Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Nejlepší seriály Netflixu pro rok 2022 a co očekávat v roce 2023

Nejlepší seriály Netflixu pro rok 2022 a co očekávat v roce 2023

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Netflix má za sebou dal­ší úspěš­ný rok, kdy jeho ori­gi­nál­ní pořa­dy, jako jsou recen­ze na m-platba casi­no, láma­ly rekor­dy sle­do­va­nos­ti, ale jaké byly nej­lep­ší seri­á­ly roku 2022? Přestože Netflix na začát­ku roku 2022 ztra­til část před­pla­ti­te­lů, množ­ství a kva­li­ta jeho seri­á­lů zajis­ti­ly stre­a­mo­va­cí plat­for­mě více než 220 mili­o­nů před­pla­ti­te­lů po celém svě­tě, čímž pře­ko­na­la své kon­ku­ren­ty Amazon Prime Video a Disney+ (pro­střed­nic­tvím IndieWire). V roce 2022 Netflix pokra­čo­val ve vydá­vá­ní zce­la nové­ho obsa­hu spo­lu s nový­mi sezó­na­mi svých zave­de­ných fran­šíz, což pomoh­lo zvý­šit počet před­pla­ti­te­lů a kom­pen­zo­vat pokles z počát­ku roku. V letoš­ním roce má Netflix něko­lik seri­á­lů s více než mili­ar­dou zhléd­nu­tých hodin a plat­for­ma má něko­lik ucha­ze­čů o nej­vyš­ší oce­ně­ní v sezó­ně 2022/2023. S ohle­dem na to vám při­ná­ší­me žeb­ří­ček nej­lep­ších seri­á­lů Netflixu pro rok 2022.

Dahmer is a Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Dahmer je zrů­da: Příběh Jeffreyho Dahmera)

Nejkontroverznějším seri­á­lem roku 2022 na Netflixu

Dahmer is a Monster: The Jeffrey Dahmer Story je dra­ma Ryana Murphyho a Iana Brennana Dahmer - mon­strum: Příběh Jeffreyho Dahmera. Dramatizace živo­ta „kani­ba­la z Milwaukee“ je plná zne­po­ko­ji­vých momen­tů a kla­de si otáz­ku, zda sto­jí za to dra­ma­ti­zo­vat sku­teč­né kri­mi­nál­ní horo­ry vzhle­dem k trau­ma­tům, kte­rá musí rodi­ny obě­tí pro­ží­vat. Přesto je „Dahmer“ str­hu­jí­cí seri­ál, kte­rý se díky vypo­čí­ta­vé­mu herec­tví Evana Peterse vyhý­bá tomu, aby z Jeffreyho Dahmera udě­lal sym­pa­tic­kou posta­vu. Úspěch „Dahmera“, kte­rý při­lá­kal vel­ké množ­ství divá­ků, při­měl Netflix k tomu, aby pokra­čo­val v uvá­dě­ní „Zrůdy“ jako anto­lo­gic­ké­ho seri­á­lu věno­va­né­ho dal­ším his­to­ric­kým vra­hům, a seri­ál se bude moud­ře i nadá­le vyhý­bat polidš­ťo­vá­ní svých ústřed­ních postav.

Ruská panen­ka

Druhá sezó­na seri­á­lu Ruská panen­ka se uká­za­la být dal­ším hitem Netflixu v roce 2022. Pouhý týden před svý­mi čty­ři­cá­tý­mi naro­ze­ni­na­mi se Nadia pře­ne­se do roku 1982, kde se ocit­ne uvěz­ně­ná v těle své vlast­ní těhot­né mat­ky a v cen­t­ru záha­dy týka­jí­cí se rodin­né­ho dědic­tví. Druhá série Ruské panen­ky opa­ku­je jas­nou este­ti­ku prv­ní série a vtip­ný scé­nář, ale moud­ře se vydá­vá jiným smě­rem a podrob­ně­ji zkou­má Nadinu minu­lost. Přesun pozor­nos­ti z časo­vé smyč­ky prv­ní sezó­ny umož­ňu­je Ruské panen­ce vyprá­vět bohat­ší a divo­čej­ší pří­běh, kte­rý dává osob­nos­tem hlav­ních postav vět­ší hloub­ku.

Ozark

Kriminální dra­ma Ozark od Netflixu se v roce 2022 vrá­ti­lo do své posled­ní sezó­ny. V závě­reč­né dějo­vé linii seri­á­lu Ozark se rodi­na Byrdových poku­si­la usku­teč­nit posled­ní obchod s peně­zi před návra­tem k živo­tu bez zlo­či­nu. I když to byl mož­ná záměr, finá­le seri­á­lu „Ozark“ uká­za­lo, že tomu tak neby­lo, pro­to­že nejmlad­ší dítě Byrdových, Jonah, zabil sou­kro­mé­ho detek­ti­va Mela, aby ochrá­nil svou rodi­nu. Ačkoli čtvr­tá série seri­á­lu „Ozark“ ztra­ti­la něco ze své jem­nos­ti, vyni­ka­jí­cí role Jasona Batemana, Laury Linneyové a Julie Gahrové neby­ly výjim­kou.

Wednesday

Nejlepším seri­á­lem letoš­ní­ho roku na Netflixu je spin-off Addamsovy rodi­ny, Wansday  Seriál Wansday, kte­rý zahr­nu­je prak­tic­ky všech­ny žán­ry, včet­ně horo­ru, mys­te­ri­óz­ní­ho seri­á­lu a kome­die, vyprá­ví o tom, jak je titul­ní člen­ka Addamsovy rodi­ny poslá­na do inter­nát­ní ško­ly, kde vyšet­řu­je vraž­du pomo­cí psy­chic­kých schop­nos­tí, kte­ré zdě­di­la po své mat­ce Morticii. Jenna Ortega svým bez­chyb­ným mrt­vol­ným výko­nem vystih­la ducha Wensday a sta­la se nespor­nou hvězdou roku 2022. Film sta­no­vil nový rekord Netflixu v počtu zhléd­nu­tých hodin během prv­ní­ho týd­ne po uve­de­ní, čímž pře­ko­nal 4. sérii Stranger Things, a od té doby byl zhléd­nut více než 1 mili­ar­du hodin, čímž si upev­nil titul nej­lep­ší­ho seri­á­lu roku.

Maniak Džundžiho Itóa: Japonské maka­bróz­ní pří­běhy

Džundži Itó, japon­ský mis­tr horo­ro­vé man­gy, si během své kari­é­ry zís­kal kul­tov­ní posta­ve­ní díky svým děsi­vým ilu­stra­cím a nápa­di­té­mu vyprá­vě­ní. Autor vybral 20 horo­ro­vých pří­bě­hů, kte­ré zpra­co­val do ani­mo­va­né anto­lo­gie (popr­vé) v sérii Junji Ito’s Maniac: Japanese Macabre Tales.

Vy

Pokud jste se do zvrá­ce­né­ho svě­ta Joea Goldberga ješ­tě nepo­no­ři­li, máte měsíc a půl na to, abys­te to dohna­li. Čtvrtá série stal­ker­ské­ho thrille­ru You se na Netflixu obje­ví letos v úno­ru a bude pokra­čo­vat tam, kde tře­tí série skon­či­la. V dal­ší kapi­to­le You ute­če okouz­lu­jí­cí stal­ker Goldberg z důvo­dů, kte­ré teď nebu­du pro­zra­zo­vat, do Londýna. Vězte jen, že v Los Angeles zane­chal sto­pu duchů, kte­ří se mož­ná vrá­tí, aby ho pro­ná­sle­do­va­li. Pokud ne, jeho posed­lá pova­ha (a zálud­nost) způ­so­bí sama o sobě dost pro­blé­mů.

The Witcher

Třetí série Zaklínače bude posled­ním vystou­pe­ním Henryho Cavilla v roli zabi­já­ka pří­šer Geralta. Ačkoli zatím není zná­ma žád­ná ofi­ci­ál­ní pre­mi­é­ra, jako nej­prav­dě­po­dob­něj­ší se jeví polo­vi­na roku 2023. Poté, co Cavill ozná­mil, že od seri­á­lu odstou­pí, aby při­ve­dl zpět Supermana (což se také nesta­lo), uza­vře své půso­be­ní v Zaklínači v době, kdy seri­ál vstu­pu­je do své nej­po­pu­lár­něj­ší fáze. Spin-off mini­sé­rie s Michelle Yeoh v hlav­ní roli, Zaklínač: Krvavý původ, bude uve­den na začát­ku roku 2023, po pre­mi­é­ře na Štědrý den.

Závěr

Netflix svou pes­trou nabíd­kou seri­á­lů sku­teč­ně ohro­mu­je a pře­kva­pu­je, ale ne všech­ny jsou schop­ny uspět. Výše jsou uve­de­ny někte­ré z nej­lep­ších seri­á­lů, kte­ré se tre­fi­ly do vku­su divá­ků a zís­ka­ly si neu­vě­ři­tel­nou popu­la­ri­tu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67060 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72427 KB. | 23.05.2024 - 18:27:02