Kritiky.cz > Speciály > Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích

Strážci Galaxie Vol. 2 - O tvůrcích

StrazciGal
StrazciGal
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            CHRIS PRATT (Peter Quill/Star-lord) je jed­ním z nej­žá­da­něj­ších her­ců sou­čas­né­ho Hollywoodu.

            Pratt se zatím napo­sle­dy obje­vil ve vědec­ko­fan­tas­tic­kém dra­ma­tu spo­leč­nos­ti Sony PasažéřiJennifer Lawrence pod režij­ním vede­ním na Oscara nomi­no­va­né­ho reži­sé­ra sním­ku Kód Enigmy Mortena Tylduma, a také ve fil­mu Sedm sta­teč­nýchDenzelem WashingtonemEthanem Hawkem v režii Antoine Fuquy.

            V roce 2015 ztvár­nil Pratt hlav­ní roli ve fil­mu Jurský svět, kte­rý je po Avatarovi, Titanicu a sním­ku Star Wars: Síla se pro­bou­zí cel­ko­vě čtvr­tým nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem v his­to­rii. Svou roli Owena Gradyho si zopa­ku­je i v pokra­čo­vá­ní toho­to fil­mu, kte­ré by měl mít pre­mi­é­ru v roce 2018.

            Rok 2015 pro Pratta zna­me­nal také účast v sed­mé a posled­ní sezó­ně na cenu Emmy nomi­no­va­né­ho seri­á­lu Parks & Recreation, v němž se do pově­do­mí divá­ků zapsal rolí Andyho Dwyera po boku Amy Poehler, Nicka Offermana, Azize Ansariho a Adama Scotta.

            Prattovým pře­lo­mo­vým rokem byl bez­po­chy­by rok 2014. V tom­to roce se obje­vil v hlav­ní roli sním­ku spo­leč­nos­ti Marvel Strážci Galaxie, kte­rý se s celo­svě­to­vý­mi trž­ba­mi přes 770 mili­o­nů dola­rů stal jed­ním ze tří nej­ú­spěš­něj­ších sním­ků toho roku. Svůj hlas Pratt pro­půj­čil také hlav­ní­mu hrdi­no­vi celo­ve­čer­ní­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu spo­leč­nos­ti Lego pří­běh Emmettovi. Film celo­svě­to­vě utr­žil přes 400 mili­o­nů dola­rů.

            ZOE SALDANA (Gamora) byla zatím napo­sle­dy k vidě­ní ve fil­mu Pod rouš­kou noci, režij­ním debu­tu Bena Afflecka. Film se zamě­řu­je na osu­dy sku­pi­ny lidí v obdo­bí pro­hi­bi­ce a na jejich pro­blé­mech se svě­tem orga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu. Saldana se v něm obje­vu­je po boku Bena AffleckaSienny Miller. Kromě toho si zahrá­la také v emo­ci­o­nál­ním a vypja­tém video­kli­pu Free Me zpě­vač­ky a textař­ky Sii. Tento video­klip by měl poslou­žit v rám­ci kam­pa­ně na zvý­še­ní pově­do­mí o epi­de­mii HIV a stát se také klí­čo­vou sou­čás­tí na pod­po­ru sbír­ky nada­ce END HIV.

Více na Kritiky.cz
Terminál - Viktor Navorski se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku. Jeho plány však naruší politický převrat v jeho rodné zemi Krakozii. Díky převratu se Vikt...
LG 42LW4500 – jedinečná 3D televize, kterou si může dovolit každý! Největším nepřítelem v prodejnosti 3D televizí je jejich cena. Lidem se zdá přemrštěná, p...
Dítě a mateřská škola – co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet - 2. rozšíření a aktualizované vydání Volba mateřské školy pro své dítě je důležitý krok v životě každého rodiče. Chtějí p...
Výherci knihy Tři bratři Vyhlašujeme vítěze knihy Tři bratři....
Filmy projektu 100 pro rok 2016 slavnostně odhaleny. Startujeme Sedmi statečnými Asociace českých filmových klubů, iniciátor i realizátor Projektu 100, dnes slavnostně zveř...

            Saldana byla před nedáv­nem také k vidě­ní ve fil­mu Star Trek: Do nezná­ma, dru­hém pokra­čo­vá­ní fil­mo­vé­ho hitu z roku 2009. Ve fil­mu ztvár­ni­la roli Nyoty Uhury po boku Chrise Pinea a Zacharyho Quinta. Producent J. J. Abrams sní­mek uve­dl do kin v čer­ven­ci 2016.

            Saldana se do pově­do­mí divá­ků nej­ví­ce zapsa­la rolí Neytiri v rekord­ním sci­fi thrille­ru Jamese Camerona Avatar, v němž si kro­mě ní zahrá­li také Sigourney WeaverSam Worthington. Avatar se veli­ce rych­le stal nej­ú­spěš­něj­ším sním­kem v his­to­rii fil­mo­vé­ho prů­mys­lu a zís­kal v roce 2010 Zlatý glo­bus v kate­go­ri­ích Nejlepší režie a Nejlepší film. Téhož roku byl také nomi­no­ván na Oscara v cel­kem deví­ti růz­ných kate­go­ri­ích včet­ně kate­go­rie Nejlepší film. Saldana si svou roli zopa­ku­je v napja­tě oče­ká­va­ném pokra­čo­vá­ní Avatar 2, kte­ré by mělo mít pre­mi­é­ru v pro­sin­ci 2018.

            DAVID BAUTISTA (Drax), kte­rý se v tom­to sním­ku vra­cí v roli z fil­mu Strážci Galaxie z roku 2014, před nedáv­nem dokon­čil natá­če­ní dvou nezá­vis­lých fil­mů. Snímek Final Score, v němž se obje­vu­je spo­leč­ně s Piercem Brosnanem, vyprá­ví pří­běhy býva­lé­ho vojá­ka, kte­rý je nucen uplat­nit své vojen­ské zku­še­nos­ti, aby zachrá­nil 35 tisíc divá­ků při význam­ném spor­tov­ním utká­ní. Spatřit ho bude­me moci také po boku Sylvestera Stalloneho ve fil­mu Escape Plan 2. V sou­čas­né době natá­čí detek­tiv­ní thriller Hotel ArtemisJodie Foster. Snímek napsal a reží­ru­je Drew Pearce.

            Bautistu bylo mož­no spat­řit také v nezá­vis­lém sním­ku BushwickBrittney Snow, kte­rý byl letos uve­den na fes­ti­va­lu Sundance. Film popi­su­je osu­dy váleč­né­ho vete­rá­na a mla­dé dív­ky, kte­ří muse­jí pře­ko­nat nebez­peč­ných pět blo­ků v Brooklynu, aby tak unik­li vojen­ské inva­zi. V lis­to­pa­du 2017 bude k vidě­ní ve fil­mu spo­leč­nos­ti Warner Bros. Blade Runner 2049, jenž je pokra­čo­vá­ním slav­né­ho sním­ku z roku 1982. Objeví se v něm po boku Harrisona Forda, Ryana GoslingaRobin Wright.

Více na Kritiky.cz
7 dní hříchů - další scénář od autora Habermannova mlýna Film byl inspirován skutečnými událostmi, které se udály v sedmi poválečných dnech na Šump...
Citové zdi Unavím se občas z tlučení hlavou do zdí, které lidi a já stavíme mezi lidmi a mnou.... (Anon...
Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord? Co kdyby se T´Challa (mluví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem místo Petera Quilla? První epi...
Outcast [30%] A máme tu další díl téměř pravidelného okénka "Vzhůru k hereckému dnu s Nicolasem Cage...
K odložení Star Wars Squadrons nedojde, vesmirná combat... K odložení Star Wars Squadrons nedojde, vesmirná combat střílečka dosáhla zlatého stádia a ...

            VIN DIESEL (malý Groot) je newy­or­ský rodák, kte­rý se pro­sla­vil jako herec, pro­du­cent a reži­sér a byl poctěn mož­nos­tí otisk­nout své ruce a nohy na chod­ní­ku před slav­ným Chinese Theatre v Los Angeles a také svou vlast­ní hvězdou na holly­wo­od­ském chod­ní­ku slá­vy.

            V sou­čas­né době je Diesel opět k vidě­ní v roli Dominica Toretta v osmém dílu série Rychle a zbě­si­le, ve kte­rém si nejen zahrál, ale také ho pro­du­ko­val. Film měl pre­mi­é­ru 13. dub­na.

            Předtím jsme ho moh­li spat­řit ve spo­leč­nos­ti hvězd­né­ho herec­ké­ho týmu v hlav­ní roli vyso­ce oče­ká­va­né­ho sním­ku xXx: Návrat Xandera Cage. Kromě toho se před nedáv­nem obje­vil také ve fil­mu reži­sé­ra Anga Leeho Ulička slá­vy.

            Snímek Rychle a zbě­si­le 7, ve kte­rém si zahrál a kte­rý pro­du­ko­val, utr­žil po svě­tě více než 1,5 mili­ar­dy dola­rů a je nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem, kte­rý byl kdy uve­den do čín­ských kin. V roce 2013 byl hvězdou i pro­du­cen­tem sním­ku Rychle a zbě­si­le 6, kte­rý celo­svě­to­vě utr­žil téměř 800 mili­o­nů dola­rů, a spat­řit jsme ho moh­li také ve fil­mu Riddick, tře­tím díle hito­vé kul­tov­ní série. V roce 2015 si zahrál ve fil­mu Poslední lovec čaro­děj­nic spo­leč­nos­ti Lionsgate po boku sira Michaela Cainea, kte­rý tak­též pro­du­ko­val.

            BRADLEY COOPER (Rocket) byl zatím napo­sle­dy k vidě­ní ve fil­mu spo­leč­nos­ti Warner Brothers Týpci a zbra­ně, kte­rý reží­ro­val a pro­du­ko­val Todd Phillips. Cooper spo­leč­ně s Phillipsem film také pro­du­ko­val pod hla­vič­kou jejich pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Joint Effort. Film byl do kin uve­den v srpnu 2016.

            Mezi Cooperovy chys­ta­né pro­jek­ty pat­ří napří­klad film A Star Is Born, kte­rý je v sou­čas­né době ve stá­diu pre-produkce a bude Cooperovým režij­ním debu­tem, a tele­viz­ní seri­ál Black Flags pro sta­ni­ci HBO, nato­če­ný na moti­vy kni­hy Black Flags: The Rise of ISIS, na kte­rém se CooperPhillipsem budou pro­střed­nic­tvím spo­leč­nos­ti Joint Effort podí­let coby vedou­cí výro­by.

Více na Kritiky.cz
Farma SK – 8. série – 63. díl (duel) https://www.youtube.com/watch?v=o3YvqfwHSrc ...
Grada - Novinky od 27. 02 do 05. 03. 2017 Krajina mýtů Rosanes Kerby Tištěná 2...
Účinné potravinové doplňky Kdybych měl jmenovat jednoho člověka, který mě v životě ovlivnil nejvíc, suverénně bych...
Osamělý svobodný muž – 60 ...
Jeden z nejnáročnějších televizních projektů. Když se Hollywood chopí Marie Terezie. Režisér Robert Dornhelm právě dotočil dvoudílnou minisérii Marie Terezie, jeden z nejnároč...

            V roce 2016 navá­zal Cooper zno­vu spo­lu­prá­ci s Davidem O. Russellem, Jennifer Lawrence a Robertem DeNirem, aby spo­leč­ně nato­či­li na Zlatý glo­bus nomi­no­va­ný sní­mek Joy. Film do kin uved­la spo­leč­nost 20th Century Fox. Na pod­zim roku 2016 se Cooper obje­vil ve fil­mu Dokonalý šéf v režii Johna Wellse pod­le scé­ná­ře Stevena Knighta po boku Daniela BruhlaSienny Miller. Film do kin uved­la spo­leč­nost The Weinstein Company.

            V roce 2015 byl Cooper po dva a půl měsí­ce k vidě­ní v lon­dýn­ském West Endu v diva­dle Theatre Royal Haymarket, v němž si zahrál ve hře Sloní muž pod režij­ním vede­ním Scotta Ellise. Cooper si tu zahrál titul­ní roli Johna Merricka po boku Patricie ClarksonAlessandro Nivoly. Na pod­zim 2014 se v této hře obje­vil v Booth Theater na Broadwayi a za svůj výkon v ní byl nomi­no­ván na cenu Tony v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli, na cenu Outer Critics Circle v kate­go­rii Nejlepší muž­ský dra­ma­tic­ký výkon, na cenu Drama League Award v kate­go­rii Výjimečný herec­ký výkon a na cenu Drama Desk v kate­go­rii Výjimečný muž­ský dra­ma­tic­ký výkon. Broadwayské nastu­do­vá­ní této hry bylo nomi­no­vá­no v cel­kem pěti kate­go­ri­ích na cenu Tony, včet­ně kate­go­rie Nejlepší zno­vu­o­ži­ve­ná hra. Cooper si tuto roli vyzkou­šel už v roce 2012 na diva­del­ním fes­ti­va­lu ve Williamstownu, kde ho spo­leč­ně s tím­též herec­kým týmem také reží­ro­val Scott Ellis. V čer­ven­ci 2015 si Cooper zopa­ko­val roli Bena v rema­ku Wet Hot American Summer: First Day of CampAmy Poehler, Michaelem Ianem BlackemJohnem Slattery.

            MICHAEL ROOKER (Yondu) se letos těší vel­ké pozor­nos­ti, neboť se do kin chys­ta­jí hned dva jeho fil­my, jejichž pre­mi­é­ru od sebe dělí pou­hé dva měsí­ce.

            Kromě role ve fil­mu Strážci Galaxie Vol. 2, jenž bude do kin uve­den 4. květ­na, ho divá­ci měli před nedáv­nem mož­nost spat­řit v nezá­vis­lém horo­ro­vém thrille­ru spo­leč­nos­ti Blumhouse Tilt The Belko Experiment, jenž měl pre­mi­é­ru 17. břez­na. Jedná se o děsi­vý, ale sou­čas­ně vtip­ný pří­běh sku­pin­ky zaměst­nan­ců, kte­ří se sta­nou pokus­ný­mi krá­lí­ky v celo­pod­ni­ko­vém expe­ri­men­tu, v rám­ci kte­ré­ho jsou nuce­ni buď zabít své kole­gy, nebo spáchat sebe­vraž­du. Rooker, kte­rý se tím­to sním­kem vra­cí ke svým nezá­vis­lým koře­nům, v něm ztvár­nil roli údrž­bá­ře Buda Melkse, jed­no­ho ze zaměst­nan­ců, uvěz­ně­ných v are­á­lu fir­my, jenž by mohl – ale také nemu­sel – být scho­pen zabít své­ho kole­gu.

Více na Kritiky.cz
Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let Populární holandský stařík Hendrik Groen je zpět! Po roce se rozhodl opět vrátit ke svému d...
Kofeinzombie ...
Kouzelný ostrov - román o přátelství a nových začátcích Hledáte příjemné čtení na léto? Chcete si přečíst zajímavou, inspirativní knihu o přát...
Moon Knight Moon Knight. Tak tento počin od Marvelu je opravdu něčím jiným, než co nám dosud studio přin...
Exkluzivní Xbox střílečka CrossfireX od Remedy Entertainment... Exkluzivní Xbox střílečka CrossfireX od Remedy Entertainment (Control, Alan Wake) a Smilegate En...

            Rooker na fil­mo­vých plát­nech debu­to­val v roce 1986 v titul­ní roli sním­ku Henry: Portrét maso­vé­ho vra­ha, nato­če­ném pod­le dozná­ní maso­vé­ho vra­ha Henryho Lee Lucase. Právě v tom­to fil­mu měli divá­ci popr­vé mož­nost obdi­vo­vat Rookerovu výji­meč­nou schop­nost ztvár­nit jem­né nuan­ce jeho postav. Zahrál si také v řadě vel­mi slav­ných fil­mů, mezi něž pat­ří napří­klad Hořící Mississippi, Moře lás­ky, JFK, TombstoneJumper, ale i v celé řadě dal­ších.

            KAREN GILLAN (Nebula) je skot­ská hereč­ka, kte­rá se v tom­to sním­ku vra­cí ve své roli z fil­mu spo­leč­nos­ti Marvel Studios Strážci Galaxie a jež se veli­ce rych­le zapsa­la do pově­do­mí Hollywoodu jako mla­dá talen­to­va­ná hereč­ka, schop­ná si pora­dit jak s kome­di­ál­ním žánrem, tak i s dra­ma­tem, a to na fil­mo­vých plát­nech i tele­viz­ních obra­zov­kách, což doka­zu­je její vel­mi boha­tá a roz­ma­ni­tá fil­mo­gra­fie.

            Gillian se poda­ři­lo zís­kat pres­tiž­ní hlav­ní žen­skou roli ve fil­mu spo­leč­nos­ti Sony Jumanji v roli Marthy/Ruby Roundhouse po boku Dwaynea „The Rock“ Johnsona. Film v režii Jakea Kasdana sle­du­je osu­dy čtyř tee­nage­rů, kte­ří jsou vta­že­ni do svě­ta hry Jumanji a coby její posta­vy v ní muse­jí zví­tě­zit. Film by měl být do kin uve­den v pro­sin­ci 2017. K vidě­ní by měla být také v chys­ta­ném nezá­vis­lém dra­ma­tu All Creatures Here Below, jakož­to i ve fil­mu The Circle spo­leč­nos­ti STX, nato­če­ném na moti­vy best­selle­ru Davea Eggerse.

            POM KLEMENTIEFF (Mantis) je jed­nou z nej­vý­raz­něj­ších holly­wo­od­ských vychá­ze­jí­cích hvězd.

            Před nedáv­nem dokon­či­la natá­če­ní dvou fil­mů: kome­di­ál­ní­ho dra­ma­tu Ingrid Goes WestAubrey PlazaElizabeth Olsen, a ve ved­lej­ší roli si zahrá­la ve fil­mu Newness Drakea DoremuseNicholasem Houltem. Snímek Ingrid Goes West měl pre­mi­é­ru v led­nu 2017 na fes­ti­va­lu Sundance. Premiéra sním­ku Newness zatím neby­la ohlá­še­na.

Více na Kritiky.cz
Hvězdy seriálu Kancl se spolu znovu sejdou – tak trochu John Krasinski obsadil svůj nový chystaný snímek. Součástí jeho vysněného obsazení je i j...
Humbook 2017 - Rozhovor s Joelle Charbonneau Nadchly vás knihy Joelle Charbonneau? Nebo byste se jen rádi dozvěděli něco víc o životě čl...
Tom nabaluje Xénii? | Survivor CZ&SK ...
V seriálové adaptaci The Last of Us od HBO si zahraje také Merle Dandridge. Herečka v minulosti propůjčila svůj hlas postavě Aly... V seriálové adaptaci The Last of Us od HBO si zahraje také Merle Dandridge. Herečka v minulosti ...
Ilustrátorská mateřská - 6 ...

            Svou prv­ní pro­fe­si­o­nál­ní herec­kou roli Klementieff zís­ka­la ve fran­couz­ském nezá­vis­lém sním­ku Místo něho v roce 2007, v němž si zahrá­la nevlast­ní dce­ru jeho pro­ta­go­nist­ky v podá­ní Catherine Deneuve. Její pře­lo­mo­vá role při­šla v roce 2013 ve fil­mu Spikea Leeho OldboyJoshem Brolinem, Elizabeth OlsenSamuelem L. Jacksonem. Mezi její dal­ší sním­ky pat­ří napří­klad Nuit Blanche či Vlk.

            Klementieff se naro­di­la v Quebecu korej­ské mat­ce a francouzsko-ruskému otci jako fran­couz­ská občan­ka, ale v Kanadě strá­vi­la pou­ze prv­ní rok své­ho živo­ta, neboť její otec byl jako diplo­mat čas­to na cestách. Žila v Japonsku a v Pobřeží slo­no­vi­ny, aby se poslé­ze usa­di­la ve Francii. V sou­čas­né době Klementieff žije v Los Angeles.

            ELIZABETH DEBICKI (Ayesha) je aus­tral­ská diva­del­ní a fil­mo­vá hereč­ka, jejíž kari­é­ra vel­mi rych­le stou­pá. Poprvé na sebe upo­zor­ni­la v roce 2013, když se obje­vi­la v kri­ti­kou vel­mi ceně­ném fil­mu Baze Luhrmanna Velký GatsbyLeonardem DiCapriem, Tobeym Maguirem a Carey Mulligan. Za svou roli Jordan Bakerové v tom­to fil­mu zís­ka­la cenu Australské aka­de­mie fil­mo­vých a tele­viz­ních umě­ní (AACTA). Byla za ni také nomi­no­vá­na na cenu Empire Award v kate­go­rii Nejlepší nová­ček.

            Debicki bylo mož­no nedáv­no spat­řit v lon­dýn­ském National Theatre ve hře The Red Barn na moti­vy romá­nu La Main Georgese Simenona, kte­rou reží­ro­val Davida Hare. Společně s ní se ve hře obje­vi­li napří­klad Mark StrongHope Davis. Hra The Red Barn měla pre­mi­é­ru 6. říj­na 2016 a der­ni­é­ra před­sta­ve­ní byla 17. led­na 2017.

            Zanedlouho ji bude­me moci spat­řit v zatím nepo­jme­no­va­ném pokra­čo­vá­ní série Cloverfield v pro­duk­ci J. J. Abramse, ve kte­rém si zahra­je spo­leč­ně s Davidem OyelowemDanielem Brühlem. Film v režii Julia Onaha bude popi­so­vat osu­dy ast­ro­nau­tů boju­jí­cích o život a měl by mít pre­mi­é­ru v říj­nu 2017. Do kin ho uve­de spo­leč­nost Paramount Pictures.

Více na Kritiky.cz
Terminátor 3 - Vzpoura strojů - poslední úspěšný „terminátoří“ film Super akční pokračování předešlých bezkonkurenčních dílů nebo jen komediálně-akční z...
Gameplay trailer na střílečku Scavengers láká na vydání... Gameplay trailer na střílečku Scavengers láká na vydání příští rok...
Irské sbohem 8/10 – Milá irsko-britská jednohubka, která pojednává o dvou odcizených bratrech a jedn...
Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie Eva je devětadvacetiletá porodní asistentka, která se vdala za Jacksona. Pouhých deset měsíc...
Assassin’s Creed Valhalla: Ragnarök právě vychází Rozšíření hry Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarök vychází dnes na konzolích Xbox Seri...

            CHRIS SULLIVAN (Taserface) je zná­mý pře­de­vším díky své tele­viz­ní tvor­bě. Letos si zahrál sym­pa­tic­ké­ho Tobyho v novém seri­á­lu This Is Us (a obje­vil se také v malé, ale vel­mi památ­né roli v pilot­ní epi­zo­dě seri­á­lu Stranger Things). Na svém kon­tě má také dvě sezó­ny v roli irské­ho řidi­če sanit­ky Toma Clearyho v seri­á­lu Stevena Soderbergha Knick: Doktoři bez hra­nic. Mezi jeho aktu­ál­ní fil­my pat­ří napří­klad sní­mek MorganPaulem Giamattim, film ImperiumDanielem Radcliffem či film Bena Afflecka Pod rouš­kou noci.

            Sullivan je také aktiv­ním diva­del­ním her­cem. Před nedáv­nem byl nomi­no­ván na cenu Lucille Lortel za svůj výkon v novém folk-rockovém muzi­ká­lu Hadestown. Na Broadwayi byl k vidě­ní také ve hrách Lombardi, Chicago a v Gershwinově muzi­ká­lu Nice Work If You Can Get It. Než se pře­stě­ho­val do New Yorku, půso­bil vel­mi aktiv­ně na diva­del­ní scé­ně v Chicagu. Jeho prv­ním význam­ným před­sta­ve­ním bylo tur­né s one-man show Defending the Caveman, se kte­rým pro­ces­to­val celou Ameriku.

            Když se zrov­na nevě­nu­je herec­tví, sklá­dá hud­bu a vystu­pu­je se svou sku­pi­nou Sully and the Benevolent Folk.

            SEAN GUNN (Kraglin) se vra­cí v roli Kraglina, kte­rou si zahrál už v roce 2014 v kasov­ním trhá­ku Strážci Galaxie spo­leč­nos­ti Marvel Studios.

            Gunn na sebe divá­ky popr­vé upo­zor­nil hos­tu­jí­cí rolí ve dru­hé epi­zo­dě seri­á­lu Gilmorova děv­ča­ta coby Mick, tech­nik kabe­lo­vé tele­vi­ze. V prů­bě­hu prv­ní sezó­ny se Gunn do seri­á­lu vrá­til v roli Kirka Gleasona, jed­no­ho z nej­vý­střed­něj­ších oby­va­tel Stars Hollow. Od roku 2002 až do kon­ce seri­á­lu v roce 2007 byl Gunn pra­vi­del­ným čle­nem herec­ké­ho týmu toho­to seri­á­lu a jeho posta­va byla fanouš­ky vel­mi oblí­be­ná.

            Mezi jeho dal­ší tele­viz­ní poči­ny pat­ří napří­klad seri­á­ly October Road, Angel, Takoví nor­mál­ní mimo­zemš­ťa­né, Ano, dra­houš­ku, True Jacksonová, Andy Richter Controls the Universe, Glee, Bunheads a Sběratelé kos­tí.

Více na Kritiky.cz
V Assassin’s Creed Valhalla půjde vesnici postupně... V Assassin's Creed Valhalla půjde vesnici postupně vylepšovat. Ve vašem příbytku, do kterého ...
Podzim s ČT art ve znamení první republiky, české detektivky i významných osobností Týdnem dárků zahájí ČT art od čtvrtka 1. září oslavy devátých narozenin. Hn...
Seriál HEROES Seriál HEROES ...
Bestie Slušný Savana lví Survival. Pokud přistoupíte na fakt, že Beast je hororové béčko bez ...
Financování bydlení Když jde o financování bydlení, nejspíš budeme potřebovat vědět rozdíly mezi jednotlivými...

            Na stří­br­ném plát­ně se Gunn před nedáv­nem obje­vil v roli Martyho v horo­ro­vém sním­ku spo­leč­nos­tí MGM/Blumhouse The Belko Experiment. Byl k vidě­ní také ve fil­mu The Specials, na kte­rém se podí­lel také jako kopro­du­cent, ve fil­mu The Man Who Invented the Moon v režii absol­ven­ta Goodmanovy dra­ma­tic­ké ško­ly a čle­na herec­ké­ho týmu seri­á­lu Gilmorova děv­ča­ta Johna Cabrery, ve sním­ku Ordinary WorldBilly Joe ArmstrongemSelmou Blair nebo ve fil­mech The Hive, Who the F is Buddy Applebaum a Pearl Harbor.

            Gunn také pro­půj­čil svůj hlas posta­vě Swana ve video­hře Lollipop Chainsaw spo­leč­nos­ti Warner Brothers.

            TOMMY FLANAGAN (Tullk) se po sedm sezón obje­vo­val v seri­á­lo­vém hitu sta­ni­ce FX Zákon gan­gu v roli Filipa „Chibse“ Telforda po boku Charlieho Hunnama. Seriál popi­su­je osu­dy čle­nů motor­kář­ské­ho gan­gu, kte­ří se v malém měs­teč­ku Charming sna­ží zacho­vat svou nezá­vis­lost a svůj život­ní styl. Je jed­ním z nej­lé­pe hod­no­ce­ných seri­á­lů vůbec.

            Flanagan se naro­dil ve skot­ském Glasgow a živil se v míst­ních klu­bech jako DJ, aby se násled­ně stal čle­nem diva­del­ní spo­leč­nos­ti Raindog Theatre Company Roberta Carlyla a zahrál si ve hrách jako Wasted III, Přelet nad kukač­čím hníz­dem či MacBeth.

            V roce 1995 se Flanagan dočkal své pře­lo­mo­vé role ve vel­ko­fil­mu Mela Gibsona Statečné srd­ce, ve kte­rém si zahrál odváž­né­ho rebe­la Morrisona, díky kte­ré se zapsal do pově­do­mí divá­ků po celém svě­tě. Flanagan měl díky tomu­to úspě­chu mož­nost spo­lu­pra­co­vat s těmi nej­slav­něj­ší­mi fil­mo­vý­mi reži­sé­ry a podí­let se na fil­mech jako Svatý Phillipa Noyce, Tváří v tvář Johna Woo či Hra Davida Finchera. V roce 1999 dostal mož­nost zno­vu spo­lu­pra­co­vat se svým dlou­ho­le­tým kole­gou Robertem Carlylem na fil­mu Plunkett & Macleane.

Více na Kritiky.cz
The Walking Dead: World Beyond Původní seriál The Walking Dead skončil loni v listopadu a já si vzpomněl na tento ztracený ...
Dům u jezera - Sandra Bullock a Keanu Reeves se zamilují skrz čas. U tohoto filmu nemůžete moc přemýšlet, proč se vlastně děje to, co se děje. Rozumné vysvě...
Postavu Ellie si v seriálové adaptaci videohry The Last of Us... Postavu Ellie si v seriálové adaptaci videohry The Last of Us od HBO zahraje Bella Ramsey....
Vik Sahay (herec) Vik Sahay sa narodil v Montreale, v Kanade indickým rodičom. Vyštudoval Vysokú školu umenia Can...
Jak zachránit stránky světa? Svět bibliomantů je ohrožen novým nebezpečím. Stránkami světa se šíří děsivé myšlenky...

            LAURA HADDOCK (Meredith Quillová) vystu­do­va­la herec­kou ško­lu Arts Educational School v Londýně a od té doby pro­ká­za­la svůj talent v celé řadě tele­viz­ních, fil­mo­vých a diva­del­ních pro­jek­tů. V sou­čas­nos­ti natá­čí dal­ší pokra­čo­vá­ní série Transformers, napja­tě oče­ká­va­ném sním­ku Transformers: Poslední rytíř, ve kte­rém se obje­ví po boku Marka Wahlberga. Film v režii Michaela Baye by měl mít pre­mi­é­ru v čer­ven­ci 2017.

            Zatím napo­sle­dy byla Haddock k vidě­ní v tele­viz­ním dra­ma­tic­kém seri­á­lu sta­ni­ce ITV The LevelKarlou Crome, Philipem Glenesterem, Noelem Clarkem a Amandou Burton. Tento šes­ti­díl­ný seri­ál se vysí­lal vlo­ni v září. V témže roce se Haddock obje­vi­la také ve tře­tí sezó­ně seri­á­lu Tři muš­ke­tý­ři, v němž si zahrá­la v roli Pauline spo­leč­ně se Santiagem Cabrerou, Lukem PasqualinemTomem Burkem.

            Předtím ji divá­ci moh­li spat­řit ve dvou­díl­ném spe­ci­á­lu seri­á­lu LutherIdrisem Elbou. Seriál byl odvy­sí­lán v pro­sin­ci 2015 a Haddock byla v roce 2016 nomi­no­vá­na na cenu Critics Choice Television Award v kate­go­rii Nejlepší žen­ský herec­ký výkon v tele­viz­ním fil­mu nebo mini­sé­rii. V roce 2015 se Haddock obje­vi­la také ve tře­tí sezó­ně his­to­ric­ké­ho fan­ta­sy seri­á­lu Da Vinciho démo­ni sta­ni­ce Starz. V této sezó­ně opět ztvár­ni­la hlav­ní žen­skou roli z před­cho­zích dvou sezón Lucrezii Donatiovou po boku Leonarda Da Vinciho v podá­ní Toma Rileyho. V témže roce jsme ji moh­li spat­řit také v super­hr­din­ské kome­dii SuperBob v roli June po boku Bretta Goldsteina, Catherine TateNatalie Teny, a v krát­kých fil­mech Hardwire v režii foto­gra­fa RankinaGoldfish v režii Arjuna Rose.

            SYLVESTER STALLONE (Stakar) je svě­tozná­mý herec, sce­náris­ta a reži­sér, kte­rý na sebe popr­vé vel­mi význam­ně upo­zor­nil titul­ní rolí ve fil­mu Rocky, ke kte­ré­mu také sám napsal scé­nář a kte­rý v roce 1976 zís­kal Oscara v kate­go­rii Nejlepší film.

Více na Kritiky.cz
56th Zlin Film Festival Interview - Alexander Benev, Monica Naydenova - The Thirst ...
Když jsi odešel - nezáleží na tom, jak dlouho někoho milujete, ale jak moc Máte rádi Brooke Harrisovou? Milujete romány, které jsou vyprávěné formou deníku? Román Kdy...
Jak včelí medvídci malovali chaloupku I nejmenší děti ve věku kolem dvou let jsou vybíravými čtenáři. Potěšit by je mohlo lepor...
Pappa Mia! Dle hodnocení jsem čekal slabší odvar, ale ve výsledku jde o příjemnou rodinnou komedii, k...
Český dokument: Show! Rok od roku se český dokumentární film zlepšuje. Za posledních několik let vyprodukoval spous...

            Od vzni­ku toho­to fil­mu se celá série dočka­la cel­kem pěti pokra­čo­vá­ní a v roce 2006 ji Stallone uza­vřel sním­kem Rocky Balboa, kte­rý se dočkal vel­ké­ho úspě­chu u kri­ti­ky i divá­ků a defi­ni­tiv­ně potvr­dil sta­tus kul­tur­ních sym­bo­lů jak pro Stalloneho, tak pro jeho posta­vu Rockyho. Na důkaz toho, že se tato posta­va dočka­la mezi divá­ky oprav­du vel­mi vře­lé­ho při­je­tí, jako by se jed­na­lo o sku­teč­nou žijí­cí osob­nost, byla sta­ros­tou měs­ta Philadelphia před muze­em na úpa­tí fil­mem pro­sla­ve­né­ho scho­diš­tě odha­le­na socha Rockyho Balboy.

            V roce 2015, 40 let po vzni­ku původ­ní­ho fil­mu, se Stallone k roli Rockyho vrá­til ve sním­ku Creed v režii Ryana CoogleraMichaelem B. Jordanem. Svým kri­ti­kou vel­mi ceně­ným výko­nem v tom­to sním­ku si vyslou­žil nomi­na­ci na Oscara v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli, nomi­na­ci na Zlatý glo­bus, na cenu National Board of Review a na cenu Critic’s Choice Award, jakož­to i na celou řadu dal­ších cen národ­ních orga­ni­za­cí fil­mo­vých kri­ti­ků. Svou rolí v tom­to fil­mu divá­ky okouz­lil a zno­vu potvr­dil, že je jed­ním z nej­stá­lej­ších a nej­po­zo­ru­hod­něj­ších her­ců své gene­ra­ce.

            KURT RUSSELL (Ego) v prů­bě­hu své pozo­ru­hod­né pade­sá­ti­le­té kari­é­ry ztvár­nil jed­ny z nej­pa­mát­něj­ších holly­wo­od­ských rolí ve fil­mech pes­t­ré­ho rozpě­tí žánrů. Před nedáv­nem jsme ho měli mož­nost spat­řit ve fil­mu Petera Berga Deepwater Horizon: Moře v pla­me­nech, kte­rý mapu­je udá­los­ti tra­gic­ké havá­rie rop­né plo­ši­ny v roce 2010. Film, ve kte­rém si spo­lu s ním zahrá­li také Mark WahlbergKate Hudson uved­la do kin spo­leč­nost Lionsgate v září 2016. Téhož roku si spo­leč­ně s Patrickem Wilsonem, Matthew FoxemRichardem Jenkinsem zahrál také ve fil­mu Kosti a skalp, kte­rý byl do kin uve­den v říj­nu poté, co byl pro­mí­tán na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Londýně.

Více na Kritiky.cz
Blood Red Shoes - Get Tragic (2019) To, že deska Get Tragic vlastně vůbec spatřila světlo světa, je takový menší zázrak....
Abstinent - filmový debut nejmladšího z klanu Trojanů Hlavní hrdina filmu Adam je dospívající mladík, který se léčí v protialkoholní léčebně...
Slender Man Slender Man jako postava patří mezi snad nejznámější creepypasty které kolují po internet...
„Thor: Láska jako hrom“: vzácný Marvel misfire nikdy zasáhne jeho krok Marvelovský bůh hromu se vyrovnává s láskou a ztrátou a zároveň je vystaven výzvě ze stran...
Whiplash - Taková nabídka se neodmítá! Zahrát si ve školní kapele pod vedením profesora Terence Fletchera (J.K. Simmons) je pro mladéh...

            JAMES GUNN (scé­nář, režie) je nada­ný sce­náris­ta a reži­sér, zod­po­věd­ný za jed­ny z nej­po­zo­ru­hod­něj­ších celo­ve­čer­ních fil­mů, jaké může pop­kul­tu­ra nabíd­nout.

            Gunn se naro­dil a vyrůs­tal v Saint Louis v Missouri a svou fil­mo­vou kari­é­ru zahá­jil ve dva­nác­ti letech, kdy vyba­ven osmi­mi­li­me­t­ro­vou kame­rou a svým prv­ním her­cem v podo­bě své­ho bra­t­ra Seana nato­čil sní­mek o zom­bie.

            O tři­cet let poz­dě­ji Gunn vde­chl život aktu­ál­ně jed­né z nej­pa­mát­něj­ších fil­mo­vých sérií fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel, sním­ku Strážci Galaxie. Tento film, kte­rý Gunn v roce 2014 napsal a reží­ro­val, má na svém kon­tě nej­ú­spěš­něj­ší pre­mi­é­ru v měsí­ci srpnu v his­to­rii fil­mo­vé­ho prů­mys­lu vůbec, kdy se mu během pre­mi­é­ro­vé­ho víken­du poda­ři­lo utr­žit cel­kem 94 mili­o­nů dola­rů. V sou­čas­né době ten­to film celo­svě­to­vě utr­žil přes 770 mili­o­nů dola­rů, byl dru­hým nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem roku 2014 a na nej­vyš­ší příč­ce žeb­říč­ku návštěv­nos­ti se udr­žel cel­kem po pět týd­nů. Strážci Galaxie byli neje­nom obrov­ským finanč­ním úspě­chem, ale poda­ři­lo se jim po celém svě­tě zís­kat také vel­mi pří­z­ni­vá hod­no­ce­ní kri­ti­ků, byli ve dvou kate­go­ri­ích nomi­no­vá­ni na Oscara a Gunnův scé­nář byl jejich záslu­hou nomi­no­ván na cenu WGA Award v kate­go­rii Nejlepší adap­ta­ce. K úspě­chu tomu­to fil­mu dopo­moh­ly také špič­ko­vé herec­ké výko­ny Chrise Pratta, Zoe Saldany, Bradleyho Coopera, Vina Diesela, Davea Bautisty, Glenn CloseBenicio Del Tora. Ve fil­mu si zahrál také Gunnův bra­tr Sean, kte­rý v něm ztvár­nil roli Kraglina a při natá­če­ní se také ujal role Rocketa, aby byl jeho výkon před kame­ra­mi poslé­ze v rám­ci post­pro­duk­ce nahra­zen plně digi­tál­ní posta­vou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
2 $ocky Odlehčená verze The Apprentice vedeného Donaldem Trumpem? Proč ne…...
Revoluční neoficiální překlad hry Assassin’s Creed: Valhalla do češtiny! Fanoušci série Assassin's Creed se konečně mohou těšit na češtinu v jednom z největších h...
Prokletý ostrov - Martin Scorsese umí i horory Jestli se vám někdy stalo, že jste se těšili na dovolenou a pak v euforii a spěchu zapomněli...
Žlutý baron - J. Patočka, Z. Vlasatá Postava Andreje Babiše nechává zcela klidným asi jen málokterého člověka. Názory na jeho ...
Jak přesvědčivě vyjednávat České „Sedávej  panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě,“ platilo možná před sto ...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,96006 s | počet dotazů: 425 | paměť: 71831 KB. | 30.11.2023 - 16:08:14