Kritiky.cz > 2024 > Květen > 01

Spongebob v kalhotách: Oblíbený animovaný seriál plný humoru a dobrodružství

Spongebob v kalho­tách je ame­ric­ký ani­mo­va­ný seri­ál, kte­rý si zís­kal srd­ce mili­o­nů divá­ků po celém svě­tě. Seriál, vytvo­ře­ný moř­ským bio­lo­gem a ani­má­to­rem Stephenem Hillenburgbem, se popr­vé obje­vil na obra­zov­kách v roce 1999 a od... Read more »

SRÍ LANKA. LÁSKA NA PRVNÍ CESTU

Pokud vás láká volá­ní dosud nepo­zna­ných dalekých zemí a rádi bys­te se ale­spoň pro­střed­nic­tvím kniž­ních strá­nek sta­li spo­lupout­ní­ky na ces­tě kří­žem krá­žem rájem a domo­vem Maglího, urči­tě si nenech­te ujít ces­to­pis... Read more »

Jane Campionová triumfuje na Oscarech s filmem Síla psa: Historie za kulisami a tvrdá práce přinesly ovoce

Jane Campionová zís­ka­la Oscara za nej­lep­ší režii za film Síla psa (2021), což bylo jedi­né vítěz­ství mezi 12 nomi­na­ce­mi, a sta­la se tak prv­ním fil­mem, kte­rý vyhrál pou­ze v této kate­go­rii... Read more »

Gal Gadot: Z kamerové zkoušky až po politickou kontroverzi

Gal Gadot: „Když jsem se účast­ni­la kon­kur­zu na film Batman vs. Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti (2016), nevě­dě­la jsem, že je to role Wonder Woman. Režisér Zack Snyder mě požá­dal o kame­ro­vou... Read more »

Kaskadér - Ryan Gosling zachraňuje film

Kaskadér, v ang­lic­kém ori­gi­ná­lu The Fall Guy, je nový film od reži­sé­ra Davida Leitche (Deadpool 2, Bullet Train). Kaskadér Colt Seavers (Ryan Gosling) se v něm pokou­ší najít ztra­ce­nou hlav­ní hvězdu... Read more »
Stránka načtena za 2,84085 s | počet dotazů: 183 | paměť: 47030 KB. | 19.06.2024 - 21:17:12