Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Top Gun: Maverick – nejlepší filmový návrat za posledních 30 let!

Top Gun: Maverick – nejlepší filmový návrat za posledních 30 let!

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nebýt covi­du, mohl Filmfanatic tuhle oslav­nou recen­zi napsat už před dvě­ma roky. Nicméně nako­nec jsme se dočka­li v roce 2022. Od pre­mi­é­ry prv­ní­ho Top Gunu tedy uply­nu­lo neu­vě­ři­tel­ných 36 let, ale Pete „Maverick“ Mitchell je koneč­ně zpát­ky!

STÁLICE NA HOLLYWOODSKÉM NEBI
Ať už máte k prv­ní­mu Top Gunu jaký­ko­li vztah, asi se shod­ne­me na tom, že Tom Cruise si zaslou­ží poklo­nu mini­mál­ně za to, jak dlou­ho září na Hollywoodském nebi. Jeho kari­é­ra těž­ko najde srov­ná­ní a to „na sta­rá kole­na“ vůbec nebrz­dí! Spíše nao­pak.

NAJDI ROZDÍL
Úvodní scé­na je doslov­nou poctou jed­nič­ce z roku 1986. Stejný ruch na palubě leta­dlo­vé lodi, stej­né barev­né tóny zapa­da­jí­cí­ho slun­ce, dokon­ce i stej­né písmo titul­ků. Kdo nepo­zná roz­díl mezi F-14 a F-18, ten by si úvod obou fil­mů sple­tl zce­la urči­tě. Až jsem si říkal, jest­li té nos­tal­gie nebu­de pří­liš.

SPRÁVNÁ POSÁDKA JEDNOHO MUŽE
Scéna, ve kte­ré se před kame­ru vra­cí sám Maverick je pro změ­nu poctou sním­ku Správná posád­ka. Tom Cruise parafrá­zu­je posta­vu Chucka Yeagera a hra­je o sym­pa­tie divá­ků tím, že je za rebe­la jdou­cí­ho doslo­va na hra­nu mož­nos­tí svých i expe­ri­men­tál­ní­ho leta­dla. Proti gene­rá­lům, pro­ti pra­vi­dlům. Za sebe a svůj tým!

MLADÉ PUŠKY
Na dal­ší vlně nos­tal­gie se pak pře­su­ne­me na letec­kou aka­de­mii Top Gunu. Tam má Maverick vyško­lit novou gene­ra­ci elit­ních pilo­tů a pilo­tek, aby usku­teč­ni­li vyso­ce nebez­peč­nou misi, ze kte­ré se s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí nevrá­tí všich­ni. A prá­vě tady je pod­le Filmfanatica jeden z klí­čů k úspě­chu celé­ho fil­mu. Před začát­kem mise bude­te cítit sil­nou nejis­to­tu. Kdo se vrá­tí a kdo ne? Garantuji vám, že si nebu­de­te jis­ti návra­tem hvězdy týmu ani samot­né­ho Mavericka. Brilantně roze­hra­ná par­tie!

DO VZDUCHU!
Stěžejní devi­zou fil­mu jsou letec­ké sou­bo­je. A stej­ně jako v jed­nič­ce, i tady jde pře­de­vším o sku­teč­né zábě­ry, tak­že milov­ní­ci CGI se digi­tál­ní­ho gulá­še nedo­čka­jí. Je doslo­va vta­hu­jí­cí sle­do­vat napnu­té sva­ly v obli­če­jích her­ců, když je drtí pře­tí­že­ní. Realističnost je uvě­ři­tel­ná i ve chví­lích, kdy se před kame­rou začí­na­jí ode­hrá­vat neu­vě­ři­tel­né scé­ny. Ano, čte­te správ­ně. Prostě doko­na­lý bloc­kbuste­ro­vý mix!

Filmfanatic odchá­zel z kina maxi­mál­ně spo­ko­je­ný, což mě donu­ti­lo zamys­let se, kdy napo­sle­dy se tak mis­trov­ským způ­so­bem poda­řil návrat něja­ké fil­mo­vé znač­ky. Proti prou­du času jsem došel až do roku 1991, kdy měl pre­mi­é­ru Terminátor 2: Den zůčto­vá­ní. Tog Gun: Maverick je tedy nej­lep­ším fil­mo­vým návra­tem za posled­ních 30 let! A to už je solid­ní důvod, abys­te se vyda­li do kina.


Podívejte se na hodnocení Top Gun: Maverick na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55879 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72333 KB. | 20.05.2024 - 05:55:06