Kritiky.cz > Recenze knih > Děti a senioři v mateřské škole-rozvoj mezigeneračních vztahů

Děti a senioři v mateřské škole-rozvoj mezigeneračních vztahů

9788026220312
9788026220312
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Pracujete v mateř­ské ško­le? Hledáte zají­ma­vou inspi­ra­ci pro prá­ci s dět­mi? Chcete pro­po­jit čin­nos­ti dětí v mateř­ské ško­le se seni­o­ry a neví­te, jak na to? Na kniž­ním trhu se obje­vi­la kni­ha Děti a seni­o­ři v mateř­ské ško­le  a moc ráda bych se s vámi podě­li­la o můj čte­nář­ský záži­tek. 

Tato pří­ruč­ka se zabý­vá mezi­ge­ne­rač­ní­mi vzta­hy to, jak na tuto gene­ra­ci vlast­ně nahlí­ží­me, jaké jsou role pra­ro­di­čů ve výcho­vě dětí. Dále také růz­ný­mi mož­nost­mi, jak tyto mezi­ge­ne­rač­ní vzta­hy dítě, rodič a jeho rodi­če roz­ví­jet. V kni­ze najde­te i zku­še­nos­ti jed­not­li­vých mateř­ských škol, jak vzta­hy pro­hlu­bu­jí, jaké akti­vi­ty spo­lu pod­ni­ka­jí, tedy i pří­kla­dy z pra­xe z mateř­ské ško­ly. Kniha by měla být vel­kou inspi­ra­cí pro všech­ny, kte­ří se chtě­jí zabý­vat pro­ble­ma­ti­kou stá­ří a začle­ně­ní do pro­gra­mu mateř­ské ško­ly. Autorka řeší i Rámcově vzdě­lá­va­cí pro­gram před­škol­ní­ho vzdě­lá­vá­ní v rám­ci roz­vo­je mezi­ge­ne­rač­ních vzta­hů. Velkou část pří­ruč­ky tvo­ří pří­kla­dy, jak pra­co­vat s kni­hou, jaké pub­li­ka­ce se zabý­va­jí stá­řím, nemo­ce­mi, kte­ré stá­ří pro­vá­zí, a může­te si je s dět­mi pře­číst. Autorka neo­po­mně­la cito­vat pou­ži­tou lite­ra­tu­ru i dal­ší pub­li­ka­ce, kde se lze o této pro­ble­ma­ti­ce dozvě­dět. Příručka má cel­kem 132 stran, je roz­dě­le­na na 9 vel­kých kapi­tol, kte­ré mají i dal­ší pod­ka­pi­to­ly, je sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, detail­ně roz­pra­co­va­ná. Publikace obsa­hu­je mno­ho zají­ma­vos­tí týka­jí­cí se stá­ří, jeho napl­ně­ní i mož­nos­ti spo­lu­prá­ce mateř­ské ško­ly se seni­o­ry. Vztah seni­o­ra i dítě­te je pro obě stra­ny pro­spěš­ný. Dítě hle­dá život­ní hod­no­ty, učí se. Senior má už vět­ší část živo­ta pro­ži­tý, hod­no­tí, bilan­cu­je a může pře­dá­vat dětem své život­ní zku­še­nos­ti. Text kni­hy, jehož základ tvo­ří baka­lář­ské prá­ce Michaely Šujancové, je dopl­něn a upra­ven. Praktická část kni­hy má cel­kem 10 lek­cí, kte­ré byly rea­li­zo­vá­ny v mateř­ské ško­le.

Publikace se mně moc líbi­la. Je pře­hled­ná, inspi­ra­tiv­ní, plná zají­ma­vých infor­ma­cí, pří­kla­dů z pra­xe i otá­zek k zamyš­le­ní. Líbí se mně její obsa­ho­vé zamě­ře­ní. mys­lím si, že je vel­mi zají­ma­vé a že toto téma by mělo být sou­čás­tí více pub­li­ka­cí. Stárnutí je pro­ces, kte­rým pro­chá­zí­me všich­ni a je na nás, jak jej pro­ži­je­me a je tře­ba mu věno­vat vět­ší pozor­nost, než tomu bylo dopo­sud.

Ukázka z kni­hy:

„Domov není vždyc­ky jen mís­to, viď“ Charlie Mackesy

„Není to úžas­né, že můžeš kama­rá­da najít tam, kde bys to vůbec neče­kal.“ Petr Horáček

„Jaké mám štěs­tí, že mám něco, čím je vel­mi těž­ké se roz­lou­čit.“ A.A.Milne

„Až si bude­me vědo­mi své úlo­hy, byť zce­la bez­vý­znam­né, pak tepr­ve bude­me šťast­ní.

Antoine de Saint Exupéry

„Dělejme vše, jak nelé­pe dove­de­me, za všech okol­nos­tí naše­ho živo­ta.

Don Miguel Ruiz

„Každá lid­ská bytost smě­řu­je ke stá­ří se vše­mi jeho radost­mi a smut­ky.“

Erik E.Erikson

 

Několik slov o auto­rech:

Eva Koželuhová- hlav­ní autor­ka kni­hy půso­bí jako odbor­ná asi­s­tent­ka na katedře pre­pri­már­ní a pri­már­ní peda­go­gi­ky Pedagogické fakul­ty Univerzity Karlovy a na katedře peda­go­gi­ky Pedagogické fakul­ty Západočeské uni­ver­zi­ty v Plzni. Přes dva­cet let půso­bi­la jako uči­tel­ka mateř­ské ško­ly. Vystudovala magis­ter­ský stu­dij­ní pro­gram Pedagogika před­škol­ní­ho věku a dok­tor­ský stu­dij­ní pro­gram v obo­ru Pedagogika, obo­je na uni­ver­zi­tě Karlově. Ve své prá­ci se zamě­řu­je kro­mě didak­ti­ky před­škol­ní­ho vzdě­lá­vá­ní na roz­voj předčte­nář­ské gramotnosti-vede kur­zy pro budou­cí uči­te­le na VŠ, spo­lu­pra­cu­je jako lek­tor­ka DVPP pro NPI.

Autoři: Eva Koželuhová, Ondřej Koželuh, Michaela Šujancová

Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka

Vydáno: 2023, Portál, Praha

Počet stran: 132

Vazba kni­hy: měk­ká, bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-2031-2

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56411 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71599 KB. | 23.06.2024 - 03:14:47