Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Muž z oceli - 75%

Muž z oceli - 75%

Superman
Superman
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po pět a tři­ce­ti letech se zno­vu vra­cí Superman. Pod tvůr­čím dohle­dem Christophera Nolana a v režii Zacka Snydera. Film je to pove­de­ný, ale má něko­lik ale, kte­ré srá­ží jeho kva­li­tu. Zack Snyder je veli­ce schop­ný reži­sér, jeho 300 a dal­ší fil­my mají veli­ce cha­rak­te­ris­tic­kou sty­li­za­ci. Superman v pro­duk­ci Christophera Nolana vzni­kl jako akč­ní film. Je to vlast­ně vel­ký restart moder­ní doby.

Kdyby se to mělo srov­nat se Star Trekem, tak je to méně pro fanouš­ky svých komi­xů. David S. Goyer je dvor­ní scé­náris­ta Batmana a to má na film vel­ký vliv. Jako cha­rak­te­ris­tic­ký film Supermana to není. Když J.J.Abrams v restar­tu Star Treku dovo­lil návrat cha­rak­te­ris­tic­kých posta­va a jejich pří­bě­hů, fanouš­ci Star Treku si pochva­lo­va­li nové poje­tí s tím, že měl film cha­rak­te­ris­tic­ké vlast­nos­ti a pří­běh.

Superman opro­ti Star Treku si zvo­lil až vel­ký restart. Na jakou­ko­liv his­to­rii zapo­mněl a utvá­ří si svo­jí pří­běh a zave­de­né vlast­nos­ti, zami­lo­va­nost a dal­ší pro­po­je­ní s posta­va­mi, aniž by si vzpo­mněl na jaký­ko­liv film, kte­rý byl před ním.

Záporák v hra­ný Michaele Shannonem je zvo­len dob­ře, ale v rám­ci akce a jeho cha­rak­te­ris­ti­ky by bylo špat­né, kdy­by nebyl zahrán dob­ře. Naštěstí se to nesta­lo, herec byl zvo­len dob­ře a doká­zal zápo­rá­ko­vi najít cha­risma. Ostatní posta­vy už opro­ti zápor­né posta­vě už bohu­žel  nema­jí tak výraz­né sty­li­za­ce, kte­ré by šli dob­ře k pří­bě­hu. David S. Goyer má sice za sebou dob­ré fil­my, ale ten­to­krát zvo­lil akci na začát­ku a dlou­hou akci na kon­ci, a tak na veš­ke­ré pří­bě­ho­vé důle­ži­té linie byly zkrá­ce­ny. Jsou sice ve fil­mu Flashbacky, kde se pomo­cí Kevina Costnera vysvět­lu­jí Supermanovi dob­ré ame­ric­ké vlast­nos­ti, kte­ré potom ovliv­ňu­jí jeho reak­ce a pova­hu. Ale ty moc nepo­má­ha­jí k cel­ko­vé­mu pří­bě­hu.

Ne, že by to byl špat­ný film, ale úpl­ně samo­stat­ný film bez návaz­nos­ti na před­cho­zí his­to­rii není zce­la dob­rý. Chybějí potom fanouš­ci, kte­ří si mohou vychut­nat nové poje­tí postav. Superman je sice stá­le stej­ný, ale pří­běh mezi Lois a jím je poško­zen, že Lois Laneová už od začát­ku ví, kdo je vlast­ně Superman a novi­na­ři­na pro Clarka Kent začí­ná až ke kon­ci fil­mu a dal­ší věci, kte­ré se odchy­lu­jí od původ­ní­ho poje­tí pří­bě­hu.

Bohužel tím, že je film pou­ze o vel­ké akci, kte­ré by moh­la být i v jiné fil­mu než Supermanovi, je film tro­chou osla­ben opro­ti ostat­ním fil­mům. Hudba Hanse Zimmera je bohu­žel neza­jí­ma­vá a pou­ze akč­ní. Opravdu jsem čekal, že by se někdy vrá­til ale­spoň cha­rak­te­ris­tic­ký Supermanovský pochod, bohu­žel tomu tak není. Ani žád­né téma si nebrou­kám, na kte­ré bych si mohl vzpo­me­nout, jako u moder­ní­ho Star Treku. Dle hud­by bohu­žel nelze film odli­šit.

Více na Kritiky.cz
Otrava Druhá Andersonem zfilmovaná povídka Roalda Dahla už není tak brilantní jako v případě Po...
MALOVANÁ MĚSTA Cestovatelské duše, ať už malé nebo velké, by si určitě neměli nechat ujít nádhernou knih...
Bunkr smrti (Outpost) Psí vojáci, R-Point, Shock Waves – tak se dá ve zkratce charakterizovat nový britský film, o ...
Underworld: Krvavé války - Návštěva natáčení, Barrandovská studia, Praha, Česká republika             Herečka Kate Beckinsale ve společnosti Bradleyho Jamese přechází po tré...
Oddělen Jsou filmy, od kterých víte, co přesně byste měli čekat, potom jsou filmy, u kterých si nejs...

Velice rád bych koneč­né­mu fil­mu dal nej­lep­ší film roku, ale v porov­ná­ní s letoš­ní­mi fil­my je Muž z Oceli za Star Trekem. Christopher Nolan na pozi­ci pro­du­cen­ta bohu­žel nato­čil dal­ší­ho Batmana. Bez žád­ných odka­zů pro fanouš­ky před­cho­zích fil­mů. Veškeré důle­ži­té věci pro­bí­ha­jí pou­ze pomo­cí bitvy a niče­ní svě­to­vé­ho majet­ku.


Podívejte se na hodnocení Muž z oceli na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50666 s | počet dotazů: 277 | paměť: 69927 KB. | 01.12.2023 - 14:14:45