Kritiky.cz > 2024 > Duben

Alone at Night (2022)

Ashley Benson ráda natá­čí „živé lech­ti­vé pře­no­sy“ pro své pla­tí­cí zákaz­ní­ky. Jenomže co když je mezi nimi i nebez­peč­ný séri­o­vý vrah, kte­rý se nechce jen kou­kat… Cam-Girl Vicky se po roz­cho­du... Read more »

Nezlomní

Celkem pěkný film s Wahlbergem, který se vydává na dobrodružný závod v dřungli, kde potkají pejska a stane se plnohodnotný členem týmu. Trochu mě mrzí, že ten samotný závod... Read more »

Mrtví mladí detektivové

Teenage blbina s fresh nápadem, kde dva mrtví duchové jsou detektivové a řeší případy nadpřirozena a jsou tu různí duchové, čarodějky a jiná monstra. Celkem jsem se těšil, jenže... Read more »

Šógun

Šogun je rozhodně zjevení na seriálovém poli letošního roku a měl by jej vidět každý, avšak do 5. dílu jsem si byl jistý 5 hvězdou, poté mé velké nadšení... Read more »

Ucho: Československý film plný napětí a politických intrik

Ucho je čes­ko­slo­ven­ský čer­no­bí­lý film, kte­rý vzni­kl v roce 1969 a byl dokon­čen v roce 1970. Režisérem toho­to sním­ku je Karel Kachyňa pod­le scé­ná­ře Jana Procházky. Hlavní role ztvár­ni­li teh­dej­ší man­že­lé Radoslav... Read more »

Kultovní dámské parfémy, které definují váš styl

Výběr parfé­mu je neod­dě­li­tel­nou sou­čás­tí tvor­by osob­ní­ho sty­lu kaž­dé ženy. Správně vybra­né mohou zdů­raz­nit její cha­rak­ter, při­dat sebe­vě­do­mí a stát se parfé­mo­vým pod­pi­sem, kte­rý zůstá­vá v pamě­ti dlou­ho. V boha­té nabíd­ce Pařížských... Read more »

Harrison Ford odmítl hrát v Schindlerově seznamu kvůli postavě Indiany Jonese: Rozhodnutí, které otevřelo cestu Liamu Neesonovi

Harrison Ford byl prv­ní vol­bou pro hlav­ní roli ve fil­mu Schindlerův seznam (1993), ale odmí­tl s tím, že někte­ří lidé by neby­li schop­ni dohléd­nout přes jeho posta­vu Indiana Jonese na... Read more »

Penélope Cruz: Španělská erla s italským leskem ve filmu Volver

Za svůj výkon ve fil­mu Volver (2006) byla Penélope Cruz jako prv­ní špa­něl­ská hereč­ka v his­to­rii nomi­no­vá­na na Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší hereč­ka v hlav­ní roli. Námět pochá­zí z před­cho­zí­ho fil­mu sce­náris­ty a reži­sé­ra... Read more »

Rebel Moon: Druhá část – Jizvonoška: Propadák roku? Kritika odhaluje šokující pravdu

Film Rebel Moon: Druhá část – Jizvonoška reží­ro­va­ný zku­še­ným fil­ma­řem Zackem Snyderem neskli­dil pří­z­ni­vé ohla­sy. Navzdory úspě­chům Snydera v minu­los­ti, jeho posled­ní sní­mek pro Netflix trpí neu­vě­ři­tel­ně sla­bým scé­ná­řem a nedo­stat­kem... Read more »

Červená nit osudu-příběh o hrdinství, hloupé sázce a osudové lásce

Máte rádi romá­ny Mirky Skočílkové?  Chcete si pře­číst sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný pří­běh o jed­né osu­do­vé lás­ce? Tak nevá­hej­te a pusť­te se do čte­ní toho­to pří­bě­hu s názvem Červená nit osu­du.  Read more »

Vedlejší produkt: Ostravský thriller s Tomášem Maštalírem v hlavní roli

Třídílná mini­sé­rie České tele­vi­ze „Vedlejší pro­dukt“ z roku 2024 pat­ří mezi to nej­lep­ší, co v oblas­ti čes­kých kri­mi­nál­ních seri­á­lů v posled­ních letech spat­ři­lo svět­lo svě­ta. Režie se ujal Peter Bebjak, zku­še­ný slo­ven­ský... Read more »

Zajímavosti o Jessica Alba a natáčení Fantastické čtyřky, které byste možná nevěděli

Jessica Alba měla během natá­če­ní fil­mu Fantastická čtyř­ka (2005) infek­ci led­vin a málem omdle­la, když byla s Julianem McMahonem ve scé­ně na vesmír­né sta­ni­ci. Během roz­ho­vo­ru na molu mezi Reedem Richardsem... Read more »

Natáčení filmu Čarodějky z Eastwicku: Vzpomínky a drama na place

Michelle Pfeiffer ve fil­mu Čarodějky z Eastwicku (1987): „Byli jsme skvě­lý tým. Mezi her­ci neby­ly žád­né osob­nost­ní roz­po­ry. Velmi jsme se sblí­ži­li. Bylo to nároč­né natá­če­ní, ale ne pro­to, že... Read more »

Humane

Myslím, že v tomhle duelu dcer hororových velikánů Shyamalan vs Cronenberg je o vítězi rozhodnuto. Dcera se totiž velmi nepotatila a doručila jakési ukecané Drama, které se na konci... Read more »

Komando

Plnohodnotná popcornová, stupidní, násilnická,  krvavá akční zábava, plná testosteronu a zpocených lesklých svalů Arnolda Schwarzenegra, kde má každý svou legendární hlášku. Je to hloupé, bezmyšlenkovité stupidní béčkový akční film,... Read more »

Bílý lotos - Série 2

První série měla atraktivnější prostředí Hawaie, tedy né že by Sicilíe nebyla krásná, ale ta hawajská exotika měla svůj půvab, ale musím říct, že druhá série má naopak zajímavější... Read more »

SKRYTÁ ČÍSLA

Na fil­mo­vém plát­ně se čas od času obje­ví sní­mek, jež vychá­zí nejen z his­to­ric­kých udá­los­tí, ale sna­ží se při­blí­žit i osu­dy význam­ných lidí, jež v živo­tě něco sku­teč­ně doká­za­li ve pro­spěch nás... Read more »

Zatracená krvavá láska

Saint Maud od Rose Glass jsem kdysi slušně protrpěl, ale na tohle jsem se těšil díky stylovém traileru. Je to fajn a mám to hodně v rozhodování mezi 3-4,... Read more »

Havěť

Sebastian Vaníček a jeho okamžitý ticket do Áčkové hororové ligy. EvilPhoEniX jde rozdávat ceny, protože tady se píší dějiny. Vaníček tedy natočil Debut Snů ( přesně po vzoru nedávně... Read more »

Velký sestřih nejznámějších log a znělek streamovacích služeb a televizních stanic

Nějaký ten rok zpát­ky jsme si bed­li­vě posví­ti­li na zněl­ky fil­mo­vých pro­dukč­ních a dis­tri­buč­ních spo­leč­nos­tí a v našem žeb­říč­ku TOP 15 jsme vybí­ra­li tu nej­lep­ší. Se stá­le ros­tou­cí obli­bou stre­a­mo­va­cích plat­fo­rem ros­te... Read more »

Abigail

Duo Olpin a Gillet z Radio SIlence doručili opět jejich osvědčený recept. Proč měnit, něco co funguje. Máme tu partu zlodějů, kteří unesou malou holčičku a mají za úkol... Read more »

Odvážní soutěžící a nečekané příběhy: V Superlovu opět o milion korun

V tuto sobo­tu večer se při­prav­te na dal­ší vzru­šu­jí­cí epi­zo­du Superlovu, kde šest sou­tě­ží­cích se posta­ví k výzvě až do posled­ní chví­le, a to včet­ně neče­ka­ných pří­bě­hů, kte­ré vás roze­smě­jí i dojmu­tí.... Read more »

DOPIS Z MNICHOVA

Máte-li chuť si pře­číst skvě­le napsa­ný kri­mi román od troj­ná­sob­né­ho drži­te­le ceny za nej­lep­ší švéd­skou detek­tiv­ku od Hakana Nessera, urči­tě si nenech­te ujít jeho kniž­ní novin­ku Dopis z Mnichova.  Tato... Read more »

Aquarist: Zábavná simulace akvária s potenciálem stát se skvělou

Aquarist je v zákla­du zábav­ná a ceno­vě dostup­ná simu­la­ce akvá­ria, kte­rá nabí­zí hodi­ny zába­vy pro milov­ní­ky vod­ních živo­či­chů. Nabízí širo­kou šká­lu slad­ko­vod­ních a sla­no­vod­ních ryb, kte­ré lze cho­vat v rea­lis­tic­ky simu­lo­va­ném pro­stře­dí. Hra... Read more »

Titánové vyhráli náročný souboj a rozhodli se poslat někoho na kmenovou radu

Včera byla odvy­sí­lá­na osm­nác­tá epi­zo­da pořa­du Survivor Česko & Slovensko na Voyo. Dobrodruzi už na ost­ro­vě vydr­že­li 44 dní. Dramata a spo­je­nec­tví na ost­ro­vě Kristina si stě­žu­je Tomášovi na jeho nedba­lost.... Read more »

Rivalové: Zendaya podává eso v žíznivém tenisovém dramatu Luca Guadagnina

Příběhy tří mla­dých zázrač­ných tenis­tů vrcho­lí během nevý­raz­né­ho, ale vel­mi napí­na­vé­ho zápa­su na sklon­ku kari­é­ry ve fil­mu Rivalové, kte­rý má ten­to víkend pre­mi­é­ru v praž­ských kinech i ve svě­tě. Díky ino­va­tiv­ním... Read more »

Ponořte se do světa Assassin’s Creed Mirage s bezplatnou zkušební verzí

Ubisoft s hrdos­tí ozna­mu­je, že je k dis­po­zi­ci bez­plat­ná zku­šeb­ní ver­ze hry Assassin’s Creed® Mirage! Vstupte do svě­ta devá­té­ho sto­le­tí Bagdádu a zažij­te na vlast­ní kůži pří­běh Basima Ibn Ishaq, chyt­ré­ho zlo­dě­je... Read more »

Shirley MacLaine: Hollywoodská legenda

Shirley MacLaine, naro­ze­ná jako Shirley MacLean Beaty 24. dub­na 1934 v Richmondu ve Virginii, je ame­ric­ká hereč­ka, zpě­vač­ka, taneč­ni­ce a pub­li­cist­ka. Její mat­ka byla uči­tel­ka herec­tví a otec uči­tel a hudeb­ník, tak­že pochá­ze­la z umě­lec­ky... Read more »

Djimon Hounsou slaví 60 let: hollywoodská hvězda s beninskými kořeny, držitel nominace na Oscara a humanitární aktivista

Djimon Hounsou, benin­ský herec s holly­wo­od­skou kari­é­rou, se pro­sa­dil v Gladiátorovi, Strážcích gala­xie a dal­ších trhá­cích. Má dvě nomi­na­ce na Oscara a anga­žu­je se v huma­ni­tár­ní čin­nos­ti. Dětství a mlá­dí Djimon Hounsou se naro­dil 24. dub­na... Read more »

Charlieho země: Aboridžinec Charlie bojuje s policejním aparátem, aby v buši nalezl svého nejlepšího přítele

Australské dra­ma fil­ma­ře Rolf de Heer nás zave­de na tro­pic­ký sever Austrálie do komu­ni­ty domo­ro­dých sta­rou­sed­lí­ků, kde sle­du­je­me hlav­ní­ho hrdi­nu Aboridžince Charlieho, kterak boju­je zejmé­na s vlád­ní­mi naří­ze­ní­mi uplat­ňo­va­ný­mi poli­cej­ním... Read more »

Survivor: Napětí stoupá, blíží se další vyřazení

V 18. epi­zo­dě Survivor Česko & Slovensko, kte­rá se vysí­lá dnes večer na Voyo, se dozví­me, kdo ten­to­krát opus­tí ost­rov. Minulá epi­zo­da zane­cha­la dozvu­ky na obou kme­nech, Titánech a Lovcích, po odváž­né... Read more »

Sir Laurence Olivier triumfuje se svým filmem Hamlet: První hercovská režie a vítězství v kategorii nejlepší film

S fil­mem Hamlet (1948) se stal Sir Laurence Olivier, teh­dy tři­krát nomi­no­va­ný na Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon, prv­ním her­cem nomi­no­va­ným na Oscara za nej­lep­ší režii a také prv­ním... Read more »

Bílý lotos - Série 1

To čím je the Bear pro kuchyň je Bílý Lotos pro hotely. Oboje je za mne z oboru, takže rozhodně jde o záležitost, která je mi velmi blízká, navíc... Read more »

Inovativní možnosti pro uživatele nikotinu: Přehled nových alternativ

Uživatelé niko­ti­nu dnes hle­da­jí alter­na­ti­vy k tra­dič­ním ciga­re­tám a vape pro­duk­tům, kte­ré by nabí­ze­ly jak zdra­vot­ní, tak soci­ál­ní výho­dy. Na trhu se obje­vu­jí ino­va­tiv­ní mož­nos­ti, jež sli­bu­jí niž­ší zdra­vot­ní rizi­ka opro­ti... Read more »

Záře hvězdy a prach na botách: Příběh Shirley Templeové o dětství ve světle slávy

Shirley Jane Templeová o tom, jak vyrůs­ta­la jako nej­slav­něj­ší dítě na svě­tě: „Na Santa Clause jsem pře­sta­la věřit, když mi bylo šest. Matka mě za ním vza­la do obchod­ní­ho domu... Read more »

Jack Nicholson o transformaci do zla ve filmu Skrytá identita: Probudilo to to nejlepší v Martym

Jack Nicholson o spo­lu­prá­ci s Martinem Scorsesem ve fil­mu Skrytá iden­ti­ta (2006): „Chtěli jsme vytvo­řit oprav­du zlé­ho muže, v pod­sta­tě padou­cha, kte­rý byl dost oká­za­lý a něko­ho, koho jste chtě­li dostat pěk­ně na... Read more »

Zack Snyder musel projít několika kandidáty, než našel svého Komedianta: Příběh neústupného castingového boje a nečekaných rozhodnutí

Pro Zacka Snydera bylo obsa­ze­ní Komedianta ve fil­mu Strážci (2009) obtíž­né, pro­to­že posta­va je drs­ná a drs­ná. Většina her­ců, s nimiž se setkal, mu při­pa­da­la pří­liš upra­ve­ná. Jeffrey Dean Morgan byl... Read more »

Pěkně tučná sebeláska: Skandinávský dokument o boubelkách, které se mají také rády, aby byly společností přijaty

Severský doku­ment dvo­ji­ce fil­ma­řek Louise Detlefsen a Louise Kjeldsen nám před­sta­vu­je jako hrdin­ky toho­to sním­ku čty­ři oplá­ca­né bou­bel­ky Marte Nymann, Helene Thyrsted, Pauline Lindborg, Wilde Siem, kte­ré se roz­hod­ly veřej­ně... Read more »

Kde je Anne Franková: životopisný animák s aktuálním přesahem na motivy deníku Anny Frankové

Koprodukční živo­to­pis­né dra­ma izra­el­ské­ho fil­ma­ře Ari Folmana, drži­te­le Zlatého gló­bu, pra­cu­je s námě­tem nej­slav­něj­ší kni­hy svě­ta - dení­ku Anne Frankové a vyprá­ví její neleh­ké osu­dy za dru­hé svě­to­vé vál­ky ústy její... Read more »

Odvaha-Je odvaha říct ano, nebo je odvaha říct ne?

Mladá Ada po vál­ce musí ode­jít z medi­cí­ny, musí se sta­rat o svou nemoc­nou mat­ku. Měla pocit, že po vál­ce je obě čeka­jí lep­ší časy. Zažila vál­ku v kon­cen­t­rač­ním tábo­ře a nyní chce stu­do­vat a rado­vat... Read more »

12.12: The Day

Nejchválenější film minulého roku z Jížní Koreje je za mnou a pro Koreu jde o velmi zásadní historické dílo. V letech 1979 byly v Soulu velmi krušné časy, kde... Read more »

Lítá v tom

Milé překvapení. FIlm má zábavný námět, kde Kryštof Hádek má nemocnou maminku moc času ji nejspíš nezbývá, tak se rozhodne ji potěšit tím, že ji představí novou těhotnou sousedku... Read more »

Den v mateřské škole-tipy a zkušenosti z praxe

Pracujete v mateř­ské ško­le, chce­te se dozvě­dět, jak to v ní vlast­ně cho­dí během jed­no­ho dne od rána až do zaví­rač­ky? Máte rádi zají­ma­vé vyprá­vě­ní z pro­stře­dí mateř­ské ško­ly? Ondřej Koželuh vás... Read more »

Sarinjaui Syopingmol

Další velké seriálové překvapení letošního roku, které v závěru graduje takovým stylem, že jsem málem dostal infarkt. Seriál má velmi zajímavý příběh. Mladá teenagerka nedobrovolně zdědí po mrtvém strýci... Read more »

Late Night with the Devil

Nejde o žádný převratný horor, který by šokoval násilím či byl děsivý, ale body si získává za svůj originální koncept ( a pak že to nejde!) a za svou... Read more »

Qian xing

Jason Kwan mě potěšil svou prvotinou Chasing the Dragon, tak jsem mu dal šanci, když má zde samé hongkongské veterány, které je radost vidět pohromadě. Dějově je to sice... Read more »

Občanská válka

Mám rád tvorbu Alexe Garlanda a ikdyž tvoří né úplně divácky vdečné filmy, tak zatím u mne nešlápl ani jednou vedle, takže jsem byl zvědav jak si poradí s... Read more »

Stovky bobrů

Nevkusné, infantilní a téměř nesledovatelné. Humor je ve stylu nejhorší práce Charlieho Chaplina, který  prodělal mozkovou aneurysmu, takže jestli vám je 10+ Enjoy. Jde o sérii gagů bez příběhu,... Read more »

Tak pravil Bůh : Skandinávská dramedie režiséra Henrika Rubena Genze

Severská kome­die fil­ma­ře Henrika Rubena Genze nás zve do vel­ké dán­ské rodi­ny, kte­rá po všech strán­kách vybo­ču­je z nor­má­lu, což vytvá­ří spe­ci­fic­ké komič­no. Příběh je sfil­mo­ván na moti­vy auto­bi­o­gra­fic­kých memoá­rů Jense... Read more »

Gauguin - Voyage de Tahiti: portrét vizionářského génia a umělce Paula Gauguina

Chytne vás za srd­ce svou boles­tí, démo­ny a lás­kou pro­dchnu­tý umě­lec­ký záži­tek v živo­to­pis­ném dra­ma­tu fran­couz­ské­ho reži­sé­ra a scé­náris­ty Édouarda Deluca s her­ci Vincentem Caselem a Tuheï Adams v hlav­ních rolích, kte­rý je nato­če­ný pod­le... Read more »
Stránka načtena za 3,88327 s | počet dotazů: 256 | paměť: 49978 KB. | 23.05.2024 - 11:24:33