Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Muž z oceli - 75%

Muž z oceli - 75%

Superman
Superman
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po pět a tři­ce­ti letech se zno­vu vra­cí Superman. Pod tvůr­čím dohle­dem Christophera Nolana a v režii Zacka Snydera. Film je to pove­de­ný, ale má něko­lik ale, kte­ré srá­ží jeho kva­li­tu. Zack Snyder je veli­ce schop­ný reži­sér, jeho 300 a dal­ší fil­my mají veli­ce cha­rak­te­ris­tic­kou sty­li­za­ci. Superman v pro­duk­ci Christophera Nolana vzni­kl jako akč­ní film. Je to vlast­ně vel­ký restart moder­ní doby.

Kdyby se to mělo srov­nat se Star Trekem, tak je to méně pro fanouš­ky svých komi­xů. David S. Goyer je dvor­ní scé­náris­ta Batmana a to má na film vel­ký vliv. Jako cha­rak­te­ris­tic­ký film Supermana to není. Když J.J.Abrams v restar­tu Star Treku dovo­lil návrat cha­rak­te­ris­tic­kých posta­va a jejich pří­bě­hů, fanouš­ci Star Treku si pochva­lo­va­li nové poje­tí s tím, že měl film cha­rak­te­ris­tic­ké vlast­nos­ti a pří­běh.

Superman opro­ti Star Treku si zvo­lil až vel­ký restart. Na jakou­ko­liv his­to­rii zapo­mněl a utvá­ří si svo­jí pří­běh a zave­de­né vlast­nos­ti, zami­lo­va­nost a dal­ší pro­po­je­ní s posta­va­mi, aniž by si vzpo­mněl na jaký­ko­liv film, kte­rý byl před ním.

Záporák v hra­ný Michaele Shannonem je zvo­len dob­ře, ale v rám­ci akce a jeho cha­rak­te­ris­ti­ky by bylo špat­né, kdy­by nebyl zahrán dob­ře. Naštěstí se to nesta­lo, herec byl zvo­len dob­ře a doká­zal zápo­rá­ko­vi najít cha­risma. Ostatní posta­vy už opro­ti zápor­né posta­vě už bohu­žel  nema­jí tak výraz­né sty­li­za­ce, kte­ré by šli dob­ře k pří­bě­hu. David S. Goyer má sice za sebou dob­ré fil­my, ale ten­to­krát zvo­lil akci na začát­ku a dlou­hou akci na kon­ci, a tak na veš­ke­ré pří­bě­ho­vé důle­ži­té linie byly zkrá­ce­ny. Jsou sice ve fil­mu Flashbacky, kde se pomo­cí Kevina Costnera vysvět­lu­jí Supermanovi dob­ré ame­ric­ké vlast­nos­ti, kte­ré potom ovliv­ňu­jí jeho reak­ce a pova­hu. Ale ty moc nepo­má­ha­jí k cel­ko­vé­mu pří­bě­hu.

Ne, že by to byl špat­ný film, ale úpl­ně samo­stat­ný film bez návaz­nos­ti na před­cho­zí his­to­rii není zce­la dob­rý. Chybějí potom fanouš­ci, kte­ří si mohou vychut­nat nové poje­tí postav. Superman je sice stá­le stej­ný, ale pří­běh mezi Lois a jím je poško­zen, že Lois Laneová už od začát­ku ví, kdo je vlast­ně Superman a novi­na­ři­na pro Clarka Kent začí­ná až ke kon­ci fil­mu a dal­ší věci, kte­ré se odchy­lu­jí od původ­ní­ho poje­tí pří­bě­hu.

Bohužel tím, že je film pou­ze o vel­ké akci, kte­ré by moh­la být i v jiné fil­mu než Supermanovi, je film tro­chou osla­ben opro­ti ostat­ním fil­mům. Hudba Hanse Zimmera je bohu­žel neza­jí­ma­vá a pou­ze akč­ní. Opravdu jsem čekal, že by se někdy vrá­til ale­spoň cha­rak­te­ris­tic­ký Supermanovský pochod, bohu­žel tomu tak není. Ani žád­né téma si nebrou­kám, na kte­ré bych si mohl vzpo­me­nout, jako u moder­ní­ho Star Treku. Dle hud­by bohu­žel nelze film odli­šit.

Velice rád bych koneč­né­mu fil­mu dal nej­lep­ší film roku, ale v porov­ná­ní s letoš­ní­mi fil­my je Muž z Oceli za Star Trekem. Christopher Nolan na pozi­ci pro­du­cen­ta bohu­žel nato­čil dal­ší­ho Batmana. Bez žád­ných odka­zů pro fanouš­ky před­cho­zích fil­mů. Veškeré důle­ži­té věci pro­bí­ha­jí pou­ze pomo­cí bitvy a niče­ní svě­to­vé­ho majet­ku.


Podívejte se na hodnocení Muž z oceli na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48261 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72005 KB. | 23.07.2024 - 15:46:11