Kritiky.cz > Recenze knih > Hmyz a jiní drobní živočichové - 85 druhů hmyzu, pavouků a dalších drobných živočichů

Hmyz a jiní drobní živočichové - 85 druhů hmyzu, pavouků a dalších drobných živočichů

134182 350 0 fit
134182 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Život hmy­zu je tak fas­ci­nu­jí­cí. Máte rádi pří­ro­du? Chcete se dozvě­dět, kdo v ní vlast­ně byd­lí? Tak prá­vě vám dopo­ru­čím kni­hu Hmyz a jiní drob­ní živo­či­cho­vé, kte­rou vyda­la Grada Publishing, a.s., v Praze. Pojďte se spo­leč­ně se mnou vypra­vit na zají­ma­vou ces­tu o živo­tě hmy­zu a jiných drob­ných živo­či­chů. 

Kniha je roz­dě­le­na na 7 kapi­tol, na kon­ci nalez­ne­te jmen­ný rejstřík, kte­rý vám usnad­ní lep­ší ori­en­ta­ci v tex­tu. První kapi­to­la je o tom, jak se v kni­ze ori­en­to­vat, o čem kni­ha je. Autorka zde vysvět­lu­je, jak s kni­hou pra­co­vat, co zna­me­ná barev­né roz­li­še­ní strá­nek, dále i obráz­ky motýl­ků zná­zor­ňu­jí, jak je daný živo­čich vlast­ně vel­ký.

Další kapi­to­la je zamě­ře­na na nád­her­né motý­ly a váž­ky. Jejich barev­ná roz­ma­ni­tost je úžas­ná, až vám bude zrak pře­chá­zet. Můžete se poko­chat nád­her­ný­mi barev­ný­mi vari­a­ce­mi. Dozvíte se mno­ho zají­ma­vos­tí ze živo­ta motý­lů. Každému z nich je věno­vá­na jed­na stra­na s popis­ky i foto­gra­fie­mi. Třetí kapi­to­la se zabý­vá brou­ky a plošti­ce­mi. Najdete zde infor­ma­ce z jejich života.V dal­ší kapi­to­le autor­ka před­sta­vi­la vče­ly, vosy, mra­ven­ce a mou­chy. Díky nim je pří­ro­da tak roz­ma­ni­tá. Seznámíte se s octo­mil­kou obec­nou, pes­t­řen­kou pru­ho­va­nou, či mra­ven­cem les­ním. V páté kapi­to­le se dozví­te infor­ma­ce o rov­no­kříd­lích, škvo­rech a ryben­kách. Poznáte kobyl­ku obec­nou, krto­nož­ku obec­nou, jepi­ci, chros­tí­ky a nebo tře­ba mši­ce. V posled­ní kapi­to­le se sezná­mí­te s pavou­kov­ci, stej­no­nož­ci a sto­nož­kov­ci. Dozvíte se zají­ma­vos­ti o ská­kav­ce pru­ho­va­né, klíš­tě­ti obec­ném či sto­nož­ce škvo­ro­vé.

Nakonec autor­ka při­da­la kapi­to­lu o tom, jaké to je vše zkou­mat v pří­ro­dě, na co zamě­řit, co je dob­ré vědět před tím, než vyra­zí­te na výpra­vu, či jak je to s hmy­zím hote­lem.
Kniha se mně moc líbi­la a napros­to mě nadchla. Z této edi­ce mám doma již něko­lik knih a musím říci, že se poved­la. Tato pub­li­ka­ce se hodí do kaž­dé rodi­ny, kte­rá ráda cho­dí do pří­ro­dy, má ráda pří­ro­du a chce se dozvě­dět něco nové­ho a zají­ma­vé­ho. Titul  s rados­tí dopo­ru­čím všem zví­da­vým čte­ná­řům. S kníž­kou si autor­ka dala zále­žet, aby se líbi­la jak dět­ské­mu, tak i dospě­lé­mu oku. Myslím si, že se jí to roz­hod­ně poved­lo. Příručka je sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, pře­hled­ná, plná nád­her­ných, barev­ných ilu­stra­cí. Barevné ilu­stra­ce a detail­ní popis živo­či­chů vám pomů­že k jejich určo­vá­ní v pří­ro­dě. Tak hurá, čeká vás báječ­ná výpra­va do pří­ro­dy.

Ukázka z kni­hy:

Rybenka domá­cí má plo­ché, pro­táh­lé tělo pokry­té stří­br­ný­mi šupin­ka­mi. Z oblas­ti hla­vy vybí­ha­jí dva tyka­dlo­vi­té útva­ry a zade­ček je opat­řen tro­ji­cí pří­věš­ků.

Rybenky vyhle­dá­va­jí tep­lé a vlh­ké pro­stře­dí, kte­ré nachá­ze­jí v kou­pel­nách. Přes den se scho­vá­va­jí v úzkých spá­rách na pod­la­ze nebo za tape­ta­mi a v noci se vydá­va­jí hle­dat potra­vu. Rybenka domá­cí dorůs­tá do dél­ky asi 1 cm a je u nás aktiv­ní celo­roč­ně.

Edice Příroda pro děti - v této edi­ci vychá­zí i dal­ší kni­hy - Rostliny, ptá­ci na zahra­dě, Stromy, Stopy zví­řat v život­ní veli­kos­ti, Poznejte hvězdy a sou­hvězdí.

Autor:  Bärbel Oftringová

Přeložila: Jitka Koubková

Žánr: Edice Příroda pro děti

Počet stran: 112

Vydáno: 2022, vyda­la Grada Publishing, a.s., Praha

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-3418-2

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81352 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72112 KB. | 25.04.2024 - 12:49:00