Kritiky.cz > Recenze knih > Jak vyprávět příběhy dětem – skvělá příručka pro všechny rodiče a pedagogy

Jak vyprávět příběhy dětem – skvělá příručka pro všechny rodiče a pedagogy

jak vypravet pribehy detem
jak vypravet pribehy detem
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi růz­né pří­běhy? Chcete se stát tím nej­lep­ším vypra­vě­čem? Tak prá­vě vám bude k ruce tato báječ­ná pub­li­ka­ce s názvem Jak vyprá­vět pří­běhy dětem, kte­rou vyda­lo Nakladatelství KAZDA v Brně. 

Možná si říká­te, kdy je to nej­lep­ší obdo­bí začít dětem vyprá­vět pří­běhy? Věřte, že je to ješ­tě dří­ve, než se vaše dítě naro­dí. V pre­na­tál­ním obdo­bí plod vní­má váš hlas, vaše roz­po­lo­že­ní. V tom­to obdo­bí jsem svým nena­ro­ze­ným synům již vyprá­vě­la. Často to byly pří­běhy, kte­ré jsem zaži­la a mož­ná jsem se potře­bo­va­la vypo­ví­dat a nemě­la komu. Díky tomu­to vyprá­vě­ní jsem si i já zvyk­la na situ­a­ci, že jsem vlast­ně těhot­ná, lépe jsem tuto situ­a­ci zvlá­da­la a těho­ten­ství si uži­la. A toto mé vypra­vo­vá­ní trvá již 14 let. Rádi si vzá­jem­ně vyprá­ví­me, co jsme zaži­li a dělí­me se o naše poci­ty i nála­dy. Každý je jiný řeč­ník, někdo rád poví­dá, někdo má pro­blém před více lid­mi hovo­řit. Ať je tomu jak­ko­li, věř­te, že tato pří­ruč­ka vám bude vel­kou inspi­ra­cí.

V kni­ze najde­te úvod, cel­kem 9 kapi­tol, o tom, jak pří­běhy vyprá­vět, na co se sou­stře­dit, na co vlast­ně neza­po­me­nout, co vše k tomu vlast­ně potře­bu­je­me, proč pří­běhy vyprá­ví­te . Dozvíte se zde tipy, jak popus­tit uzdu své fan­ta­zii a začít dětem vyprá­vět pří­běhy bez ostychu. Na kon­ci kni­hy je uve­den seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry, poznám­ka auto­rů i abe­ced­ní rejstřík poj­mů, kte­ré se čte­nář­stvím i kni­ha­mi sou­vi­sí. Autoři se zamě­ři­li i na zají­ma­vé námě­ty na cvi­če­ní, jak pra­co­vat s pří­běhy, dále také ukáz­ky z růz­ných knih i s auto­rem a jak s nimi pra­co­vat.

Publikace je plná zají­ma­vých rad, postře­hů, námě­tů i infor­ma­cí, kte­ré vám budou k ruce, když se roz­hod­ne­te dětem vyprá­vět pří­běh. Věřte, že je to snad­né a kaž­dý se může stát tím nej­lep­ším vypra­vě­čem.

Co nám vlast­ně vyprá­vě­ní pří­bě­hu při­ná­ší? Především pou­to mezi vypra­vě­čem a poslu­cha­čem učí děti novým zku­še­nos­tem, zklid­ňu­je emo­ce, vytvá­ří mezi nimi spo­leč­né pou­to, díky pří­bě­hu lze řešit řadu situ­a­cí v rodi­ně, nebo tře­ba i ve ško­le, pře­dá­vá­ní infor­ma­cí z gene­ra­ce na gene­ra­ci, tra­di­ce a zvy­ky, pře­dá­vá­te jim svou lás­ku a pozor­nost, ale také roz­voj slov­ní záso­by, kdy pou­ží­vá­me mno­ho slov. mož­ná zná­mých, mož­ná i nezná­mých a dětem ulpí­va­jí v hla­vě a až se s nimi set­ka­jí příš­tě, budou si je pama­to­vat.

Vypravěčská smyč­ka je pře­mě­na sku­teč­né udá­los­ti v udá­lost smys­lu­pl­něj­ší, je to ces­ta, po kte­ré s dět­mi pro­chá­zí­me. Díky této pub­li­ka­ci si osvo­jí­te umě­ní vyprá­vět své vlast­ní pří­běhy.

Když dítě říká: „Vyprávěj mi něco,“ nechce po vás pří­běh. Dožaduje se vaší pozor­nos­ti.

„Hlavním prin­ci­pem teo­rie cito­vé vaz­by je, že zdra­vé pou­to s jed­nou nebo něko­li­ka rodi­čov­ský­mi oso­ba­mi v raném věku pomá­há dítě­ti vytvá­řet si zdra­vé vzta­hy také v budou­cím živo­tě.“

Pomozte svým dětem posta­vit most mezi rea­li­tou a před­sta­vi­vos­tí. Publikace je vhod­ná pro všech­ny rodi­če, pra­ro­di­če, ale i peda­go­gy.

Kniha mě nesmír­ně zau­ja­la a její zají­ma­vé myš­len­ky jsem si měla chuť vypsat a ucho­vat si je do budouc­nos­ti. Líbí se mně její obsa­ho­vé zamě­ře­ní. Doporučím ji všem peda­go­gům, rodi­čům i pra­ro­di­čům. Rozhodně pro mě bude vel­kou inspi­ra­cí.

Pomocí této pub­li­ka­ce bude­te mož­ná jinak nahlí­žet na růz­né situ­a­ce v živo­tě, bude­te je vidět tro­chu jiný­ma oči­ma. Netýká se to jen dětí, ale i dospě­lých. Můžete si tak­to vyprá­vět i s dospě­lý­mi, sdě­lo­vat si své myš­len­ky i emo­ce. Vypravěčství vyža­du­je pra­xi, stá­le se opa­ku­jí­cí se pro­ces, při kte­rém zís­ká­vá­te zku­še­nos­ti, i odhod­lá­ní.

Ukázka z kni­hy:

„V dob­rém vypra­věč­ství nejde o doko­na­lost, ale o pra­xi.“

„Klíčem k jed­no­du­ché­mu, při­ro­ze­né­mu vypra­věč­ství je zůstat pří­to­men a nechat pří­běh ply­nout.“

„Není téměř pod­stat­né, kam pří­běh smě­řu­je nebo kde kon­čí.“

„Cílem není doko­na­lý pří­běh. Cílem je spo­je­ní.“

„Buďte vždy sami sebou. Na nic si nehraj­te.“

„Příběhy před­sta­vu­jí pro rodi­če jeden z nej­ú­čin­něj­ších nástro­jů pro uti­še­ní, pro zaba­ve­ní, pro pou­če­ní a k dal­ším úče­lům.“

„Vypravěčství není pou­ze o záplet­ce. Je to účin­ný nástroj k budo­vá­ní cito­vé vaz­by mezi jakým­ko­li dvě­ma lid­mi včet­ně rodi­če a dítě­te.“

„Když vyprá­ví­te pří­běh, umož­ňu­je­te dítě­ti tou­lat se jeho vlast­ní před­sta­vi­vos­tí.“

Autoři: Silke Rose Westová, Joseph Sarosy

Přeložila: Lenka Adamcová

Ilustrace na obál­ce: Maryia Naidzionysheva, Pavel Ševčík

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka, lite­ra­tu­ra fak­tu, rodi­čov­ství

Počet stran: 160

Vydáno: 2022, Nakladatelství KAZDA, Brno

ISBN 978-80-7670-049-9

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68005 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71971 KB. | 20.07.2024 - 02:47:07