Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mission Impossible II - Nejslabší film série.

Mission Impossible II - Nejslabší film série.

Mic
Mic
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Toma Cruise nemám ráda. Můj názor je tako­vý, že je to jeden z abso­lut­ně nej­hor­ších úspěš­ných her­ců. Ačkoliv zís­kal řadu oce­ně­ní, půso­bí na mě ve všech rolích napros­to stej­ně – aro­gant­ně a přes­to zou­fa­le. Trochu se domní­vám, že jeho slá­va pra­me­ní pou­ze z obrov­ské­ho (hlav­ně finanč­ní­ho) vli­vu Scientologické církve, kte­ré je čle­nem, a jeho hez­ké tvá­řič­ky. Na roz­díl od Johna Travolty, kte­rý do církve také pat­ří, Cruise ten talent pod­le mého nemá. Ale uzná­vám, že roli Ethana Hunta aro­gan­ce pří­liš neško­dí.

MiaAčkoliv je pro mě těž­ké opros­tit se od toho­to vel­mi nega­tiv­ní­ho názo­ru, Cruise pros­tě k Mission Impossible pat­ří a sedí tu. Jeho herec­ké umě­ní je pod­le mého stej­ně ducha­pl­né jako děj fil­mu. Ten je nesku­teč­ně nud­ný, neza­jí­ma­vý, slo­ži­tý, kli­šo­vi­tý, pořád­ně nena­va­zu­je a je poměr­ně snad­né ho při sle­do­vá­ní fil­mu pře­stat sle­do­vat a jen se dívat na akč­ní scé­ny. Jakoby děj fil­mu byl až to dru­hot­né, co má divá­ka zají­mat. Důležitější jsou honič­ky, bit­ky a efek­ty. Mám ráda akč­ní fil­my, ale tohle mi nesta­čí. V jed­nič­ce to ješ­tě mož­ná fun­go­va­lo, ale v dru­hém díle už ne. Zvlášť když se to ješ­tě tvůr­ci sna­ží zdů­raz­nit hned něko­li­ka zpo­ma­le­ný­mi zábě­ry. Možná kdy­by film nechal reži­sér John Woo běžet nor­mál­ní rych­los­tí, mohl dola­dit meze­ry v ději.

Když už jsem u těch ne úpl­ně kva­lit­ních her­ců, nesmím opo­me­nout ani Dougraye Scotta. Obvykle si ve fil­mech zápo­rá­ky vychut­ná­vám, ale tomuhle to věřím ješ­tě míň než Cruisovi. Ale ať film jen neha­ním – díky němu Scott neměl čas na dal­ší natá­če­ní a odmí­tl roli Wolverina ve fil­mu X-men. Díky Bohu za to! Ta před­sta­va je vskut­ku hroz­ná. Pokud se chce­te zhro­zit ješ­tě víc, při­dá­vám, že měl původ­ně hrát i Aragorna v Pánovi prs­te­nů.

MibFilm má ale vel­mi dobrou hud­bu (napří­klad song I Disappear od Metallicy, Take A Look Around od Limp Bizkit nebo Nyah od jed­no­ho z veli­ká­nů fil­mo­vé hud­by Hanse Zimmera), kte­rá mu dává tu pra­vou akč­ní atmo­sfé­ru a do jis­té míry i zachra­ňu­je mizer­ný děj. Dost mu pomá­há i pří­tom­nost Anthonyho Hopkinse.

Není plno­hod­not­né pokra­čo­vá­ní Mission Impossible – dal­ší díly jsou zase o něco lep­ší. Přesto, nej­spíš i díky úspě­chu jed­nič­ky, film celo­svě­to­vě vydě­lal úcty­hod­ných 546 mili­o­nů dola­rů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,64780 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72485 KB. | 25.02.2024 - 22:21:23