Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Na divoké vlně (Chasing Mavericks) - 55 %

Na divoké vlně (Chasing Mavericks) - 55 %

NADV
NADV
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jay Moriarity je mezi sur­fa­ři pojem a není divu, že jeho život­ní pří­běh inspi­ro­val fil­ma­ře k nato­če­ní fil­mu. Tvůrci před­po­klá­da­li, že nato­čit film o zná­mé osob­nos­ti je divác­ky při­taž­li­vé a k atrak­tiv­nos­ti měla při­spět i atmo­sfé­ra při sur­fař­ských závo­dech.

Oficiální text dis­tri­bu­to­ra: Film je nato­če­ný pod­le život­ní­ho pří­bě­hu talen­to­va­né­ho sur­fa­ře, jehož styl dodnes obdi­vu­jí tisí­ce fanouš­ků divo­kých vln. Jeho snem bylo zdo­lat Mavericks - jed­nu z nej­vět­ších moř­ských vln na svě­tě. Když je Jayovi 15 let, zjis­tí, že mís­to, kde se vel­ká vlna Mavericks obje­vu­je, oprav­du exis­tu­je a nachá­zí se dokon­ce jen něko­lik mil od jeho domo­va v Santa Cruz. Podaří se mu pře­svěd­čit míst­ní legen­du Rickyho „Frosty“ Hessona , býva­lé­ho záchra­ná­ře a repre­zen­tan­ta v pla­vá­ní, aby ho začal tré­no­vat. Zkušený pro­fe­si­o­nál po prv­ních hodi­nách pocho­pí, že v mla­dém klu­ko­vi se skrý­vá nejen doko­na­lý cit pro moře, ale i nesku­teč­ně pev­ná vůle, kte­rá mu pomá­há zdo­lá­vat i ty nej­těž­ší pře­káž­ky. Mezi Jayem a Rickym se postup­ně vytvo­ří jedi­neč­né přá­tel­ství a tak je spo­ju­je nejen tou­ha po zdo­lá­ní nezkrot­né vlny. Aby Jay doká­zal poko­řit Mavericks, musí nejdří­ve absol­vo­vat tvr­dou fyzic­kou i psy­chic­kou pří­pra­vu, a pak se může i on stát legen­dou pro dal­ší gene­ra­ce sur­fa­řů.

Osudy slav­ných lidí zkrát­ka fil­ma­ře láka­jí. V minu­lém roce byl v našich kinech uve­den film Moneyball, kte­rý se věno­val výraz­né osob­nos­ti ame­ric­ké­ho base­ballu. Tvůrci vsa­di­li na oso­bi­tý pro­jev hlav­ní posta­vy, kte­rá díky svým pova­ho­vým vlast­nos­tem a doved­nos­tem muse­la řešit urči­tý pro­blém a chtě­la pro­sa­dit své řeše­ní.  Většinou si auto­ři dra­ma­tic­kých děl mys­lí, že čím kom­pli­ko­va­něj­ší je hlav­ní posta­va a stras­tipl­ná ces­ta k něja­ké­mu cíli, tím bude dílo zají­ma­věj­ší. Ale není to záru­ka úspě­chu.  U postav z his­to­rie si ješ­tě mohou scé­náris­té vymýš­let a her­ci mají vol­něj­ší ruce při hle­dá­ní vlast­ní inter­pre­ta­ce posta­vy. U fil­mu Na divo­ké vlně stej­ně jako u fil­mu Moneyball  byla tvor­ba scé­ná­ře obtíž­něj­ší, pro­to­že Billy Beane ješ­tě žije a Jay  Moriarity zemřel nešťast­nou náho­dou při  potá­pě­ní těs­ně před 23 naro­ze­ni­na­mi v roce 2001. Stále však  žije ve vzpo­mín­kách man­žel­ky Kim, tre­né­ra Frosty Hessona i mno­ha přá­tel. Při tvor­bě scé­ná­ře se tak neda­lo moc vymýš­let. Film zachy­cu­je obdo­bí, kdy se Jay při­pra­vu­je na zdo­lá­ní vlny Mavericks a v samém závě­ru může­me odváž­né sur­fa­ře jen obdi­vo­vat.

V obou fil­mech jsou hrdi­no­vé zau­ja­tí svou čin­nos­tí, mají něja­ký cíl, a ten se sna­ží spl­nit. Billy Beane ve fil­mu Moneyball pra­cu­je s lid­mi, dostá­vá se s nimi do stře­dů, a to při­ná­ší napě­tí a nutí her­ce k reak­ci. V posta­vě Billiho Beaneho  se výraz­ně roze­hrál zku­še­ný Brad Pitt. Naopak fil­mo­vá posta­va Jaye Moriarityho ve fil­mu Na divo­ké vlně půso­bí jako intro­vert , pře­ko­ná­vá vlast­ní vůli a zdo­ko­na­lu­je vlast­ní schop­nos­ti. Jeho mat­ka má sice pro­blémy, ale ty se postup­ně „nějak“ vyře­ší. Drzí spo­lu­žá­ci nejsou dob­ří sur­fa­ři a dív­ka Kim pozná­vá, že Jay je její život­ní lás­ka. Konflikty a stře­ty s lid­mi Jay nemu­sí nijak důraz­ně řešit a vnitř­ní boj s vlast­ní vůlí se obtíž­ně před­vá­dí. Pro roli sur­fa­ře Jaye byl vybrán mla­dý herec  Jonny Weston, kte­rý dosud nato­čil pět fil­mů a je i zdat­ný sur­fař.  Nejsem ale pře­svěd­če­na, že se mu Jay hrál dob­ře.  Pro divač­ky však může být  Jonny Weston zají­ma­vým obje­vem.

Z herec­kých výko­nů mě zau­jal ješ­tě Gerard Butler v roli tre­né­ra Frosty Hessona. Jeho posta­va půso­bí uvol­ně­ně a sou­čas­ně tajem­ně. I když mu scé­nář pře­de­psal vel­ké množ­ství pona­u­če­ní a „moud­rých rad“, je cel­ko­vý dojem z posta­vy pří­jem­ný. Je to pros­tě „chla­pák“ s tajem­stvím a zod­po­věd­nos­tí. Jako celek půso­bí film prů­měr­ně. Ani pří­běh o zná­mé osob­nost není záru­ka zají­ma­vé­ho a pou­ta­vé­ho fil­mu. Film Na divo­ké vlně je nej­na­pí­na­věj­ší a nej­za­jí­ma­věj­ší při sjíž­dě­ní vlny Mavericks. Impozantní vlny  půso­bí nebez­peč­ně. Obdiv zaslou­ží sur­fa­ři, jejich dopro­vod  i  fil­mo­vý kame­ra­man. Záběry moře a vln se mi na celém fil­mu líbi­ly nej­víc!


Podívejte se na hodnocení Na divoké vlně na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51171 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72296 KB. | 22.05.2024 - 15:37:03