Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kronika

Kronika

Photo © 20th Century Fox
Photo © 20th Century Fox
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Překvapení začát­ku roku 2012, to je to, co bych o tomhle fil­mu řekl. Naprosto mě dostal v tom nej­lep­ším slo­va smys­lu. Zase jeden důkaz, že nepo­tře­bu­je­te ast­ro­no­mic­ký roz­po­čet, abys­te nato­či­li skvě­lou tri­ko­vou podí­va­nou.

Když jsem popr­vé viděl upou­táv­ku na film „Kronika“, to bylo ješ­tě rok 2011, oka­mži­tě mě zau­jal. V prvé řadě je to pro­to, že se nachá­zím v obdo­bí, kdy mě podob­ná téma­ti­ka vel­mi zají­má. No, vlast­ně je to poměr­ně dlou­hé obdo­bí, kdy se zabý­vám ve své tvor­bě super­schop­nost­mi, kte­ré lidé mohou mít, bohu­žel povět­ši­nou na bázi vědec­ké fik­ce. Psal jsem román, kte­rý pojed­ná­vá o člo­vě­ku, kte­rý má super­schop­nos­ti. A tak jsem sku­teč­ně „Kroniku“ uví­tal, i když mi na prv­ní pohled vadi­la jed­na věc – sku­teč­nost, že se jed­ná o „reál­ný“ záznam udá­los­tí, nato­če­ných samot­ný­mi pro­ta­go­nis­ty.

Andrew rozhodně nedělá ksichtíky na malé dítě.

Nakonec se ale uká­za­lo, že tenhle found foo­tage styl není úpl­ně na ško­du a bylo něko­li­krát sty­lu vyu­ži­to ku pro­spě­chu věci. Film začí­ná dob­ře. Nesledujeme něja­ké­ho skvě­lé­ho klu­ka nebo dív­ku, kte­ří jsou ve stře­du dění, ale sezna­mu­je­me se s Adrewem, kte­rý má otce, co ho mlá­tí, mat­ku, kte­rá umí­rá, bra­tran­ce, kte­rý ho vozí do ško­ly a kaš­le na něj, kama­rá­dy, kte­ří ho nikdy neza­po­me­nou pořád­ně poru­bat, a nako­nec kame­ru, s kte­rou se roz­ho­dl natá­čet všech­no dění, kte­ré kolem něj bude pro­bí­hat. Je to tro­chu omlu­va pro to, proč je film natá­čen, jak je natá­čen, ale když se s tím člo­věk smí­ří, sní­mek si uži­je.

I pro Steva to byla ze začátku sranda.

Ze začát­ku se zdá, že bude­me jen sle­do­vat, jak se Andrew pro­pa­dá hlou­bě­ji a hlou­bě­ji na spo­le­čen­ském žeb­říč­ku, jen­že prá­vě pří­tom­nost kame­ry mu zajis­tí, že s bra­tran­cem Mattem a škol­ním oblí­ben­cem Stevem nara­zí na něco v zemi. Rozhodnou se pro­zkou­mat jes­ky­ni, kde najdou hod­ně div­né krys­ta­ly. Obraz kame­ry se roz­pa­dá a pře­ru­šu­je, svět­lo krys­ta­lů se mění z mod­ré na čer­ve­né, kame­ra pře­stá­vá natá­čet úpl­ně. Najednou se k pánům vra­cí­me a zjiš­ťu­je­me, že jeden z nich doká­že zasta­vit míček ve vzdu­chu. Jen tak, doká­že jej nechat levi­to­vat. Krystal pod zemí jim pod­le vše­ho pro­půj­čil schop­nos­ti, kte­ré nejsou dostup­né kaž­dé­mu – doká­ží před­mě­ty ovlá­dat svou vlast­ní vůlí.

A co teprve Matt. Ten si to užíval od začátku a skoro až do konce.

Jenže teleki­ne­ze jde ješ­tě dál a oni se nau­čí i létat. Film je ve chví­li, kdy se tihle tři sbli­žu­jí hod­ně zábav­ný, i když je prav­da, že najít si k nim něja­ký vztah je poměr­ně nároč­né. Nejsou to zrov­na hrdi­no­vé z našich snů, ale pros­tě oby­čej­ní Američani, kte­ří nema­jí jen skvě­lé vlast­nos­ti, ale jsou chví­le­mi dost pro­tiv­ní. Mně osob­ně to zase tolik neva­di­lo, pro­to­že to, co se dělo na plát­ně, to byla pros­tě pará­da. Vývoj, kte­rý není mož­né zasta­vit. Od začát­ku je před­ur­če­no, že tenhle pří­běh nemů­že skon­čit dob­ře a je jas­né, že Andrew bude tím, kdo všech­no zni­čí. Už jen pro­to, že on je nej­sil­něj­ší ve svých schop­nos­tech. Moment, kdy pros­tě sme­te auto ze sil­ni­ce, aniž by si uvě­do­mil násled­ky, je zlo­mem pro divá­ka, pro posta­vy je to pak chví­le, kdy se Andrew poz­vra­cí, když má mít s dív­kou sex. Když má člo­věk super­schop­nos­ti, nikdo by se mu neměl posmí­vat.

Andrew ale nesl těžce, že není tím na vrcholu potravního řetězce.

Co mě vel­mi pří­jem­ně pře­kva­pi­lo, to je strán­ka efek­tů, pro­to­že ta je oprav­du pove­de­ná. Film byl nato­čen za 15 mil. dola­rů, což je na takhle efekt­ní podí­va­nou sak­ra níz­ký roz­po­čet. Když to srov­nám napří­klad s fil­mem „Underworld: Probuzení“, kte­rý stál 70 mil. dola­rů, lépe je na tom pořád „Kronika“, pro­to­že jsem nikdy neměl pocit, že by efek­ty byly sku­teč­ně špat­né nebo odflák­nu­té. Nechci říkat, že je to nej­lep­ší sci-fi roku, pro­to­že je začá­tek roku 2012, ale tenhle film pros­tě jako sci-fi i jako horor fun­gu­je skvě­le. Za málo peněz hod­ně muzi­ky. A to ani nemlu­vím o tom, že ani závěr není jed­no­du­še odflák­nu­tý.

Hodnocení: 85%

Photos © 20th Century Fox


Podívejte se na hodnocení Kronika na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07832 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71748 KB. | 18.06.2024 - 10:27:35