Kritiky.cz > Recenze knih > Řemeslné pohádky-čtení pro prvňáčky

Řemeslné pohádky-čtení pro prvňáčky

131877 350 0 fit
131877 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte zají­ma­vé čte­ní pro prv­ňáč­ky? Chcete poznat zapo­me­nu­tá řemes­la? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Řemeslné pohád­ky, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou bam­book v Praze. 

Celkem 16 řeme­sel vám autor­ka před­sta­ví na 72 stra­nách. Je to např. kovář, švec, pekař, šva­dle­na, koší­kář, truh­lář, kraj­kář­ka, pro­vaz­ník, ale tře­ba i písař. Kniha Řemeslné pohád­ky jsou pohád­ko­vé pří­běhy plné řeme­sel pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře. Čeká vás vel­ké dob­ro­druž­ství plné čar, kou­zel i rados­ti. V pohád­kách nechy­bí typic­ké pohád­ko­vé posta­vy jako je vod­ník, víla, lou­pež­ník, čaro­děj­ni­ce, melu­zí­na či rusal­ka. Dozvíte se mno­ho zají­ma­vých infor­ma­cí, co vlast­ně vyrá­bí koší­kář, pro­vaz­ník nebo drá­te­ník. Pro dneš­ní gene­ra­ci jsou to zapo­me­nu­tá řemes­la a je tře­ba si je při­po­me­nout.

Příběhy jsou krát­ké, s ponaučením-nebýt zlý, umět podě­ko­vat, mys­let na dru­hé, nabíd­nout dru­hým pomoc v pra­vou chví­li, nebýt vůči oko­lí lhos­tej­ný, nene­chat se zlá­kat pochyb­ný­mi sli­by, také se nepo­smí­vat dru­hým, nekrást, co mě nepat­ří a konat dob­ro. Příběhy jsou vhod­né pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře, je zde méně tex­tu, jsou krat­ší a vysky­tu­jí se v nich pohád­ko­vé posta­vy, kte­ré jsou dětem blíz­ké a dob­ře je zna­jí.

Kniha se mně moc líbi­la a její čte­ní jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Jelikož si s dět­mi v mateř­ské ško­le poví­dá­me o povo­lá­ních a řemeslech, hodí se nám do naše­ho tema­tic­ké­ho plá­nu a dětem se moc líbí. Postupně si čte­me všech­ny pří­běhy, jak si poví­dá­me o daných řemeslech. Ilustrace Marie Koželuhové se oprav­du moc poved­ly a roz­hod­ně potě­ší jak dět­ské, tak i oko dospě­lé­ho. Pohádky jsou milé, zahře­jí u srdíč­ka. Dozvíte se zají­ma­vos­ti o růz­ných, mož­ná i tro­chu zapo­me­nu­tých řemeslech, o kte­rých už jste mož­ná ani vy, ani vaše děti nesly­še­li a nese­tka­li se s nimi.

Myslím si, že je tře­ba si tyto řemes­la při­po­mí­nat, aby se na ně neza­po­mně­lo, pře­dá­vat je dál z gene­ra­ci na gene­ra­ci. Ponaučení z pohád­ky je vhod­né pro spo­leč­né čte­ní dětí s rodi­či, kdy si po pře­čte­ní pří­bě­hu o něm může­te poví­dat, o čem pří­běh byl, jaké posta­vy zde vystu­po­va­ly a proč se tak zrov­na cho­va­ly. Děti tak odli­šu­jí správ­né a špat­né cho­vá­ní.

Na titul­ní obál­ce najde­te obráz­ky všech řeme­sel, o kte­rých se v kni­ze vyprá­ví. Autorčin styl psa­ní mám vel­mi ráda. Četla jsem o dní něko­lik knih. Čarodejnice Bordelína je pro­za­tím to nej­lep­ší, co jsem od ní čet­la.

Kniha je urče­na pro děti od 7 let.

Ukázka z kni­hy:

„Och, já bych chtě­la být hezká,“ naří­ka­la čaro­děj­ni­ce a krou­ti­la se před zrca­dlem sem a tam. Měla zrov­na před svat­bou a jako kaž­dá nevěs­ta a chtě­la být tou nej­krás­něj­ší na svě­tě.

„Už za týden mám svat­bu s tím svým čer­ti­dlem a pořád to není ono, achich ach,“ zou­fa­la si.

„Uzlík sem a uzlík tam,

Teď to hez­ky zamo­tám.

Motýla i růžič­ku

Vyšiju za chvi­lič­ku.“

Zpěv mla­dé kraj­kář­ky Rozinky se roz­lé­hal po celém kra­ji.

Pár tónů dole­tě­lo i do hlu­bo­ké­ho lesa k uším čaro­děj­ni­ce. Ta úpl­ně zko­pr­ně­la, zapo­slou­cha­la se a už pře­mýš­le­la, jaké by to bylo vdá­vat se ve sně­ho­bí­lé kraj­ce. Na nic neče­ka­la a vyda­la se za líbez­ným zpě­vem.

BUCH, BUCH!

Rozinka rych­le ote­vře­la dve­ře své cha­loup­ky, a když uvi­dě­la roz­je­že­nou čaro­děj­ni­ci, úle­kem úpl­ně nad­sko­či­la.

„Neboj se mě, kraj­kář­ko,“ pro­mlu­vi­la mír­ně čaro­děj­ni­ce, vešla dovnitř a zavře­la za sebou dve­ře.

Pak se posa­di­la na sto­lič­ku a spus­ti­la, že ji za týden čeká svat­ba a při­pa­dá si ošk­li­vá. Chtěla by, aby ji to slu­še­lo.

Rozinka měla dob­ré srd­ce. „Svatbu říkáš? A co tako­vý kraj­ko­vý závoj? Pomohl by ti?

Několik slov o autor­ce:

Sandra Dražilová Zlámalová je autor­kou kní­žek pro děti. Kromě Řemeslných pohá­dek napsa­la také Neplechy čer­ta Zbrklík, Kulíškovy nepo­sed­né pří­ho­dy, Babiččinu kou­zel­nou zahrád­ku a pohád­ku o Čarodějnici Bordelíně.

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Marie Koželuhová je gra­fič­ka a ilu­strá­tor­ka. Kreslí nejen pro děti, ale i pro dospě­lé. Navrhuje design vše­ho, co si jen doká­že­te před­sta­vit. Ve vol­ném čase vytvá­ří sochy a malu­je obra­zy.

Autorka: Sandra Dražilová Zlámalová

Ilustrace: Marie Koželuhová

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2021, Vydal Grada Publishing, a.s., pod znač­kou bam­book, Praha, dotisk 2, 2023

Počet stran: 72

Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba

ISBN: 978-80-271-3187-7

Knihu může­te kou­pit zde:

Řemeslné pohád­ky | Knihy Grada

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15910 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72121 KB. | 19.04.2024 - 18:37:28