Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mission: Impossible - Až mě bude chtít někdo zastřelit, hodím po něm brýle. Hunt to tak udělal a pomohlo to.

Mission: Impossible - Až mě bude chtít někdo zastřelit, hodím po něm brýle. Hunt to tak udělal a pomohlo to.

MI1
MI1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Všimli jste si, že napros­tá vět­ši­na špi­ó­nů ve fil­mech se neza­bý­vá špi­ó­no­vá­ním civi­lis­tů, ale řeše­ním zapekli­tých situ­a­cí, do kte­rých je jiní špi­ó­ni (taky nešpi­ó­nu­jí­cí) dosta­li? Tajné služ­by - tato nej­zaz­ší kří­d­la stát­ních apa­rá­tů - v sobě neza­přou atri­bu­ty vlád­ní­ho šimla, jenž si vysta­čí sám, a svě­ta či veřej­nos­ti mu netře­ba.

Hanging on a thread Tým ame­ric­kých super­agen­tů IMF (Impossible Mission Force, čes­ky UPNU, Útvar Pro Nemožné Úkoly), vede­ný Jimem Phelpsem (Jon Voigt), napros­to ztros­ko­tá pří poku­su zmoc­nit se odci­ze­né­ho sezna­mu taj­ných agen­tů při recep­ci na praž­ském vel­vy­sla­nec­tví. Jediný zjev­ně pře­ži­vší Ethan Hunt (Tom Cruise) je nad­ří­ze­ný­mi záko­ni­tě pode­zí­rán ze zra­dy, a ztrá­cí své posta­ve­ní agen­ta. Hunt musí vypá­t­rat, proč jeho spo­lu­pra­cov­ní­ci zahy­nu­li (a jest­li vůbec!), kdo je zabil a proč, aby tak očis­til svou pověst. Dá se dohro­ma­dy s jiný­mi býva­lý­mi agen­ty (jed­no­ho báječ­ně hra­je Ving Rhames z Pulp Fiction), a legra­ce pokra­ču­je. Nenechte se mýlit, není to kome­die, leč dob­ře vyvá­že­ný děj je lehce stra­vi­tel­ný a v žád­ném pří­pa­dě nás nehod­lá zatě­žo­vat pře­mýš­le­ním.

Aquarium Velká část pod­stat­ných scén se ode­hrá­vá (a byla natá­če­na) v Praze na Malé Straně, Starém a Novém Městě, jako Nepražák jsem poznal Kampu, Karlův most, Staroměstské náměs­tí. V jed­nom momen­tě (po výbuchu) auten­tič­tí čeští poli­cis­té vybí­ha­jí z hlíd­ko­vé­ho člu­nu a dokon­ce i v ang­lic­ké ver­zi čes­ky pokři­ku­jí - bohu­žel úpl­né nesmys­ly. Někteří z „míst­ní­ho“ kom­par­su muse­li být rus­ké národ­nos­ti, ale ame­ric­ké pub­li­kum urči­tě nepo­zna­lo roz­díl. Dabing to „spra­ví“.

Nemožný úkol jde s dobou, v detai­lech se ji (mar­ně) sna­ží před­běh­nout, a tak zde hra­je svou roli i Internet. Agent Hunt v Praze e-mailuje usi­lov­ně a tako­vou rych­los­tí, že by se fosi­lie SPT Telekom oka­mži­tě zava­řil. V někte­rých sek­ven­cích film ply­nu­le pře­chá­zí do rekla­my na Apple Powerbook a Netscape.

Ve srov­ná­ní jiný­mi špi­o­náž­ní­mi fil­my se ten­to řadí urči­tě mezi nej­lep­ší. Dobře se mu daří skrýt sku­teč­nost, že jsou vlast­ně všech­ny na jed­no brdo, a jen her­ci, efek­ty a vše­li­ja­ké ty špi­ón­ské vymo­že­nos­ti jsou vět­ši­nou nové. Nechte se poba­vit, hla­va Vás urči­tě bolet nebu­de.

Hodnocení: DOCELA DOBRÉ
http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/film/blackdot.gif  HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

Nemožný úkol obsa­hu­je hro­ma­du tech­nic­ky pochyb­ných scén. Cítím, že jdu tvůr­cům pro­ti srs­ti, když se ptám, proč.

  • Ukažte mi kon­struk­té­ra výta­hů, kte­rý v hor­ní (a nako­nec jaké­ko­liv jiné) pozi­ci kle­ce nepo­ne­chá pro­stor pro chla­pa. Tento druh smr­ti již znač­ně vyčpěl.
  • Vrtulníkem jest nalé­tá­va­ti na TGV super­vlak Londýn-Paříž, nej­lé­pe kou­sek od Lamanšského tune­lu. Takový vlak je elek­tric­ký a má tro­lej, ve fil­mu však ne, jinak by si vrtu­lňas neškrt­nul, že.
  • Rozumí se, že kaž­dý dru­hý ces­tu­jí­cí v tako­vém vla­ku má mobil­ní tele­fon, mno­zí jis­tě brow­sí po Internetu ze svých note­boo­ků. Zvlášť vhod­né mís­to k uploadování/downloadování cit­li­vých dat.
  • Ani ti nej­chytřej­ší agen­ti na svě­tě dosud nepři­šli na věc zva­nou zálož­ní kopie. Určitý disk je nena­hra­di­tel­ný a nut­no kvů­li němu vraž­dit, resp. umí­rat.
  • Až mě bude chtít někdo zastře­lit, hodím po něm brý­le. Hunt to tak udě­lal a pomoh­lo to.

Photo © Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Mission: Impossible na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23126 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72156 KB. | 14.07.2024 - 12:18:39