Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Přání: Magické dobrodružství oslavuje 100 let Disney animace

Přání: Magické dobrodružství oslavuje 100 let Disney animace

Photo © Disney
Photo © Disney
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Ve fil­mu Přání vyslo­ví mla­dá a důvtip­ná dív­ka Asha tak moc­né přá­ní, že jej vysly­ší samot­ný vesmír. Nebo spí­še živou­cí kou­zel­ná kou­le s nezměr­nou ener­gií zva­ná Hvězda. Společně s Hvězdou musí Asha čelit hro­zi­vé­mu nepří­te­li, krá­li Magnificovi, kte­rý je vlád­cem říše Rosas, a kte­rý ohro­žu­je Ashiny přá­te­le a blíz­ké. Asha a Hvězda doká­žou, že když se vůle odváž­né­ho člo­vě­ka spo­jí s magií hvězd, mohou se dít zázra­ky....

Walt Disney Pictures letos sla­ví 100. výro­čí. Tou nej­ví­ce spja­tou divi­zí je poté jis­tě Walt Disney Animation Studios. Od Sněhurky a sed­mi trpas­lí­ků uteklo 86 let a vznik­lo cel­kem 62 ani­mo­va­ných fil­mů. Tím 62. fil­mem je poté Přání. Režiséři Chris Buck (Tarzan, Ledové krá­lov­ství I-II) a Fawn Veerausunthorn (pro zku­še­nou ani­má­tor­ku jde o režij­ní debut) tak ser­ví­ru­jí jakousi teč­ku za osla­va­mi 100 let stu­dia, kte­rá se chví­le­mi jenom vra­cí ke 2D ani­ma­ci, ale záro­veň ser­ví­ru­je pří­běh, kte­rý se vel­mi podo­bá kla­sic­kým pohád­kám. Stačí to ovšem na to, aby se tato teč­ka 100. výro­čí sta­la teč­kou slad­kou?

Přání
Zdroj: Walt Disney Pictures

Celý ani­mák jako­by vypo­ví­dal o tom, že se sla­ví jubi­lej­ní výro­čí a odka­zo­va­lo se k minu­los­ti. A nesta­čí se kvů­li tomu pou­ze čekat na kou­zel­ně vymyš­le­né závě­reč­né titul­ky, kdy se sku­teč­ně pro­lé­tá­vá napříč his­to­rii stu­dia. Odkazy na před­cho­zí fil­my jdou už vyde­du­ko­vat z fak­tu, že má hlav­ní hrdin­ka Asha sedm kama­rá­dů, kdy je kaž­dý z nich zalo­žen na jed­nom ze sed­mi trpas­lí­ků od Sněhurky. Nejedná se ovšem o jedi­né odka­zy na před­cho­zí tvor­bu stu­dia. Pinnochio sem, Peter Pan tam, Zootropolis ved­le. Právě záve­reč­né titul­ky ovšem zvlád­nou v pod­sta­tě vydo­lo­vat více emo­cí než­li celý film, kte­rý jim před­chá­zí. A zamr­zí, že na 100. výro­čí Walt Disney Animation nadě­li­lo v pod­sta­tě spo­třeb­ní zále­ži­tost.

Jakmile tak může Přání donu­tit divá­ka k zamyš­le­ní nad tím, zda doma nebu­de stát za to oprášit Aladina nebo Lvího krá­le, samo o sobě dva­krát neob­sto­jí. Největší obtíž spo­čí­vá v tom, že jde vlast­ně do vel­ké míry o prázd­ný ani­mák, kdy i Encanto či Divnosvět zvládly v posled­ních letech nadě­lit v souč­tu více. Samotná záplet­ka nut­ně nemu­sí být kom­plex­ní, vždyť původ­ní pohád­ky od Disneyho, ke kte­rým Přání hoj­ně odka­zu­je, dva­krát vel­kou kom­plex­nost též nema­jí. Jistě potě­ší, že se v jis­tých momen­tech Přání ve for­mě pocty vra­cí k pou­ží­vá­ní 2D ani­ma­ci (kte­rá je nej­ví­ce zjev­ná v poza­dí či v detai­lech někte­rých postav), zamr­zí ovšem, že je před­sta­ven nikterak zají­ma­vý svět s nikterak zají­ma­vý­mi posta­vy. A jed­na roz­to­mi­lá hvězda to celé dva­krát nespra­ví.

Přání
Zdroj: Walt Disney Pictures

Mimo hvězdu jsou tak jedi­né výraz­něj­ší posta­vy hlav­ní hrdin­ka Asha, kte­rá cha­rak­te­rem půso­bí jako splá­ca­ni­na  někte­rých před­chá­ze­jí­cích disneyov­ských hrdi­nek, před­ně ovšem zápo­rák Magnifico. U něj před­ně zamr­zí sluš­ně načrt­nu­tý kon­flikt a kom­plex­nost, kte­ré ovšem v dru­hé polo­vi­ně vyšumí do ztra­ce­na. Celkově totiž v dru­hé polo­vi­ně ztra­tí vše poten­ci­o­nál­ně zají­ma­vé. Magnifico při­tom jis­tě nemu­sí být kom­plex­ní zápo­rák, tako­vý­mi ostat­ně neby­li ani Jafar z Aladina či Scar z Lvího krá­le. Tito zápo­rá­ci ovšem pře­ci jen měli zají­ma­vé vlast­nos­ti, šlo o schop­né mani­pu­lá­to­ry, kdy tak při kon­fron­ta­ci s hlav­ní posta­vou moh­lo dojít k satis­fak­ci. Magnifico je sice v souč­tu také podán jako mani­pu­lá­tor, při star­tu 2. polo­vi­ny ovšem v pod­sta­tě ztrá­cí vše, co toho­to zápo­rá­ka děla­lo poten­ci­o­nál­ně zají­ma­vým. A tím výčet zají­ma­věj­ších postav v pod­sta­tě kon­čí. Mluvící koza Valentino je do počtu a sedm kama­rá­dů Ashy má sice pova­hu po Brumlovi, Šmudlovi či Stydlínovi, tím ovšem v pod­sta­tě kon­čí výčet vše­ho, co je dělá ale­spoň tro­chu výraz­ný­mi.

Walt Disney Studios ani ten­to­krát nešet­ři­lo (do ani­má­ku bylo inves­to­vá­no něja­kých 175-200 mili­o­nů dola­rů) a na výsled­ku je to znát, pře­ci jen ovšem zamr­zí, že se nepřed­sta­vi­lo před­sta­vit zají­ma­věj­ší svět se zají­ma­věj­ší­mi posta­vy, pře­de­vším dost mož­ná i něja­kou sil­něj­ší myš­len­kou. Největší poin­tou, kte­rou by si tak měli dět­ští divá­ci z fil­mu odnést, by tak díky anti-pravidlu „tell, don’t show“ mělo být, že jsou přá­ní potře­ba a že jsou přá­ní sou­čás­tí lid­ské duše. Je ovšem znát, že pří­běh Přání nesto­jí na nej­sil­něj­ších zákla­dech (a pro­to ale­spoň díky skrom­né dél­ce 95 minut rych­le ute­če), kdy to celé začí­ná být ješ­tě smut­něj­ší při vzpo­me­nu­tí na fakt, že by mělo jít o dárek k jubi­leu.

Přání
Zdroj: Walt Disney Pictures

Samotná hudeb­ní strán­ka jis­tě neu­ra­zí, i v tom­to ohle­du (ať už ve for­mě původ­ní­ho zně­ní či čes­ké­ho dabin­gu) zná ovšem Walt Disney Animation mno­hem sil­něj­ší momen­ty. Přání tak nemá nástup­ce„Let it Go“ nebo „We Don’t Talk About Bruno.“ Samotné hudeb­ní vlož­ky poté dva­krát nepro­spí­va­jí pří­bě­hu, ale půso­bí dojmem, že jenom tak tro­chu umě­le nata­hu­jí děj. Pocit, kte­rý málo­kte­rá disneyov­ka zvlád­ne vyvo­lat v pří­pa­dě, že vzni­ká pocit, že muzi­ká­lo­vé pasá­že pro­spí­va­jí samot­né­mu vyprá­vě­ní a jdou ruku v ruce s nara­ti­vem. Přesně ten­to pocit Přání v pod­sta­tě celou dobu nevy­vo­lá.

V rám­ci samot­ných fan­tas­tic­kých prv­ků až mož­ná zamr­zí nedo­sta­tek inven­ce, kdy sice scé­na s úka­zem schop­nos­tí Hvězdy může (úmy­sl­ně či neú­mysl­ně) evo­ko­vat Alenku v říši divů, zamr­zí to ovšem při vzpo­mí­ná­ní na to, jak se před 31 lety vyřá­di­li ani­má­to­ři se schop­nost­mi Džina v Aladinovi. Jakoby se kre­a­ti­vi­ta ani­ma­ce v tom­to ohle­du vyví­je­la, ale pozpát­ku. Přání navíc nepů­so­bí jako ani­mo­va­ný film, kte­rý je ide­ál­ně ser­ví­ro­ván jako podí­va­ná pro celou rodi­nu (takhle doká­že v poho­dě za posled­ní deká­du prak­tic­ky kaž­dý ani­mák od Walt Disney Animation), ale jako film, kte­rý jde více na ruku dět­ské­mu divá­ko­vi. Představí roz­to­mi­lé­ho koz­la a roz­to­mi­lou hvězdu, před­sta­ví nená­roč­ný pří­běh s ne kdo­ví­jak sil­ným kon­flik­tem, kte­ré­mu ovšem chy­bí něja­ká sil­něj­ší myš­len­ka opro­ti fil­mům, kte­ré Walt Disney Animation ser­ví­ro­va­lo posled­ní deká­du.

Přání
Zdroj: Walt Disney Pictures

Výsledkem je tak roz­hod­ně uchá­ze­jí­cí ani­mák s ani­ma­cí z 1. ligy, kte­rý ovšem pře­ci jen i přes všech­no zřej­mé pozlát­ko půso­bí tak tro­chu prázd­ně. Může sice odka­zo­vat ke svým 61 před­chůd­cům a díky tomu chví­le­mi vyvo­lá­vat poci­ty nos­tal­gie, sám o sobě ovšem obsto­jí vel­mi obtíž­ně. Legendárních ani­mo­va­ných kla­sik naser­ví­ro­va­lo Walt Disney Animation nespo­čet a Přání jim sku­teč­ně vzdá­vá poctu v kou­zel­ných závě­reč­ných titul­kách, kte­ré se navíc pocho­pi­tel­ně neo­be­jdou bez  “When You Wish Upon a Star“.  Walt Disney Animation jis­tě může i v násle­du­jí­cích letech nabíd­nout neje­den kou­zel­ný ani­mák, ten­to ani­mák ovšem kouz­lo i přes magic­ké prv­ky do jis­té míry postrá­dá.

Přání skr­ze růz­nou for­mou pomrk­nu­tí a pří­jem­ných závě­reč­ných titul­ků roz­hod­ně vyvo­lá chuť oprášit vzpo­mín­ky na ty nej­mi­lo­va­něj­ší kla­si­ky ze stá­je Walt Disney Animation Studios, roz­hod­ně ovšem nehro­zí, že by se samot­né sta­lo zásad­ním mil­ní­kem toho­to legen­dár­ní­ho ani­mač­ní­ho stu­dia. Sladká teč­ka ke 100. naro­ze­ni­nám Walt Disney Animation se tudíž neko­ná, jako neu­rá­že­jí­cí ani­mák ovšem obsto­jí a roz­hod­ně nedo­nu­tí k tomu nad budouc­nos­tí Walt Disney Animation Studios zlo­mit hůl. Bude se na počát­ku dal­ších 100 let dařit Walt Disney Animation lépe? I pod­le samot­né­ho fil­mu jsou přá­ní potře­ba....

Verdikt: 50 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,98477 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72028 KB. | 20.07.2024 - 15:43:07