Kritiky.cz > Recenze knih > Moje pocity-encyklopedie pro děti

Moje pocity-encyklopedie pro děti

9788026220947
9788026220947
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s dět­mi? Hledáte zají­ma­vou pub­li­ka­ci o emo­cích? Řešíte něja­ký pro­blém a neví­te, jak z toho ven? Tak prá­vě vám je urče­na ency­klo­pe­die pro děti s názvem Moje poci­ty. Vydal ji Portál, letos v Praze. 

Hned na začát­ku kni­hy autor­ka vysvět­li­la, k čemu kni­ha slou­ží a pro koho je vlast­ně urče­na. Následuje dopis dětem, proč jim tato kni­ha může být vel­kým pomoc­ní­kem, jaké emo­ce jsou,  jak s nimi vlast­ně pra­co­vat. Kniha má cel­kem 6 kapi­tol, je zakon­če­na podě­ko­vá­ním autor­ky a zdro­ji dal­ší lite­ra­tu­ry, z kte­ré může­te dále čer­pat. V našem živo­tě exis­tu­je 6 základ­ních emo­cí, kte­ré zaží­vá­me dnes a den­ně. A je to štěs­tí, údiv, strach, smu­tek, vztek a odpor a mno­ho dal­ších. Např. úle­va, nadě­je, či žár­li­vost. Naše poci­ty a emo­ce mohou ovliv­ňo­vat nejen nás, ale i kama­rá­dy, to jak se k nim cho­vá­me, ve ško­le, mimo ško­lu, ale i doma v rodi­ně. Jsou nesmír­ně důle­ži­té a je tře­ba je umět chá­pat, ale i zpra­co­vá­vat. Někdy to není oprav­du nic jed­no­du­ché­ho.

Součástí ency­klo­pe­die jsou i růz­né kni­hy a akti­vi­ty, kte­ré nám pomo­hou lépe pocho­pit sami sebe, jak se s emo­ce­mi vypo­řá­dat, jak je lépe vní­mat, povzbu­ze­ní, že kaž­dá emo­ce má něja­ký svůj význam, může se i opa­ko­vat. Také zde najde­te vysvět­le­ní, co zna­me­ná smí­še­ná emo­ce, jaké jsou mé sil­né a sla­bé strán­ky a v čem jsem jedinečný/á. Dále zde najde­te sedm kro­ků ke klid­né mys­li, měřič sebe­vě­do­mí, co dělat když cítím vztek, smu­tek atd.

Kniha je urče­na pro všech­ny děti škol­ní­ho věku, peda­go­gy, kte­ří s tou­to věko­vou kate­go­rií pra­cu­jí, ale i pro všech­ny rodi­če dětí.

Tato pub­li­ka­ce by vám i dětem měla pora­dit se svý­mi emo­ce­mi, nau­čit se je zdra­vě sebe­vy­ja­dřo­vat, umět se vypo­řá­dat s nega­tiv­ní­mi emo­ce­mi, nene­chat se jimi ovlá­dat.

Kniha je napros­to skvě­lá a musím říci, že mě moc zau­ja­la po mno­ha smě­rech. Ať už svým obsa­ho­vým zamě­ře­ním, tak i po strán­ce zpra­co­vá­ní. Myslím si, že je nesmír­ně důle­ži­té, aby děti doká­za­ly už od útlé­ho věku svo­je poci­ty a emo­ce vyja­d­řo­vat a umět s nimi pra­co­vat, pro­to­že si to nesou s sebou celý život, až do dospě­los­ti. Podobná pří­ruč­ka na kniž­ním trhu roz­hod­ně chy­bě­la. Měla by být nápo­moc­na peda­go­gům, ale i rodi­čům dětí, kte­ří se potý­ka­jí s něja­kým pro­blé­mem a mož­ná neví, jak dětem nej­lé­pe pomo­ci. Líbí se mně i její gra­fic­ké a barev­né zpra­co­vá­ní, ale i mno­ho sebe­tes­tů a kví­zů, kte­ré nám pomo­hou se lépe poznat. Knihu ilu­stro­va­la Sára Koubská a mys­lím si, že se jí to moc poda­ři­lo. Její milé ilu­stra­ce budou čte­ná­ře bavit.

Ukázka z kni­hy:

Šest hlav­ních emo­cí:

Promluvíme si o šes­ti nej­dů­le­ži­těj­ších emo­cích, kte­ré zaží­vá kaž­dý člo­věk. Tyto emo­ce v tobě můžou vyvo­lat taky spous­tu roz­ma­ni­tých poci­tů.

Štěstí: Když cítíš štěs­tí, mož­ná se usmí­váš nebo se smě­ješ. Možná dokon­ce tan­cu­ješ a pro­zpě­vu­ješ si svo­ji oblí­be­nou pís­nič­ku. Štěstí způ­so­bu­je, že se cítíš dob­ře ohled­ně tako­vých věcí ve tvém živo­tě, jako je ško­la, přá­te­lé a ta pís­men­ka, kte­rou se ti ráno poved­lo výbor­ně zvlád­nout.

Údiv: Údiv se dosta­ví, když se sta­ne něco, co vůbec neče­káš. Když cítíš údiv, mož­ná nakr­číš čelo. To je tím, že nemáš jis­to­tu ohled­ně toho, co se prá­vě sta­lo. Možná ote­vřeš pusu, mož­ná dokon­ce tro­chu nad­sko­číš. Údiv může vzá­pě­tí vyvo­lat pocit štěs­tí, ale také oba­vy nebo zne­po­ko­je­ní. Záleží na tom, o jaké pře­kva­pe­ní jde.

Strach: Když ti při­pa­dá, že jsi v nebez­pe­čí, nebo máš pocit, že by se moh­lo stát něco zlé­ho, zaží­váš strach. I refe­rát před celou tří­dou může vyvo­lat tuhle emo­ci. Možná usko­číš, něco hodíš po pavou­ko­vi, nasko­čí ti husí kůže nebo tě před vyu­čo­vá­ním roz­bo­lí žalu­dek.

Smutek: Když cítíš smu­tek, je ti do plá­če nebo si pře­ješ zůstat o samo­tě. Tento pocit se může obje­vit, když při­jdeš o domá­cí­ho maz­líč­ka, nebo tře­ba jen ztra­tíš hrač­ku. Smutek můžeš cítit i v pří­pa­dě, že ti ve ško­le někdo nadá­vá nebo se nedo­sta­neš do fot­ba­lo­vé­ho týmu.

Vztek: Jestli ti někdy při­pa­da­lo, že snad vybuch­neš, patr­ně šlo o pocit vzte­ku. Vztek se dosta­ví, když se sta­ne něco, co se ti nelí­bí. Možná cítíš vztek, když se k tobě někdo zacho­vá nespra­ved­li­vě, když roz­bi­ješ oblí­be­nou hrač­ku nebo ti máma zaká­že přespat u kama­rá­da.

Odpor: Když cítíš odpor nebo zne­chu­ce­ní, může ti při­pa­dat, že se poz­vra­cíš. Tato emo­ce se obje­vu­je, když někdo udě­lá něco hroz­ně nechut­né­ho. Taky ji můžeš zažít, když uvi­díš nebo ucí­tíš něco, co pách­ne.

Několik slov o autor­ce:

Vanessa Green Allen je pro­fe­si­o­nál­ní škol­ní porad­ky­ně z Raleighu v USA. Je kro­mě jiné­ho autor­kou kni­hy o škol­ní šika­ně. Vytvořila také webo­vé strán­ky Savvy SchoolCouncelaer.com, Kde se dělí o nápa­dy a zdro­je se škol­ní­mi porad­ci z celé­ho svě­ta.

Autorka: Vanessa Green Allen

Ilustrace: Sára Koubská

Přeložila: Petra Diestlerová

Žánr: ency­klo­pe­die pro děti, lite­ra­tu­ra pro děti a mlá­dež

Vydáno: 2023, Portál, Praha

Počet stran: 96

Vazba kni­hy: pev­ná, s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-262-2094-7

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,31424 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71967 KB. | 23.07.2024 - 16:49:45