Kritiky.cz > Recenze knih > Emička a její přátelé-milé vyprávění pilné včeličky

Emička a její přátelé-milé vyprávění pilné včeličky

bmid emicka a jeji pratele n9k 514025
bmid emicka a jeji pratele n9k 514025
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pohád­ky o vče­lách? Hledáte pohád­ko­vou kníž­ku pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře? Chcete se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí z jejich živo­ta? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Lenky Jakešové s názvem Emička a její přá­te­lé, kte­rou vyda­lo vyda­va­tel­ství Akcent, Drahomír Rybníček v Třebíči. Tak se pěk­ně uve­leb­te a nechce si vyprá­vět pokra­čo­vá­ní o malé vče­lič­ce Emičce. 

Emička je moc šikov­ná a pil­ná vče­lič­ka. Určitě jste se s ní sezná­mi­li již v prv­ním díle Příhody vče­lič­ky Emičky. Pokud ne, neva­dí, pozor­ně poslou­chej­te a při­tom se dozví­te, koho Emička potka­la na svých cestách za pylem, co se dozvě­dě­la, a s kým si vlast­ně poví­da­la. Poznala voňa­vou tře­šeň, nád­her­ně mod­rou chru­pu, jas­ně žlu­tou pam­pe­liš­ku, potka­la motý­le Vavřince, čme­lá­ka, či mši­ci Agátu a mno­ho a mno­ho dal­ších zají­ma­vých oby­va­tel lesa, luk i oko­lí.

V kni­ze se cel­kem 8 krát­kých pří­bě­hů o pil­né vče­lič­ce Emiččce. Na kon­ci kaž­dé­ho pří­bě­hu nalez­ne­te bás­nič­ku a pohy­bo­vou akti­vi­tu pojí­cí se k dané­mu pří­bě­hu. Na kon­ci kni­hy jsou zají­ma­vé infor­ma­ce o vče­lách i medu, také recept na zdra­vý bylin­ko­vý čaj s medem i jed­nu bonu­so­vou pohy­bo­vou hru „Na včel­ky“ a Malou pohád­ku o včel­ce. To vše se nako­nec vešlo do této báječ­né kni­hy plné pří­bě­hů, bás­ni­ček i pohy­bo­vých akti­vit, voní­cích po medu. Pojďte se poho­dl­ně usa­dit, před­tím si uvař­te výteč­ný bylin­ko­vý čaj, jak jinak, než s medem a pozor­ně poslou­chej­te. Nebojte, nebu­de­te jen sedět, také si hez­ky zaská­če­te a zado­vá­dí­te. To vše tato kni­ha roz­hod­ně dovo­lí.

Kniha je oprav­du nád­her­ná a pře­čet­la jsem si jed­ním dechem. Jelikož jsem čet­la již prv­ní díl o nesku­teč­ně pra­co­vi­té vče­lič­ce Emiččce, nemoh­la jsem si nechat ujít její pokra­čo­vá­ní. Věřte, že jsem udě­la­la dob­ře. Mám moc ráda kni­hy o vče­lách, jeli­kož jejich život mě fas­ci­nu­je již od dět­ství. Jako malá hol­ka jsem kou­ka­la přes plot k sou­se­dům, kde vče­ly měly, tou­ži­la jsem je mít také na naší zahra­dě. Toto spo­le­čen­ství je oprav­du fas­ci­nu­jí­cí a nesku­teč­né. Jak všech­ny vče­ly fun­gu­jí, pra­cu­jí, jaké vlast­ně v této sku­pi­ně zau­jí­ma­jí mís­to.

Kniha je psa­ná pří­jem­ným, sro­zu­mi­tel­ným jazy­kem, plná zají­ma­vos­tí o vče­lách i jiných oby­va­te­lích lesa, lou­ky, také mno­ho krás­ných bás­ni­ček, ale i námě­tů na pohy­bo­vé akti­vi­ty, kte­ré roz­hod­ně vyu­ži­jí uči­tel­ky mateř­ských škol při své prá­ci s dět­mi. Také vedou­cí růz­ných pohy­bo­vých krouž­ků. Doporučím ji ale všem milov­ní­kům včel i zví­řat, rodi­čům i pra­ro­di­čům, kte­ří hle­da­jí pro své děti a vnou­ča­ta milý pří­běh. Ilustrace Nikoly Hauptigové tak nějak ke kni­hám paní Lenky Jakešové pat­ří a už si bez nich žád­nou její kni­hu nedo­ká­žu před­sta­vit. Jsou milé, zahře­jí u srdíč­ka.

Ukázka z kni­hy:

Malá pohád­ka o včel­ce

Vzduchem letí včel­ka malá,

slun­ko let­ní hře­je, sálá.

„Teplo je mi, “ vzdych­la k letu,

pak zased­la tiše v kvě­tu.

 

Sosala, sosa­la,

stín v kví­teč­ku hle­da­la.

Kytička jí pomoct tou­ží,

před slun­cem ji scho­vat zkou­ší.

 

„Děkuji ti, kvě­tin­ko,

zchla­di­las mě malin­ko

a nek­ta­ru dopřá­la,“

na kyt­ku se usmá­la.

 

Kytička se také culí,

vče­lič­ka se tro­chu tulí.

Kvíteček ji kolí­bá,

špit­ne:

Já tě pohlí­dám.“

Pomalu se večer blí­ží,

očič­ka se včel­ce klí­ží:

„Achich, to bych spin­ka­la,“

zavr­ně­la klim­ba­la.

 

Informace o autor­ce:

Lenka Jakešová se naro­di­la v roce 1966 ve Frýdlantě v Čechách. Vystudovala Střední peda­go­gic­kou ško­lu v Liberci. Od ukon­če­ní stu­dia do roku 2007 pra­co­va­la jako uči­tel­ka v MŠ ve Frýdlantě v Čechách, kde dlou­há léta ved­la pěvec­ký sbor Vlaštovky. Od roku 2007 pra­cu­je spo­lu se svým man­že­lem v obo­ru geo­dé­zie. Na mateř­skou ško­lu ale neza­ne­vře­la. Nyní v Hejnicích vede pěvec­ký sbor Zvoneček. Navštěvuje mateř­ské cen­t­rum Mateřídouška, tak­též v Hejnicích, kde hra­je a zpí­vá mamin­kám a jejich malým rato­les­tem. V roce 2018 vyda­la zpěv­ník pro děti od před­škol­ní­ho do mlad­ší­ho škol­ní­ho věku Písničky pro děti, kte­ré se dočka­lo dvou pokra­čo­vá­ní. Kniha Kamarádi na výle­tě je autor­či­na pohád­ko­vá prvo­ti­na, kte­rá je dopl­ně­na pís­nič­ka­mi vhod­ný­mi pro děti před­škol­ní­ho věku.

Více infor­ma­cí o autor­ce i jejich pub­li­ka­cích najde­te zde:

https://zpivameslenkou.webnode.cz/

https://zpivameslenkou.webnode.cz/audioknihy/

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Nikola Hauptigová se naro­di­la ve Frýdlantě v Čechách, kde již něko­lik let pro­vo­zu­je své masér­ské stu­dio. Mezi její nej­vět­ší koníč­ky řadí foto­gra­fo­vá­ní, šití, cvi­če­ní, běhá­ní, kres­le­ní a malo­vá­ní. Ilustrovala kni­hu Nezbedné pří­ho­dy malé­ho Mňouka, kte­rá vyšla začát­kem roku 2021 v nakla­da­tel­ství Akcent. Má dvou­le­tou dce­ru, kte­ré se napl­no věnu­je.

Autor: Lenka Jakešová

Ilustrovala: Nikola Hauptigová

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2023, Vydalo vyda­va­tel­ství Akcent, Drahomír Rybníček, Třebíč

Počet stran: 60

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-7497-463-2

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64639 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72113 KB. | 25.04.2024 - 13:28:32