Kritiky.cz > Recenze knih > Ruce v mouce - domácí pečivo s kváskem i droždím

Ruce v mouce - domácí pečivo s kváskem i droždím

ruce v mouce
ruce v mouce
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi kvás­ko­vý chléb? Milujete jeho nád­her­nou vůni a pod­ma­ni­vou chuť? Chcete se nau­čit upéct ten nej­lep­ší? Autorka kni­hy Ruce v mou­ce Iva Trhoňová vás to bez­po­chy­by nau­čí. Tak už žád­né dlou­hé poví­dá­ní a hurá do kuchy­ně. 

Co v kni­ze najde­te? Hned na začát­ku kni­hy nalez­ne­te podě­ko­vá­ní, kte­ré pat­ří pře­de­vším rodi­ně autor­ky, dále proč se vlast­ně doma péct chle­ba, rady a pomůc­ky, kte­ré bude­te pro peče­ní potře­bo­vat, jakou mou­ku pou­žít, jak vyro­bit kvá­sek, krok za kro­kem, na co neza­po­me­nout, čemu se vyva­ro­vat. Dále podrob­né recep­tu­ry na výro­bu kvás­ko­vé­ho chle­ba. Jak vyro­bit např. Selský, Tečkovaný, Klasický, Škvarkový, Zrníčkový, Šumavu, Vesnický, Žitný a Podmáslový chléb. Dále recep­ty na kvás­ko­vé peči­vo jako jsou šne­ci, bul­ky se seza­mem, veli­ko­noč­ní dala­mán­ky se špal­dou, kvás­ko­vé bage­ty, maza­nec. Také recep­ty na chle­by s drož­dím, např. tous­to­vý, bram­bo­ro­vý nebo bage­ty  - bryn­zo­vé, pod­zim­ní, seza­mo­vé, piv­ní či celo­zrn­né. Naučíte se zde kla­sic­ké roh­lí­ky, ang­lic­ké, gra­ha­mo­vé nebo šun­ko­vé. Autorka neza­po­mně­la i na oblí­be­né dala­mán­ky, več­ky, žemle a bul­ky. Velice oblí­be­né a vyhle­dá­va­né jsou i recep­ty na piz­zy, plac­ky, tyčin­ky. Součástí kni­hy jsou recep­ty na kynu­té slad­kos­ti a svě­to­vé dob­ro­ty jako jsou Trdelníky, Fritole, lan­go­še, Focaccia, při nichž se podí­vá­te na Slovensko, do Benátek či Itálie. V nepo­sled­ní řadě se autor­ka zamě­ři­la na dob­ro­ty, kte­ré si může­te k chle­bu dát, či na chléb nama­zat. A to pře­de­vším cam­ping salát, bram­bo­ro­vou poma­zán­ku a domá­cí šun­ku.

Na kon­ci kni­hy je rejstřík vybra­ných poj­mů, kte­ré nám usnad­ní ori­en­ta­ci v recep­tech, ale i cel­ko­vě v pro­ble­ma­ti­ce kvás­ko­vé­ho peče­ní.

K peče­ní mě při­ved­la moje babič­ka. Už od svých 11 let jsem zkou­še­la růz­né osvěd­če­né recep­ty, poku­sem a omy­lem dáva­la k sobě růz­né suro­vi­ny. A svě­te div se, vždyc­ky z toho něco vznik­lo a bylo to dokon­ce i dob­ré. I přes prv­ní neú­spě­chy mě to bavi­lo hned od začát­ku. Dalším život­ním mil­ní­kem pro mě byla svat­ba s mým milo­va­ným mužem. Svého man­že­la jsem od začát­ku roz­maz­lo­va­la růz­ný­mi dob­ro­ta­mi a vydr­že­lo mně to dodnes. K peče­ní z kvás­ku mě při­ved­la moje kama­rád­ka. Jelikož můj mlad­ší syn má bez­lak­tó­zo­vou die­tu, zača­la jsem růz­ně expe­ri­men­to­vat s peče­ním peči­va - roh­lí­ků, hou­sek, žemli­ček a nako­nec i chle­ba. Zpočátku ze suše­né­ho drož­dí, pak z žit­né­ho kvás­ku. Díky tomu se mně nut­nost sta­la vel­kou váš­ní. Když jsem popr­vé vidě­la kni­hu Ruce v mou­ce, byla to lás­ka na prv­ní pohled. Tu pros­tě musím mít. A tak se i sta­lo. Je totiž napros­to bez­vad­ná a nemě­la by chy­bět v kuchy­ni žád­né pekař­ky. Nesmírně si této kuchař­ky cením a už vím, komu jí ráda půj­čím. Autorka Iva Trhoňová vás s vel­kou poko­rou a lás­kou pro­ve­de svě­tem peče­ní s vyu­ži­tím kvás­ku, ale i kla­sic­kých kvas­nic. Kniha je pře­hled­ná, čte se vel­mi dob­ře, obsa­hu­je mno­ho osvěd­če­ných recep­tů, ale i uži­teč­ných rad, jak kvá­sek vytvo­řit, jak o něj pečo­vat a co z něj dob­ré­ho upéct.

Zaujal mě rejstřík vybra­ných poj­mů, kte­ré pomo­hou ori­en­to­vat se v kvás­ko­vé pro­ble­ma­ti­ce, ale také kapi­to­la o peči­vu, kte­ré je typic­ké  pro Itálii, Maďarsko, Slovensko i jiné země. Určitě bych se tam moc ráda podí­va­la a tyto kra­jo­vé dob­ro­ty chtě­la ochut­nat. Velké plus dávám této kni­ze za vel­ké množ­ství zají­ma­vos­tí a  infor­ma­cí, roz­dě­le­ní poj­mů, ale i boha­tou foto­ga­le­rii. Autorka veli­ce dob­ře vysvět­lu­je jed­not­li­vé pro­ce­sy kynu­tí pomo­cí růz­ných pří­sad.

Několik slov u autor­ce:

Iva Trhoňová

Neřadí se ke spi­so­va­te­lů, ale s úsmě­vem o sobě říká, že je pečí­cí man­žel­ka, mat­ka a babič­ka. Vyzkoušené i vlast­ní recep­ty, postře­hy a postu­py vklá­dá na své strán­ky Pekárnománie, pod­le kte­rých byla pojme­no­va­ná její prv­ní kni­ha z roku 2011. V nakla­da­tel­ství CPress vyda­la kni­hu Ruce v mou­ce, ve kte­ré obsáh­la peče­ní s drož­dím, ale i žit­ným kvás­kem, a kte­rá se sta­la best­selle­rem. Svoje tex­ty a recep­ty sepi­su­je s upřím­ným přá­ním, aby se lidem peče­ní líbi­lo, bavi­lo je a poved­lo se jim - začá­teč­ní­kům i těm pokro­či­lým.

Autor: Iva Trhoňová

Žánr: moder­ní kuchař­ka

Vydáno: 2017, CPress ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha, dotisk 1. vydá­ní

Počet stran: 191

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-264-1688-3


Foto: Albatros


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,57016 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71955 KB. | 23.07.2024 - 14:34:42