Kritiky.cz > Festivaly > Mezinárodní filmový festival Tourfilm: marocká poušť, Afghánistán či přednáška Radima Uzla

Mezinárodní filmový festival Tourfilm: marocká poušť, Afghánistán či přednáška Radima Uzla

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

47. roč­ník nej­star­ší­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu turis­tic­kých fil­mů na svě­tě se letos bude konat od 9. do 11. říj­na 2014 v kar­lo­var­ském hote­lu Thermal a v Grandhotelu PUPP. Partnerskou zemí toho­to roč­ní­ku fes­ti­va­lu bude Maroko – per­la Arábie. V rám­ci besed se ale návštěv­ní­ci podí­va­jí i na pod­stat­ně chlad­něj­ší Aljašku či se dozvě­dí o sexu­ál­ních tabu napříč kon­ti­nen­ty. Program je i letos pro všech­ny návštěv­ní­ky zdar­ma.

Tourfilm, jehož pořa­da­te­le je České cen­t­rá­la ces­tov­ní­ho ruchu, letos opět oce­ní ty nej­lep­ší spo­ty, fil­my i inter­ne­to­vé pre­zen­ta­ce, kte­ré pomá­ha­jí k roz­vo­ji mezi­ná­rod­ní­ho ces­tov­ní­ho ruchu. Po jed­n­a­dva­cá­té se také usku­teč­ní fes­ti­val čes­kých turis­tic­kých fil­mů a spo­tů, jehož cílem je nalá­kat turis­ty na krá­sy Čech, Moravy a Slezska – Tour Region Film. Do sou­tě­že Tourfilmu, v jehož rám­ci se o hlav­ní ceny utka­jí fil­my a spo­ty z celé­ho svě­ta, se letos při­hlá­sil rekord­ní počet sním­ků. Necelých 500 fil­mů a spo­tů a 163 mul­ti­me­di­ál­ních poči­nů muse­la zhléd­nout odbor­ná poro­ta, kte­rá udě­lí v jed­not­li­vých kate­go­ri­ích prv­ní tři mís­ta i vel­kou “Grand Prix”. O ceny v rám­ci Tour Region Filmu se utká 64 fil­mů, 35 spo­tů a 30 mul­ti­mé­dií. Festival tra­dič­ně dopl­ní pře­hlíd­ka turis­tic­kých map a prů­vod­ců Tourmap. Zájemci si je budou moci pro­hléd­nout v pro­sto­rách hote­lu Thermal.

Marocká poušť na motor­ce, se zpě­vá­kem i ve fil­mu

Partnerskou zemí letoš­ní­ho roč­ní­ku fes­ti­va­lu bude Maroko, na kte­ré bude nahlí­že­no ze všech stran, skr­ze fil­mo­vou kame­ru i foto­a­pa­rát. Napříč marockou pouš­tí na sil­ných sto­jích pro­ve­de návštěv­ní­ky herec Martin Zounar, kte­rý exo­ti­ku Maroka obje­vo­val no motor­ce spo­leč­ně se zpě­vá­ky Václavem Noidem Bártou a Lou Fanánkem Hagenem v roce 2009. Se spe­ci­fi­ky foce­ní v maroc­ké pouš­ti sezná­mí poslu­cha­če ces­to­va­tel a foto­graf Jiří Kolbaba, a o tom, jak se v Maroku natá­čel film Líbáš jako ďábel, pro­mlu­ví reži­sér­ka Marie Poledňáková. Méně tra­dič­ní pohled na seve­ro­af­ric­kou zemi nabíd­ne i pře­váž­ně muzi­ká­lo­vá zpě­vač­ka Linda Finková.

Páteční den, kte­rý před­sta­ví tuto exo­tic­kou loka­li­tu, je při­pra­vo­ván ve spo­lu­prá­ci s Moroccan National Tourist OfficeVelvyslanectvím Marockého krá­lov­ství.

O pod­stat­ně „chlad­něj­ší“ část vyprá­vě­ní se posta­rá mimo jiné herec a mode­rá­tor Aleš Háma, kte­rý se podě­lí o své zážit­ky s ryba­ře­ním ve vol­né pří­ro­dě Aljašky, svět ces­to­va­te­le Miroslava Zikmunda při­blí­ží Petr Horký. Sexuolog Radim Uzel odha­lí poslu­cha­čům taje sexu napříč kon­ti­nen­ty, mimo jiné, jaká sexu­ál­ní tabu ský­tá evrop­ský a jaká mimo­ev­rop­ský svět. Doprovodný pro­gram zave­de návštěv­ní­ky i do extrém­ních pod­mí­nek Afghánistánu, na ces­ty s celo­svě­to­vě zná­mou dvo­ji­cí Zikmund a Hanzelka a ochu­ze­ni nebu­dou ani pří­z­niv­ci ces­to­va­tel­ské­ho guru Miloslava Stingla, čest­né­ho náčel­ní­ka kme­ne Kikapů. Jana Bürger spo­leč­ně s čest­ným hos­tem fes­ti­va­lu – krá­lov­nou Velikonočního ost­ro­va Taurama Hey Rapu – pro­zra­dí taje toho­to spe­ci­fic­ké­ho ost­ro­va leží­cí­ho v Polynésii a řeč bude i o České repub­li­ce – ten­to­krát coby země s boha­tou fil­mo­vou his­to­rií.

Na dno oce­á­nu s aus­tral­ským potá­pě­čem Davidem Hannanem

Hlavní hvězdou 47. roč­ní­ku fes­ti­va­lu bude aus­tral­ský fil­mař, umě­lec a ochrán­ce pří­ro­dy David Hannan. Jeho fil­my toče­né spe­ci­ál­ní tech­ni­kou pod hla­di­nou moře posbí­ra­li v posled­ních letech řadu cen. Držitel ceny EMMY pra­cu­je pře­váž­ně v tro­pic­kých oblas­tech a v mír­ných vodách kolem Austrálie, Antarktidy, Filipín, Bornea či Cookových ost­ro­vů.

Hannan, kte­rý se popr­vé potá­pěl již v 11 letech, objas­nil jako prv­ní způ­sob korá­lo­vé­ho tře­ní a jeho doku­ment o repro­duk­ci korá­lů a násled­ném vytvá­ře­ní úte­sů byl prv­ním doku­men­tem na svě­tě, kte­rý zma­po­val toto téma. Hannan spo­lu­pra­cu­je s tele­viz­ní­mi sta­ni­ce­mi BBC, Discovery či National Geographic, jeho pro­dukč­ní spo­leč­nost vytvá­ří vzdě­lá­va­cí a doku­men­tár­ní fil­my z pod­moř­ské­ho svě­ta.

PROGRAM TOURFILM 2014 9. – 11. 9. 2014

čtvr­tek 9/10

Pódium ve foyer hote­lu Thermal

10:00 - 10:30 Slavnostní zahá­je­ní fes­ti­va­lů TOUR REGION FILM a TOURFILM

10:30 - 12:00 Hlavní hvězda fes­ti­va­lu DAVID HANNAN - mode­ru­je Michael Havas

12:00 - 12:45 Vítězné fil­my TOUR REGION FILM 2014

12:45 - 13:30 Jarmila Štuková - Afghánistán, extrémy

13:30 - 14:30 Petr Horký - Století Miroslava Zikmunda

14:30 - 15:15 CzechTourism: Jiří Dužár - Česko. Země jako z fi lmu

15:15 - 15:30 PCT - Priority mar­ke­tingu Prahy jako desti­na­ce

15:30 - 16:30 Radim Uzel - Sex napříč kon­ti­nen­ty

16:30 - 17:00 Vítězné fil­my TOUR REGION FILM 2014.

Malý sál

10:00 - 17:00 Projekce sou­těž­ních fil­mů fes­ti­va­lu TOUR REGION FILM - I. a II. Kategorie

Projekce A, B, C

10:00 - 17:00 Projekce sou­těž­ních fil­mů fes­ti­va­lu TOURFILM - I., II., III. kate­go­rie

pátek 10/10

Maroko - Perla Arábie

Pódium ve foyer hote­lu Thermal

10:00 - 11:00 Maroko - Perla Arábie

11:00 - 11:45 Linda Finková - Jinak o Maroku

11:45 - 12:30 Netradičně po Maroku

12:30 - 13:30 Vítězné fil­my TOURFILM 2014

13:30 - 14:20 Martin Zounar - Moto-cestou-necestou: Na motor­kách po Maroku

14:20 - 15:30 Jiří Kolbaba - Fotil jsem v Maroku

15:30 - 16:30 Marie Poledňáková - Natáčení v Maroku

16:30 - 17:00 Vítězné fil­my TOURFILM 2014

Foyer - dopro­vod­ný pro­gram

10:00 - 17:00 Multimédiální fórum TOURFILM a TOUR REGION FILM

Malý sál

10:00 - 17:00 Projekce sou­těž­ních fil­mů fes­ti­va­lu TOUR REGION FILM - I. a II. Kategorie

Projekce A, B, C

10:00 - 17:00 Projekce sou­těž­ních fil­mů fes­ti­va­lu TOURFILM - I., II., III. kate­go­rie

sobo­ta 11/10

Pódium ve foyer hote­lu Thermal

10:00 - 11:00 Miloslav Stingl - Nejhezčí mís­to na svě­tě

11:00 - 12:00 Jiří Kolbaba - Fotil jsem svět

12:00 - 13:00 Jana Bürger a Taurama Hey Rapu - Tajemství Rapa Nui: Velikonočního ost­ro­va

13:00 - 14:00 Petra Doležalová a Libor Špaček - Útěk na Papuu-Novou Guineu

14:00 - 15:00 Aleš Háma - Já a Aljaška

15:00 - 16:30 Stanislav Motl - Jean Marais nebo Jan Mareš?

16:30 - 17:00 Projekce

Malý sál

10:00 - 17:00 Projekce vítěz­ných fil­mů TOURFILM a TOUR REGION FILM 2014

Projekce A, B, C

10:00 - 17:00 Projekce sou­těž­ních fil­mů fes­ti­va­lu TOURFILM - I., II., III. kate­go­rie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,34876 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71858 KB. | 18.07.2024 - 16:35:18