Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > MUŽ Z OCELI - Blu-ray 3D + 2D Futurepak / Metalpak

MUŽ Z OCELI - Blu-ray 3D + 2D Futurepak / Metalpak

DSC 1055
DSC 1055
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Recenze fil­mu na Blu-ray už není moc potře­ba, film jsem zre­cen­zo­val už 16. červ­na, ale něko­lik vět z recen­ze oci­tu­ji.

„Záporák v hra­ný Michaele Shannonem je zvo­len dob­ře, ale v rám­ci akce a jeho cha­rak­te­ris­ti­ky by bylo špat­né, kdy­by nebyl zahrán dob­ře. Naštěstí se to nesta­lo, herec byl zvo­len dob­ře a doká­zal zápo­rá­ko­vi najít cha­risma. „

„Ne, že by to byl špat­ný film, ale úpl­ně samo­stat­ný film bez návaz­nos­ti na před­cho­zí his­to­rii není zce­la dob­rý. Chybějí potom fanouš­ci, kte­ří si mohou vychut­nat nové poje­tí postav. „

„Hudba Hanse Zimmera je bohu­žel neza­jí­ma­vá a pou­ze akč­ní. Opravdu jsem čekal, že by se někdy vrá­til ale­spoň cha­rak­te­ris­tic­ký Supermanovský pochod, bohu­žel tomu tak není. „

Celá recen­ze

A teď k Blu-ray. Celé Blu-ray je krás­ně zaba­le­no to oce­lo­vé­ho balíč­ku Metalpak. Ve Vaši sbír­ce kva­lit­ních sním­ků bude umís­těn v dob­ré pozi­ci a ihned na prv­ní pohled uvi­dí­te, kde film máte.  V oba­lu se vysky­tu­jí 2 dis­ky. Na jed­nom je 3D ver­ze fil­mu a na dru­hém 2D. A tak si pro ten­to film nemu­sí­te ihned kupo­vat 3D televizi/monitor.

Nejlépe si sice vychut­ná­te film v 3D obra­ze, ale 2D ver­ze je též kva­li­tou na vel­ké úrov­ni. Při dívá­ní na obraz Blu-ray je dob­ré, že tvůr­ci zane­cha­li digi­tál­ní fil­mo­vé zrně­ní, to dává celé­mu fil­mu reál­něj­ší vzhled, přes­to­že byl prav­dě­po­dob­ně film nato­čen digi­tál­ně. Obraz je tedy bez chy­bič­ky.

Zvuk je taky doko­na­lý. Originál zas zno­vu pro­vě­ří Vaše zvu­ko­vé bed­ny. Český dabing pat­ří mezi lep­ší dabin­gy. Je též dob­ré, že pro zná­mé her­ce byly zacho­vá­ny obvyklí dabé­ři, a tak si lidé můžou film vychut­nat i, aniž by byli nuce­ní číst titul­ky.

Na dis­ku obje­ví­me i bonu­sy, ve kte­rých se dozví­me tro­cha o his­to­rii Supermana. Dále o fyzic­ké pří­pra­vě her­ců, aby moh­li své posta­vy hrát co nej­lé­pe. Jedná se o doku­men­ty, kte­ré uká­ží pou­ze ame­ric­ké vychva­lo­vá­ní, kte­ré už zná­me. Že to je ten nej­lep­ší film, na kte­rém pra­co­va­li, nej­lep­ší reži­sér a dal­ší. Třetí bonus je roz­ho­vor her­ce, kte­rý hra­je 13. leté­ho super­ma­na, s tvůr­ci, kde se dozví­te zají­ma­vé infor­ma­ce o rod­né pla­ne­tě Supermana.

Je vel­ká ško­da, že už niko­ho dal­ší­ho nena­padlo dodat bonu­sy, kte­ré by byli podob­né Pánovi Prstenů/Hobitovi. Rád bych se dozvě­děl něja­ké dal­ší věci, jako tech­ni­ky natá­če­ní, nové pou­ži­té sys­témy a dal­ší.

Je vel­kou zají­ma­vos­tí, že na Blu-ray jsou při­dá­ny i infor­ma­ce o dru­hém díle Hobita.

Tentokrát kou­pí Blu-ray nepro­hlou­pí­te, pro fanouš­ky Supermana je to nut­nost. Určitě si film můžou kou­pit i sbě­ra­te­lé kva­lit­ních nosi­čů, pro­to­že se ten­to sní­mek neztra­tí v jejich sbír­ce.

DSC_1055

DSC_1056

Bitrate

Graf

Screeny z Blu-ray

Rozlišení 1920x1080 v PNG

[adro­ta­te banner=„19“]

Zboží může­te pří­mo kou­pit na FILMGAME.CZ.


Podívejte se na hodnocení Muž z oceli na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98088 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72535 KB. | 18.04.2024 - 03:37:48