Kritiky.cz > Speciály > Ucho: Československý film plný napětí a politických intrik

Ucho: Československý film plný napětí a politických intrik

Photo © Filmové studio Barrandov
Photo © Filmové studio Barrandov
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ucho je čes­ko­slo­ven­ský čer­no­bí­lý film, kte­rý vzni­kl v roce 1969 a byl dokon­čen v roce 1970. Režisérem toho­to sním­ku je Karel Kachyňa pod­le scé­ná­ře Jana Procházky. Hlavní role ztvár­ni­li teh­dej­ší man­že­lé Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová. Tento film, kte­rý je pova­žo­ván za typic­ký tre­zo­ro­vý film, se pro­sla­vil až po roce 1990, pro­to­že teh­dej­ší cen­zu­ra mu zne­mož­ni­la pro­mí­tá­ní v kinech.

Děj

Děj fil­mu se ode­hrá­vá během jed­né noci, kdy se man­že­lé Anna a Ludvík vra­ce­jí z večír­ku, kte­rý hos­til poli­tic­kou eli­tu. Ludvík, náměs­tek minis­t­ra, začne pode­zří­vat, že jejich dům je odpo­slou­chá­ván. Tato pode­zře­ní ho vedou k úva­hám nad vlast­ním posta­ve­ním a hroz­bou zatče­ní. Situace eska­lu­je, když se do domu vlou­dí agen­ti StB a odha­lí odpo­slou­chá­va­cí zaří­ze­ní. Ludvík se poku­sí o sebe­vraž­du, ale je zachrá­něn man­žel­kou. Nakonec se uká­že, že tele­fo­nát, kte­rý při­šel ráno, ohla­šu­je Ludvíkovu novou funk­ci jako minis­t­ra.

Analýza

Film zda­ři­le zachy­cu­je atmo­sfé­ru stra­chu z tota­lit­ní­ho reži­mu a nejis­to­tu o vlast­ním osu­du, typic­kou pro dobu. Černobílá este­ti­ka a tem­ná hud­ba dodá­va­jí fil­mu inten­ziv­ní atmo­sfé­ru.

Další adaptace

Ucho poslou­ži­lo jako inspi­ra­ce pro diva­del­ní hru i tele­viz­ní film. V roce 2015 byla uve­de­na nová adap­ta­ce původ­ní povíd­ky.

Doplňující informace k filmu Ucho:

Historický kon­text:

  • Film byl nato­čen v roce 1969, v obdo­bí tzv. nor­ma­li­za­ce, kte­ré nasta­lo po oku­pa­ci Československa sovět­ský­mi voj­sky v roce 1968. Toto obdo­bí se vyzna­čo­va­lo repre­sí a potla­čo­vá­ním svo­bo­dy pro­je­vu.
  • Film zob­ra­zu­je rea­li­tu živo­ta v tota­lit­ním reži­mu, kde lidé byli neu­stá­le pod dohle­dem Státní bez­peč­nos­ti (StB) a muse­li se bát udá­vat jeden dru­hé­ho.

Témata:

  • Kromě stra­chu a nejis­to­ty se film zabý­vá i téma­ty zra­dy, viny a morál­ní­ho kom­pa­su.
  • Postava Ludvíka se potý­ká s otáz­ka­mi, zda je mož­né slou­žit tota­lit­ní­mu reži­mu a záro­veň si zacho­vat morál­ní inte­gri­tu.

Význam fil­mu:

  • Ucho je pova­žo­vá­no za jeden z nej­dů­le­ži­těj­ších čes­kých fil­mů všech dob.
  • Film je i nadá­le aktu­ál­ní, pro­to­že varu­je před nebez­pe­čím tota­lit­ních reži­mů a důle­ži­tos­tí svo­bo­dy a demo­kra­cie.

Zajímavosti:

  • Film byl nato­čen v reál­ném bytě Radoslava Brzobohatého a Jiřiny Bohdalové.
  • Scéna s výsle­chem StB je pova­žo­vá­na za jed­nu z nej­na­pí­na­věj­ších scén v ději­nách čes­ké­ho fil­mu.
  • Film byl oce­něn na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách v roce 2014 za nej­lep­ší restau­ro­va­ný film.

Zdroje:


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,22254 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71634 KB. | 21.06.2024 - 19:11:58