Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nedotknutelní (The Upside) – Recenze – 50%

Nedotknutelní (The Upside) – Recenze – 50%

NedotknutelnC3ADrecenzefilmu
NedotknutelnC3ADrecenzefilmu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Nezaměstnaný býva­lý tresta­nec Dell (Kevin Hart) se náho­dou nacho­mýt­ne při poho­vo­ru na pra­cov­ní pozi­ci osob­ní­ho asi­s­ten­ta ochr­nu­té­ho mul­ti­mi­li­o­ná­ře Phillipa (Bryan Cranston) a prá­ci navzdo­ry nedo­stat­ku kva­li­fi­ka­ce zís­ká. Přestože jsou oba muži kaž­dý z jiné­ho svě­ta, začnou se z nich stá­vat nej­lep­ší přá­te­lé…
Pravděpodobně je vám tato záplet­ka pově­do­má a není divu – pochá­zí totiž z fran­couz­ské­ho fil­mu Nedotknutelní z roku 2011, při­čemž film Nedotknutelní, kte­rý nyní vstu­pu­je do kin, je jeho ame­ric­ký rema­ke. Původní ver­ze je mimo­cho­dem mezi čes­ký­mi divá­ky nesmír­ně oblí­be­ná a až absurd­ně ceně­ná (na ČSFD jde momen­tál­ně o osmý nej­lé­pe hod­no­ce­ný film všech dob), zatím­co jeho zámoř­ská ver­ze sklí­zí nema­lou por­ci hně­vu už z prin­ci­pu za to, že si igno­rant­ní Američané, neschop­ní číst titul­ky a sna­ží­cí se ako­rát vydo­jit pení­ze z popu­la­ri­ty původ­ní­ho sním­ku, vůbec dovo­li­li nato­čit vlast­ní pře­dě­láv­ku. Přičemž je to celé nesmy­sl, pro­to­že nové Nedotknutelné tak­to odmí­ta­vě hod­no­tí i lidé, kte­ří je dosud nevi­dě­li, nehle­dě na to, že ame­ric­ké rema­ky se natá­čí už desít­ky let a že ten­to navíc není tak špat­ný, aby si zaslou­žil tak tvr­dě odsou­dit.
Nedotknutelní (The Upside) – Recenze
Zdroj fotek: bontonfilm.cz


On ani ten fran­couz­ský ori­gi­nál nebyl kdo­ví­ja­ký zázrak – byla to tako­vá naiv­ní huma­nis­tic­ká pohád­ka nato­če­ná pod­le jed­no­du­ché šab­lo­ny, na jejímž zákla­du vznik­la celá řada (i holly­wo­od­ských) fil­mů. Zároveň šlo ale o vese­lou, vtip­nou, hře­ji­vou, sluš­ně nato­če­nou, skvě­le zahra­nou a obec­ně vel­mi pří­jem­nou kome­dii s pozi­tiv­ním nábo­jem, u níž se nedá divit tomu, že se lidem hod­ně líbí. (Ale osmý nej­lep­ší film všech dob, to jako váž­ně?) Americká ver­ze je v pod­sta­tě stej­ná, ako­rát už není tolik vtip­ná, za což může zapr­vé vylo­že­ně prů­měr­ná a rutin­ní režie Neila Burgera (Iluzionista, Všemocný) a zadru­hé ta sku­teč­nost, že prak­tic­ky všech­ny vti­py, kte­ré se v nových Nedotknutelných vysky­tu­jí, zazně­ly už v jeho fran­couz­ském před­chůd­ci.
Skutečně jde o pře­dě­láv­ku nato­lik věr­nou, že opi­su­je bez jakých­ko­li vět­ších změn nejen vět­ši­nu záplet­ky (pou­ze vyús­tě­ní někte­rých linií je tro­chu jiné), ale i jed­not­li­vé komic­ké situ­a­ce, včet­ně scé­ny, kdy Dell své­ho zaměst­na­va­te­le holí a tes­tu­je růz­né vari­an­ty úprav jeho vou­su a kní­ru, nebo pasá­že, v níž Dell nama­lu­je obraz, jenž je násled­ně pro­dán za vel­ké pení­ze coby umě­lec­ké dílo. Vtipné je, že stej­ně jako v původ­ních Nedotknutelných, nato­če­ných pod­le sku­teč­né udá­los­ti, jsou i zde hlav­ní hrdi­no­vé běloch a čer­noch, při­čemž jejich reál­né předob­ra­zy mají k čer­né bar­vě kůže oba dale­ko…
Nedotknutelní (The Upside) – Recenze

Bryan Cranston je jinak obvykle dob­rý a i Kevin Hart hra­je pří­jem­ně a umír­ně­ně, při­čemž se ku pro­spě­chu věci vel­mi sna­ží nekře­nit a neškle­bit (což v jiných fil­mech obvykle dělá). Jejich posta­vy jsou nicmé­ně poně­kud ste­re­o­typ­ní a ved­lej­ší posta­vy ješ­tě víc (mimo jiné Nicole Kidman), což je dal­ší věc, s níž se film sho­du­je se svým osm let sta­rým před­chůd­cem. A i tady prak­tic­ky vůbec nevy­chá­zí jaké­ko­li poku­sy o dojí­má­ní divá­ků nebo posky­to­vá­ní soci­ál­ní­ho komen­tá­ře a navíc i ten pocit hře­ji­vos­ti a opti­mis­mu se nedo­sta­vu­je v tako­vé míře.
Takže původ­ní Nedotknutelní byli sice lep­ší a vtip­něj­ší, ale to ješ­tě z jejich ame­ric­ké pře­dě­láv­ky, kte­rá je ako­rát oby­čej­ně prů­měr­ná, nedě­lá něja­ký pří­šer­ně nepo­da­ře­ný škvár. Jen jde o poně­kud zby­teč­nou zále­ži­tost pro ty, kte­ří zna­jí fran­couz­skou ver­zi, pro­to­že ta ame­ric­ká je tro­chu slab­ší ve všech ohle­dech a nena­bí­zí nic nové­ho navíc, co by vylo­že­ně stá­lo za to zmí­nit.


Podívejte se na hodnocení Nedotknutelní na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58010 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71685 KB. | 14.07.2024 - 13:01:35