Kritiky.cz > Články > Film Příliš mladá noc si odbude svou americkou premiéru v soutěži na Los Angeles Film Festival

Film Příliš mladá noc si odbude svou americkou premiéru v soutěži na Los Angeles Film Festival

PMN
PMN
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film Příliš mla­dá noc slo­vin­ské­ho reži­sé­ra Olma Omerzu si odbu­de svo­ji ame­ric­kou pre­mi­é­ru v sou­těž­ní sek­ci losan­ge­les­ké­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Los Angeles Film Festival, kde bude uve­den 17. a 18. čer­ven­ce. Součástí fes­ti­va­lu je také pobyt a pro­gram pro reži­sé­ry na ran­či Skywalker Ranch George Lucase, kte­ré­ho se zúčast­ní reži­sér sním­ku. Film zís­kal aktu­ál­ně také Cenu pro nej­lep­ší film na Neisse Film Festival v Německu a uve­den bude v pro­gra­mu Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary, odkud reži­sér Olmo Omerzu odlé­tá do rus­ké Vologdy na tam­ní čer­ven­co­vou pre­mi­é­ru v sou­tě­ži fes­ti­va­lu Voices Vologda.

Intimní aktu­ál­ní pří­běh o dvou dva­nác­ti­le­tých klu­cích, kte­ří se den po Silvestru náhod­ně ocit­nou na zvlášt­ní osla­vě v bytě mla­dé dív­ky a pro­ži­jí zde své prv­ní setká­ní s lás­kou a sexu­a­li­tou, měl svou dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ru v České repub­li­ce 29. břez­na, před kte­rou byl ješ­tě uve­den v sou­těž­ní sek­ci Nová Evropa fes­ti­va­lu Febiofest. Na Slovensku měl film pre­mi­é­ru letos v dub­nu v rám­ci Febiofestu, do slo­ven­ské dis­tri­buce byl zakou­pen Asociací slo­ven­ských fil­mo­vých klu­bů, uve­den bude také v Německu, Rakousku, Švýcarskuve Slovinsku. Snímek vyni­ká uni­kát­ní atmo­sfé­rou bez­ča­sí a odkrý­vá prázd­no­tu sou­čas­ných part­ner­ských vzta­hů, pozor­nost v něm kro­mě her­ců Martina Pechláta, Jiřího Černého a Natálie Řehořové upou­ta­jí také před­sta­vi­te­lé dět­ských rolí Vojtěch MachutaJan Vaši. Film, ve kte­rém pro­ži­jí dět­ští hrdi­no­vé jeden večer ve svě­tě dospě­lých v situ­a­cích, před kte­rý­mi by měly být za nor­mál­ních okol­nos­tí chrá­ně­ny, vzni­kl v pro­du­cent­ské díl­ně spo­leč­nos­ti Endorfilm, kopro­du­cen­tem je ved­le FAMU a slo­vin­ské spo­leč­nos­ti Arsmedia také Česká tele­vi­ze. „Filmu se v zahra­ni­čí výbor­ně daří.“ říká pro­du­cent fil­mu Jiří Konečný a dodá­vá: „Dostáváme dob­ré recen­ze, máme potvr­ze­nou účast na mno­ha fes­ti­va­lech, máme z toho vel­kou radost. Osobní pre­zen­ta­ce v pres­tiž­ní sou­tě­ži v Los Angeles nám pomů­že sní­mek dále pro­pa­go­vat pří­mo v srd­ci fil­mo­vé­ho prů­mys­lu.“ Snímek Příliš mla­dá noc pod­po­řil Státní fond pro pod­po­ru a roz­voj čes­ké kine­ma­to­gra­fie a Slovinské fil­mo­vé cen­t­rum, dis­tri­bu­to­rem je CinemArt. Více infor­ma­cí o fil­mu najde­te na: www.cinemart.cz  a www.prilismladanoc.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20360 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71564 KB. | 13.07.2024 - 16:41:58