Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > ZAJÍMAVÝ BESTSELLER: Gerhard Klügl, Tom Fritze: Aura chirurgie

ZAJÍMAVÝ BESTSELLER: Gerhard Klügl, Tom Fritze: Aura chirurgie

IMG 0366
IMG 0366
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (4 hlasů, průměr: 4,25 z 5)
Loading...

Je to, jako kdy­bys­te byli svěd­ky zázra­ku. Kdosi si nad paci­en­tem hra­je s chi­rur­gic­ký­mi nástro­ji - a ejhle, paci­ent je vylé­čen. Aura chi­rur­gie s nástro­ji je vzác­ným typem alter­na­tiv­ní­ho léče­ní, kte­ré stá­le uni­ká plné pozor­nos­ti, při­tom dle auto­rů, má pozo­ru­hod­né výsled­ky. Jeho prin­ci­pem je vědo­mí, že nemoc se drží, ale i vzni­ká, i v ener­ge­tic­kém poli člo­vě­ka.

Princip zná­me, ale tito němeč­tí auto­ři šli ješ­tě dál.   Lehce se této meto­dy pak může­me dotý­kat pomo­cí  reflex­ní tera­pie, aku­punk­tu­ry nebo cel­ko­vě i jen tím, když dob­rý fyzi­o­te­ra­peut vycí­tí z vaše­ho napě­tí, kde a proč vás bolí.

Je to cítit. Je to vidět. Dá se s tím něco dělat. 

Jsme-li svěd­ky zázra­ku, je naše mysl nasta­ve­ná na tichou skep­si, říká autor. Proto je tak těž­ké uvě­řit tomu, že opra­vy v auře člo­vě­ka se mohou pro­psat do jeho těles­né­ho sta­vu. Je ško­da, že výzku­mů není víc a nejsou více medi­a­li­zo­vá­ny.

Právě Clemens Kuby je jed­ním z těch, kte­rý se vylé­čil svou vlast­ní silou a při­ro­ze­ně. Možná jeho pří­běh o pře­ru­še­né míše a její obno­vě zná­te. Clemens cho­dí jen díky tomu, že má kus ener­ge­tic­ké míchy. A je v této kni­ze zmi­ňo­ván.

Gerhard Klügl uzdra­vil tisí­ce lidí a jeho meto­da opra­vy zdra­ví pomo­cí nástro­jů, v pod­sta­tě si v auře vizu­a­li­zu­je nemoc­né čás­ti těla a opra­vu­je je, je roz­ší­ře­na i v někte­rých jeho násle­dov­ní­cích. To je urči­tě dob­ře a sama vel­mi napja­tě čekám, kdy vyjdou dal­ší kni­hy na toto téma. V České repub­li­ce se zatím tou­to meto­dou nikdo neza­bý­vá, pokud máte jiné infor­ma­ce, pro­sím urči­tě je napiš­te do komen­tá­řů.
Je to ško­da, je to zají­ma­vé.

Proč jsme vlast­ně nemoc­ní?

Tato otáz­ka se pro­lí­ná celou kni­hou a je na ni nahlí­že­no z mno­ha úhlů pohle­du. Od nerov­no­váhy, kte­rou si nese­me z minu­lých živo­tů, z pre­na­tá­lu, poro­du, násled­kem výcho­vy nebo pro­stře­dí, v němž jsme vyrůs­ta­li, až po růz­né chvil­ko­vé nebo zdán­li­vě sou­čas­né vli­vy. Z emo­cí je nej­hor­ší vina, prý je to klí­čo­vý pocit pro vznik nemo­ci. Ale dobrou zprá­vou je, že mno­hé si může­me narov­nat sami.

Například hud­bou.

IMG 0368
IMG 0368
IMG 0366
IMG 0366

Zázračná hud­ba a klid?

Protože v naší repub­li­ce není patr­ně nikdo, kdo se zabý­vá tím­to sty­lem léče­ní aury s nástro­ji, zají­ma­lo mne o to více, jak si mohu pomo­ci sama, ale­spoň do jis­té míry. A prá­vě hud­ba, léči­vé vib­ra­ce, tóny posi­lu­jí­cí rov­no­váhu na těle i duši, fun­gu­jí a ote­ví­ra­jí dve­ře k tomu, že ze sebe stře­se­me mini­mál­ně zárod­ky nemo­cí, kte­ré vždy vzni­ka­jí nej­pr­ve kolem nás, v tom napě­tí a nepo­ho­dě v auře nebo v mozko­vé akti­vi­tě, kte­rou máme v dneš­ní době pří­liš zamě­ře­nou na stres, pře­ži­tí a nepři­ro­ze­ný výkon. A to je dob­rá zprá­va, pro­to­že s tím­to může­me troš­ku něco dělat.

Kniha je roz­sáh­lá svý­mi infor­ma­ce­mi

A na její čte­ní si urči­tě najdě­te více času. Je sice str­hu­jí­cí a čti­vá, ale poměr­ně nároč­ná. Množství pří­kla­dů z pra­xe a osob­ních zku­še­nos­tí auto­ra činí v někte­rých čás­tech čti­vo nesku­teč­ně str­hu­jí­cí, při­čemž infor­ma­ce jsou jas­né. Kolik lidí, tolik situ­a­cí, tolik způ­sobů léče­ní. Nikdy nic není stej­né, nikdy nic není pře­no­si­tel­né, o to zají­ma­věj­ší se celá meto­da jeví. Vydejte se tedy do pro nás nepro­bá­da­ných kon­čin aura­chi­rur­gie a nech­me se nadchnout, pou­čit a moti­vo­vat k lep­ší péči o tělo.

Autoři:

Gerhard Klügl uzdra­vil již tisí­ce lidí a v roce 2005 obdr­žel Evropskou cenu za léče­ní. Jeho meto­du také pro­sla­vil Clemens Kuby ve svém fil­mu a byly o něm nato­če­ny i doku­men­ty, v roce 2019 zalo­žil Mezinárodní instu­tut pro inte­grál­ní medi­cí­nu.

Tom Fritze je textař, reklam­ní mág a autor duchov­ní­ho romá­nu.

Vydalo nakla­da­tel­ství https://www.anch-books.eu/shop/knihy/aurachirurgie

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Jana

Dobrý den, v ČR se AURA chi­rur­gií zabý­vá paní Monika Borger, kte­rá dokon­ce absol­vo­va­la stá­že pří­mo u pana Gerharda Klügla.

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34869 s | počet dotazů: 275 | paměť: 72065 KB. | 19.04.2024 - 11:11:12