Kritiky.cz > Recenze knih > Odhalte tajemství z „Tajného života hub“

Odhalte tajemství z „Tajného života hub“

houby e1535609996900
houby e1535609996900
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tajný život hub není žád­ným klí­čem k určo­vá­ní hub, ani žád­ným atla­sem, jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát. Autorovi se totiž nejed­ná o hle­dá­ní hub a jejich násled­nou pří­pra­vu, ale sna­ží se své čte­ná­ře při­mět k tomu, abych žas­li nad nezná­mým svě­tem hub a jeho fas­ci­nu­jí­cí­mi sou­vis­lost­mi, jež spo­čí­va­jí s veš­ke­rým živo­tem na Zemi.

Tu a tam člo­věk o hou­bách něco málo pochy­tí a brzy začne mít ten domýš­li­vý pocit, že toho o nich ví hod­ně, nebo dokon­ce že ví VŠECHNO.

Ovšem ti správ­ní milov­ní­ci hub se nepře­sta­nou učit nikdy, a prá­vě pro ně je urče­na tato pub­li­ka­ce, jež se o tyto nové, vědec­ké poznatky podě­lí pro­střed­nic­tvím svých strá­nek.

Člověk se stí­ží doká­že pře­sta­vit revo­lu­ci,

jaká pro­puk­ne na ven­ko­vě,

když se náh­le obje­ví hou­by.

Zvěst o jejich pří­cho­du se šíří jako

step­ní požár od cha­lu­py k cha­lu­pě...

PIERO CALAMANDREI

S tou­to kni­hou se pono­ří­te do zázrač­né­ho svě­ta hub a pozná­te je jako bez­vad­ně pro­po­je­né mis­try v pro­čiš­ťo­vá­ní, zákeř­né drav­ce, geni­ál­ní plá­no­va­če doprav­ní­ho pro­vo­zu a vyso­ce efek­tiv­ní spe­ci­a­lis­ty na regu­la­ci. Budete svěd­ky toho, že samot­ný význam hub je dale­ko vět­ší než jak se zpra­vi­dla domní­vá­te a oče­ká­vá­te.

Nejsou to totiž jen ty hou­by důvěr­ně zná­mé z lesa, ale také mik­ro­or­ga­nismy nebo plís­ně.

Houby, to jsou tvo­ro­vé z vlá­ken, skry­tě žijí­cí v půdě nebo ve dře­vě. Tyto oprav­do­vé hou­by jsou někdy až hrů­zou nahá­ně­jí­cí cizí stvo­ře­ní, vetřel­ci bez očí a srs­ti. Je samo­zřej­mě prav­da, že hou­by jsou mnoh­dy i původ­ci cho­rob, aler­ge­ny, vraž­dí­cí­mi jedy a niči­te­li domů. Ale to je jen jed­na z jejich strá­nek, se kte­rou se musí­me nau­čit zachá­zet.

Především jsou to part­ne­ři, bez kte­rých by život nebyl mož­ný. Starají se o roz­klad a remi­ne­ra­li­za­ci. Jsou v rám­ci mykorhi­zy život­ní­mi part­ne­ry všech našich stro­mů a taha­jí za nit­ky lesa. Vytvářejí potra­vu a léči­va, setká­vá­me se s nimi při výzku­mu.... jsou pros­tě všu­de kolem nás.

Houby bychom nemě­li nikdy pod­ce­ňo­vat. Působí mili­ar­do­vé ško­dy, pro­to­že roz­klá­da­jí dře­vo, kůži, tex­til, papír, potra­vi­ny a všech­ny mož­né i nemož­né mate­ri­á­ly; ohro­žu­jí rost­li­ny, živo­či­chy i lidi (a dal­ší hou­by), neboť způ­so­bu­jí nemo­ci a aler­gie; vytvá­ře­jí jedo­va­té lát­ky, má se za to, že vyvo­lá­va­jí někte­ré dru­hy rako­vi­ny, při­pra­vi­ly o život mili­o­ny lidí, jsou původ­ci vět­ši­ny rost­lin­ných cho­rob a na celém svě­tě v dras­tic­kém měřít­ku ničí úro­du.

Houby a lidé jsou part­ne­ři. Naše vzta­hy s hou­ba­mi jsou vel­mi sta­ré. A jak to tak s leti­tý­mi vzta­hy bývá: jestli­že dří­ve bychom dali ruku do ohně za to, že naši vzá­jem­nou náklon­nost a důvě­ru nemů­že nic naru­šit, najed­nou sto­jí­me bez­rad­ně a zdě­še­ně před sku­teč­nos­tí, že všech­no je jinak. Z blíz­ké­ho člo­vě­ka se stal někdo cizí a pro­je­vu­jí se u něj vlast­nos­ti, o nichž jsme nemě­li nejmen­ší tuše­ní. To, co pla­tí pro mezi­lid­ské vzta­hy, je nemé­ně plat­ní i v pří­pa­dě hub.

…. jedo­va­tá hou­ba, nebo ne? Zajímavá otáz­ka...

Uvidíme, že mezi jedo­va­tým a jed­lým exis­tu­je

ješ­tě řada hra­nič­ních pří­pa­dů. Tak napří­klad jsou

jed­not­liv­ce, jimž někte­ré jedo­va­té hou­by, kte­ré

půso­bí na zaží­va­cí trakt, nijak zvlášť neva­dí, to ale

chce koň­skou nátu­ru a pštro­sí žalu­dek a jis­tou míru

otr­los­ti...

Lothar Krieglsteiner

V této kni­ze se tak dočte­te leda­cos o sym­bi­ózách a o tom, že spo­lu­prá­ce, ačko­li svým význa­mem pře­vy­šu­je coko­li jiné­ho, jsou prá­vě hou­by sym­bo­lem spo­lu­prá­ce. Díky ní, se vydá­te na výpra­vu tajem­ným svě­tem hub. Houby se vám sta­nou zdro­jem rados­ti, odne­se­te si spous­tu prak­tic­kých infor­ma­cí z jejich živo­ta. Objevíte mezi nimi neu­vě­ři­tel­né talen­ty, ale i zará­že­jí­cí schop­nos­ti a neo­me­ze­né mož­nos­ti. Dozvíte se o nich prak­tic­ky všech­no....

V zájmu čti­vos­ti autor neu­vá­dí při kaž­dé zmín­ce běž­ných dru­hů hub jejich vědec­ké názvy. Vědecké názvy všech hub zmí­ně­ných v kni­ze jsou však shr­nu­ty v pří­lo­ze. Pouze jenom tam, kde to dává smy­sl, z hle­dis­ka pocho­pe­ní smys­lu, nalez­ne­te vědec­ké názvy dru­hů a nad­řa­ze­ných bio­lo­gic­kých kate­go­rií pří­mo v tex­tu.

Kniha obsa­hu­je něko­lik málo foto­gra­fií hub uve­de­ných v závě­ru kni­hy, jinak v ní žád­né ilu­stra­ce a foto­gra­fie nehle­dej­te. Jedná se o vel­mi pozo­ru­hod­ný text, jež je napsán sro­zu­mi­tel­ně i pro jaké­ho­ko­liv lai­ka, ama­té­ra přes hou­by. Navíc je napsá­na vel­mi čti­vou a pou­ta­vou for­mou, kte­rou vám pře­dá­vá spous­tu  zají­ma­vých infor­ma­cí ze svě­ta hub. Po pře­čte­ní tedy odchá­zí­te s nový­mi a uži­teč­ný­mi infor­ma­ce­mi a mož­ná i tak tro­chu s respek­tem k samot­ným „hou­bám“.

Svět hub je tedy v mno­hém zná­mý, ale vždyc­ky doká­že zase zno­vu pře­kva­pit a zda­le­ka ješ­tě není beze zbyt­ku pro­bá­da­ný! Co ješ­tě může při­jít?

TAJNÝ ŽIVOT HUB
Napsal: Robert Hofrichter
Překlad: Alena Breuerová
Obálka: Petr Gremlica
Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.
Vydání prv­ní
Počet stran: 240
ISBN 978-80-265-0771-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54845 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72113 KB. | 25.04.2024 - 09:53:51