Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Orange Is The New Black - Rána do prsu (S01E02)

Orange Is The New Black - Rána do prsu (S01E02)

orange is the new black season3
orange is the new black season3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jsem zpát­ky v žen­ské base a tak nesu nové info. V dru­hém díle už není tře­ba se zdr­žo­vat základ­ní­mi infor­ma­ce­mi, pojď­me tedy pří­mo k věci. V tom­to díle vám totiž nej­spíš docvak­ne, že se vše neto­čí jen kolem Chapmanové, ale i dal­ší (ved­lej­ší) posta­vy jsou nemé­ně důle­ži­té.

RedTento díl se tedy točí kolem Red – vlast­ním jmé­nem Galina Reznikov. Jak již jmé­no (a mož­ná i vzhled) napo­ví­dá, Red je půvo­dem z Ruska. Šéfuje míst­ní kuchy­ni, což jí vyná­ší urči­tá pri­vi­le­gia. Už jen to, že roz­ho­du­je o tom, kdo jíd­lo dosta­ne a kdo ne, jí sta­ví do vyso­ké pozi­ce. Však si vzpo­meň­te na chu­din­ku Piper, kte­rá si to s ní v minu­lém díle roz­há­ze­la a teď trpí hla­dem. Když už jsem zmí­ni­la její původ, urči­tě vás napad­ne, že by moh­la sedět kvů­li pletkám s rus­kou mafií. No, co si bude­me poví­dat, máte prav­du, avšak je to tro­chu slo­ži­těj­ší, než to vypa­dá a nechci tu toho zas tolik pro­zra­zo­vat.

Možná jste si moh­li všim­nout, že věz­ni­ce je tak tro­chu roz­dě­le­ná. Základní děle­ní pro­ve­de­me tak­to: čer­né, bílé a hispán­ky. Každá tako­vá sku­pi­na má něja­kou auto­ri­tu ve svém čele a pro běloš­ky je to prá­vě Red. Někomu mohou při­jít její způ­so­by vště­po­vá­ní pra­vi­del a zásad poně­kud kru­té, na dru­hou stra­nu, pokud se nad tím zamys­lí­te, tak zjis­tí­te, že jsou doce­la drs­né, ale na pomě­ry věz­ni­ce doce­la spra­ved­li­vé. Red se svo­je svě­řen­ky­ně sna­ží udr­žet čis­té. Kdo si začne s dro­ga­mi, může na její pomoc a ochra­nu zapo­me­nout.

211359634Tenhle díl jed­no­du­še uka­zu­je, jak vel­kou moc Red má, jak je respek­to­va­ná, a že se prak­tic­ky vše točí kolem ní. Chapmanová pak brzy pocho­pí, že Red se nad ní jen tak nesmi­lu­je a je tře­ba s její nedob­ro­vol­nou hla­dov­kou něco dělat. Rozhodne se tedy, že si nasy­pe popel na hla­vu a půjde se Red omlu­vit. Avšak moh­la být dost chyt­rá na to, aby vědě­la, že v žen­ské base to takhle necho­dí. Zadarmo ani kuře nehra­be, a tak Piper zjis­tí, že tudy ces­ta neve­de. Nemusíte se bát, Chapmanová není jen hloupouč­ká blon­dýn­ka, tak­že na řeše­ní toho­to pro­blé­mu nemu­sí­me dlou­ho čekat.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43004 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71893 KB. | 20.07.2024 - 20:47:00