Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > MUŽ Z OCELI - Blu-ray 3D + 2D Futurepak / Metalpak

MUŽ Z OCELI - Blu-ray 3D + 2D Futurepak / Metalpak

DSC 1055
DSC 1055
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Recenze fil­mu na Blu-ray už není moc potře­ba, film jsem zre­cen­zo­val už 16. červ­na, ale něko­lik vět z recen­ze oci­tu­ji.

„Záporák v hra­ný Michaele Shannonem je zvo­len dob­ře, ale v rám­ci akce a jeho cha­rak­te­ris­ti­ky by bylo špat­né, kdy­by nebyl zahrán dob­ře. Naštěstí se to nesta­lo, herec byl zvo­len dob­ře a doká­zal zápo­rá­ko­vi najít cha­risma. „

„Ne, že by to byl špat­ný film, ale úpl­ně samo­stat­ný film bez návaz­nos­ti na před­cho­zí his­to­rii není zce­la dob­rý. Chybějí potom fanouš­ci, kte­ří si mohou vychut­nat nové poje­tí postav. „

„Hudba Hanse Zimmera je bohu­žel neza­jí­ma­vá a pou­ze akč­ní. Opravdu jsem čekal, že by se někdy vrá­til ale­spoň cha­rak­te­ris­tic­ký Supermanovský pochod, bohu­žel tomu tak není. „

Celá recen­ze

A teď k Blu-ray. Celé Blu-ray je krás­ně zaba­le­no to oce­lo­vé­ho balíč­ku Metalpak. Ve Vaši sbír­ce kva­lit­ních sním­ků bude umís­těn v dob­ré pozi­ci a ihned na prv­ní pohled uvi­dí­te, kde film máte.  V oba­lu se vysky­tu­jí 2 dis­ky. Na jed­nom je 3D ver­ze fil­mu a na dru­hém 2D. A tak si pro ten­to film nemu­sí­te ihned kupo­vat 3D televizi/monitor.

Nejlépe si sice vychut­ná­te film v 3D obra­ze, ale 2D ver­ze je též kva­li­tou na vel­ké úrov­ni. Při dívá­ní na obraz Blu-ray je dob­ré, že tvůr­ci zane­cha­li digi­tál­ní fil­mo­vé zrně­ní, to dává celé­mu fil­mu reál­něj­ší vzhled, přes­to­že byl prav­dě­po­dob­ně film nato­čen digi­tál­ně. Obraz je tedy bez chy­bič­ky.

Zvuk je taky doko­na­lý. Originál zas zno­vu pro­vě­ří Vaše zvu­ko­vé bed­ny. Český dabing pat­ří mezi lep­ší dabin­gy. Je též dob­ré, že pro zná­mé her­ce byly zacho­vá­ny obvyklí dabé­ři, a tak si lidé můžou film vychut­nat i, aniž by byli nuce­ní číst titul­ky.

Na dis­ku obje­ví­me i bonu­sy, ve kte­rých se dozví­me tro­cha o his­to­rii Supermana. Dále o fyzic­ké pří­pra­vě her­ců, aby moh­li své posta­vy hrát co nej­lé­pe. Jedná se o doku­men­ty, kte­ré uká­ží pou­ze ame­ric­ké vychva­lo­vá­ní, kte­ré už zná­me. Že to je ten nej­lep­ší film, na kte­rém pra­co­va­li, nej­lep­ší reži­sér a dal­ší. Třetí bonus je roz­ho­vor her­ce, kte­rý hra­je 13. leté­ho super­ma­na, s tvůr­ci, kde se dozví­te zají­ma­vé infor­ma­ce o rod­né pla­ne­tě Supermana.

Je vel­ká ško­da, že už niko­ho dal­ší­ho nena­padlo dodat bonu­sy, kte­ré by byli podob­né Pánovi Prstenů/Hobitovi. Rád bych se dozvě­děl něja­ké dal­ší věci, jako tech­ni­ky natá­če­ní, nové pou­ži­té sys­témy a dal­ší.

Více na Kritiky.cz
Rozhovor s Vladimírem Brabcem (Ramone) ...
Star Trek: Do temnoty | Star Trek Into Darkness [65%] V rámci dohánění restů ze začátku léta, není ideálnější volba než nový Star Trek. Dru...
The Batman Kdy už si lidi přestanou stěžovat na casting předtím, než film vidí? Ledger, Affleck,… te...
Vernisáž 19.4. 2018 - 05 ...
Pád Bílého domu | Olympus Has Fallen [75%] Pád Bílého domu http://www.csfd.cz/film/318722-pad-bileho-domu/ http://www.imdb.com/title/tt2...

Je vel­kou zají­ma­vos­tí, že na Blu-ray jsou při­dá­ny i infor­ma­ce o dru­hém díle Hobita.

Tentokrát kou­pí Blu-ray nepro­hlou­pí­te, pro fanouš­ky Supermana je to nut­nost. Určitě si film můžou kou­pit i sbě­ra­te­lé kva­lit­ních nosi­čů, pro­to­že se ten­to sní­mek neztra­tí v jejich sbír­ce.

DSC_1055

DSC_1056

Bitrate

Graf

Screeny z Blu-ray

Rozlišení 1920x1080 v PNG

[adro­ta­te banner=„19“]

Zboží může­te pří­mo kou­pit na FILMGAME.CZ.


Podívejte se na hodnocení Muž z oceli na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74207 s | počet dotazů: 283 | paměť: 70166 KB. | 01.12.2023 - 13:43:46