: Španělsko / Velká Británie
Alternativní názvy: Romasanta, la caza de la bes­tia, Werewolf Manhunt, The.
Hrají:
Elsa Pataky...(Bárbara)
Julian Sands...(Manuel Romasanta)
John Sharian...(Antonio)
Gary Piquer...(District Attorney Luciano de la Bastida)
David Gant...(Profesor Philips)
...a dal­ší
Tak a máme tu dal­ší fil­mu, kte­rý byl údaj­ně nato­če­ný pod­le sku­teč­ných udá­los­tí. Tedy hlav­ní inspi­ra­cí k jeho nato­če­ní byly his­to­ric­ké soud­ní spi­sy o vůbec prv­ním špa­něl­ském „séri­o­vém vra­ho­vi“ (Manuel Blanco Romasanta), kte­rý tvr­dil, že trpí lykan­tro­pií, ale byla mu pro­ká­zá­na pou­ze „dušev­ní poru­cha“. Popravdě jsem se o ten­to pří­pad před­tím nikdy neza­jí­mal, tak­že nemůžu porov­nat, jak se tvůr­ci fil­mu drže­li his­to­ric­kých fakt. K dob­ru jim však musím při­číst hlav­ně to, že se roz­hod­li pone­chat jmé­no ústřed­ní posta­vy. Co se však týče kva­li­ty fil­mu, tak tady jsem i po dru­hém shléd­nu­tí, zůstal dost skep­tic­ký.
Nemám moc rád, když se do horo­ru míchá i roman­tic­ký pod­text, tak­že s tím­to byl u mě jeden z tvůr­ců REC dost na ští­ru. Nicméně musím říci, že napo­dru­hé se mi to líbi­lo pře­ce jenom o tro­chu více, než­li minu­le. Dokázal jsem při­stou­pit na onu (ne)hororovou hru, kdy se tu sice obje­ví něko­lik prv­ků, kte­ré urči­tě sto­jí za povšim­nu­tí (pře­mě­na z vlka do lid­ské podo­by, rádo­by roz­sá­pa­né mrt­vo­ly) – bohu­žel mno­ho důle­ži­té­ho se ode­hrá­va­lo spí­še za kame­rou. Takže jsem se stej­ně cítil dost oši­ze­ný. Nicméně Romasanta se stej­ně spí­še podo­bá potem­ně­lé detek­tiv­ce či his­to­ric­ké­mu dra­ma­tu a tady už si tvůr­ci ved­li o tro­chu lépe.
Atmosféra má mís­ty doce­la sluš­né grá­dy, nicmé­ně tako­vých svět­lej­ších záchvěvů je tu oprav­du jen něko­lik. Spíše mě tem­po pří­bě­hu mís­ty dost uspá­va­lo a jedi­né, co mě drže­lo při živo­tě, byla „bož­ská“ Elsa Pataky. Tahle žen­ská mě doká­že pokaž­dé pěk­ně rozohnit a to se nemu­sí ani svlé­kat ( i když kdo by se za tako­vý bonus zlo­bil, že…). Přece jenom se tu však moh­lo mno­hem více při­tvr­dit, když už tady bylo mrt­vol doce­la dost. Takže ve finál­ním hod­no­ce­ní půjdu ješ­tě o deset pro­cent naho­ru (popr­vé jsem dal jen 30%). Podívat se na to urči­tě dá, ale dva­krát to urči­tě sta­čí.
Hodnocení:
40%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63917 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71812 KB. | 20.07.2024 - 05:39:16