Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Top Gun: Maverick v kinech pokořil miliardu jako 49. film v historii

Top Gun: Maverick v kinech pokořil miliardu jako 49. film v historii

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lidé jako vy vymí­ra­jí.´´ „Možná ano, pane. Ale dneska ne´´. Poslední dvě věty z prv­ní­ho trai­le­ru na Top Gun: Maverick jako­by čás­teč­ně reflek­to­va­li kari­é­ru Toma Cruise a doká­za­li před­vést, že sku­teč­ně ješ­tě nepat­ří do staré­ho žele­za. V pro­sin­ci 2021 jako 48. film v his­to­rii mili­ar­du v kinech glo­bál­ně poko­řil Spider-Man: Bez domo­va, násled­ně se poté čeka­lo, že se v jeho sto­pách vydá i Doctor Strange v mnoho­vesmí­ru šílen­ství a násled­ně i tře­tí Jurský svět s podti­tu­lem Nadvláda.

Nakonec se jako ovšem 49. mili­ar­do­vý film do his­to­rie neza­pi­su­je ani dru­hý Doctor Strange a ani tře­tí Jurský svět, ale Top Gun: Maverick, kte­rý do kin dora­zil 36 let po pre­mi­é­ře původ­ní­ho sním­ku. Po letech poté nejen, že dora­zi­lo to nej­lep­ší mož­né pokra­čo­vá­ní, ale pře­de­vším násled­né finanč­ní výsled­ky napros­to odpo­ví­da­jí­cí kva­li­tám fil­mu a vše tudíž fun­gu­je jako ide­ál­ní výměn­ný obchod. Diváci dosta­li ten nej­lep­ší mož­ný moder­ní fil­mo­vý záži­tek na vel­kém plát­ně a ade­kvát­ně ho tak odmě­ni­li obří­mi trž­ba­mi. Tom Cruise se tak mohl na pra­hu šede­sát­ky koneč­ně dočkat prv­ní­ho mili­ar­do­vé­ho hitu ve své kari­é­ře.

V roce 1986 doká­zal Tony Scott pod tak­tov­kou Jerryho Bruckheimera a Dona Simpsona poří­dit prv­ní Top Gun za 15 mili­o­nů dola­rů, v kinech při­tom při prv­ním uve­de­ní film vydě­lal cel­kem 353,8 mili­o­nů dola­rů (díky dvě­ma poz­děj­ším opě­tov­ným uve­de­ních v kinech v letech 2013 a 2021 poté film mohl své trž­by zao­krouh­lit na 357,3 mili­o­ny dola­rů). Z Toma Cruise se sta­la hvězda obřích roz­mě­rů, nábor lidí k letec­tvu po uve­de­ní fil­mu vzros­tl o 500% a o 5 let poz­dě­ji došlo i na paro­dii fil­mu s názvem Žhavé výstře­ly (v té si hlav­ní roli zahrál Charlie Sheen, kte­rý byl před­tím jed­ním z kan­di­dá­tů na roli Mavericka).

V roce 1986 doká­zal Top Gun zastí­nit Ocelového orla, kte­rý se též ode­hrá­val v pro­stře­dí ame­ric­kých pilo­tů, pro­du­cen­ti Bruckheimer a Johnson měli po Flashdance a Policajtu z Beverly Hills na kon­tě ješ­tě vět­ší hit a časem došlo i na sní­mek Bouřlivé dny, kte­rý měl v pod­sta­tě slou­žit jako Top Gun v pro­stře­dí závo­dů NASCAR (došlo i na návrat Toma Cruise v hlav­ní roli). Při pohle­du na obrov­ské teh­dej­ší trž­by se může zdát zvlášt­ní, že se pokra­čo­vá­ní zača­lo pořád­ně chys­tat až v roce 2010. Sám Tom Cruise se ovšem dušo­val, že chtěl pokra­čo­vá­ní rea­li­zo­vat až v ten pra­vý moment, kdy dostup­ná tech­no­lo­gie doká­že divá­ko­vi pořád­ně zpro­střed­ko­vat akci v kok­pi­tu.

Na dru­hý Top Gun tak nako­nec sku­teč­ně došlo a to i přes fakt, že Simpson v roce 1996 ve věku 52 let zemřel na infarkt (už v roce 1995 ovšem došlo mezi ním a Bruckheimerem k odstřih­nu­tí spo­lu­prá­ce) a Tony Scott v roce 2012 po zjiš­tě­ní o neo­pe­ro­va­tel­ném nádo­ru na moz­ku spáchal sebe­vraž­du sko­kem z mos­tu. Oběma dru­hý Top Gun ostat­ně vzdá­vá poctu (Scottovi v závě­reč­ných titul­cích, během úvod­ních log je uve­de­né pra­pů­vod­ní logo Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films).

Scottova náhra­da v podo­bě Josepha Kosinskiho při­tom na samot­ném počát­ku u spous­tu lidí nedo­ká­za­la vzbu­dit vylo­že­ně nadě­je, ty ovšem doká­zal vyvo­lat ale­spoň tak, že se na scé­ná­ři podí­lel Christopher McQuarrie (reži­sér a sce­náris­ta prv­ní­ho Jacka Reachera i páté a šes­té Mission: Impossible, dále i spo­lusce­náris­ta Na hra­ně zítř­ka, Mumie a Valkýry, tudíž zku­še­ný spo­lu­pra­cov­ník Toma Cruise). Již dáv­no bylo jas­né, že se Top Gun: Maverick pře­de­vším sve­ze na nos­tal­gii. Divácích původ­ní­ho fil­mu i nové gene­ra­ci. Už prv­ní trai­le­ry ostat­ně doká­za­li nalá­kat k vel­ko­le­pé­mu zážit­ku, kdy pachuť zhmo­t­ňo­va­li pou­ze dvou­le­té odkla­dy spo­je­né s COVIDEM-19. Diváci ovšem na Top Gun: Maverick při­šli. A ve vel­kém a v mno­ha pří­pa­dech i opě­tov­né (v mém pří­pa­dě napří­klad cel­kem 4 návštěvy kina a zárod­ky úva­hy o 5. návštěvě).

Nadšení z trai­le­rů doká­za­li ješ­tě před pre­mi­é­rou pod­po­řit prv­ní nad­še­né ohla­sy z Filmového fes­ti­va­lu v Cannes, kte­ré o pár týd­nů poz­dě­ji dopl­ni­li více­mé­ně vel­mi spo­ko­je­né až vylo­že­ně nad­še­né reak­ce všech ostat­ních fil­mo­vých kri­ti­ků. Paramount už teh­dy mohl začít dou­fat, že se inves­ti­ce ve výši 170 mili­o­nů dola­rů (bez započ­te­ní nákla­dů na rekla­mu) pořád­ně zapla­tí, mili­ar­du ovšem snad sku­teč­ně cíti­li pou­ze ve stu­diu Paramount.

To mělo ostat­ně během COVIDU-19 dostat nabíd­ku od růz­ných stre­a­mo­va­cích slu­žeb od Netflixu po Apple TV+, aby Top Gun: Maverick pro­da­li. V Paramountu ovšem teh­dy měli odmít­nout prá­vě kvů­li tomu, že údaj­ně věři­li v mili­ar­do­vý poten­ci­ál dru­hé­ho Top Gunu. Těžko říci, jak moc tomu sku­teč­ně věři­li a zda nešlo jen o pla­ce­bo efekt spo­je­ný s ide­ál­ní rekla­mou, v Paramountu musí pano­vat radost, že se nene­cha­li stre­a­mo­va­cí­mi služ­ba­mi zlá­kat. I když je vel­mi prav­dě­po­dob­né, že Tom Cruise byl jed­no­du­še zásad­ně pro­ti.

Lepší před­čas­ný dárek ke svým 60. naro­ze­ni­nám (3.července 2022) si při­tom Tom Cruise nemohl přát. Herec, kte­rý sku­teč­ně milu­je fil­my, sna­ží se u svých pro­jek­tů posou­vat hra­ni­ce fil­mo­vé­ho zážit­ku (pře­de­vším skr­ze inspi­ra­ci u Jackieho Chana a prak­ti­ko­vá­ní vět­ši­ny kaska­dér­ských kous­ků při natá­če­ní vel­ko­le­pých bloc­kbus­te­rů typu Mission: Impossible) a dnes se sku­teč­ně jako jeden z mála může nadá­le ozna­čo­vat titu­lem „vel­ká herec­ká hvězda´´.

Má navíc zásad­ní roz­hod­nu­tí v tom, kdy se Top Gun: Maverick vydá na stre­am. Nedávno se obje­vi­la infor­ma­ce, že by chtěl Paramount zkrá­tit exklu­ziv­ní okén­ko pro kina ve výši 120 dní a Top Gun 2 na stre­am vypus­tit dří­ve. Tom Cruise ovšem upřed­nost­ňu­je kina nejen díky podí­lům ze zis­ku, ale pře­de­vším pro­to, že ide­ál­ní fil­mo­vý záži­tek jde v jeho očích nalez­nout čis­tě jen na fil­mo­vých plát­nech. Top Gun: Maverick by tak díky tomu mohl strá­vit čas v kině ješ­tě celé léto.

Cruise byl při­tom za svou kari­é­ru 3x nomi­no­ván na Oscara, krom akč­ních bloc­kbus­te­rů má ve své kari­é­ře zapsa­né i něko­lik dra­ma­tic­kých či kome­di­ál­ních rolí, v posled­ních letech při­tom spl­ňu­je pod­mín­ky akč­ní hvězdy. Kariéra Toma Cruise při­tom pocho­pi­tel­ně vždy též neby­la ide­ál­ní a někdy mu hro­zil vylo­že­ný pád na dno (pře­de­vším legen­dár­ní vystou­pe­ní u Oprah Winfrey). Cruise při­tom pořád vylo­že­ně nestár­ne a může začít dou­fat, že posled­ní dvě Mission: Impossible mu v násle­du­jí­cích dvou letech zapí­ší do kari­é­ry dal­ší dva mili­ar­do­vé záse­ky. Cruise je totiž sku­teč­ně jed­na z mála herec­kých hvězd, kte­rá se dá bez pře­há­ně­ní ozna­čit za pra­can­ta. A po všech těch letech by 3 mili­ar­do­vé hity za sebou moh­li při­nést ide­ál­ní satis­fak­ci.

Již nyní Top Gun: Maverick utr­žil přes půl­mi­li­ar­dy ame­ric­kých dola­rů pou­ze v ame­ric­kých kinech, zis­ky z mezi­ná­rod­ních trhů jsou při­tom v pod­sta­tě na stej­né úrov­ni. Top Gun: Maverick by se při­tom mohl zasta­vit někde u 1,1-1,2 mili­ar­dy dola­rů a to i přes absen­ci Číny, kte­rá by nor­mál­ně na Toma Cruise moh­la sly­šet, i kvů­li vyso­kým nákla­dům pro dvě posled­ní Mission: Impossible (jen sed­mič­ka měla stu­dio vyjít na 290 mili­o­nů dola­rů) ovšem stu­dio Paramount urči­tě dou­fá, že sou­dru­zi do svých kin pus­tí ale­spoň dvě posled­ní mise Ethana Hunta.

Při výhle­du na zby­tek vel­kých pre­mi­ér v letoš­ním roce a pohle­du na kra­pet zkla­mavší trž­by Doctora Strange v mnoho­vesmí­ru šílen­ství (mís­to oče­ká­va­né mili­ar­dy se film nako­nec nej­spíš zasta­ví někde oko­lo 950 mili­o­nů dola­rů) při­tom není těž­ké uvě­řit, že by Top Gun: Maverick mohl vydr­žet jako finanč­ní jed­nič­ka letoš­ní­ho roku až do pre­mi­é­ry Avatara 2: The Way of Water, to ovšem prav­dě­po­dob­ně pou­ze v pří­pa­dě, že by se Thor: Láska jako hrom a Black Panther: Wakanda nechť žije vyda­li ve stej­ně zkla­mavších sto­pách jako prá­vě návště­va Doctora Strange v mnoho­vesmí­ru šílen­ství.

To samot­né bude fun­go­vat i jako skvě­lá zprá­va pro budouc­nost Hollywoodu. Už mili­ar­do­vé trž­by dru­hé­ho Top Gunu nej­spíš pove­dou k poku­sech o dal­ší lega­cy seque­ly, pře­de­vším se ovšem uká­že, že kva­li­ta a s ní spo­je­ná audi­o­vi­zu­ál­ní vyšper­ko­va­nost se někdy pro­dá sama. Joseph Kosinski ostat­ně slí­bil, že jeho dal­ší film s Bradem Pittem v hlav­ní roli, kte­rý se bude ode­hrá­vat v pro­stře­dí Formuli 1, bude mít za cíl zpra­co­vat závo­dy Formule 1 stej­ným způ­so­bem jako řádě­ní ve stí­hač­kách v dru­hém Top Gun: Maverick.

To, co původ­ně vzni­ka­lo jako exklu­zi­vi­ta pro Apple TV+ se ovšem nako­nec před uve­de­ním na stre­a­mo­va­cí služ­bu, kte­rá si pro­za­tím neple­te kva­li­tu s kvan­ti­tou, podí­vá i do kin v kla­sic­kém širo­kém nasa­ze­ní. Čísla dru­hé­ho Top Gunu při­tom Pittova Formule One nej­spíš neu­vi­dí ani z bal­kó­nu, přes­to se dá snad­no věřit tomu, že podob­ně sil­ný audi­o­vi­zu­ál­ní záži­tek jako Top Gun: Maverick si ces­tu k divá­kům najde vel­mi snad­no.

Rozum pra­vé­ho byz­ny­s­me­na by poté snad­no vedl k roz­hod­nu­tí o tom rea­li­zo­vat Top Gun 3 v nej­bliž­ších letech a vyu­žít fak­tu, že Tom Cruise nadá­le sko­ro nestár­ne. Tom Cruise se ovšem nachá­zí v pozi­ci, kdy může říct ne (odmí­tl tak napří­klad, aby pro Paramount+ došlo na seri­á­lo­vé spin-offy Mission: Impossible i Bouřlivých dnů, ale také boju­je za to, aby se Top Gun: Maverick i posled­ní dvě Mission: Impossible zdr­že­li v kinech po del­ší dobu než 45 dní). Do dru­hé­ho fil­mu Tom Cruise defi­ni­tiv­ně šel pro­to, že byl pře­svěd­čen, že šlo kon­cept Top Gunu obmě­nit, kdy by mohl Top Gun 3 maxi­mál­ně vést k dal­ším kon­flik­tům s admi­rá­lem Cainem v podá­ní Eda Harrise, kon­fron­ta­ci lid­ských pilo­tů s dro­ny a pře­de­vším důka­zem toho, že roz­ho­du­jí­cím fak­to­rem vzduš­né bitvy není typ stí­hač­ky, ale kon­krét­ní pilot umís­těn v kok­pi­tu.

V letech 1996-2024 došlo na výro­bu cel­kem osmi dílů Mission: Impossible pře­de­vším pro­to, že šlo dle Cruise sérii někam posou­vat, moh­li se vymýš­let šíle­něj­ší a nápa­di­těj­ší akč­ní sek­ven­ce, při kte­rých mohl Cruise více a více hazar­do­vat se svým živo­tem. I přes mis­trov­ské kva­li­ty dru­hé­ho Top Gunu se neza­kry­je fakt, že Maverick dosá­hl mož­né­ho vrcho­lu a samot­ný kon­cept nikam nej­spíš sku­teč­ně posou­vat nejde. Minimálně ne v nej­bliž­ší době. Dojde snad po vzo­ru dru­hé­ho Top Gunu na tře­tí Top Gun někdy za 20 let, kdy bude Rooster v podá­ní Milese Tellera krá­čet v Maverickových sto­pách. To jsou vše otáz­ky, na kte­ré nedo­sta­ne­me odpo­věď ješ­tě hod­ně dlou­ho.

Stejně tak vlast­ně není jis­té, kdo se po Avatarovi, Titanicu, Avengers 1-4, Spider-Manovi: Daleko od domo­va a Spider-Manovi: Bez domo­va, Black Pantherovi, Iron Manovi 3, Captainu Americovi 3, Captain Marvel, Star Wars 1, 7-9 a Rogue One: Star Wars Story, prv­ním Jurském par­ku a prv­ním a dru­hém Jurském svě­tě, hra­ném Lvím krá­lo­vi, Ledových krá­lov­stvích 1-2, Rychle a zbě­si­le 7 a 8, Harry Potterovi 1 a 8, hra­né Krásce a zví­ře­ti, Úžasňákových 2, Mimoních, Já, padou­cho­vi 3, Aquamanovi, Pánovi prs­te­nů 3, Hobitovi 1, Transformerech 3 a 4, Skyfallu, Jokerovi, Temném rytí­ři s Temným rytí­řem povstal, Toy Story 3 a 4, Pirátech z Karibiku 2 a 4, hra­ném Aladinovi, Hledá se Dory, Alence v říši divů Tima Burtona a Zootropolis: Městu zví­řat zapí­še do his­to­rie jako jubi­lej­ní 50. film, kte­rý v kinech glo­bál­ně poko­ří hra­ni­ci 1 mili­ar­dy. Je ovšem jis­té, že i kdy­by Thor 4 či Black Panther 2 náho­dou selha­li, Avatar 2 to v pro­sin­ci jis­tí...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15616 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71869 KB. | 13.07.2024 - 01:39:20