Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace s nevědomím

Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace s nevědomím

yhpn
yhpn
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Závidíte lidem, že umí uho­dit hře­bí­ček na hla­vič­ku? Nebo v sobě nosí­te hoř­kost a trau­ma a řeči o tom, kterak si svý­mi myš­len­ka­mi tvo­ří­me život vám už lezou krkem?

Oboje je zce­la pocho­pi­tel­né. V obou pří­pa­dech bude mini­mál­ně zají­ma­vá tato mod­rá kni­ha s hora­mi na pře­ba­lu. Maximálně z ní vytě­ží ten, kdo si oprav­du pro­chá­zí něja­kým trau­ma­tem, kdo se nemů­že vyma­nit z kru­hu myš­le­nek a cho­vá­ní, o kte­rém moc dob­ře ví, že mu nepro­spí­va­jí, ale nemů­že si pomoct.

Kniha pro lidi, kte­ří si sto­jí na vlast­ním štěs­tí

Tak to je asi nevý­stiž­něj­ší podo­ba čte­ná­ře, kte­rý dílo Friedricha Beckera oce­ní. Ale nechť se las­ka­vý čte­nář při­pra­ví na divo­kou jízdu, kde se bude čas­to oší­vat, čas­to se naštve (i sám na sebe) a čas­to se doje­tím roz­plá­če. Přijde na to, kde v celé té roz­leh­lé mapě otá­zek a život­ních oblas­tí bude mít ta bola­vá mís­ta, kde mís­ta, kte­rá jsou zakry­tá jako Potěmkinova ves­ni­ce.

Metoda je jed­no­du­chá – s tím sou­hla­sím, v pod­sta­tě jde o pocho­pe­ní toho, jak pra­cu­je naše nevě­do­mí a co se v něm uklá­dá. A pak o umě­ní polo­žit si ty správ­né otáz­ky a po upřím­ných odpo­vě­dích vidět svůj život rea­lis­tic­ky. Jednoduchost spat­řu­ji v tom, že čas­to jde sku­teč­ně o otáz­ky, kte­ré umí uho­dit hře­bí­ček na hla­vič­ku a kte­ré nás napa­da­jí jako prv­ní, leč naše myš­len­ky a stra­chy tyto otáz­ky zasu­nou někam hlu­bo­ko – a my se pak doko­la plá­cá­me v myš­len­ko­vých kon­struk­cích, kte­ré jsou tak moc mimo… cíl.

yhpn

Samo-terapie, už jen při samot­ném čte­ní

Takže uvi­dí­me sebe. Uvidíme ale také auto­ro­vy kli­en­ty a jeho vysvět­lo­vá­ní jed­not­li­vých otá­zek a oblas­tí. Můžete si kni­hu nej­pr­ve pro­jít tak, jak je. Pochopit a nav­ní­mat styl prá­ce. A podru­hé se už věno­vat jen sami sobě, i samot­né čte­ní ale doká­že ťuk­nout prá­vě tam, kde potře­bu­je­me. Tak či onak, najde­me tu ces­tič­ky, jak zpra­co­vat trau­ma (a to tře­ba i trau­ma z nevhod­ně vede­ných tera­pií), jak zpra­co­vat úzkos­ti, panic­ké ata­ky – dát sami sobě základ. Nebo zís­kat díky tomu, že uvi­dí­me, jak to cho­dí, důvě­ru v tera­pe­u­ta, kte­ré­mu se poté vlo­ží­me do rukou.

Friedbert Becker (*1955) je instruk­tor a maji­tel insti­tu­tu Hypnose Institut Phoenix. Jeho kni­hy, vzdě­lá­va­cí videa a audia na téma hypnó­za, men­tál­ní tré­nink, regres­ní tera­pie, prá­ce s ener­gií či vědě­ní a prak­ti­ky šama­nů jsou výsled­kem jeho 40 letých zku­še­nos­tí na poli tré­nin­ku hypnó­zy a mys­li. Autor žije a pra­cu­je od roku 2002 v Brazílii a Uruguayi.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch-Books, 2020, www.anch-books.eu

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Radim

První polo­vi­na kni­hy veli­ce zají­ma­vá a při­ved­la mě k hlub­ší­mu zamyš­le­ní, dru­há polo­vi­na, kte­rá se zabý­vá více pří­mou komu­ni­ka­cí s nevě­do­mím, zde jsem spíš pře­mýš­lel nad rea­li­zo­va­tel­nos­tí jed­not­li­vých postu­pů, pro­to­že někte­ré vypa­da­jí spí­še jako ze svě­ta fan­ta­sy a tera­peut i kli­ent by muse­li být oprav­du maxi­mál­ně pro­po­je­ni, aby tyto postu­py fun­go­va­ly. Určitě ne všich­ni by se doká­za­li dostat do podob­né­ho tran­su. Každopádně pře­mýš­le­ní nad způ­so­bem i obsa­hem polo­že­ných otá­zek kli­en­to­vi, je na pole­mi­ku i vel­mi cit­li­vé umě­ní psy­cho­lo­gic­ké empa­tic­ké impro­vi­za­ce. Rozhodně tyto postu­py nejsou pou­ži­tel­né na stan­dart­ní 50 minu­to­vé rych­lo­se­ze­ní, kte­rých je 99,9%. I tak vám spous­ta věcí z této kni­hy utkví v pamě­ti a při­mě­je vás pozi­tiv­ně pře­mýš­let.

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,27662 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71997 KB. | 19.04.2024 - 12:35:13