Kritiky.cz > Recenze knih > Medovníček, Medulka a Medulínek - milé příběhy z lesa

Medovníček, Medulka a Medulínek - milé příběhy z lesa

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte kdo je čme­lík? Chcete poznat vever­ku Štěpánku, soj­ku Hádalku, pra­sát­ko Krupírka či srn­čát­ko Milušku? Pokud jste ale­spoň jed­nou odpo­vě­dě­li ano, tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Medovníček, Medulka a Medulínek, kte­rá odpo­ví vše­teč­né otáz­ky vašich dětí a nejen jich. 

Co v kni­ze najde­te? Celkem 12 pří­bě­hů o tom, jak řádi­la zlá fuja­vi­ce baba Fofrnice, jak našli malé­ho skří­teč­ka Medulínka, jak šli za panem vče­la­řem Karlem, jak navští­vi­li mra­ven­ce v mra­ve­niš­ti a mno­ho dal­ších zají­ma­vých dob­ro­druž­ství, kte­ré pro­ží­va­jí skřít­ci Medovníček, Medulka a jejich malý Medulínek spo­leč­ně s les­ní­mi zví­řát­ky, ptáč­ky i hmy­zem. Jelikož se jed­ná o dal­ší krás­nou kni­hy z řady o Medovníčcích, jis­tě bude­te moc rádi, co nové­ho opět zaži­jí. Medovníčkovi a Medulce a jejich panen­ce Rózince při­bu­de malý skří­tek Medulínek, kte­ré­ho najdou a začnou se o něj sta­rat a vyros­te z něj pořád­ný roš­ťák.

Laskavé a pouč­né pří­běhy o pří­ro­dě, o lese a o skřít­cích vaše děti nau­čí, jak se máte v lese cho­vat, proč neu­bli­žo­vat a neško­dit les­ních zví­řa­tům a také co jim tře­ba může vadit a mno­ho dal­ších zají­ma­vos­tí se dozví­te na cel­kem 144 stra­nách.

Na kon­ci kaž­dé­ho pří­bě­hu najde­te vždy pona­u­če­ní, jak se k pří­ro­dě cho­vat, na co si dát pozor a čemu se roz­hod­ně v lese vyva­ro­vat.

Kniha se mně moc líbi­la. Je milá, plná pří­bě­hů o zví­řát­kách, pouč­ná, s las­ka­vý­mi obráz­ky Veroniky Balcarové, vás zahře­jí u srdíč­ka. Kniha je urče­na dětem od 6 let, ale mys­lím si, že při spo­leč­ném čte­ní jí zvlád­nou i děti mlad­ší a budou se vždy těšit na dal­ší a dal­ší dob­ro­druž­ství rodin­ky skřít­ků. Aby to rodi­če se svý­mi potom­ky nemě­li tak jed­no­du­ché, je kla­den důraz na poma­lé čte­ní a dra­ma­tič­nost v hla­se, kte­ré udě­lá pří­běh ješ­tě s vět­ším dob­ro­druž­stvím. Jelikož mně tato série pohád­ko­vých pří­bě­hů moc zau­ja­la, urči­tě si pře­čtu i dal­ší jejich pokra­čo­vá­ní. Kniha má 144 stran, je roz­dě­le­na na 12 kapi­tol. Každá z nich má vel­ký úvod­ní obrá­zek, vel­ká pís­me­na potě­ší začí­na­jí­cí čte­ná­ře. Několik men­ších obráz­ků dopl­ňu­jí tex­ty pří­bě­hů, kte­ré jsou krát­ké a zajis­té je oce­ní uči­tel­ky mateř­ských škol, či rodi­če a pra­ro­di­če dětí, kte­ré čtou dětem pohád­ky před spa­ním. V pří­bě­zích se děti nená­sil­nou for­mou učí, jak se cho­vat v pří­ro­dě, pozná­vá zví­řát­ka, kte­ré mohou při pro­cház­ce lesem potkat, také jak je vhod­né se chrá­nit pro­ti klíšťa­tům. V pohád­kách se mně moc líbi­lo, jak autor pou­ká­zal na přá­tel­ství mezi skřít­ky, že kaž­dý má své mís­to v lese, tam kam pat­ří, jejich báječ­nou soudrž­nost a  vzá­jem­nou lás­ku.

Ukázka z kni­hy:

Komár, mou­cha, pupe­nec,

ať je ze mě mra­ve­nec.

Komár, mou­cha, pupe­nec,

ať je ze mě bra­be­nec.

 

Medovníčkovi a i Medulce se poma­lu zaví­ra­la očka, jak je zmá­ha­la úna­va z hor­ka. pro­to si ani nevšimli, že celá oblo­ha jako­by potem­ně­la. Nikde nebyl vidět ani mrá­ček, ale slu­níč­ko se najed­nou ztrá­ce­lo v jakési podiv­né mlze. A najed­nou, hod­ně z dál­ky, se ozval podiv­ný hřmot. bylo to, jako kdy­by se kou­lel prázd­ný dře­vě­ný sud ze scho­dů. A za chví­li dal­ší.

„Slyšel jsi to, Medovníčku?“ zepta­la se Medulka. „Co to moh­lo být?“

„Nechci to zakřik­nout, ale zdá se, že při­chá­zí bouř­ka. A kde je bouř­ka, tam bývá i déšť, Medulko,“ odpo­vě­děl Medovníček.

Oba skřít­ko­vé oži­li a poti­chu se zara­do­va­li. Když v tom najed­nou zafou­kal vítr.Bylo sly­šet, jak na stře­chu cha­loup­ky pada­jí žalu­dy z mohut­né­ho dubu, ačko­li ješ­tě neby­ly zra­lé. Z lesa se ozý­val podiv­ný praskot, asi od láma­ných vět­ví, mož­ná i celých stro­mů.

Určeno pro děti od 6 let.

Autor: Jan Lebeda

Ilustrace: Veronika Balcarová

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2019, Vydala Euromedia Group, a.s v edi­ci Pikola, Praha

Počet stran: 144

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 948-80-242-6593-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76484 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72345 KB. | 24.05.2024 - 03:40:36