Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Nebezpečná rychlost 2: Zásah

Nebezpečná rychlost 2: Zásah

Photo © 1997 20th Century Fox
Photo © 1997 20th Century Fox
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisér Speed 2 se sna­ží zopa­ko­vat rela­tiv­ní úspěch své „jed­nič­ky“ z roku 1994 o neprav­dě­po­dob­ném pumo­vém tero­ris­to­vi a ješ­tě neprav­dě­po­dob­něj­ší jízdě auto­bu­sem a met­rem v L.A. „Dvojka“ si tedy pone­cha­la hlav­ní před­sta­vi­tel­ku a plo­sko­le­bost děje, jaký se může udát sku­teč­ně jen ve fil­mu.

 
Koupající se Annie
Koupající se Annie

Annie Porter (Sandra Bullock) se pořád ješ­tě nena­u­či­la pořád­ně jez­dit a své­ho part­ne­ra z před­cho­zí­ho fil­mu pus­ti­la k vodě. Teď cho­dí s jiným poli­caj­tem, kte­rý ji nakukal, že v prá­ci honí na bicyklu plá­žo­vé kapsá­ře, zatím­co ve sku­teč­nos­ti pořá­dá kaska­dér­ské honič­ky jako člen spe­ci­ál­ní jed­not­ky. Naštvanou Annie, kte­rá na to samo­zřej­mě při­jde, se Alex (Jason Patric) sna­ží uchlá­cho­lit dovo­le­nou na výlet­ní lodi v Karibském moři.

 
Zlosyn Geiger
Zlosyn Geiger

Zdá se, že se mu to daří. Loď je luxus­ním hote­lem pla­ví­cím se pohád­ko­vým tro­pic­kým rájem a náš pár má jedi­nou sta­rost: jak se dob­ře bavit. Začínají si zahrá­vat s myš­len­kou na svat­bu.
Mezi pasa­žé­ry je ale oso­ba, kte­rá se na moder­ní Seabourn Legend nepři­šla odre­a­go­vat. Lodí náh­le otřá­sá série výbuchů a zní požár­ní poplach. John Geiger (Willem Dafoe), zhr­ze­ný pro­puš­tě­ný zaměst­na­nec lodě­nic (či pla­veb­ní spo­leč­nos­ti?), se roz­ho­dl vyu­žít svých zku­še­nos­tí. Terorista poža­du­je od posád­ky abso­lut­ní posluš­nost, ces­tu­jí­cí se musí eva­ku­o­vat. Moderní vyba­ve­ní lodi stá­vá se účin­nou zbra­ní -- doko­na­lá zna­lost lod­ních sys­té­mů umož­ňu­je lum­po­vi zís­kat abso­lut­ní kon­t­ro­lu. Nepočítal ale s Alexovou odva­hou a odhod­la­nos­tí, a nemohl tušit, že kri­tic­ké situ­a­ce, bom­by a tero­ris­tic­ké výhruž­ky jsou pro Annie sta­rá ves­ta.

 
Dávej na sebe pozor
Dávej na sebe pozor

Za nej­vět­ší skvr­nu na jinak stra­vi­tel­ném scé­ná­ři pova­žu­ji posta­vu Alexe Shawa. Svalnatý poli­cis­ta s tvá­ří maneký­na nemá jedi­nou chy­bu, nikdy se nemý­lí, nikdy ve sple­ti lod­ní cho­deb, kte­ré nezná, neod­bo­čí do sle­pé ulič­ky, je doko­na­lý pla­vec a bez­chyb­ně před­ví­dá lum­po­vy dal­ší kro­ky. Vždy ve správ­ném mís­tě a ve správ­ný čas, ocho­ten ris­ko­vat život za celý svět, aniž by pře­stal být galant­ním manekýnem.

Sandra Bullock se kro­mě cel­kem zábav­né­ho gagu s moto­ro­vou pilou sta­rá o výkři­ky „Dávej pozor, Alexi!“ a podob­ně se vesměs neu­ži­teč­ně tete­lí kolem. Nejpřesvědčivější posta­vou je zlo­syn Geiger, jehož plán, moti­vy a reak­ce mají jedi­né tro­chu logi­ky.

A tak mohu film dopo­ru­čit při­mě­ře­ně k zmí­ně­né okur­ko­vé sezó­ně: nemáte-li lep­ší zába­vu, dá se na to dívat. Pokud Vám nebu­de vadit, že nesmí­te nic brát váž­ně, tře­ba­že je to váž­ně podá­no, pak se mož­ná i poba­ví­te.

Hodnocení: UCHÁZEJÍCÍ

 
Suchý dok
Suchý dok

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

  • Když už nám koneč­ně pře­sta­nou fil­ma­ři ser­ví­ro­vat stro­je, kte­ré nelze vypnout odpo­je­ním ze sítě nebo uza­vře­ním pří­vo­du pali­va?
  • Teroristovy bom­bič­ky opět musí mít olb­římí rudé odpo­čí­tá­va­jí­cí dis­ple­je.
  • Řečené bom­bič­ky nut­no scho­vá­vat do gol­fo­vých holí. Ohyzdně vel­kou kra­bi­ci s půl­pal­co­vým nápi­sem OPTICKÝ PŘEVODNÍK (nebo něco tako­vé­ho) k napích­nu­tí na lod­ní kon­t­rol­ní roz­vod, hej­no počí­ta­čů a pra­po­div­né elek­tro­ni­ky, gra­ná­ty a pis­to­le se však už tak důmy­sl­ně scho­vá­vat nemu­sí.
  • Zlosyn při­běh­ne do stro­jov­ny, při­pích­ne se stroj­kem do ote­vře­né­ho konek­to­ru po stra­ně jakési kra­bi­ce, počká 5 sekund, odpo­jí se, a loď je v jeho moči.
  • Lumpovi nej­lé­pe ublí­ží­me, rozstřílíme-li tele­vi­zi, pomo­cí kte­ré se nám vysmí­vá.
  • Chtěl bych vidět, jak by někdo zvlád­nul odstar­to­vat s leta­dlem, kdy­by mě nechal sedět ved­le sebe, a já si nepřál, aby to letě­lo.
  • Když se vod­ní­mu leta­dlu stoup­ne na plo­vák s nápi­sem ZDE NEŠLAPAT, tak se plo­vák utrh­ne.

Photos © 1997 20th Century Fox


Podívejte se na hodnocení Nebezpečná rychlost 2: Zásah na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61233 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72132 KB. | 12.04.2024 - 20:30:50