Kritiky.cz > Recenze knih > Máša a medvěd - Sbírka pohádek

Máša a medvěd - Sbírka pohádek

Masa
Masa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ruský ani­mo­va­ný seri­ál Máša a med­věd letos sla­ví desá­té naro­ze­ni­ny od doby, kdy se jeho pro­ta­go­nis­té popr­vé obje­vi­li na tele­viz­ních obra­zov­kách. Příběhy nezbed­né Máši a vyslou­ži­lé­ho cir­ku­so­vé­ho artis­ty Míši při­po­me­nou dří­ve naro­ze­ným národ­ní rus­kou pohád­ku Máša a med­věd. Díky 3D tech­no­lo­gii dosta­ly pří­běhy pěk­ný vizu­ál­ní kabá­tek.
Během dese­ti let pře­kro­či­li Máša s med­vě­dem rus­ké hra­ni­ce a vza­li úto­kem Evropu. Příběhy jste moh­li vidět na České tele­vi­zi, oble­če­ní s těmi­to posta­vič­ka­mi pat­ří k oblí­be­ným u malých dětí, Mášu a med­vě­da najde­te na pená­lech, bato­hách, hrač­kách a samo­zřej­mě i v kníž­kách.

Hned pět pří­bě­hů si může­te pře­číst ve sbír­ce pohá­dek, kte­rá vyšla v Egmontu. Jde o pohád­ky Nejbáječnější hra, Kulečník, Podivuhodné setká­ní, Šťastnou ces­tu a Opičí kape­la.

Ze všech pří­bě­hů lehce odvo­dí­te, že Máša je děv­če s pova­hou extro­ver­ta. Zvědavá, nezbed­ná, ale také cit­li­vá a las­ka­vá. Jako kaž­dé dítě milu­je slad­kos­ti a ráda si hra­je. Vysloužilý cir­ku­so­vý med­věd hle­dá v lese, kde nyní byd­lí, zaslou­ži­lý odpo­či­nek. Rád vzpo­mí­ná na léta slá­vy u cir­ku­su a s dojem­nou sta­rost­li­vos­tí opatru­je svo­je diplo­my, medai­le, pohá­ry a dal­ší oce­ně­ní za cir­ku­so­vá vystou­pe­ní. Miluje klid a samo­tu, což se ale s Mášou vcel­ku vylu­ču­je. Se vše­mi pro­ta­go­nis­ty kníž­ky se sezná­mí­te hned v úvo­du. Kromě med­vě­da a Máši se v pohád­kách setká­te s med­vě­di­cí, do kte­ré je med­věd zami­lo­va­ný, čer­ným med­vě­dem, med­vě­do­vým sokem v lás­ce, domá­cí­mi zví­řát­ky na Mášině dvo­ře, med­vě­do­vým cir­ku­so­vým kama­rá­dem tygrem, dvě­ma neroz­luč­ný­mi vlky a zají­cem, kte­rý kra­de med­vě­do­vi ze zahrád­ky mrkev a s Mášou rád hra­je hokej.

Pohádky jsou cel­kem krát­ké a hodí se na čte­ní před spa­ním. Nebo jako prv­ní čte­ní, díky vět­ší­mu pís­mu. Kniha vyni­ká hlav­ně pěk­ný­mi barev­ný­mi ilu­stra­ce­mi, kte­ré dokres­lu­jí vyprá­vě­ný děj. Příběhy jsou jed­no­du­ché, ale vese­lé.


  • Máša a med­věd. Sbírka pohá­dek
  • Vydal: Egmont
  • Rok vydá­ní: 2019
  • Kniha ke kou­pi: Albatros
  • Počet stran:128
  • Hodnocení: 100 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38412 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72017 KB. | 22.04.2024 - 12:47:11