Kritiky.cz > Recenze knih > Recenze knihy: Botanicum

Recenze knihy: Botanicum

41601153
41601153
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Království rost­lin bez nut­nos­ti opus­tit tep­lo domo­va – tak by se dalo defi­no­vat Botanicum auto­rek Katie ScottovéKathy Willisové. Na pře­ba­lu se dočte­te, že se jed­ná o muze­um, kte­ré má ote­vře­no kdy­ko­liv se vám zachce. Samozřejmě se jed­ná o mír­nou nad­sáz­ku a jedi­nou sla­bi­nu kni­hy, kte­rá by moh­la být obsáh­lej­ší. Říše rost­lin je nesku­teč­ně dru­ho­vě pes­t­rá a na řadu z nich se v Botanicu nedo­sta­lo. I tak zde najde­te infor­ma­ce o širo­ké šká­le rost­lin a jejich pře­hled­ný vývoj od mecho­ros­tů až po sou­čas­né kvě­ti­ny a stro­my, jak je zná­me dnes.

Už při prv­ním ote­vře­ní kni­hy srd­ce kaž­dé­ho bota­ni­ka zaple­sá, a byť je kni­ha urče­na pře­de­vším pro děti, najde si svo­je pří­z­niv­ce i v řadách dospě­lých čte­ná­řů. Drtivou vět­ši­nu úspě­chu tvo­ří nád­her­né ilu­stra­ce v jed­not­li­vých kapi­to­lách, kte­ré oprav­du při­po­mí­na­jí uspo­řá­dá­ní v muzej­ních expo­zi­cích. I tam jsou vět­ši­nou zastou­pe­ny jen čás­ti vět­ších rost­lin – plo­dy, lis­ty, vět­ve a men­ší dru­hy pak jako celek. Úchvatným dojmem půso­bí ilu­stra­ce zařa­ze­ná v úvo­du pod názvem Strom živo­ta zná­zor­ňu­jí­cí vývoj vyš­ších rost­lin s jed­not­li­vý­mi vět­ve­mi. Barevné rost­li­ny a kvě­ty na čer­ném pod­kla­dě vypa­da­jí  pros­tě dob­ře. Stejnou kom­bi­na­ci pou­ži­la na jed­nom svém pro­pa­gač­ním mate­ri­á­lu i praž­ská bota­nic­ká zahra­da.

Jestliže mlu­ví­me o nád­her­ných ilu­stra­cích, musí­me si všim­nout i zda­ři­lé tex­to­vé čás­ti kni­hy. I když se jed­ná o kni­hu pro dět­ské­ho čte­ná­ře, jsou jed­not­li­vé kapi­to­ly napsá­ny sro­zu­mi­tel­ně, ale na urči­té bota­nic­ké úrov­ni, kte­rá vyža­du­je před­cho­zí zna­los­ti, na kte­rých lze dále sta­vět. Například pro­ce­su foto­syn­té­zy. I tak se zde vysky­tu­jí poměr­ně odbor­né ter­mí­ny, na kte­ré bohu­žel v kni­ze není dost mís­ta k dal­ší­mu vysvět­le­ní. Kdo z běž­ných nác­ti­le­tých dětí ví, co je to rodo­změ­na, rhi­zo­i­dy, zygo­ta, spo­ro­fyt, apod.?

Zvídavé děti kni­ha nasmě­ru­je k dal­ší­mu pozná­vá­ní a dohle­dá­vá­ní sou­vi­se­jí­cích infor­ma­cí. A pře­de­vším pro ně je kni­ha urče­na. Asi neby­lo zámě­rem auto­rek v jed­né pub­li­ka­ci obsáh­nout všech­na spe­ci­fi­ka rost­lin­né říše, ale spí­še poo­tevřít dve­ře do taju­pl­né­ho svě­ta rost­lin, což se beze zbyt­ku poved­lo na výbor­nou.

Ve stej­né řadě v nakla­da­tel­ství Albatros vyšlo i Animalium, ve kte­rém najde­te to nej­za­jí­ma­věj­ší z vývo­je živo­čiš­ných dru­hů.

Ukázka z kni­hy:

Rostliny se z vod­ní­ho pro­stře­dí na souš zača­ly pře­sou­vat někdy před 470 mili­o­ny let. Nejranější sucho­zem­ské rost­li­ny, také zva­né vyš­ší , se vyvi­nu­ly ze zele­ných řas a byly podob­né dneš­ním ját­rov­kám, hle­ví­kům a mechům, kte­ré se dohro­ma­dy ozna­ču­jí jako mecho­ros­ty. Ještě nema­jí vytvo­ře­na pra­vá vodi­vá ple­ti­va, kte­rá by jim umož­ni­la růst vzpří­me­ně. Díky tomu jsou na dotek měk­ké a do výš­ky nedo­růs­ta­jí více než 50 cm.

Knihu může­te aktu­ál­ně zakou­pit se sle­vou na Albatrosmedia.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Mezi láskou a povinností24. června 2019 Mezi láskou a povinností Kestrel svolila ke sňatku s korunním princem. Díky tomuhle rozhodnutí zajistila herranskému lidu svobodu a autonomii. Sama sa však ocitla ve zlaté kleci císařského paláca. Rozhodla se ale, […] Posted in Recenze knih
  • Tři mušketýři5. prosince 2023 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […] Posted in Recenze knih
  • Josef Václav Sládek: Já do lesa nepojedu. Náš kocourek12. listopadu 2023 Josef Václav Sládek: Já do lesa nepojedu. Náš kocourek Věděli jste, že autorem jedné z nejoblíbenějších básniček pro batolata „Já do lesa nepojedu“ je velký český básník, náležící k „Lumírovcům“ Josef Václav Sládek? Ten, který převedl do […] Posted in Recenze knih
  • Dětské divadélko s loutkami. Pohádky o vlkovi12. listopadu 2023 Dětské divadélko s loutkami. Pohádky o vlkovi Pohádky o princeznách patří k sérii Dětského divadélka s loutkami, kterou letos pro děti od 4 let vydává Albatros. Děti se prostřednictvím boxů s kulisami a loutkami seznámí nejen […] Posted in Recenze knih
  • Dětské divadélko s loutkami. Pohádky o princeznách12. listopadu 2023 Dětské divadélko s loutkami. Pohádky o princeznách Pohádky o princeznách patří k sérii Dětského divadélka s loutkami, kterou letos pro děti od 4 let vydává Albatros. Děti se prostřednictvím boxů s kulisami a loutkami seznámí nejen […] Posted in Recenze knih
  • LIGHTFALL: Poslední paprsek světla14. října 2023 LIGHTFALL: Poslední paprsek světla I nejmenší děti rádi čtou knihy, nebo se alespoň o to pokouší, ale u rozsáhlého textu moc dlouho nevydrží. Ideálním řešením pro tyto dětské čtenáře jsou komiksy, které díky poutavým […] Posted in Recenze knih, Recenze komiksů
  • SOFIIN SVĚT. Román o dějinách filosofie12. října 2023 SOFIIN SVĚT. Román o dějinách filosofie Nikdy jsem nečekala, že by někdo dokázal tak skvěle odvyprávět celé dějiny filozofie od jejich samotného prvopočátku až do dnešní doby, aniž by zahltil obrovským množstvím informací či […] Posted in Recenze knih
  • ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU9. října 2023 ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU Již dlouhou dobu jsem v ruce nedržela knihu, která by mě nadchla nejen obrázky, ale i psaným obsahem. Zázračný svět hmyzu od autora Jiřího Kolibáče a ilustrátorů manželů Dvorských je […] Posted in Recenze knih
  • Zoufalky aneb rande jako cyp6. března 2023 Zoufalky aneb rande jako cyp Autorka Ivana Hlubinková Kožmínová se na základě skutečných příběhů svých kamarádek rozhodla napsat svou prvotinu. Zoufalka. Asi každý si někdy v životě připadal zoufale a nebo tak byl […] Posted in Recenze knih
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%5. července 2021 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98716 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72240 KB. | 21.05.2024 - 22:04:27