Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > The Matrix - Programátor Thomas Anderson (Keanu Reeves) žije tajně druhý život jako hacker Neo.

The Matrix - Programátor Thomas Anderson (Keanu Reeves) žije tajně druhý život jako hacker Neo.

Matrix
Matrix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po setká­ní se sku­pi­nou lidí vede­nou Morpheem (Laurence Fishburne) je Neo vyta­žen z faleš­né rea­li­ty do sku­teč­né­ho svě­ta, kde se píše rok 2199 a lid­stvo vede vál­ku s inte­li­gent­ní­mi stro­ji, kte­ré samo vytvo­ři­lo...

Na samot­ném počát­ku byli brat­ři Laurence a Andy Wachowští. Od roku 1999 uběh­la dlou­há doba, z těch­to bra­trů jsou dnes sest­ry Lana a Lilly Wachowští, jed­na věc se ovšem zce­la urči­tě nezmě­ni­la - Matrix od bratrů/sester Wachowských nadá­le zůstá­vá zásad­ním mil­ní­kem kine­ma­to­gra­fie a spous­ta fil­mo­vých divá­ků ho dodnes poklá­dá za jeden z nej­zá­sad­něj­ších fil­mů, kte­rý je osob­ně defi­nu­je jako fil­mo­vé fanouš­ky. A není se čemu divit. Matrix je totiž po všech strán­kách dodnes skvě­lou zále­ži­tos­tí a roku 1999 Wachowští před­sta­vi­li prav­dě­po­dob­ně nej­za­jí­ma­věj­ší sci-fi svět od dob původ­ních Star Wars.

Wachowští bra­li inspi­ra­ci všu­de mož­ně. Kromě růz­ných ani­me, video­her, komik­sů a hon­g­kon­gských akč­ních fil­mů nebo pře­de­vším i z filo­zo­fic­kých teo­rií napří­klad o poten­ci­ál­ní exis­ten­ci naše­ho svě­ta v simu­la­ci. To pro Matrix zna­me­ná něko­lik věcí. Nejen, že z něj jde v mno­ha momen­tech cítit video­her­ní i ani­me este­ti­ka, akce se podo­bá vrcho­lům z hon­g­kon­gských fil­mů, ale pře­de­vším jsou v něm prá­vě ony filo­zo­fic­ké úva­hy a nesku­teč­ný pře­sah, kte­rý dodnes může v mno­ha ohle­dech půso­bit inspi­ra­tiv­ně a dovést k divá­ko­vu zamyš­le­ní nad jeho vní­má­ním svě­ta. Matrix je tak nejen sty­lo­vou akč­ní pec­kou, ale také nesku­teč­ně chyt­rým fil­mem a geni­ál­ní pří­klad toho, že film může být nejen sexy a cool, ale pře­de­vším prá­vě i sku­teč­ně chyt­rý.

Matrix do jis­té míry před­bě­hl svo­jí dobu. V roce 1999 šlo o zásad­ní film, jeho téma­ta ale pře­sa­hu­jí až do sou­čas­nos­ti. V roce 1999 byl inter­net ješ­tě v ran­ných letech a prav­dě­po­dob­ně nikdo nemohl odhad­nout jakým smě­rem se inter­net v násle­du­jí­cích letech vydá. Wachowští nicmé­ně při­šli se scé­ná­řem, kte­rý jako­by náho­dou sku­teč­ně před­po­vě­děl budouc­nost. Především je ovšem Matrix i fil­mem o pře­mě­ně, což potvr­di­la i Lilly Wachowski. Dle ní byl v počát­ku Matrix ale­go­rií na tran­se­xu­a­li­tu prá­vě v podo­bě pře­mě­ny hlav­ní­ho hrdi­ny. Hlavní hrdi­na Neo sice na roz­díl od sce­náris­tů a reži­sé­ru fil­mů nezmě­ní pohla­ví, přes­to i on se musí stát z hac­ke­ra tím, čím v jádru je - Vyvolený.

Kromě dvo­ji­ce Wachowských jsou klí­čo­vá i dal­ší důle­ži­tá jmé­na. Jedním z nich je i Yuen Woo - Ping. Čínský reži­sér, kaska­dér a cho­re­o­graf se zapsal jako autor cho­re­o­gra­fie k Tenkrát v Číně 1 -2 a reži­sér Železného opi­čá­ka (kde si též ohlí­dal cho­re­o­gra­fii) padl do rukou bra­trů Wachowských prá­vě díky tomu, že oba brat­ři měli jeho fil­my rádi a chtě­li mít za cho­re­o­gra­fa mis­tra mezi cho­re­o­gra­fy v Hongkongu. Woo-Ping svo­lil až v moment, kdy ho sto­ry­bo­ar­dy bra­trů vel­mi zau­ja­li a také dostal dovo­le­ní, aby měl v rám­ci akč­ní strán­ky napros­to vol­nou ruku. Díky tomu tak za Matrixem sto­jí jeden z nej­lep­ších cho­re­o­gra­fů všech dob a je to znát. Matrix byl tím fil­mem, kte­rý při­ve­dl styl Wire fu do Hollywoodu a akč­ní scé­ny tak moh­li začít sázet na zavě­še­né her­ce, kte­ří ve vzdu­chu při­dr­že­ni drá­tem před­vá­dě­li pro hon­g­kon­gský­mi fil­my nepo­lí­be­né divá­ky něco nesku­teč­né­ho. A i když něja­ký divák pře­ce jen ty hon­g­kon­gské fil­my dáv­no znal, Matrix v rám­ci Wire fu pře­ve­dl tak nesku­teč­né věci, že i fan­da hon­g­kon­gských fil­mů jed­no­du­še musel při sle­do­vá­ní fil­mu vlhnout bla­hem.

Důležitý je i samot­ný vizu­ál, kdy se kame­ry cho­pil Bill Pope. Matrix sto­jí za vzni­kem efek­tu Bullet time. Nejen, že ten­to vizu­ál­ní nápad skvě­le padl k este­ti­ce vir­tu­ál­ní rea­li­ty, ale pře­de­vším byl jed­no­du­še dechbe­rou­cí. Několik desí­tek foťá­ků vytvo­ři­lo tak spe­ci­fic­ký vizu­ál­ní efekt, že si z něj v násle­du­jí­cích letech tak troš­ku lehce utá­hl i Shrek nebo Simpsonovi. Pope pře­de­vším dle vize Wachowských též doko­na­le zvlá­dl vizu­ál­ní strán­ku. Ať už v oblas­ti spe­ci­fic­kých výbě­rů fil­trů, kte­rým divák při zapnu­tí moz­ku snad­no roz­li­ší zda se aktu­ál­ní scé­na ode­hrá­vá v simu­la­ci či v rea­li­tě a nebo prá­vě doko­na­lým nato­če­ním akč­ních scén. Sebelepší cho­re­o­gra­fie je bez správ­ně pře­hled­né kame­ry a násled­ně pove­de­né­ho stři­hu k niče­mu. Naštěstí díky Popeovi a stři­ha­či Zachu Staenbergovi toto není ten pří­pad a i díky tomu jsou akč­ní sek­ven­ce v Matrixu tak skvě­lé.

Wachowští se pře­ved­li nejen jako schop­ní reži­sé­ři, ale pře­de­vším bra­vur­ní sce­náris­té. Příběh Matrixu sku­teč­ně obsa­hu­je spous­tu jed­not­li­vých funkč­ních cel­ků a pře­de­vším má plno­krev­né posta­vy. Matrix je na prv­ní pohled vel­mi vděč­nou podí­va­nou, přes­to též dochá­ze­lo k tomu, že ho divá­ci správ­ně nepo­cho­pi­li. To jen doka­zu­je, že je klí­čem k plné­mu uvě­do­mě­ní doko­na­los­ti Matrixu nut­né vní­mat kaž­dý jed­not­li­vý detail a to buď­to v růz­ných zábě­rech nebo v dia­lo­zích. Je to zce­la urči­tě sofis­ti­ko­va­ná zále­ži­tost, kte­rá je ovšem záro­veň pořád nesku­teč­ně sty­lo­vá a pře­de­vším před­sta­vu­je doko­na­lou ukáz­ku Hero’s jour­ney.

Hlavní hrdi­na Neo si pro­jde tím nej­lep­ším pří­kla­dem Hero’s jour­ney. Neo je vytr­žen ze své (do jis­té míry osa­mě­lé) soci­ál­ní bub­li­ny a musí se setkat s tvr­dou rea­li­tou a navíc s tím, že dle mno­hých je prá­vě on tím, kdo má šíle­nou rea­li­tu zasta­vit. Jenomže je pocho­pi­tel­ně k niče­mu to, že v něj věří něko­lik lidí, když si sám Neo o své důle­ži­tos­ti tak jis­tý není. Po vzo­ru jeho před­sta­vi­te­le Keanu Reevese si tak Neo musí pro­jít tvr­dým výcvi­kem v simu­la­ci, kdy mu jen čas uká­že, zda je sku­teč­ně tím vyvo­le­ným. Keanu Reeves je v tomhle ohle­du geni­ál­ní cas­tingo­vá tre­fa, kdy je nejen sym­pa­tic­kým pro­ta­go­nis­tou, ale pře­de­vším je hrdi­no­va ces­ta v podá­ní Reevese sku­teč­ně pře­svěd­či­vá. Navíc je Reevesovo ztvár­ně­ní už tak iko­nic­ké, že by si člo­věk nyní jen těž­ko před­sta­vil Willa Smitha nebo Brada Pitta.

Laurence Fishburne jako výteč­ný men­tor Morpheus, Carrie-Anne Moss jako vel­mi při­taž­li­vá hac­ker­ka v late­xu Trinity, Joe Pantoliano jako Cipher nebo pře­de­vším Hugo Smith jako Agent Smith. Smith je sice pro­gra­mem, přes­to jeho posta­va není bez­du­chá. Nejen, že má do jis­té míry zají­ma­vou moti­va­ci, kte­rá vylo­že­ně netkví z jeho při­ro­ze­né­ho napro­gra­mo­vá­ní, ale už zde jsou úka­zy, kte­ré nazna­ču­jí, že by Smith mohl být oříš­kem i pro své stvo­ři­te­lé (což ostat­ně doká­za­li i dal­ší dvě pokra­čo­vá­ní).

Soundtrack Dona Davise i po letech fun­gu­je tím správ­ným způ­so­bem, zele­né poza­dí nastou­pi­lo v té nej­lep­ší for­mě a Matrix do vel­ké míry sázel na funkč­ní prak­tic­ké efek­ty. Matrix nejen schop­ně zapra­co­val filo­zo­fic­ké ele­men­ty, ale záro­veň jeho čerpání/pocta mno­ha zdro­jům nepů­so­bí mono­tón­ně, ale sku­teč­ně jako schop­né vzdá­ní pocty a záro­veň dodá­ní něče­ho nové­ho. Matrix byl už v roce 1999 spe­ci­ál­ní a pla­tí to dodnes, pro­to­že i růz­né vari­a­ce, kte­ré při­šli poté se neza­chrá­ní od fak­tu, že Matrix jed­no­du­še při­šel dřív.

Dalo se z Matrixu vlast­ně vymlá­tit ješ­tě o pozná­ní víc? Neomrzel se ale­spoň tro­chu po těch 20 letech? Asi mož­ná tro­chu jo. A ABSOLUTNĚ VŮBEC! První Matrix je i po 22 letech abso­lut­ní pec­ka, kte­rá se prá­vem zapsa­la jako jeden z nej­zá­sad­něj­ších mil­ní­ků posled­ních 25 let. Onen WOW moment sice po prv­ním zhléd­nu­tí už divá­ko­vi nikdo nevrá­tí, geni­a­li­tu Matrixu to ovšem ani po 10 zhléd­nu­tích nesha­zu­je ani tro­chu. Matrix bude i v násle­du­jí­cích letech zásad­ním fil­mo­vým mil­ní­kem, kte­ré­mu ani pří­pad­né pochyb­né kva­li­ty Matrixu 4 nese­be­rou nic z jeho výji­meč­nos­ti. Je totiž dodnes nestár­nou­cí pec­ka, kte­rá bez­po­chy­by tak tro­chu pře­psa­la pojem film tak jak jej zná­me. Matrix není jen film, to je život!

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 1999 Warner Bros.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  The Matrix

  • The Matrix - Programátor Thomas Anderson (Keanu Reeves) žije tajně druhý život jako hacker Neo.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49122 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72060 KB. | 20.07.2024 - 21:50:07