Kritiky.cz > Recenze knih > Pohádky do kapsy - 15 krátkých pohádek, které se vejdou do kapsy

Pohádky do kapsy - 15 krátkých pohádek, které se vejdou do kapsy

Pohadka
Pohadka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Počítali jste někdy oveč­ky? Víte, kdo sví­tí na sema­fo­ru, či kde se hle­da­jí nápa­dy? Slyšeli jste někdy pej­ska zpí­vat Rusalku? Pokud ne, tak to jste na správ­né adre­se. Kniha Pohádky do kapsy vás budou bavit od začát­ku, až do kon­ce. 

9788026207085Děti zaží­va­jí různá dobrodružství,které v pohád­kách běž­ně býva­jí, strach, pozna­jí dob­ré skut­ky, důvtip, také se dozví­te mno­ho zají­ma­vos­tí o pří­ro­dě a nejen to. V kni­ze nalez­ne­te pohád­ky o nad­při­ro­ze­ných bytos­tech, o pří­ro­dě, o zví­řát­kách, bez nich by to neby­ly ty pra­vé pohád­ky. Pomocí pohád­ko­vých pří­bě­hů děti zvlád­nou odli­šit reál­ný svět od svě­ta dět­ské fan­ta­zie. Děti si nená­sil­nou for­mou roz­ví­jí slov­ní záso­bu, jazy­ko­vý cit i poro­zu­mě­ní tex­tu, dále také vztah ke čte­ní a ke kni­hám jako tako­vé­mu. Společně strá­ve­né chví­le rodi­čů se svý­mi dět­mi, dět­ská fan­ta­zie, násled­né poví­dá­ní si u šál­ku voňa­vé­ho čaje či kakaa, to jsou ty nej­krás­něj­ší chví­le, vzpo­mín­ky, kte­ré si děti ucho­va­jí až do dospě­los­ti a budou je tak­to pře­ná­šet na své potom­ky, poz­dě­ji i vnou­čát­ka.

Nejvíce mně zau­ja­la pohád­ka Toníček pople­ta, kte­rý pla­ve ve čte­ní a psa­ní a také má najed­nou jít pla­vat se ško­lou? Chudák neví, kde vzít rozum do hrs­ti? Pohádka je humor­ná, poba­ví a potě­ší. Jak to ve správ­né pohád­ce bývá, dopad­ne to vlast­ně dob­ře.

Pohádky se autor­ce oprav­du poved­ly. O této autor­ky to není prv­ní kni­ha a musím říci, že se těším na dal­ší její zají­ma­vý titul. Velké pozi­ti­vum vidím ve for­má­tu kni­hy. Vejdou se oprav­du do kaž­dé kapsy a může­te si je bez pro­blé­mu vzít kam­ko­li, kde si chce­te s dět­mi číst nebo je potře­bu­je­te zaba­vit. Půvabné ilu­stra­ce Magdy Vaverkové Hrnčířové vám vykouz­lí úsměv na tvá­ři.

Ukázka z kni­hy:

Strašidla stá­le exis­tu­jí. Kdo tvr­dí opak, jis­tě nebyl na zám­ku Skuhrálkov. Tam dokon­ce stra­ší celá rodi­na. Již po něko­lik sta­le­tí. Hrabě Ouvej a hra­běn­ka Achjo. Jejich jedi­ným synem jmé­nem Achouvej je bez­hla­vý rytíř. Tedy ne zce­la bez hla­vy, občas ji nosí pod paží. Jako oby­čej­ný smr­tel­ník nosí kabel­ku. Lidem se stra­ši­dla při­ro­ze­ně neu­ka­zu­jí. Návštěvníci zám­ku někdy zaslech­li šra­mot v kom­na­tách, ale prů­vod­ce jenom mávl rukou. Uklidňoval je: „Nebojte se, leti­té dře­vo pra­cu­je. Trámy, pod­la­hy i scho­dy občas zapras­ka­jí. Jde zce­la o nor­mál­ní jev.“ Jenže to netu­šil, že míst­nos­tí prá­vě pro­šla hra­běn­ka. Jako duch, kte­rým oprav­du byla. Hodně buc­la­tý duch, tak­že pře­ce jenom mír­ně zasté­na­ly.

Jednou se vzne­še­ní man­že­lé roz­hod­li, že by rádi své­ho syn­ka v brně­ní ože­ni­li. Ve výbě­ru stra­ši­del­ných nevěst mu byli ochot­ní pomá­hat. Celá rodin­ka se sešla v rytíř­ské síni. Z obra­zů na ně přá­tel­sky shlí­že­ly podo­biz­ny před­ků.

Několik slov o autor­ce:

Stanislava Reschová je autor­kou pohád­ko­vých pří­bě­hů pro děti. Publikovala kníž­ku Ježkovy voči a jiné pohád­ky, kte­rá zís­ka­la roku 2010 prv­ní mís­to v lite­rár­ní sou­tě­ži o nej­lep­ší původ­ní moder­ní pohád­ku a nomi­na­ci na Zlatou stu­hu 2013. V Portále vyšla její kni­ha Veselá kopa pohá­dek.

Magda Veverková Hrnčířová je ilu­strá­tor­ka a gra­fič­ka. Ilustrovala řadu dět­ských knih, v Portále např. kni­hu František a jeho pohád­ky do postýl­ky.

Autorka: Stanislava Reschová

Ilustrace: Magda Veverková Hrnčířová

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2014, Portál, Praha

Počet stran: 96

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-262-0708-5Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59452 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72113 KB. | 25.04.2024 - 16:49:22