Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Poslední skaut - scénář napsal autor třetího Iron Mana

Poslední skaut - scénář napsal autor třetího Iron Mana

PosledniSkaut
PosledniSkaut
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Soukromý detek­tiv Joe Hallenbeck (Bruce Willis) je najat taneč­ni­cí Cory (Halle Berry) jako těles­ná stráž. Příliš se neo­svěd­čí. Cory je v noci na uli­ci zastře­le­na nezná­mý­mi zabi­já­ky a Joe si jen se štěs­tím zachrá­ní holý život. Spojí se s ním Coryin pří­tel, čer­ný hráč ame­ric­ké­ho fot­ba­lu Jimmy Dix (Damon Wayans), kte­rý byl vyřa­zen zko­rum­po­va­ným mana­že­rem Marconem ( Noble Willingham) ze své­ho týmu. Oba muži pro­hle­da­jí Coryin byt a nalez­nou důka­zy o tom, že Marcone pod­plá­cel sená­to­ra Baynarda (Chelcie Ross), čehož se dív­ka sna­ži­la vyu­žít, aby byl Jimmy při­jat zpát­ky do muž­stva. Marconeho muži se zmoc­ní Joea. Manažer detek­ti­vo­vi s úsmě­vem sdě­lí, že sená­tor začí­ná dělat pro­blémy a pro­to bude při pře­dá­vá­ní posled­ní­ho úplat­ku zlik­vi­do­ván. Samozřejmě tak, aby z vraž­dy mohl být obvi­něn Hallenbeck. Joeovi se však poda­ří s pomo­cí Jimmyho z nastra­že­né pas­ti unik­nout. S bul­do­čí neú­stup­nos­tí jde po Marconeovi, roz­hod­nut zni­čit ho za kaž­dou cenu.

Shane Black je pros­tě neří­ze­ná střela- Tento scé­náris­ta z kte­ré­ho se poz­dě­ji stal reži­sér se prav­dě­po­dob­ně jed­nou pro­vždy zapsal do fil­mo­vé his­to­rie. Napsal prv­ní Smrtonosnou zbra­ní, kte­rá nastar­to­va­la jed­nu z nej­lé­pe fun­gu­jí­cích akč­ních sérii všech dob, dále pomohl napsat Posledního akč­ní­ho hrdi­nu, kte­rý je dodnes oukey fil­mo­vou zále­ži­tos­tí a pře­de­vším napsal a zre­ží­ro­val Iron Mana 3, prav­dě­po­dob­ně nej­o­so­bi­těj­ší film z roz­ší­ře­né­ho uni­ver­za Marvelu. V roce 1991 ale pře­de­vším napsal scé­nář k Poslednímu skau­to­vi, kte­rý je dost prav­dě­po­dob­ně jed­ním z nej­lep­ších bud­dy fil­mů všech dob.

Historek kolem Prvního skau­ta vznik­lo mnoho- Shane Black opus­til Smrtonosnou zbraň 2, jeli­kož se stu­diu nelí­bi­la jeho o dost tem­něj­ší ver­ze ve kte­ré měl navíc zemřít Riggs. Black se tedy poté roz­ho­dl napsat Posledního Skauta. Produkoval Joel Silver, kte­rý stal i za Smrtonosnými zbra­ně­mi, k režii se dostal Tony Scott a za psa­cím sto­lem psal sám Black- Co se moh­lo poka­zit?

To je prá­vě otáz­ka. Shane Black i Tony Scott poví­da­li, že původ­ní scé­nář byl o hod­ně lep­ší než ten, kte­rý byl nako­nec pou­žit a oba tak na něj vzpo­mí­na­li jako na film, kte­rý mohl být lep­ší. Black dost mož­ná vzpo­mí­ná dodnes, Scott už tolik ne jeli­kož před 6 lety sko­čil z mos­tu, poté co zjis­til, že má nádor na moz­ku. Sám jsem Posledního Skauta viděl popr­vé před 3 roky kolem 12 lety a vlast­ně mně tolik neza­ujmul a sko­ro vůbec jsem si ho nepa­ma­to­val.

Teď vidě­no podru­hé na vel­kém plat­ně, o 3 roky poz­dě­ji a dojem je o hod­ně lep­ší. Projekci Posledního skau­ta jsem si totiž vylo­že­ně užil a bylo by to snad jako bych ten film viděl popr­vé a to co jsem před 3 roky viděl byla něja­ká zku­šeb­ní ver­ze.

Ten film není doko­na­lý. Je prav­da, že prav­dě­po­dob­ně mohl být lep­ší po všech těch his­tor­kách. Na inter­ne­tu se snad­no dohle­da­jí Blackovy původ­ní scé­ná­ře, kte­ré navíc píše svým spe­ci­fic­kým humo­rem a je v něm vidět, že původ­ně mělo finá­le tvo­řit závod na lodích a žena Joa Hallenbecka měla být málem roz­se­ka­ná moto­ro­vou pilou. Jaký mohl být Poslední Skaut v té pra­vé ofi­ci­ál­ní Blackově ver­zi se nikdy nedo­zví­me, nicmé­ně výsled­ný pro­dukt sto­jí za to.

Poslední skaut je pře­de­vším šňůrou perel per­fekt­ních, kome­di­ál­ně skvě­le poda­ných hlá­šek. Režíruje vždy řeme­sl­ně per­fekt­ní Tony Scott a pře­de­vším skvě­le pra­cu­jí­cí duo Willis- Wayans. Je úpl­ně jed­no, že se údaj­ně ve sku­teč­nos­ti pří­liš nemu­se­li a jde pou­ze o fil­mo­vý trik- ve fil­mu totiž tato dvoj­ka fun­gu­je per­fekt­ně.

Akce je zají­ma­vou strán­ku fil­mu, plná per­fekt­ních stře­leb, auto­mo­bi­lo­vých sek­ven­cí a pod­ma­ni­vé hud­by. Blackeův scé­nář fun­gu­je tak pro­to, že je nekom­pro­mis­ní. Nechybí bru­tál­ní vraž­dy, fuc­ku­jí tu i děc­ka a pro­to je film svě­ží zába­vou.

V roce 1991 šlo o kasov­ní pro­pa­dák (51 mega dola­rů při roz­počtu 78 mega dola­rů) se špat­ný­mi recen­ze­mi. Dnes jde prav­dě­po­dob­ně o jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších akč­ních fil­mů všech dob. A roz­hod­ně se nedá říct, že ne neza­slou­že­ně.

PS: Děkuju redak­ci MovieZone za uspo­řá­da­nou pro­jek­ci, byl to per­fekt­ní záži­tek.

Trailer:

90 %

Photo © Warner Bros


Podívejte se na hodnocení Poslední skaut na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17633 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72391 KB. | 24.05.2024 - 13:12:20