Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Nový seriál představí Harryho Pottera v novém světle

Nový seriál představí Harryho Pottera v novém světle

Foto: Vytvořeno umělou inteligencí - Bing AI
Foto: Vytvořeno umělou inteligencí - Bing AI
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Max, stre­a­mo­va­cí služ­ba z HBO a Discovery, ozná­mi­la ve stře­du večer, že nato­čí novou tele­viz­ní adap­ta­ci pod­le popu­lár­ních knih J. K. Rowlingové. V seri­á­lu uvi­dí­me nové her­ce v rolích Harryho a jeho přá­tel a bude­me sle­do­vat jejich dob­ro­druž­ství v Bradavicích od prv­ní­ho až po posled­ní rok.

Seriál bude mít sedm řad, kaž­dá řada bude mít deset epi­zod a bude odpo­ví­dat jed­né z knih. Seriál pobě­ží deset let, aby s ním dospě­la jed­na gene­ra­ce dětí. Seriál bude více věr­ný kniž­ní před­lo­ze a uká­že více detai­lů a hloub­ky než fil­mo­vá adap­ta­ce.

J. K. Rowlingová, spi­so­va­tel­ka knih o Harrym Potterovi, bude jed­nou z výkon­ných pro­du­cen­tek pro­jek­tu a bude spo­lu­pra­co­vat s tvůr­ci seri­á­lu na scé­ná­ři a kre­a­tiv­ním smě­řo­vá­ní. „Těší mě mož­nost před­sta­vit Harryho Pottera v novém svět­le, kte­ré umož­ňu­je jen tele­viz­ní seri­ál,“ pro­hlá­si­la Rowlingová.

Casey Bloys, šéf obsa­hu HBO, vyjá­d­řil své nad­še­ní z mož­nos­ti zno­vu oži­vit svět Harryho Pottera pro divá­ky Maxu. „Harry Potter je kul­tur­ní feno­mén a je jas­né, že fanouš­ci stá­le milu­jí a tou­ží po čaro­děj­nic­kém svě­tě,“ řekl Bloys.

Seriál o Harrym Potterovi je jed­ním z hlav­ních láka­del nové stre­a­mo­va­cí služ­by Max, kte­rá chce kon­ku­ro­vat ostat­ním plat­for­mám jako Netflix, Disney+ nebo Amazon Prime Video. Max nabíd­ne obsah HBO s doku­men­ty a rea­li­ty show z Discovery, ale také nové pro­jek­ty ze svě­ta DC Comics, Batmana nebo Hry o trů­ny.

Seriál o Harrym Potterovi by měl mít pre­mi­é­ru někdy v roce 2024. Zatím nejsou zná­mi žád­ní her­ci ani reži­sé­ři, kte­ří se na něm podí­le­jí. Fanoušci se tak mohou těšit na dal­ší infor­ma­ce a spe­ku­la­ce o tom, kdo si zahra­je jejich oblí­be­né posta­vy.


Zdroje:

Foto: Vytvořeno umě­lou inte­li­gen­cí - Bing AI


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26338 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72396 KB. | 20.05.2024 - 04:38:36