Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Chudáčci: Fascinující surrealistická podívaná plná osobitého humoru a hlubokých myšlenek

Chudáčci: Fascinující surrealistická podívaná plná osobitého humoru a hlubokých myšlenek

D+ 03 FB Lokalizacja CZ Poor Things Date Announcement Asset
D+ 03 FB Lokalizacja CZ Poor Things Date Announcement Asset
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na film „Chudáčci“, jež se pyš­ní titu­lem čtyř Oskarů (tj. za Nejlepší žen­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli, Nejlepší návrh kos­tý­mů, Nejlepší výpra­va , Nejlepší mas­ky a vla­so­vý sty­ling), a rov­něž i pěti cena­mi BAFTA (tj. za Nejlepší hereč­ku v hlav­ní roli, Nejlepší kos­týmy, Nejlepší mas­ky, Nejlepší výpra­va a nej­lep­ší vizu­ál­ní efek­ty), jsem byla vel­mi zvě­da­vá, a poprav­dě jsem celých 141 minut nevy­chá­ze­la z údi­vu nad bizar­ní­mi a vel­mi šoku­jí­cí­mi scé­na­mi.

Po shléd­nu­tí celé­ho fil­mu musím kon­sta­to­vat, že si prá­vem zaslou­ží všech­ny zís­ka­né titu­ly.  Tento ame­ric­ký surre­a­lis­tic­ký sci-fi kome­di­ál­ní film dle před­lo­hy stej­no­jmen­né­ho romá­nu Alasdaira Graye vás okouz­lí nejen fas­ci­nu­jí­cím pro­stře­dím, skvě­lým obsa­ze­ním, doko­na­le vypra­co­va­ný­mi kos­týmy do posled­ní­ho detai­lu, ale i samot­nou záplet­kou celé­ho pří­bě­hu.

Hlavní hrdin­kou je mla­dá žena jmé­nem Bella Baxter, kte­rou po nepo­ve­de­né sebe­vraž­dě sko­kem z mos­tu vzkří­sí neor­to­dox­ní vědec Godwin Baxter. Je to jaký­si expe­ri­ment, jež nemá v ději­nách obdo­by a my jsme svěd­ky, jak Bella zno­vu pozná­vá svět, s mla­dist­vou tou­hou  po zís­ká­ní nových zku­še­nos­tí, sebe­po­zná­ní, tou­ze po pozná­ní a dob­ro­druž­ství, a v nepo­sled­ní řadě i sexu­ál­ní svo­bo­dě a sna­ze uko­jit své „zví­ře­cí“ instink­ty.

A stej­ně jako je nespou­ta­né mlá­dí, tak i tako­vá je Bella, a vrhá se do víru svě­ta, a to v oka­mži­ku, kdy utí­ká s uhla­ze­ným a zhý­ra­lým práv­ní­kem Duncanem Wedderburnem napříč vše­mi kon­ti­nen­ty. Bella, zce­la svo­bod­ná na duši, netrá­pí­cí se nijak před­sud­ky, s pěk­ně pro­řízlou pusou, kdy říká to, co si oprav­du mys­lí postup­ně pro­chá­zí vel­kou změ­nou z myš­le­ní bato­le­te po myš­le­ní vyzrá­lé ženy, kte­rá moc dob­ře ví, co od živo­ta chce a jde si za tím.

To jak na začát­ku fil­mu byla oním chudáč­kem prá­vě Bella, se v závě­ru fil­mu stá­vá Dunanem, jež pro­pa­dl posed­los­tí prá­vě Bellou a na pokra­ji vlast­ní­ho ban­kro­tu a zhrou­ce­ní.

Film Chudáčci nabí­zí nejen skvě­lou podí­va­nou, ale i vel­kou dáv­ku oso­bi­té­ho humo­ru, jež vykouz­lí úsměv na vaši tvá­ři, a záro­veň donu­tí k zamyš­le­ní nad uvě­do­mě­ní si sebe sama, ono­ho žen­ství, sna­hy po rov­nos­ti a eman­ci­pa­ci.

Mě osob­ně ohro­mil herec­ký výkon hlav­ní hrdin­ky Emmy Stone, kdy doko­na­le doká­za­la ztvár­nit pohy­by malé­ho dítě­te, jeho mimi­ku, myš­le­ní, a to pro­střed­nic­tvím těla dospě­lé ženy. Někdy to byla podí­va­ná fas­ci­nu­jí­cí, jin­dy nao­pak vyrá­že­jí­cí dech až ne-li šoku­jí­cí.  Dokonale se posta­ra­la o pře­ne­se­ní všech emo­cí z fil­mo­vé­ho plát­na k divá­ko­vi.

Film Chudáčci je fas­ci­nu­jí­cí podí­va­ná, kte­rá roz­hod­ně sto­jí za shléd­nu­tí.

CHUDÁČCI

Sci-fi/Komedie/Drama/Romantický

Irsko/Velká Británie/USA, 2023, sto­páž 141 minut

Režie: Yorgos Lanthimos

Předloha: Alasdair Gray (kni­ha)

Scénář: Tony McNamara

Kamera: Robbie Ryan

Hudba: Jerskin Fendrix

Hrají: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy ous­sef, Christopher Abbott, Jerrod Carmichael, Hanna Schygulla, Margaret Qualley, Vicki Pepperdine


Podívejte se na hodnocení Chudáčci na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04583 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72341 KB. | 28.05.2024 - 02:25:25