Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Thor: Ragnarok - 65 %

Thor: Ragnarok - 65 %

Thor
Thor
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak je Thor tri­lo­gie, pří­běh se nám uza­vřel a posled­ní část dokon­či­la pří­běh samot­né­ho Thora, Lokiho a samo­té­ho Odina.

Filmová tri­lo­gie z Asgardu nemá bohu­žel, na roz­díl od Ironmana a Kapitána Ameriky, tako­vé nos­né téma, aby pře­váž­nou vět­ši­nu fil­mů nato­čil ten samý reži­sér.  První díl nato­čil ang­lic­ký reži­sér Kenneth Branagh, kte­rý doká­zal do svě­ta komik­sů donést hloub­ku postav a řec­kou tragé­dii. Druhý díl nato­čil Alan Taylor, kte­rý je znám jako reži­sér něko­li­ka dílů seri­á­lu Hra o trů­ny a samo­zřej­mě i jako reži­sér posled­ní­ho vel­mi neú­spěš­né­ho Terminatora.

Třetí a samo­zřej­mě prav­dě­po­dob­ně i posled­ní díl nato­čil Taika Waititi, kte­rý před­tím neměl až tolik slav­ných fil­mů, ale jeho fil­mo­gra­fie je na jeho věk dosta­teč­ná.

Tentokrát je Thor hlav­ně o kome­dii, jak si fanouš­ci ově­ři­li (Krotitelé(ky) duchů), tak herec, kte­rý hra­je Thora (Chris Hemsworth), má dost kome­di­ál­ní­ho talen­tu na to, aby utá­hl svůj film.  Zdárně mu sekun­du­je Banner/Hulk (ve vět­ši­ně pří­pa­du digi­tál­ní - Mark Ruffalo). Loki, kte­ré­ho jsem vychva­lo­val v před­cho­zích dílech (i v Avengers), už tolik kome­di­ál­ní­ho talen­tu nemá. Nesmím zapo­me­nout na Cate Blanchett, kte­rá se ve své zápo­ráč­ce Hele, doko­na­le vyží­vá.

Tak to máme vychvá­le­ní her­ců, teď tro­cha o reži­sé­ro­vi, pro kte­ré­ho je to prv­ní oprav­du vel­ký vel­ko­film. Začíná kri­ti­zo­vat Disneye, kte­rý začí­ná z fil­mů dělat kome­die pro masy. Strážci Galaxie 2 s tím zača­li a tře­tí Thor v tom zdár­ně pokra­ču­je a posu­nu­je i dál. Každou chví­li se najde fór, kte­rý vyzní, vel­mi dob­ře, her­ci jsou dob­ře instru­o­vá­ni, aby hláš­ku podá­va­li správ­ně, a i sám reži­sér si zahrál vesmír­né­ho mimo­zemš­ťa­na Korga, kte­rý je sám o sobě vel­mi vtip­ný.

Nesmíme zapo­me­nout na camea, napří­klad Matta Damona, Sama Neilla a samo­zřej­mě i vel­mi vtip­ný, jak jinak, roz­ho­vor mezi Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) a samot­ným Thorem.

Očekával jsem bohu­žel ne až tak vtip­ný film, jak to nako­nec vyšlo. Jedná se hlav­ně o trage­dii krá­lov­ství Asgardu, kdy nastá­vá Ragnarok, vel­mi tem­ný čas. Kdyby to neby­lo až tolik vtip­né a film začal být váž­něj­ší, urči­tě by to celé­mu fil­mu pro­spě­lo.

Jak je vidět, tak humor není všech­no. Chtělo by to více hloub­ku postav, máme jich v celém fil­mu dost a je ško­da, že tri­lo­gie, kte­rá zača­la jako antic­ká trage­die, kon­čí jako kome­die plná barev.

Mně se bohu­žel tře­tí díl nelí­bil až tolik. Postupně se z fil­mu stá­vá čím dál více kome­die pro čím dál vět­ší masy, žád­ná psy­cho­lo­gie postav, pou­ze vtip­né hláš­ky a akce, při kte­ré se lze bavit.

Určitě počkám na tře­tí Avengers, kam by se měly dostat veš­ke­ré důle­ži­té posta­vy od Ironmana po Rocketa.

Film také obsa­hu­je 2 podti­tul­ko­vé scé­ny. U té prv­ní jsem nepo­cho­pil sou­vis­lost, (mož­ná jenom pro fan­dy komik­su) a dru­há zase byla dost trap­ná.

Thor 3 je bohu­žel i o kou­sek hor­ší než Strážci Galaxie 2, a tak mu dávám pou­ze 65 %.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Podívejte se na hodnocení Thor: Ragnarok na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11754 s | počet dotazů: 258 | paměť: 73294 KB. | 18.04.2024 - 18:29:57