Kritiky.cz > Speciály > Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích

Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích

StrazciGal
StrazciGal
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            CHRIS PRATT (Peter Quill/Star-lord) je jed­ním z nej­žá­da­něj­ších her­ců sou­čas­né­ho Hollywoodu.

            Pratt se zatím napo­sle­dy obje­vil ve vědec­ko­fan­tas­tic­kém dra­ma­tu spo­leč­nos­ti Sony PasažéřiJennifer Lawrence pod režij­ním vede­ním na Oscara nomi­no­va­né­ho reži­sé­ra sním­ku Kód Enigmy Mortena Tylduma, a také ve fil­mu Sedm sta­teč­nýchDenzelem WashingtonemEthanem Hawkem v režii Antoine Fuquy.

            V roce 2015 ztvár­nil Pratt hlav­ní roli ve fil­mu Jurský svět, kte­rý je po Avatarovi, Titanicu a sním­ku Star Wars: Síla se pro­bou­zí cel­ko­vě čtvr­tým nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem v his­to­rii. Svou roli Owena Gradyho si zopa­ku­je i v pokra­čo­vá­ní toho­to fil­mu, kte­ré by měl mít pre­mi­é­ru v roce 2018.

            Rok 2015 pro Pratta zna­me­nal také účast v sed­mé a posled­ní sezó­ně na cenu Emmy nomi­no­va­né­ho seri­á­lu Parks & Recreation, v němž se do pově­do­mí divá­ků zapsal rolí Andyho Dwyera po boku Amy Poehler, Nicka Offermana, Azize Ansariho a Adama Scotta.

            Prattovým pře­lo­mo­vým rokem byl bez­po­chy­by rok 2014. V tom­to roce se obje­vil v hlav­ní roli sním­ku spo­leč­nos­ti Marvel Strážci Galaxie, kte­rý se s celo­svě­to­vý­mi trž­ba­mi přes 770 mili­o­nů dola­rů stal jed­ním ze tří nej­ú­spěš­něj­ších sním­ků toho roku. Svůj hlas Pratt pro­půj­čil také hlav­ní­mu hrdi­no­vi celo­ve­čer­ní­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu spo­leč­nos­ti Lego pří­běh Emmettovi. Film celo­svě­to­vě utr­žil přes 400 mili­o­nů dola­rů.

            ZOE SALDANA (Gamora) byla zatím napo­sle­dy k vidě­ní ve fil­mu Pod rouš­kou noci, režij­ním debu­tu Bena Afflecka. Film se zamě­řu­je na osu­dy sku­pi­ny lidí v obdo­bí pro­hi­bi­ce a na jejich pro­blé­mech se svě­tem orga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu. Saldana se v něm obje­vu­je po boku Bena AffleckaSienny Miller. Kromě toho si zahrá­la také v emo­ci­o­nál­ním a vypja­tém video­kli­pu Free Me zpě­vač­ky a textař­ky Sii. Tento video­klip by měl poslou­žit v rám­ci kam­pa­ně na zvý­še­ní pově­do­mí o epi­de­mii HIV a stát se také klí­čo­vou sou­čás­tí na pod­po­ru sbír­ky nada­ce END HIV.

            Saldana byla před nedáv­nem také k vidě­ní ve fil­mu Star Trek: Do nezná­ma, dru­hém pokra­čo­vá­ní fil­mo­vé­ho hitu z roku 2009. Ve fil­mu ztvár­ni­la roli Nyoty Uhury po boku Chrise Pinea a Zacharyho Quinta. Producent J. J. Abrams sní­mek uve­dl do kin v čer­ven­ci 2016.

            Saldana se do pově­do­mí divá­ků nej­ví­ce zapsa­la rolí Neytiri v rekord­ním sci­fi thrille­ru Jamese Camerona Avatar, v němž si kro­mě ní zahrá­li také Sigourney WeaverSam Worthington. Avatar se veli­ce rych­le stal nej­ú­spěš­něj­ším sním­kem v his­to­rii fil­mo­vé­ho prů­mys­lu a zís­kal v roce 2010 Zlatý glo­bus v kate­go­ri­ích Nejlepší režie a Nejlepší film. Téhož roku byl také nomi­no­ván na Oscara v cel­kem deví­ti růz­ných kate­go­ri­ích včet­ně kate­go­rie Nejlepší film. Saldana si svou roli zopa­ku­je v napja­tě oče­ká­va­ném pokra­čo­vá­ní Avatar 2, kte­ré by mělo mít pre­mi­é­ru v pro­sin­ci 2018.

            DAVID BAUTISTA (Drax), kte­rý se v tom­to sním­ku vra­cí v roli z fil­mu Strážci Galaxie z roku 2014, před nedáv­nem dokon­čil natá­če­ní dvou nezá­vis­lých fil­mů. Snímek Final Score, v němž se obje­vu­je spo­leč­ně s Piercem Brosnanem, vyprá­ví pří­běhy býva­lé­ho vojá­ka, kte­rý je nucen uplat­nit své vojen­ské zku­še­nos­ti, aby zachrá­nil 35 tisíc divá­ků při význam­ném spor­tov­ním utká­ní. Spatřit ho bude­me moci také po boku Sylvestera Stalloneho ve fil­mu Escape Plan 2. V sou­čas­né době natá­čí detek­tiv­ní thriller Hotel ArtemisJodie Foster. Snímek napsal a reží­ru­je Drew Pearce.

            Bautistu bylo mož­no spat­řit také v nezá­vis­lém sním­ku BushwickBrittney Snow, kte­rý byl letos uve­den na fes­ti­va­lu Sundance. Film popi­su­je osu­dy váleč­né­ho vete­rá­na a mla­dé dív­ky, kte­ří muse­jí pře­ko­nat nebez­peč­ných pět blo­ků v Brooklynu, aby tak unik­li vojen­ské inva­zi. V lis­to­pa­du 2017 bude k vidě­ní ve fil­mu spo­leč­nos­ti Warner Bros. Blade Runner 2049, jenž je pokra­čo­vá­ním slav­né­ho sním­ku z roku 1982. Objeví se v něm po boku Harrisona Forda, Ryana GoslingaRobin Wright.

            VIN DIESEL (malý Groot) je newy­or­ský rodák, kte­rý se pro­sla­vil jako herec, pro­du­cent a reži­sér a byl poctěn mož­nos­tí otisk­nout své ruce a nohy na chod­ní­ku před slav­ným Chinese Theatre v Los Angeles a také svou vlast­ní hvězdou na holly­wo­od­ském chod­ní­ku slá­vy.

            V sou­čas­né době je Diesel opět k vidě­ní v roli Dominica Toretta v osmém dílu série Rychle a zbě­si­le, ve kte­rém si nejen zahrál, ale také ho pro­du­ko­val. Film měl pre­mi­é­ru 13. dub­na.

            Předtím jsme ho moh­li spat­řit ve spo­leč­nos­ti hvězd­né­ho herec­ké­ho týmu v hlav­ní roli vyso­ce oče­ká­va­né­ho sním­ku xXx: Návrat Xandera Cage. Kromě toho se před nedáv­nem obje­vil také ve fil­mu reži­sé­ra Anga Leeho Ulička slá­vy.

            Snímek Rychle a zbě­si­le 7, ve kte­rém si zahrál a kte­rý pro­du­ko­val, utr­žil po svě­tě více než 1,5 mili­ar­dy dola­rů a je nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem, kte­rý byl kdy uve­den do čín­ských kin. V roce 2013 byl hvězdou i pro­du­cen­tem sním­ku Rychle a zbě­si­le 6, kte­rý celo­svě­to­vě utr­žil téměř 800 mili­o­nů dola­rů, a spat­řit jsme ho moh­li také ve fil­mu Riddick, tře­tím díle hito­vé kul­tov­ní série. V roce 2015 si zahrál ve fil­mu Poslední lovec čaro­děj­nic spo­leč­nos­ti Lionsgate po boku sira Michaela Cainea, kte­rý tak­též pro­du­ko­val.

            BRADLEY COOPER (Rocket) byl zatím napo­sle­dy k vidě­ní ve fil­mu spo­leč­nos­ti Warner Brothers Týpci a zbra­ně, kte­rý reží­ro­val a pro­du­ko­val Todd Phillips. Cooper spo­leč­ně s Phillipsem film také pro­du­ko­val pod hla­vič­kou jejich pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Joint Effort. Film byl do kin uve­den v srpnu 2016.

            Mezi Cooperovy chys­ta­né pro­jek­ty pat­ří napří­klad film A Star Is Born, kte­rý je v sou­čas­né době ve stá­diu pre-produkce a bude Cooperovým režij­ním debu­tem, a tele­viz­ní seri­ál Black Flags pro sta­ni­ci HBO, nato­če­ný na moti­vy kni­hy Black Flags: The Rise of ISIS, na kte­rém se CooperPhillipsem budou pro­střed­nic­tvím spo­leč­nos­ti Joint Effort podí­let coby vedou­cí výro­by.

            V roce 2016 navá­zal Cooper zno­vu spo­lu­prá­ci s Davidem O. Russellem, Jennifer Lawrence a Robertem DeNirem, aby spo­leč­ně nato­či­li na Zlatý glo­bus nomi­no­va­ný sní­mek Joy. Film do kin uved­la spo­leč­nost 20th Century Fox. Na pod­zim roku 2016 se Cooper obje­vil ve fil­mu Dokonalý šéf v režii Johna Wellse pod­le scé­ná­ře Stevena Knighta po boku Daniela BruhlaSienny Miller. Film do kin uved­la spo­leč­nost The Weinstein Company.

            V roce 2015 byl Cooper po dva a půl měsí­ce k vidě­ní v lon­dýn­ském West Endu v diva­dle Theatre Royal Haymarket, v němž si zahrál ve hře Sloní muž pod režij­ním vede­ním Scotta Ellise. Cooper si tu zahrál titul­ní roli Johna Merricka po boku Patricie ClarksonAlessandro Nivoly. Na pod­zim 2014 se v této hře obje­vil v Booth Theater na Broadwayi a za svůj výkon v ní byl nomi­no­ván na cenu Tony v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli, na cenu Outer Critics Circle v kate­go­rii Nejlepší muž­ský dra­ma­tic­ký výkon, na cenu Drama League Award v kate­go­rii Výjimečný herec­ký výkon a na cenu Drama Desk v kate­go­rii Výjimečný muž­ský dra­ma­tic­ký výkon. Broadwayské nastu­do­vá­ní této hry bylo nomi­no­vá­no v cel­kem pěti kate­go­ri­ích na cenu Tony, včet­ně kate­go­rie Nejlepší zno­vu­o­ži­ve­ná hra. Cooper si tuto roli vyzkou­šel už v roce 2012 na diva­del­ním fes­ti­va­lu ve Williamstownu, kde ho spo­leč­ně s tím­též herec­kým týmem také reží­ro­val Scott Ellis. V čer­ven­ci 2015 si Cooper zopa­ko­val roli Bena v rema­ku Wet Hot American Summer: First Day of CampAmy Poehler, Michaelem Ianem BlackemJohnem Slattery.

            MICHAEL ROOKER (Yondu) se letos těší vel­ké pozor­nos­ti, neboť se do kin chys­ta­jí hned dva jeho fil­my, jejichž pre­mi­é­ru od sebe dělí pou­hé dva měsí­ce.

            Kromě role ve fil­mu Strážci Galaxie Vol. 2, jenž bude do kin uve­den 4. květ­na, ho divá­ci měli před nedáv­nem mož­nost spat­řit v nezá­vis­lém horo­ro­vém thrille­ru spo­leč­nos­ti Blumhouse Tilt The Belko Experiment, jenž měl pre­mi­é­ru 17. břez­na. Jedná se o děsi­vý, ale sou­čas­ně vtip­ný pří­běh sku­pin­ky zaměst­nan­ců, kte­ří se sta­nou pokus­ný­mi krá­lí­ky v celo­pod­ni­ko­vém expe­ri­men­tu, v rám­ci kte­ré­ho jsou nuce­ni buď zabít své kole­gy, nebo spáchat sebe­vraž­du. Rooker, kte­rý se tím­to sním­kem vra­cí ke svým nezá­vis­lým koře­nům, v něm ztvár­nil roli údrž­bá­ře Buda Melkse, jed­no­ho ze zaměst­nan­ců, uvěz­ně­ných v are­á­lu fir­my, jenž by mohl – ale také nemu­sel – být scho­pen zabít své­ho kole­gu.

            Rooker na fil­mo­vých plát­nech debu­to­val v roce 1986 v titul­ní roli sním­ku Henry: Portrét maso­vé­ho vra­ha, nato­če­ném pod­le dozná­ní maso­vé­ho vra­ha Henryho Lee Lucase. Právě v tom­to fil­mu měli divá­ci popr­vé mož­nost obdi­vo­vat Rookerovu výji­meč­nou schop­nost ztvár­nit jem­né nuan­ce jeho postav. Zahrál si také v řadě vel­mi slav­ných fil­mů, mezi něž pat­ří napří­klad Hořící Mississippi, Moře lás­ky, JFK, TombstoneJumper, ale i v celé řadě dal­ších.

            KAREN GILLAN (Nebula) je skot­ská hereč­ka, kte­rá se v tom­to sním­ku vra­cí ve své roli z fil­mu spo­leč­nos­ti Marvel Studios Strážci Galaxie a jež se veli­ce rych­le zapsa­la do pově­do­mí Hollywoodu jako mla­dá talen­to­va­ná hereč­ka, schop­ná si pora­dit jak s kome­di­ál­ním žánrem, tak i s dra­ma­tem, a to na fil­mo­vých plát­nech i tele­viz­ních obra­zov­kách, což doka­zu­je její vel­mi boha­tá a roz­ma­ni­tá fil­mo­gra­fie.

            Gillian se poda­ři­lo zís­kat pres­tiž­ní hlav­ní žen­skou roli ve fil­mu spo­leč­nos­ti Sony Jumanji v roli Marthy/Ruby Roundhouse po boku Dwaynea „The Rock“ Johnsona. Film v režii Jakea Kasdana sle­du­je osu­dy čtyř tee­nage­rů, kte­ří jsou vta­že­ni do svě­ta hry Jumanji a coby její posta­vy v ní muse­jí zví­tě­zit. Film by měl být do kin uve­den v pro­sin­ci 2017. K vidě­ní by měla být také v chys­ta­ném nezá­vis­lém dra­ma­tu All Creatures Here Below, jakož­to i ve fil­mu The Circle spo­leč­nos­ti STX, nato­če­ném na moti­vy best­selle­ru Davea Eggerse.

            POM KLEMENTIEFF (Mantis) je jed­nou z nej­vý­raz­něj­ších holly­wo­od­ských vychá­ze­jí­cích hvězd.

            Před nedáv­nem dokon­či­la natá­če­ní dvou fil­mů: kome­di­ál­ní­ho dra­ma­tu Ingrid Goes WestAubrey PlazaElizabeth Olsen, a ve ved­lej­ší roli si zahrá­la ve fil­mu Newness Drakea DoremuseNicholasem Houltem. Snímek Ingrid Goes West měl pre­mi­é­ru v led­nu 2017 na fes­ti­va­lu Sundance. Premiéra sním­ku Newness zatím neby­la ohlá­še­na.

            Svou prv­ní pro­fe­si­o­nál­ní herec­kou roli Klementieff zís­ka­la ve fran­couz­ském nezá­vis­lém sním­ku Místo něho v roce 2007, v němž si zahrá­la nevlast­ní dce­ru jeho pro­ta­go­nist­ky v podá­ní Catherine Deneuve. Její pře­lo­mo­vá role při­šla v roce 2013 ve fil­mu Spikea Leeho OldboyJoshem Brolinem, Elizabeth OlsenSamuelem L. Jacksonem. Mezi její dal­ší sním­ky pat­ří napří­klad Nuit Blanche či Vlk.

            Klementieff se naro­di­la v Quebecu korej­ské mat­ce a francouzsko-ruskému otci jako fran­couz­ská občan­ka, ale v Kanadě strá­vi­la pou­ze prv­ní rok své­ho živo­ta, neboť její otec byl jako diplo­mat čas­to na cestách. Žila v Japonsku a v Pobřeží slo­no­vi­ny, aby se poslé­ze usa­di­la ve Francii. V sou­čas­né době Klementieff žije v Los Angeles.

            ELIZABETH DEBICKI (Ayesha) je aus­tral­ská diva­del­ní a fil­mo­vá hereč­ka, jejíž kari­é­ra vel­mi rych­le stou­pá. Poprvé na sebe upo­zor­ni­la v roce 2013, když se obje­vi­la v kri­ti­kou vel­mi ceně­ném fil­mu Baze Luhrmanna Velký GatsbyLeonardem DiCapriem, Tobeym Maguirem a Carey Mulligan. Za svou roli Jordan Bakerové v tom­to fil­mu zís­ka­la cenu Australské aka­de­mie fil­mo­vých a tele­viz­ních umě­ní (AACTA). Byla za ni také nomi­no­vá­na na cenu Empire Award v kate­go­rii Nejlepší nová­ček.

            Debicki bylo mož­no nedáv­no spat­řit v lon­dýn­ském National Theatre ve hře The Red Barn na moti­vy romá­nu La Main Georgese Simenona, kte­rou reží­ro­val Davida Hare. Společně s ní se ve hře obje­vi­li napří­klad Mark StrongHope Davis. Hra The Red Barn měla pre­mi­é­ru 6. říj­na 2016 a der­ni­é­ra před­sta­ve­ní byla 17. led­na 2017.

            Zanedlouho ji bude­me moci spat­řit v zatím nepo­jme­no­va­ném pokra­čo­vá­ní série Cloverfield v pro­duk­ci J. J. Abramse, ve kte­rém si zahra­je spo­leč­ně s Davidem OyelowemDanielem Brühlem. Film v režii Julia Onaha bude popi­so­vat osu­dy ast­ro­nau­tů boju­jí­cích o život a měl by mít pre­mi­é­ru v říj­nu 2017. Do kin ho uve­de spo­leč­nost Paramount Pictures.

            CHRIS SULLIVAN (Taserface) je zná­mý pře­de­vším díky své tele­viz­ní tvor­bě. Letos si zahrál sym­pa­tic­ké­ho Tobyho v novém seri­á­lu This Is Us (a obje­vil se také v malé, ale vel­mi památ­né roli v pilot­ní epi­zo­dě seri­á­lu Stranger Things). Na svém kon­tě má také dvě sezó­ny v roli irské­ho řidi­če sanit­ky Toma Clearyho v seri­á­lu Stevena Soderbergha Knick: Doktoři bez hra­nic. Mezi jeho aktu­ál­ní fil­my pat­ří napří­klad sní­mek MorganPaulem Giamattim, film ImperiumDanielem Radcliffem či film Bena Afflecka Pod rouš­kou noci.

            Sullivan je také aktiv­ním diva­del­ním her­cem. Před nedáv­nem byl nomi­no­ván na cenu Lucille Lortel za svůj výkon v novém folk-rockovém muzi­ká­lu Hadestown. Na Broadwayi byl k vidě­ní také ve hrách Lombardi, Chicago a v Gershwinově muzi­ká­lu Nice Work If You Can Get It. Než se pře­stě­ho­val do New Yorku, půso­bil vel­mi aktiv­ně na diva­del­ní scé­ně v Chicagu. Jeho prv­ním význam­ným před­sta­ve­ním bylo tur­né s one-man show Defending the Caveman, se kte­rým pro­ces­to­val celou Ameriku.

            Když se zrov­na nevě­nu­je herec­tví, sklá­dá hud­bu a vystu­pu­je se svou sku­pi­nou Sully and the Benevolent Folk.

            SEAN GUNN (Kraglin) se vra­cí v roli Kraglina, kte­rou si zahrál už v roce 2014 v kasov­ním trhá­ku Strážci Galaxie spo­leč­nos­ti Marvel Studios.

            Gunn na sebe divá­ky popr­vé upo­zor­nil hos­tu­jí­cí rolí ve dru­hé epi­zo­dě seri­á­lu Gilmorova děv­ča­ta coby Mick, tech­nik kabe­lo­vé tele­vi­ze. V prů­bě­hu prv­ní sezó­ny se Gunn do seri­á­lu vrá­til v roli Kirka Gleasona, jed­no­ho z nej­vý­střed­něj­ších oby­va­tel Stars Hollow. Od roku 2002 až do kon­ce seri­á­lu v roce 2007 byl Gunn pra­vi­del­ným čle­nem herec­ké­ho týmu toho­to seri­á­lu a jeho posta­va byla fanouš­ky vel­mi oblí­be­ná.

            Mezi jeho dal­ší tele­viz­ní poči­ny pat­ří napří­klad seri­á­ly October Road, Angel, Takoví nor­mál­ní mimo­zemš­ťa­né, Ano, dra­houš­ku, True Jacksonová, Andy Richter Controls the Universe, Glee, Bunheads a Sběratelé kos­tí.

            Na stří­br­ném plát­ně se Gunn před nedáv­nem obje­vil v roli Martyho v horo­ro­vém sním­ku spo­leč­nos­tí MGM/Blumhouse The Belko Experiment. Byl k vidě­ní také ve fil­mu The Specials, na kte­rém se podí­lel také jako kopro­du­cent, ve fil­mu The Man Who Invented the Moon v režii absol­ven­ta Goodmanovy dra­ma­tic­ké ško­ly a čle­na herec­ké­ho týmu seri­á­lu Gilmorova děv­ča­ta Johna Cabrery, ve sním­ku Ordinary WorldBilly Joe ArmstrongemSelmou Blair nebo ve fil­mech The Hive, Who the F is Buddy Applebaum a Pearl Harbor.

            Gunn také pro­půj­čil svůj hlas posta­vě Swana ve video­hře Lollipop Chainsaw spo­leč­nos­ti Warner Brothers.

            TOMMY FLANAGAN (Tullk) se po sedm sezón obje­vo­val v seri­á­lo­vém hitu sta­ni­ce FX Zákon gan­gu v roli Filipa „Chibse“ Telforda po boku Charlieho Hunnama. Seriál popi­su­je osu­dy čle­nů motor­kář­ské­ho gan­gu, kte­ří se v malém měs­teč­ku Charming sna­ží zacho­vat svou nezá­vis­lost a svůj život­ní styl. Je jed­ním z nej­lé­pe hod­no­ce­ných seri­á­lů vůbec.

            Flanagan se naro­dil ve skot­ském Glasgow a živil se v míst­ních klu­bech jako DJ, aby se násled­ně stal čle­nem diva­del­ní spo­leč­nos­ti Raindog Theatre Company Roberta Carlyla a zahrál si ve hrách jako Wasted III, Přelet nad kukač­čím hníz­dem či MacBeth.

            V roce 1995 se Flanagan dočkal své pře­lo­mo­vé role ve vel­ko­fil­mu Mela Gibsona Statečné srd­ce, ve kte­rém si zahrál odváž­né­ho rebe­la Morrisona, díky kte­ré se zapsal do pově­do­mí divá­ků po celém svě­tě. Flanagan měl díky tomu­to úspě­chu mož­nost spo­lu­pra­co­vat s těmi nej­slav­něj­ší­mi fil­mo­vý­mi reži­sé­ry a podí­let se na fil­mech jako Svatý Phillipa Noyce, Tváří v tvář Johna Woo či Hra Davida Finchera. V roce 1999 dostal mož­nost zno­vu spo­lu­pra­co­vat se svým dlou­ho­le­tým kole­gou Robertem Carlylem na fil­mu Plunkett & Macleane.

            LAURA HADDOCK (Meredith Quillová) vystu­do­va­la herec­kou ško­lu Arts Educational School v Londýně a od té doby pro­ká­za­la svůj talent v celé řadě tele­viz­ních, fil­mo­vých a diva­del­ních pro­jek­tů. V sou­čas­nos­ti natá­čí dal­ší pokra­čo­vá­ní série Transformers, napja­tě oče­ká­va­ném sním­ku Transformers: Poslední rytíř, ve kte­rém se obje­ví po boku Marka Wahlberga. Film v režii Michaela Baye by měl mít pre­mi­é­ru v čer­ven­ci 2017.

            Zatím napo­sle­dy byla Haddock k vidě­ní v tele­viz­ním dra­ma­tic­kém seri­á­lu sta­ni­ce ITV The LevelKarlou Crome, Philipem Glenesterem, Noelem Clarkem a Amandou Burton. Tento šes­ti­díl­ný seri­ál se vysí­lal vlo­ni v září. V témže roce se Haddock obje­vi­la také ve tře­tí sezó­ně seri­á­lu Tři muš­ke­tý­ři, v němž si zahrá­la v roli Pauline spo­leč­ně se Santiagem Cabrerou, Lukem PasqualinemTomem Burkem.

            Předtím ji divá­ci moh­li spat­řit ve dvou­díl­ném spe­ci­á­lu seri­á­lu LutherIdrisem Elbou. Seriál byl odvy­sí­lán v pro­sin­ci 2015 a Haddock byla v roce 2016 nomi­no­vá­na na cenu Critics Choice Television Award v kate­go­rii Nejlepší žen­ský herec­ký výkon v tele­viz­ním fil­mu nebo mini­sé­rii. V roce 2015 se Haddock obje­vi­la také ve tře­tí sezó­ně his­to­ric­ké­ho fan­ta­sy seri­á­lu Da Vinciho démo­ni sta­ni­ce Starz. V této sezó­ně opět ztvár­ni­la hlav­ní žen­skou roli z před­cho­zích dvou sezón Lucrezii Donatiovou po boku Leonarda Da Vinciho v podá­ní Toma Rileyho. V témže roce jsme ji moh­li spat­řit také v super­hr­din­ské kome­dii SuperBob v roli June po boku Bretta Goldsteina, Catherine TateNatalie Teny, a v krát­kých fil­mech Hardwire v režii foto­gra­fa RankinaGoldfish v režii Arjuna Rose.

            SYLVESTER STALLONE (Stakar) je svě­tozná­mý herec, sce­náris­ta a reži­sér, kte­rý na sebe popr­vé vel­mi význam­ně upo­zor­nil titul­ní rolí ve fil­mu Rocky, ke kte­ré­mu také sám napsal scé­nář a kte­rý v roce 1976 zís­kal Oscara v kate­go­rii Nejlepší film.

            Od vzni­ku toho­to fil­mu se celá série dočka­la cel­kem pěti pokra­čo­vá­ní a v roce 2006 ji Stallone uza­vřel sním­kem Rocky Balboa, kte­rý se dočkal vel­ké­ho úspě­chu u kri­ti­ky i divá­ků a defi­ni­tiv­ně potvr­dil sta­tus kul­tur­ních sym­bo­lů jak pro Stalloneho, tak pro jeho posta­vu Rockyho. Na důkaz toho, že se tato posta­va dočka­la mezi divá­ky oprav­du vel­mi vře­lé­ho při­je­tí, jako by se jed­na­lo o sku­teč­nou žijí­cí osob­nost, byla sta­ros­tou měs­ta Philadelphia před muze­em na úpa­tí fil­mem pro­sla­ve­né­ho scho­diš­tě odha­le­na socha Rockyho Balboy.

            V roce 2015, 40 let po vzni­ku původ­ní­ho fil­mu, se Stallone k roli Rockyho vrá­til ve sním­ku Creed v režii Ryana CoogleraMichaelem B. Jordanem. Svým kri­ti­kou vel­mi ceně­ným výko­nem v tom­to sním­ku si vyslou­žil nomi­na­ci na Oscara v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli, nomi­na­ci na Zlatý glo­bus, na cenu National Board of Review a na cenu Critic’s Choice Award, jakož­to i na celou řadu dal­ších cen národ­ních orga­ni­za­cí fil­mo­vých kri­ti­ků. Svou rolí v tom­to fil­mu divá­ky okouz­lil a zno­vu potvr­dil, že je jed­ním z nej­stá­lej­ších a nej­po­zo­ru­hod­něj­ších her­ců své gene­ra­ce.

            KURT RUSSELL (Ego) v prů­bě­hu své pozo­ru­hod­né pade­sá­ti­le­té kari­é­ry ztvár­nil jed­ny z nej­pa­mát­něj­ších holly­wo­od­ských rolí ve fil­mech pes­t­ré­ho rozpě­tí žánrů. Před nedáv­nem jsme ho měli mož­nost spat­řit ve fil­mu Petera Berga Deepwater Horizon: Moře v pla­me­nech, kte­rý mapu­je udá­los­ti tra­gic­ké havá­rie rop­né plo­ši­ny v roce 2010. Film, ve kte­rém si spo­lu s ním zahrá­li také Mark WahlbergKate Hudson uved­la do kin spo­leč­nost Lionsgate v září 2016. Téhož roku si spo­leč­ně s Patrickem Wilsonem, Matthew FoxemRichardem Jenkinsem zahrál také ve fil­mu Kosti a skalp, kte­rý byl do kin uve­den v říj­nu poté, co byl pro­mí­tán na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Londýně.

            JAMES GUNN (scé­nář, režie) je nada­ný sce­náris­ta a reži­sér, zod­po­věd­ný za jed­ny z nej­po­zo­ru­hod­něj­ších celo­ve­čer­ních fil­mů, jaké může pop­kul­tu­ra nabíd­nout.

            Gunn se naro­dil a vyrůs­tal v Saint Louis v Missouri a svou fil­mo­vou kari­é­ru zahá­jil ve dva­nác­ti letech, kdy vyba­ven osmi­mi­li­me­t­ro­vou kame­rou a svým prv­ním her­cem v podo­bě své­ho bra­t­ra Seana nato­čil sní­mek o zom­bie.

            O tři­cet let poz­dě­ji Gunn vde­chl život aktu­ál­ně jed­né z nej­pa­mát­něj­ších fil­mo­vých sérií fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel, sním­ku Strážci Galaxie. Tento film, kte­rý Gunn v roce 2014 napsal a reží­ro­val, má na svém kon­tě nej­ú­spěš­něj­ší pre­mi­é­ru v měsí­ci srpnu v his­to­rii fil­mo­vé­ho prů­mys­lu vůbec, kdy se mu během pre­mi­é­ro­vé­ho víken­du poda­ři­lo utr­žit cel­kem 94 mili­o­nů dola­rů. V sou­čas­né době ten­to film celo­svě­to­vě utr­žil přes 770 mili­o­nů dola­rů, byl dru­hým nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem roku 2014 a na nej­vyš­ší příč­ce žeb­říč­ku návštěv­nos­ti se udr­žel cel­kem po pět týd­nů. Strážci Galaxie byli neje­nom obrov­ským finanč­ním úspě­chem, ale poda­ři­lo se jim po celém svě­tě zís­kat také vel­mi pří­z­ni­vá hod­no­ce­ní kri­ti­ků, byli ve dvou kate­go­ri­ích nomi­no­vá­ni na Oscara a Gunnův scé­nář byl jejich záslu­hou nomi­no­ván na cenu WGA Award v kate­go­rii Nejlepší adap­ta­ce. K úspě­chu tomu­to fil­mu dopo­moh­ly také špič­ko­vé herec­ké výko­ny Chrise Pratta, Zoe Saldany, Bradleyho Coopera, Vina Diesela, Davea Bautisty, Glenn CloseBenicio Del Tora. Ve fil­mu si zahrál také Gunnův bra­tr Sean, kte­rý v něm ztvár­nil roli Kraglina a při natá­če­ní se také ujal role Rocketa, aby byl jeho výkon před kame­ra­mi poslé­ze v rám­ci post­pro­duk­ce nahra­zen plně digi­tál­ní posta­vou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89954 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71907 KB. | 14.07.2024 - 13:05:13