Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Natáčení 2. série seriálu Interview s upírem v Praze

Natáčení 2. série seriálu Interview s upírem v Praze

Photo © AMC+
Photo © AMC+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Produkce dru­hé série seri­á­lu Interview s upí­rem spo­leč­nos­ti AMC je ofi­ci­ál­ně v plném prou­du v Praze a kame­ry se na seri­á­lu točí od začát­ku minu­lé­ho týd­ne. Dlouhé praž­ské natá­če­ní potr­vá násle­du­jí­cích pět měsí­ců a skon­čí 25. srp­na.

Druhá série Interview s upí­rem se ode­hrá­vá v Paříži za dru­hé svě­to­vé vál­ky, kte­rou zastou­pí Praha. V čes­kém hlav­ním měs­tě se budou ode­hrá­vat i dal­ší loka­ce dru­hé série, včet­ně poten­ci­ál­ně New Orleans, kde se z vel­ké čás­ti ode­hrá­va­la a natá­če­la prv­ní série.

Interview s upí­rem se v sou­čas­né době natá­čí ve zná­mém praž­ském Studiu Barrandov. Ještě letos v létě oče­ká­vej­te natá­če­ní v uli­cích Prahy, kte­ré sto­jí v Paříži 30. let minu­lé­ho sto­le­tí, a na dal­ších poten­ci­ál­ních mís­tech v České repub­li­ce.

Seriál sta­ni­ce AMC vychá­zí z popu­lár­ní­ho romá­nu Anne Riceové, kte­rý byl již dří­ve adap­to­ván do stej­no­jmen­né­ho fil­mu z roku 1994 s Tomem Cruisem, Bradem Pittem a mla­dým Kirsten Dunst v hlav­ních rolích nesmr­tel­ných upí­rů Lestata, Louise a Claudie.

Tyto role obsa­di­li Sam Reid, Jacob Anderson a Bailey Bass v prv­ní sezó­ně seri­á­lu Interview s upí­rem spo­leč­nos­ti AMC, při­čemž Reid a Anderson se vrá­tí v sezó­ně dru­hé. Minulý týden však sta­ni­ce AMC pře­kva­pi­vě ozná­mi­la, že Claudia byla pře­ob­sa­ze­na a mís­to Bassové nastou­pi­la Delainey Hayles.

Tleskač z Interview s upírem, druhá série. Foto: Instagram / Barrandov Studio

Klapka Interview s upí­rem. Foto: Instagram / Barrandov Studio

Eric Bogosian a Assad Zaman si zopa­ku­jí své role z prv­ní série Interview s upí­rem a při­dá se k nim nová­ček Ben Daniels. Seriál se pro dru­hou sérii dočká také změ­ny showrun­ne­ra, Marka Johnsona (výkon­ný pro­du­cent seri­á­lů Breaking Bad a Better Call Saul) nahra­dí šéf prv­ní série Rolin Jones.

Předchozí série Interview s upí­rem pokrý­va­la prv­ní polo­vi­nu Riceovy kni­hy, dru­há série je při­pra­ve­na pokrýt udá­los­ti dru­hé polo­vi­ny. Vzhledem k tomu, že v řadě dal­ších Riceových romá­nů vystu­pu­jí tytéž posta­vy, nemu­sí však být tato dru­há sezó­na pro seri­ál nut­ně posled­ní.

První sezó­na Interview s upí­rem byla vel­kým hitem u kri­ti­ků i divá­ků.

Pokud žije­te v Praze a máte zájem stát se v příš­tích měsí­cích kom­par­zis­ty pro dru­hou sérii Interview s upí­rem, může­te se regis­tro­vat pro­střed­nic­tvím míst­ní cas­tingo­vé agen­tu­ry Extrafilms. Byly roze­slá­ny kon­krét­ní cas­tingo­vé výzvy pro her­ce s chy­bě­jí­cí­mi kon­če­ti­na­mi.

Datum pre­mi­é­ry dru­hé série Interview s upí­rem neby­lo spo­leč­nos­tí AMC sta­no­ve­no, ale na zákla­dě ter­mí­nů výro­by se jako prav­dě­po­dob­né jeví obdo­bí od začát­ku do polo­vi­ny roku 2024.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,14040 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71920 KB. | 20.07.2024 - 16:05:49