Kritiky.cz > Speciály > Strážci Galaxie Vol. 2 - Obsah | O filmu

Strážci Galaxie Vol. 2 - Obsah | O filmu

StrazciGal
StrazciGal
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            OBSAH

             Společnost Marvel Studios, kte­rá do kin uved­la obrov­sky úspěš­né fil­mo­vé série Iron Man, Captain America, Thor, Ant-Man, Doctor Strange a Avengers, před­sta­vu­je napja­tě oče­ká­va­né pokra­čo­vá­ní pří­bě­hů nej­ob­lí­be­něj­ší a nej­své­ráz­něj­ší par­ty v Galaxii – sní­mek Strážci Galaxie Vol. 2.

            Děj nava­zu­je tam, kde skon­čil děj před­cho­zí­ho fil­mu Strážci Galaxie – nej­ú­spěš­něj­ší­ho let­ní­ho hitu let­ní fil­mo­vé sezó­ny 2014 – a před­klá­dá divá­kům dal­ší vel­ko­le­pá a bláz­ni­vá vesmír­ná dob­ro­druž­ství Petera Quilla nebo­li Star-Lorda a jeho par­ty výstřed­ních spo­leč­ní­ků, kte­ří spo­leč­ně ochra­ňu­jí vesmír před nebez­pe­čím a díky popu­la­ri­tě, kte­ré naby­li po záchra­ně Xandaru, se živí jako žol­dá­ci.

            V pří­bě­hu, kte­rý se ode­hrá­vá za dopro­vo­du pís­ní z dru­hé kaze­ty „Nejlepších son­gů“, se všich­ni spo­leč­ně usi­lov­ně sna­ží udr­žet celou svou nově nale­ze­nou rodi­nu pohro­ma­dě a při svých toul­kách po těch nej­za­pad­lej­ších kou­tech vesmí­ru se pokou­še­jí roz­luš­tit záha­du toho, kdo je sku­teč­ným otcem Petera Quilla. Filmový svět spo­leč­nos­ti Marvel se v tom­to fil­mu jako obvykle dočká dal­ších pří­růst­ků a změn, neboť ze sta­rých nepřá­tel se stá­va­jí noví přá­te­lé a na scé­ně se obje­vu­jí i zce­la nové posta­vy, kte­ré si fanouš­ci Strážců Galaxie v minu­los­ti oblí­bi­li na strán­kách comic­sů.

          

            O FILMU

            Strážci Galaxie se zro­di­li v roce 1969 v mys­lích Arnola DrakeaGenea Colana. Jednalo se o tým hrdi­nů z 31. sto­le­tí – kaž­dý z jeho čle­nů byl posled­ním žijí­cím pří­sluš­ní­kem své­ho dru­hu. V rám­ci dru­hé fáze roz­ši­řo­vá­ní fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel se Strážci Galaxie sta­li prv­ní­mi posta­va­mi, kte­ré do něj vstou­pi­ly ihned po před­sta­ve­ní všech základ­ních postav spo­leč­nos­ti Marvel. Tento film sou­čas­ně před­sta­vo­val zásad­ní odklon od atmo­sfé­ry a sty­lu všech před­cho­zích fil­mů spo­leč­nos­ti Marvel. Když byl ten­to oje­di­ně­le tvůr­čí a původ­ní film uve­den do kin, sta­li se Strážci Galaxie celo­svě­to­vým fil­mo­vým hitem a divá­ci si excen­t­ric­ký tým mezi­ga­lak­tic­kých hrdi­nů zami­lo­va­li.

            Scenárista a reži­sér James Gunn si vzpo­mí­ná na svou reak­ci, když v létě 2014 vza­li hrdi­no­vé jeho fil­mu pop­kul­tu­ru úto­kem. „Bylo oprav­du potě­šu­jí­cí a pří­jem­né, že Strážci doká­za­li tak obrov­ské množ­ství lidí po celém svě­tě oslo­vit na tak inten­ziv­ní úrov­ni,“ popi­su­je Gunn. „Ve své pod­sta­tě jsou Strážci sku­pi­nou odpad­lí­ků, kte­ří spo­jí dohro­ma­dy své síly a obje­ví způ­sob, jak vyko­nat vel­ké věci a vychá­zet spo­lu. Myslím, že prá­vě tohle je věc, kte­rá na divá­ky půso­bí tak sil­ně. Když za mnou při­jdou děti a začnou mi říkat, že se jim film moc líbil a že se líbil i jejich rodi­čům a pra­ro­di­čům, je to skvě­lý pocit. Tyhle posta­vy doká­za­ly oslo­vit všech­ny gene­ra­ce lidí po celém svě­tě, od Thajska přes Jižní Ameriku až po Londýn.“

            Protože se do rolí pes­t­rých, oje­di­ně­lých a dys­funkč­ních postav týmu Strážců vra­ce­jí původ­ní her­ci, posou­va­jí se vzá­jem­né vzta­hy mezi posta­va­mi na zce­la jinou úro­veň. V prv­ním fil­mu se z jed­not­li­vých čle­nů týmu stá­va­la jed­na vel­ká rodi­na, a ve fil­mu Strážci Galaxie Vol. 2 se děj sou­stře­dí na samot­né fun­go­vá­ní této rodi­ny. „V tom­to fil­mu jsou všech­ny posta­vy čle­ny jed­né rodi­ny,“ vysvět­lu­je James Gunn. „A udr­žet rodi­nu pohro­ma­dě je mno­hem nároč­něj­ší než se stát jejím čle­nem. Je to mno­hem kom­pli­ko­va­něj­ší pří­běh. V prv­ním fil­mu se setká pár odpad­lí­ků a dají se dohro­ma­dy. Ale co to pro ně zna­me­ná?“

            A prá­vě to se divá­ci dozvě­dí v pokra­čo­vá­ní, ve kte­rém se dále roz­ví­je­jí vzta­hy mezi jed­not­li­vý­mi posta­va­mi, počí­na­je Peterem Quillem nebo­li Star-Lordem, pro kte­ré­ho se s rodin­ným živo­tem pojí jeden zásad­ní pro­blém, jenž je odhod­la­ný vyře­šit – netu­ší, kdo je jeho sku­teč­ným otcem. Do role, kte­rá ho kata­pul­to­va­la na pozi­ci jed­no­ho z nej­zná­měj­ších her­ců fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel a Hollywoodu vůbec, se vra­cí Chris Pratt.

            „Zcela jed­no­znač­ně se jed­ná o pokra­čo­vá­ní původ­ní­ho pří­bě­hu,“ popi­su­je James Gunn situ­a­ci, ve kte­ré Prattovu posta­vu nachá­zí­me. „Ale od té doby, co na kon­ci před­cho­zí­ho fil­mu Peter Quill při­jal za svůj titul Star-Lorda, se začal více věno­vat roli veli­te­le celé­ho týmu a půso­bí také pře­ce jen o něco málo zod­po­věd­ně­ji a seri­oz­ně­ji.“

            „První film se zabý­val Peterovým vzta­hem s mat­kou a sna­hou vyrov­nat se s její smr­tí,“ dodá­vá reži­sér. „Druhý film se zabý­vá vzta­hem Petera Quilla k jeho otci a k dal­ším otcov­ským posta­vám, kte­ré v živo­tě potkal.“

            Zoe Saldana se vra­cí v roli vra­žed­né bojov­ni­ce se zele­nou pokož­kou Gamory, dal­ší posta­vy, jejíž rodin­né vzta­hy jsou veli­ce kom­pli­ko­va­né s ohle­dem na to, že jejím otcem je Thanos a její sestrou Nebula. „V prv­ním fil­mu se zdá­lo, že Gamora je klad­ná posta­va a Nebula zápor­ná a téměř až padouch,“ vysvět­lu­je vedou­cí výro­by Louis D’Esposito. „V tom­to sním­ku se dozví­dá­me, že se jed­ná o mno­hem kom­pli­ko­va­něj­ší vztah. Gamora se začí­ná smi­řo­vat se svý­mi hří­chy, oba­va­mi a způ­so­bem, jakým od sebe všech­ny odhá­ní, a to je vlast­ně pod­sta­tou děje toho­to fil­mu.“

            Dave Bautista si zno­vu zopa­ko­val roli po fyzic­ké strán­ce hro­zi­vě vyhlí­že­jí­cí­ho a teto­vá­ním pokry­té­ho Draxe. Drax je kom­plex­ní hrdi­na a je ve stej­né míře hro­zi­vý jako je roz­to­mi­lý, a sou­čas­ně si ani v nejmen­ším neu­vě­do­mu­je, jak doslov­ně si vyklá­dá vše, co se kolem něj ode­hrá­vá. „Myslím, že divá­ci si Draxe zami­lo­va­li, pro­to­že chá­pa­li, jaké to pro něj je,“ vysvět­lu­je vedou­cí výro­by Jonathan Schwartz. „Bere všech­no napros­to doslov­ně a nemá smy­sl pro humor, což má za násle­dek, že všech­no, co říká, je ohrom­ně legrač­ní. V tom­to fil­mu bude­me mít mož­nost sle­do­vat, jak se Drax veli­ce zábav­ným způ­so­bem pokou­ší posu­nout někam dál a ze všech sil se sna­ží nebrat všech­no tak doslov­ně. Zatím mu to moc nejde, což dává vše­mu, co dělá, tak tro­chu dal­ší roz­měr.“

            Co se dabo­va­ných postav týče, zná James Gunn Rocketa lépe než kdo­ko­liv jiný, pro­to­že se mno­ho­krát při­znal k tomu, že se v této posta­vě odrá­ží část jeho vlast­ní osob­nos­ti. Rocket, ztrá­pe­né malé stvo­ře­ní, kte­ré bylo roze­rvá­no na kusy a zno­vu posklá­dá­no dohro­ma­dy, je stá­le neu­vě­ři­tel­ně zábav­ný a občas vel­mi dojem­ný, zejmé­na pro­to, že mu hlas zno­vu pro­půj­čil na Oscara nomi­no­va­ný Bradley Cooper.

            Pozornost divá­ků na sebe ve fil­mu Strážci Galaxie za všech okol­nos­tí spo­leh­li­vě str­há­val moud­rý a pra­sta­rý mlu­ví­cí, stro­mu se podo­ba­jí­cí huma­no­id Groot, kte­rý se vše­mi komu­ni­ko­val jen pro­střed­nic­tvím slov „Já jsem Groot“ a kte­ré­ho namlu­vil Vin Diesel. Navzdory své­mu netra­dič­ní­mu vze­zře­ní a vel­mi ome­ze­ným komu­ni­kač­ním schop­nos­tem se Groot těmi­to tře­mi drob­ný­mi slův­ky zapsal do srd­cí divá­ků po celém svě­tě. Jakožto cen­ný spo­je­nec a věr­ný pří­tel nejen Rocketa samot­né­ho, ale i všech ostat­ních Strážců, se v minu­lém fil­mu roz­ho­dl slo­žit nej­vyš­ší mož­nou oběť a v pokra­čo­vá­ní se tedy vra­cí jako malý Groot.

            Malý Groot, kte­ré­ho zno­vu namlu­vil Diesel, je napros­to odliš­ná posta­va. „Nepamatuje si nic z toho, co věděl a zažil původ­ní Groot, a je to zatím jen malé dítě,“ vysvět­lu­je Gunn. „Je neu­vě­ři­tel­ně roz­to­mi­lý, ale má mno­hem vět­ší pro­blémy se zvlá­dá­ním vzte­ku, než měl dospě­lý Groot. Různé posta­vy fil­mu rea­gu­jí na malé­ho Groota růz­ným způ­so­bem. Drax ho nemá rád. Rocket na něj čas­to kři­čí, ale je mu sym­pa­tic­ký. Gamora se k němu roz­hod­ně cho­vá poměr­ně mateř­sky, a Quill ho prak­tic­ky igno­ru­je.“

            Ačkoliv film Strážci Galaxie Vol. 2 zob­ra­zu­je osu­dy Petera Quilla poté, co se setká se svým bio­lo­gic­kým otcem Egem, jed­ná se sou­čas­ně i o pří­běh jeho ado­p­tiv­ní­ho otce Yondua, kte­ré­ho si zahrál Michael Rooker.

            „Postava Yondua je ohrom­ně důle­ži­tá a v prv­ním fil­mu jsme v mno­ha ohle­dech nazna­či­li, co je Yondu zač,“ vysvět­lu­je James Gunn. „Fascinují mě mno­ha­vrs­tev­né posta­vy, kte­ré jsou v jis­tých ohle­dech klad­né a v jiných zápor­né. Michael Rooker se pro tako­vé posta­vy ide­ál­ně hodí, pro­to­že si nejste jis­ti, jest­li vám jed­nu vra­zí nebo vás obe­jme, a to je úžas­ná věc. V posta­vě Yondua tuto dyna­mi­ku uplat­ňu­je napl­no, pro­to­že Yondu je šíle­nec, ale sou­čas­ně doká­že být i veli­ce cit­li­vý, což jsme moh­li vidět na kon­ci prv­ní­ho fil­mu, kdy ho Peter Quill přelstil, ale on na něj byl sou­čas­ně i hrdý. V řadě ohle­dů je vztah Petera Quilla a Yondua ústřed­ním vzta­hem celé­ho toho­to fil­mu.“

            Další posta­vou, kte­ré se v tom­to fil­mu dosta­ne mno­hem více pro­sto­ru, je Gamořina sest­ra Nebula, kte­rou ztvár­ni­la Karen Gillan. Nebula je napros­to neú­stup­ná a drs­ná bojov­ni­ce, kte­rá nebu­de mít klid, dokud nezni­čí Gamoru a koho­ko­liv dal­ší­ho, kdo se jí posta­ví do ces­ty.

            Jednou z nových postav fil­mu Strážci Galaxie Vol. 2 je Ego, otec Petera Quilla. Ego je nad­po­zem­ská bytost a stej­ně jako Peter také mezi­ga­lak­tic­ký obje­vi­tel, kte­rý po svém syno­vi Peterovi Quillovi pát­rá již dlou­hou dobu. Do této klí­čo­vé role tvůr­ci fil­mu obsa­di­li fanouš­ky vel­mi oblí­be­né­ho her­ce Kurta Russella.

            Další zvlášt­ní novou posta­vou ve svě­tě Strážců Galaxie je Egova slu­žeb­ná a čás­teč­ně asi­s­tent­ka Mantis, popu­lár­ní posta­va comic­sů spo­leč­nos­ti Marvel. Tvůrci fil­mu vybí­ra­li její před­sta­vi­tel­ku z vel­ké­ho množ­ství here­ček, a ve finá­le se roz­hod­li pro Pom Klementieff, pro kte­rou se jed­ná o její zatím nej­vý­znam­něj­ší roli.

            V úvod­ní sek­ven­ci fil­mu se Strážci účast­ní mise pro Ayeshu, zla­tou nej­vyš­ší kněž­ku gene­tic­ky modi­fi­ko­va­né rasy zva­né Sovereign. Pro roli Ayeshi si tvůr­ci fil­mu vybra­li okouz­lu­jí­cí a krás­nou aus­tral­skou hereč­ku Elizabeth Debicki, kte­rá se svou výš­kou 190 cm do role vlád­ky­ně pla­ne­ty krás­ných a ele­gant­ních bytos­tí doko­na­le hodi­la.

            Ve fil­mu Strážci Galaxie Vol. 2 vstu­pu­je do popře­dí také apo­ka­lyp­tic­ký a nemi­lo­srd­ný svět Plenitelů. I když je Yondu jed­ním z nej­o­bá­va­něj­ších a nej­re­spek­to­va­něj­ších Plenitelů, jeho poboč­ní­kem je Kraglin, věr­ný a odda­ný Plenitel, kte­ré­ho si zahrál Sean Gunn. „O Kraglinovi se toho během fil­mu dozví­me poměr­ně hod­ně a sta­ne se z něj vel­mi význam­ná posta­va,“ říká reži­sér James Gunn. „Kraglin hra­je ve fil­mu napros­to zásad­ní roli a jeho pří­běh je vel­mi pozo­ru­hod­ný.“

            Vzbouřencem, kte­rý Kraglina a ostat­ní Plenitele vypro­vo­ku­je až k povstá­ní pro­ti Yonduovi je Taserface, impo­zant­ní bojov­ník, kte­rý je zákeř­ný a zka­že­ný do mor­ku kos­tí. Tvůrci fil­mu se roz­ho­do­va­li mezi řadou talen­to­va­ných her­ců, aby nako­nec jejich vol­ba padla na Chrise Sullivana.

            Kromě nové posta­vy Taserface se ve fil­mu setká­me i s dal­ší­mi Pleniteli, mezi něž pat­ří Tulik, jeden z Yonduových nej­lep­ších přá­tel, kte­ré­ho ztvár­nil Tommy Flanagan, a Stakar, jehož si zahrál na Oscara nomi­no­va­ný legen­dár­ní herec a reži­sér Sylvester Stallone. Stalloneho účast na fil­mu Strážci Galaxie Vol. 2 byla vše­mi vel­mi napja­tě oče­ká­vá­na a tvůr­ci fil­mu byli nad­še­ni z toho, že se tato oblí­be­ná holly­wo­od­ská iko­na při­po­ji­la k jeho výji­meč­né­mu herec­ké­mu týmu.

            Herecký tým pak uza­ví­rá talen­to­va­ná Laura Haddock, kte­rá se vra­cí v roli mat­ky Petera Quilla Meredith Quillové.

            Zatímco prv­ní Strážci Galaxie se natá­če­li výhrad­ně ve Velké Británii, v pří­pa­dě pokra­čo­vá­ní se štáb roz­ho­dl za svou základ­nu zvo­lit ate­li­é­ry Pinewood Atlanta ve Fayetteville v Georgii. Tyto ate­li­é­ry jsou se svý­mi 18 hala­mi nej­vět­ším ame­ric­kým fil­mo­vým kom­plexem mimo Hollywood.

            Režisér James Gunn měl pro sní­mek Strážci Galaxie Vol. 2 zce­la jas­nou vizi a tou­žil po tom, aby v něm mohl v maxi­mál­ní mož­né míře pra­co­vat se sku­teč­ný­mi deko­ra­ce­mi. „Do natá­če­ní prv­ních Strážců jsem se pus­til s napros­to jed­no­znač­nou před­sta­vou o tom, jak by měl film po vizu­ál­ní strán­ce vypa­dat, a v pří­pa­dě pokra­čo­vá­ní to pla­ti­lo také,“ vysvět­lu­je. „Opravdu jsem tou­žil po tom, aby se inspi­ro­val sty­lem raných bra­ko­vých romá­nů z 50. a 60. let, sta­rých vědec­ko­fan­tas­tic­kých pří­bě­hů. Ty se sta­ly zákla­dem pro mou inspi­ra­ci.“

            „Strážci Galaxie Vol. 2 jsou po výtvar­né strán­ce poně­kud nároč­něj­ší, pro­to­že ačko­liv pra­cu­je­me s vět­ším množ­ství deko­ra­cí, navště­vu­je­me jejich pro­střed­nic­tvím méně loka­cí,“ pokra­ču­je reži­sér. „Takže pokud jde o mís­ta a pla­ne­ty, kte­ré ve fil­mu uvi­dí­me, potře­bo­va­li jsme zajis­tit, aby půso­bi­ly spe­ci­fič­tě­ji a detail­ně­ji.“

            „Klíčem k návr­hu všech svě­tů z fil­mu Strážci Galaxie Vol. 2 byla sna­ha vypl­nit je co nej­vět­ším množ­stvím sku­teč­ných reál­ných deko­ra­cí,“ dodá­vá vedou­cí výro­by Jonathan Schwartz. „Vždy jsme se zamýš­le­li nad tím, jaká spo­leč­nost žila na mís­tech, kte­rá James v rám­ci pří­bě­hu stvo­řil.“

            Pro výtvar­ní­ka Scotta Chamblisse spo­čí­val jeden z prv­ních úko­lů v rám­ci rea­li­za­ce Gunnovy vize ve vytvo­ře­ní dou­pě­te nej­vyš­ší kněž­ky Ayeshi, vlád­ky­ně pla­ne­ty Sovereignů. „Planeta Sovereignů je veli­ce stro­há, po vizu­ál­ní strán­ce půso­bí jako vari­a­ce na art deco styl tři­cá­tých let, při­způ­so­be­ný podo­bě ze strá­nek šestá­ko­vé­ho romá­nu z let pade­sá­tých,“ vysvět­lu­je Chambliss. „James Gunn spe­ci­fic­ky v pří­pa­dě této sek­ven­ce tou­žil po vel­mi výraz­né atmo­sfé­ře oněch lev­ných sci­fi romá­nů, ale sou­čas­ně muse­lo dané pro­stře­dí půso­bit poměr­ně krás­ným dojmem, pro­to­že se jed­ná o rasu doko­na­lých bytos­tí.“

            Další deko­ra­ce, kte­ré Chambliss se svým týmem vytvo­řil, zahr­nu­jí napří­klad deko­ra­ce lodi Plenitelů Eclector, plně funkč­ní deko­ra­ce, vyu­ži­tel­né pro řadu úče­lů, kte­ré pat­ří mezi ty roz­sáh­lej­ší, pak napří­klad kom­plet­ní inte­ri­é­ry kos­mic­kých lodí či deko­ra­ce oblí­be­né­ho baru Plenitelů, zva­né­ho Iron Lotus.

            Kostymérka Judianna Makovsky navrh­la pro potře­by sním­ku Strážci Galaxie Vol. 2 celou řadu oje­di­ně­lých kos­tý­mů, počí­na­je Ayeshinou ruč­ně vyrá­bě­nou zla­tou róbou, přes oje­di­ně­lý vzhled Mantis až po růz­no­ro­dé a pes­t­ro­ba­rev­né kos­týmy Plenitelů, inspi­ro­va­né auto­mo­bi­lo­vým svě­tem – kte­rých bylo 200 a všech­ny byly vyro­be­né ruč­ně.

            „Judianna odved­la při návr­hu kos­tý­mů pro náš film úžas­nou prá­ci,“ zdů­raz­ňu­je James Gunn. „Udělala na mě oprav­du ohrom­ný dojem. Myslím, že se jí sku­teč­ně poda­ři­lo spous­tu kos­tý­mů ve fil­mu posu­nout na zce­la jinou úro­veň. Jejím nej­vět­ším úspě­chem je dle mého názo­ru kos­tým pro Ayeshu, posta­vu v podá­ní Elizabeth Debicki. Doufám, že divá­ci pocho­pí, kolik úsi­lí ten kos­tým vyža­do­val a jak neu­vě­ři­tel­ně krás­ná ten ruč­ně vyrá­bě­ný oděv nako­nec je.“

            Ačkoliv je film Strážci Galaxie Vol. 2 plný skvě­lé akce, humo­ru a herec­kých výko­nů, před­klá­dá divá­kům také zce­la novou kaze­tu plnou těch nej­lep­ších skla­deb a nový soun­d­track, což je kom­bi­na­ce, kte­rá divá­ky před­cho­zí­ho fil­mu vel­mi sil­ně oslo­vi­la, jak je evi­dent­ní z úspě­chů, kte­ré po svém vydá­ní skli­dil.

            Soundtrack sním­ku Strážci Galaxie, vyda­ný spo­leč­nost­mi Marvel Music a Hollywood Records, se doká­zal vyšpl­hat na nej­vyš­ší příč­ku žeb­říč­ku U. S. Billboard 200 a stal se tak vůbec prv­ním soun­d­trac­kem slo­že­ným výhrad­ně z již dří­ve vyda­ných skla­deb, kte­ré­mu se poda­ři­lo na tuto metu dosáh­nout. Organizace R. I. A. A. udě­li­la soun­d­trac­ku pla­ti­no­vou des­ku za více než 1 mili­on pro­da­ných kopií, a v rám­ci služ­by iTunes se umís­til na prv­ní příč­ku žeb­říč­ku popu­la­ri­ty v cel­kem 60 oblas­tech.

            Podle slov Jamese Gunna je soun­d­track k fil­mu Strážci Galaxie Vol. 2ješ­tě sofis­ti­ko­va­něj­ší než v pří­pa­dě fil­mu prv­ní­ho a najde­me na něm oprav­du vel­mi roz­ma­ni­té sklad­by. Některé vol­by půso­bí poně­kud neob­vykle, v pří­pa­dě jiných se jed­ná o popu­lár­něj­ší pís­ně, ale obec­ně máme k dis­po­zi­ci úžas­ný výběr skla­deb,“ dodá­vá. „Stejně jako v pří­pa­dě prv­ní­ho fil­mu jsem všech­ny pís­ně zakom­po­no­val do scé­ná­ře. Jsou sou­čás­tí pří­bě­hu. Každá z nich je veli­ce spe­ci­fic­ká pro scé­nu, během níž zazní.“

            „Doufám, že se nám poda­ři­lo úrov­ně prv­ní­ho fil­mu nejen dosáh­nout, ale dokon­ce ji posu­nout ješ­tě mno­hem výše,“ shr­nu­je Gunn svá oče­ká­vá­ní z fil­mu, kte­rý se do čes­kých kin vří­tí 4. květ­na 2017. „Snažil jsem se nato­čit ten nej­lep­ší a nejdo­jem­něj­ší pří­běh, jaký jen bylo v mých silách nato­čit. Šlo nám o to, abychom vytvo­ři­li pří­běh, kte­rý je hod­ný toho, kým Strážci jako posta­vy jsou, a abychom nato­či­li film, kte­rý jim nebu­de dělat ostu­du, a dou­fám, že se nám prá­vě tohle poda­ři­lo.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68554 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72212 KB. | 13.04.2024 - 08:15:16