Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mission: Impossible - První díl z Oktalogie.

Mission: Impossible - První díl z Oktalogie.

Mission
Mission
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Agent IMF Ethan Hunt (Tom Cruise) byl nař­čen z toho, že zra­dil svou agen­tu­ru a pro­dal přís­ně taj­né infor­ma­ce. Hunt je tak nucen závo­dit s časem, aby doká­zal svou nevi­nu… a odha­lil “špi­ó­na,” kte­rý ohro­žu­je čin­nost C.I.A. ve východ­ní Evropě...

Kořeny série Mission: Impossible saha­jí mno­hem dál než k původ­ní­mu fil­mu z roku 1996. Série Mission: Impossible by totiž prav­dě­po­dob­ně nee­xis­to­va­la bez seri­á­lu z roku 1966. I kvů­li úspě­chu původ­ní­ho seri­á­lu se Paramount Pictures pokou­še­lo o fil­mo­vou adap­ta­ci. Film zalo­že­ný na původ­ní sérii ovšem vzni­kl pře­de­vším Tomu Cruiseovi. Už teh­dy slav­ný herec Hollywoodu byl fanouš­kem původ­ní­ho seri­á­lu už od mlá­dí a film zalo­že­ný na seri­á­lu vzni­kl pře­de­vším díky němu. Už i díky teh­dej­ší Cruisově slá­vě díky fil­mům Rain Man nebo Narozen 4. čer­ven­ce tak mohl vznik­nout rela­tiv­ně vel­ko­roz­počto­vý (80 mili­o­nů dola­rů) film, kte­rý nako­pl jed­nu z nej­lep­ších akč­ních sérii sou­čas­nos­tí. A stal se pře­de­vším jedi­nou dlou­ho­do­bou fran­ší­zou, kte­rou Tom Cruise ve svém port­fo­liu má.

Tom Cruise už se teh­dy pro­du­cent na zro­du téhle legen­dár­ní akč­ní série podí­lel a polo­žil zákla­dy, kte­ré tuhle úžas­nou akč­ní sérii i po letech defi­nu­jí. Geniální akč­ní scé­ny, kte­rých se sám Tom Cruise (výhrad­ně bez kaska­dé­rů) účas­tí, zají­ma­vý scé­nář a pře­de­vším per­fekt­ní budo­vá­ní napě­tí. Původní Mission: Impossible pře­de­vším mělo štěs­tí v geni­ál­ní vol­bě reži­sé­ra. Brian De Palma už se teh­dy pro­sla­vil jako reži­sér sním­ků Výstřel, Zjizvená tvář nebo Nedotknutelní a v jeho rukách vznik­la geni­ál­ní bloc­kuste­ro­vá podí­va­ná, jejíž úspěch zapo­čal celou (nadá­le) úžas­nou akč­ní sérii. Nejen, že jde o vrchol­nou bloc­kbuste­ro­vou zále­ži­tost, ale záro­veň De Palma nato­čil vel­mi sviž­nou, zají­ma­vou a do jis­té míry funkč­ně thrille­ro­vou zále­ži­tost, kdy vzni­kl nejen efekt­ní akč­ní bloc­kbus­ter, ale záro­veň sku­teč­ně slo­ži­tá špi­o­náž­ní zále­ži­tost. Právě napí­na­vost jed­not­li­vých akč­ních scén, geni­ál­ní pro­ta­go­nis­ta Tom Cruise a schop­nost tvůr­ců šoko­vat za pohy­bu je dost mož­ná jed­ním z důvo­dů, proč se série Mission: Impossible udr­že­la tak dlou­hou dobu.

Mission: Impossible se zapsal do pamě­ti jako jeden z nej­pa­měti­hod­něj­ších špi­o­náž­ních thrille­rů. Představil výteč­né akč­ní scé­ny, před­ve­dl, že je Tom Cruise ide­ál­ním hrdi­nou na akč­ní scé­ny a doká­zal, že má tahle série poten­ci­ál. Ten se v poz­děj­ších letech před­ve­dl pře­de­vším ve spe­ci­fic­kém výbě­rů reži­sé­rů se spe­ci­fic­kým vku­sem, nic z toho by se ovšem nesta­lo bez úspě­chu původ­ní­ho fil­mu. Cruisův Ethan Hunt odvi­něn ze zra­dy se popr­vé vydal na vel­mi kom­pli­ko­va­nou misi, kdy to pře­de­vším celé fun­gu­je díky geni­ál­ní De Palmově režii s jeho kla­sic­ký­mi tvůr­čí­mi pří­stu­py, výteč­ně zvo­le­ným soun­d­trac­kem Dannyho Elfmana a pove­de­né tvůr­čí strán­ce.

V rám­ci Mission: Impossible se snad­no dá rýpat do věro­hod­nos­ti, přes­to už teh­dy ovšem série doká­za­la, že má sku­teč­nou odva­hu. A to nejen v rám­ci akč­ních scén, ale záro­veň šoko­vat za pocho­du. Už původ­ní Mission: Impossible by sku­teč­ně kva­lit­ně fun­go­val jako samo­stat­ný akč­ní thriller, kdy vše nefun­gu­je způ­so­bem, jaký se tak snad­no zdá.

Kromě Cruise byla tref­ná vol­ba na cas­ting i všu­de jin­de. Skvěle obsa­ze­ný Jon Voight, Jean Reno ve vel­mi zají­ma­vé úlo­ze, sym­pa­tic­ký Ving Rhames, kte­rý spo­leč­ně s Tomem Cruisem pat­ří mezi jedi­né her­ce, kte­ří se obje­vi­li ve všech dílech série a i Emmanuelle Béart nebo Vanessa Redrave dosta­li zají­ma­vé úlo­hy.

De Palmův smy­sl pro jed­not­li­vé funkč­ní zábě­ry, geni­ál­ně nato­če­ná podí­va­ná a nazna­če­ný poten­ci­ál pro fran­ší­zu, kte­rý byl pře­de­vším vytě­žen až v násle­du­jí­cích letech. Původní Mission: Impossible je nadá­le skvě­lá podí­va­ná, kte­rá polo­ži­la základ pro jed­nu z nej­lep­ších akč­ních sérii sou­čas­nos­ti. Velmi snad­no se do ní dá rýpat, její sty­lo­vost, význam­nost a do dneš­ní­ho dne funkč­nost se ovšem nedá upřít ani náho­dou. Brian De Palma vytvo­řil skvě­lý špi­o­náž­ní thriller a Tom Cruise na pro­du­cent­ské žid­li i jako pro­du­cent polo­žil základ pro jed­nu z nej­lep­ších akč­ních sérii sou­čas­nos­ti. Díky bohu za to!

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Paramount Picture


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35379 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71965 KB. | 21.06.2024 - 12:05:29